Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)
  • Ur Årsplan, HNÅ12: En tillgänglig kollektivtrafik (Andréas Eriksson, 10 min)
 • Region Gävleborg har sedan tidigare ett hyresavtal (HN 2017/123) avseende hyra av Reginafordon med AB Transitio. AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar tågfordon åt sina ägare vilka är 20 svenska regioner. Vid eventuella förändringar av fordonsflottans sammansättning revideras hyresavtalets ”Bilaga 1 Hyresobjekten” samt ”Bilaga 2 Hyra”.

   

  Region Gävleborg har ett beslut i regionfullmäktige (RS 2017/1929-2) gällande att ingå hyresavtal och borgensavtal för maximalt 1 st. 3-vagnars- och 3 st. 2-vagnars Reginafordon.

   

  Region Gävleborg ingick avtal om övertagande av tre Reginafordon (RS 2019/319-21), fordonen benämns X9052, X9053 och X9054, alla dessa var
  2-vagnarsfordon. Region Gävleborg (X-trafik) har egentligen behov av 1 st. 3-vagnarsfordon och 2 st. 2-vagnarsfordon. När Region Uppsala (UL) den 11 juni 2022 överlämnade sina resterande Reginafordon kunde Region Gävleborg överta ett av Region Uppsalas 3-vagnarsfordon (X9044) samtidigt överlämnade Region Gävleborg ett 2-vagnarsfordon (X9052) till Mälardalstrafik MÄLAB AB.

   

  I samband med överlämningen av fordonen den 11 juni 2022 upprättades ett överlåtelseavtal mellan Region Uppsala och Region Gävleborg för Reginafordon X9044 samt ett överlåtelseavtal mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB för Reginafordon X9052.

   

  Både Region Gävleborg och Region Uppsala är delägare av AB Transitio och är därmed godkända hyrestagare enligt AB Transitios aktieägaravtal vilket innebär att ingen garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra behöver upprättas för denna överlåtelse.

   

  Gällande överlåtelseavtalet mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB avseende Regina X9052 behöver även en garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra upprättas. Anledningen till detta är att Mälardalstrafik MÄLAB AB inte är en delägare av AB Transitio och är enligt AB Transitios aktieägaravtal därmed ingen godkänd hyrestagare.

   

  Om Mälardalstrafik MÄLAB AB inte skulle kunna erlägga fordonshyran för Reginafordonet X9052 kommer Region Gävleborg, i egenskap av garant, att behöva erlägga denna. Hyreskostnaden är i dagsläget cirka 3,3 mnkr/år, hyreskostnaden kan komma att justeras i framtiden utifrån åtgärder som underhåll och förbättring av fordonet.

   

  Då Mälardalstrafik MÄLAB AB ägs och finansieras av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland är risken låg att fordonshyran inte skulle kunna erläggas.

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2022.

 •   8

  Uppföljning - Internkontrollplan 2022

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2023 - 2025 för Hållbarhetsnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2023 samt en ekonomisk plan för 2024-2025.

   

  Hållbarhetsnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2023 som uppgår till 578,7 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 3,9 procent jämfört med budget 2022.

   

  Nämndens bedömning är att den föreslagna driftbudgeten för 2023 är i balans under förutsättning att drivmedelsindex för HVO återgår till 2021 års nivåer.

   

  Förslaget till årsplan beslutas slutligen av Regionfullmäktige och bereds av Regionstyrelsen. Den av Regionfullmäktige beslutade Årsplanen ligger sedan till grund för förvaltningens verksamhetsplan och prioriteringar 2023.

 • Region Gävleborg har tagit fram ett förslag till Regional strategi för turism och besöksnäring (RS 2022/1479). Ett yttrande har tagits fram med utgångspunkt i Hållbarhetsnämndens ansvarsområden. Yttrandets format följer den anvisade svarsmall som avsändaren önskat.

 • Hållbarhetsnämnden tog 2021-11-23 §99 beslut om att avtal om IOP ska skrivas mellan Region Gävleborg och Kompis Sverige. Avtalet löper på ett år med möjlighet till förlängning som ska meddelas senast 3 månader innan avtalet går ut. Det innebär senast 2022-09-30.

   

  IOP är en samverkansform mellan en idéburen part och en offentlig part med ett gemensamt syfte och samverkan kring ofta komplexa frågor.

   

  Syftet med samverkan mellan Region Gävleborg och Kompis Sverige är att minska utanförskap och förebygga psykisk ohälsa hos främst gruppen nyanlända som är en riskgrupp för suicid.

 • Hållbarhetsnämnden tog 2021-11-23 §100 beslut om att avtal om IOP ska skrivas mellan Region Gävleborg och RFSL Gävleborg med syfte att förebygga psykisk ohälsa hos hbtqi-personer i Gävleborg. Avtalet löper på ett år med möjlighet till förlängning som ska meddelas senast 3 månader innan avtalet går ut. Det innebär senast 2022-09-30.

   

  IOP är en samverkansform mellan en idéburen part och en offentlig part med ett gemensamt syfte och samverkan kring ofta komplexa frågor.

   

 • Hållbarhetsnämnden fattade den 2021-11-23 §101 beslut om att skriva avtal om IOP mellan Region Gävleborg och Krismottagningen Stickan. Syftet med samverkan skulle vara att skapa samtalsgrupper för män och att rekrytera och att utbilda volontärer som skulle hålla dessa grupper. Män, visar undersökningar, har svårare än kvinnor att söka hjälp för psykiska problem och i Gävleborg sticker särskilt gruppen äldre män ut i statistiken över suicid.

 • Regeringen har fastställt de definitiva ekonomiska ramarna för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. För Gävleborgs del innebär dessa inga behov av omprioriteringar utifrån det förslag som Regionfullmäktige beslutade om med de preliminära ramarna som grund (RF 2022-04-27 §125).

   

  Enligt regeringsbeslutet om nationell plan (I2022/01294 m.fl.) ska regionalt utvecklingsansvarig aktör i respektive län (länsplaneupprättare) fastställa länsplanernas innehåll. Kopior på länsplanerna med tillhörande fastställelsebeslut ska därefter lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 november 2022.

   

  Regeringens beslut om Nationell plan bidrar inte till några förändringar för den regionala Länstransportplanen, varför förslag till beslut är att fastställa av fullmäktige tidigare beslutad länsplan.

 • Giltiga ukrainska pass och ID-handlingar ska vara att betrakta som giltiga färdbevis i Region Gävleborgs kollektivtrafik. Syftet är att stödja de människor som nu flyr Ukraina och underlätta deras resor till skydd undan den ryska invasionen.

   

  Beslutet gäller ombord på X-trafiks bussar och X-tåg under perioden 1 oktober 2022 till och med 31 januari 2023 med möjlighet till förlängning.

 • Hållbarhetsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 •   17

  Av ledamöter väckta frågor

 • § 68

  Val av justerare

 • Ordförande informerar att inkommen fråga från Jörgen Bengtson (C) kommer att besvaras under §72.

 • Konferens - Nationell samling för delaktighet

   

  Ordförande informerar att två ledamöter från Hållbarhetsnämnden ges möjlighet att delta, en från majoriteten respektive oppositionen. Inget arvode kommer att utgå, endast ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

   

  Intresseanmälan sker till ordförande och nämndsekreterare. 

 • § 71

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Statusrapport - Kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson ger en övergripande bild av resandet inom kollektivtrafiken. Inom den särskilda kollektivtrafiken råder fortsatt en viss utmaning att möta efterfrågan på fordon (taxibilar) i och med ett ökat behov och beställningar gällande skolskjuts från kommuner. Inom den allmänna kollektivtrafiken råder en fortsatt försiktig positiv utveckling.

   

  Den 22 september 2022 var den Internationella Bilfria dagen och marknadsaktiviteten Res på bilnyckel genomfördes och var mycket uppskattad. Ansökningsförfarandet för marknadsaktiviteten Prova-På pågår och kommer att genomföras i november. 

   

  Jörgen Bengtson (C) har inkommit med följande fråga och Andréas Eriksson svarar (i kursiv text).

   

  • En person beställde buss 857 (närtrafik) den 24 augusti 2022 från Långvindsbruk till Kiosken Enånger dagen efter. Hon talade med X-trafiks kundtjänst och fick olika besked om när hämtning skulle ske i Långvindsbruk (cirka 8.40 enligt tidtabellen, 9.05 enligt kundtjänst). Kundtjänsten ville inte heller ta till sig att beläggningsarbete pågick på allmänna vägen mellan Ångersjöns rastplats och Långvindsbruk (länsväg 673), preliminärt till och med 25 augusti 2022, som skulle försena transporten med cirka 30 minuter i vardera riktning. Ska det fungera på detta sätt?

   

  Närtrafik är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken och körs efter tidtabell, dock är tiderna preliminära för att det ska finnas möjlighet att samplanera resor. Vidare är det operatören som informerar resenärerna och hanterar eventuell anslutningstrafik. Det pågår utredningar gällande närtrafiken och hur den kan tänkas utvecklas.

   

  Ur Årsplan, HNÅ12: En tillgänglig kollektivtrafik

   

  Andréas Eriksson informerar om exempel på aktiviteter som X-trafik genomför inom målet En tillgänglig kollektivtrafik.

   

  • Utredning pågår gällande drivmedel inför upphandling av drivmedel för kollektivtrafiken i Hälsingland. 
  • Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser samt se över de tågstationer som ännu inte är anpassade (i dagsläget är det fyra av 12). 
  • Implementeringen av vätgasbussar i Sandviken fortskrider, och nästa vecka sker en testtankning efter tidigare bekymmer med tankstationen.
  • Implementering av nytt biljettsystem innehållande förbättrade funktioner som ökar tillgängligheten.
  • Utveckling av närtrafiken.
 • Region Gävleborg har sedan tidigare ett hyresavtal (HN 2017/123) avseende hyra av Reginafordon med AB Transitio. AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar tågfordon åt sina ägare vilka är 20 svenska regioner. Vid eventuella förändringar av fordonsflottans sammansättning revideras hyresavtalets ”Bilaga 1 Hyresobjekten” samt ”Bilaga 2 Hyra”.

   

  Region Gävleborg har ett beslut i regionfullmäktige (RS 2017/1929-2) gällande att ingå hyresavtal och borgensavtal för maximalt 1 st. 3-vagnars- och 3 st. 2-vagnars Reginafordon.

   

  Region Gävleborg ingick avtal om övertagande av tre Reginafordon (RS 2019/319-21), fordonen benämns X9052, X9053 och X9054, alla dessa var
  2-vagnarsfordon. Region Gävleborg (X-trafik) har egentligen behov av 1 st. 3-vagnarsfordon och 2 st. 2-vagnarsfordon. När Region Uppsala (UL) den 11 juni 2022 överlämnade sina resterande Reginafordon kunde Region Gävleborg överta ett av Region Uppsalas 3-vagnarsfordon (X9044) samtidigt överlämnade Region Gävleborg ett 2-vagnarsfordon (X9052) till Mälardalstrafik MÄLAB AB.

   

  I samband med överlämningen av fordonen den 11 juni 2022 upprättades ett överlåtelseavtal mellan Region Uppsala och Region Gävleborg för Reginafordon X9044 samt ett överlåtelseavtal mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB för Reginafordon X9052.

   

  Både Region Gävleborg och Region Uppsala är delägare av AB Transitio och är därmed godkända hyrestagare enligt AB Transitios aktieägaravtal vilket innebär att ingen garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra behöver upprättas för denna överlåtelse.

   

  Gällande överlåtelseavtalet mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB avseende Regina X9052 behöver även en garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra upprättas. Anledningen till detta är att Mälardalstrafik MÄLAB AB inte är en delägare av AB Transitio och är enligt AB Transitios aktieägaravtal därmed ingen godkänd hyrestagare.

   

  Om Mälardalstrafik MÄLAB AB inte skulle kunna erlägga fordonshyran för Reginafordonet X9052 kommer Region Gävleborg, i egenskap av garant, att behöva erlägga denna. Hyreskostnaden är i dagsläget cirka 3,3 mnkr/år, hyreskostnaden kan komma att justeras i framtiden utifrån åtgärder som underhåll och förbättring av fordonet.

   

  Då Mälardalstrafik MÄLAB AB ägs och finansieras av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland är risken låg att fordonshyran inte skulle kunna erläggas.

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2022.

 • Katarina Nilsson föredrar förvaltningens internkontrollplan och dess process. Utifrån tidigare genomförd riskanalys och resultat, arbetar förvaltningen i enlighet med framtagen aktivitetsplan för att åtgärda de mest kritiska riskerna. Återredovisning och uppföljning av internkontrollplan sker i samband med redovisning av medelsförvaltningen och skriftlig återkoppling sker från samtliga nämnder till Regionstyrelsen vid årsslut.

   

  Det är fortsatt främst målområdet En ekonomi i balans som är bekymmersam. 

   

   

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2023 - 2025 för Hållbarhetsnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2023 samt en ekonomisk plan för 2024-2025.

   

  Hållbarhetsnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2023 som uppgår till 578,7 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 3,9 procent jämfört med budget 2022.

   

  Nämndens bedömning är att den föreslagna driftbudgeten för 2023 är i balans under förutsättning att drivmedelsindex för HVO återgår till 2021 års nivåer.

   

  Förslaget till årsplan beslutas slutligen av Regionfullmäktige och bereds av Regionstyrelsen. Den av Regionfullmäktige beslutade Årsplanen ligger sedan till grund för förvaltningens verksamhetsplan och prioriteringar 2023.

 • Hållbarhetsnämnden tog 2021-11-23 §99 beslut om att avtal om IOP ska skrivas mellan Region Gävleborg och Kompis Sverige. Avtalet löper på ett år med möjlighet till förlängning som ska meddelas senast 3 månader innan avtalet går ut. Det innebär senast 2022-09-30.

   

  IOP är en samverkansform mellan en idéburen part och en offentlig part med ett gemensamt syfte och samverkan kring ofta komplexa frågor.

   

  Syftet med samverkan mellan Region Gävleborg och Kompis Sverige är att minska utanförskap och förebygga psykisk ohälsa hos främst gruppen nyanlända som är en riskgrupp för suicid.

 • Hållbarhetsnämnden tog 2021-11-23 §100 beslut om att avtal om IOP ska skrivas mellan Region Gävleborg och RFSL Gävleborg med syfte att förebygga psykisk ohälsa hos hbtqi-personer i Gävleborg. Avtalet löper på ett år med möjlighet till förlängning som ska meddelas senast 3 månader innan avtalet går ut. Det innebär senast 2022-09-30.

   

  IOP är en samverkansform mellan en idéburen part och en offentlig part med ett gemensamt syfte och samverkan kring ofta komplexa frågor.

   

 • Hållbarhetsnämnden fattade den 2021-11-23 §101 beslut om att skriva avtal om IOP mellan Region Gävleborg och Krismottagningen Stickan. Syftet med samverkan skulle vara att skapa samtalsgrupper för män och att rekrytera och att utbilda volontärer som skulle hålla dessa grupper. Män, visar undersökningar, har svårare än kvinnor att söka hjälp för psykiska problem och i Gävleborg sticker särskilt gruppen äldre män ut i statistiken över suicid.

 • Region Gävleborg har tagit fram ett förslag till Regional strategi för turism och besöksnäring (RS 2022/1479). Ett yttrande har tagits fram med utgångspunkt i Hållbarhetsnämndens ansvarsområden. Yttrandets format följer den anvisade svarsmall som avsändaren önskat.

 • Regeringen har fastställt de definitiva ekonomiska ramarna för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. För Gävleborgs del innebär dessa inga behov av omprioriteringar utifrån det förslag som Regionfullmäktige beslutade om med de preliminära ramarna som grund (RF 2022-04-27 §125).

   

  Enligt regeringsbeslutet om nationell plan (I2022/01294 m.fl.) ska regionalt utvecklingsansvarig aktör i respektive län (länsplaneupprättare) fastställa länsplanernas innehåll. Kopior på länsplanerna med tillhörande fastställelsebeslut ska därefter lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 november 2022.

   

  Regeringens beslut om Nationell plan bidrar inte till några förändringar för den regionala Länstransportplanen, varför förslag till beslut är att fastställa av fullmäktige tidigare beslutad länsplan.

 • Giltiga ukrainska pass och ID-handlingar ska vara att betrakta som giltiga färdbevis i Region Gävleborgs kollektivtrafik. Syftet är att stödja de människor som nu flyr Ukraina och underlätta deras resor till skydd undan den ryska invasionen.

   

  Beslutet gäller ombord på X-trafiks bussar och X-tåg under perioden 1 oktober 2022 till och med 31 januari 2023 med möjlighet till förlängning.

 • Hållbarhetsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Inkommen fråga besvarades under §72.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.