Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik

   

  • Besök - Etableringsarbete inför nytt trafikavtal för X-tågen juni 2025 (VR, 45 min)
  • Statusrapport - Kollektivtrafik (Andréas Eriksson, 15 min)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Återrapportering - Utvecklingsmedel 2023, Jämlik hälsa (Emma Mårtensson, 30 min)

   

  Samhällsplanering och infrastruktur

   

  • Sustainable Hackthon (Alexandra Lindström, 20 min)
  • Bredband och mobilnät (Annica Aneklev, 45 min)
 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2024.

 •   7

  Uppföljning - Internkontrollplan januari - mars 2024

 • Trafikverket Mellersta Regionen har inför kommande planrevidering efterfrågat en lista över namngivna objekt som redan ligger i länsplanen och inte är pågående år 2026, men som behöver uppdaterade samlade effektbedömningar (SEB) samt även helt nya kandidater avseende namngivna objekt i länsplanen för åren 2026-2037. Trafikverket behöver även få en uppfattning om det därutöver finns behov av uppdaterade grova kostnadsindikationer (GKI). För hela Gävleborgs län ligger numerären kring max 5-7 stycken SEB:ar enligt Trafikverkets angivna gräns.

   

  Då det kan uppstå resursbrist hos Trafikverket har man efterfrågat en rangordning objekten emellan och den SEB inkl. GKI som bedömts som viktigast att få genomförd är numrerad som nummer 1 på bifogad lista och sedan följer objekten i fallande ordning. 

   

  Listan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 15 april 2024, men Region Gävleborg har erhållit förlängd svarstid för behandling i Hållbarhetsnämnden.

 • Innehållet i denna tjänsteskrivelse utgör förvaltningens förslag till beslut för införande av reklam i kollektivtrafiken i Gävleborg utifrån uppdraget i ärende RS 2023/1395.

   

  Förslaget till beslut i detta ärende bygger på den utredning för reklam i kollektivtrafik som genomfördes av Sirona och som redovisades på Hållbarhetsnämndens möte den 8 juni 2023 samt vad som är praktiskt genomförbart och ger en hållbar löpande hantering av reklamen.

   

  Förslaget är att Region Gävleborg ingår tilläggsavtal med trafikföretaget som bedriver Gävle stadstrafik, Vy Buss AB, och att trafikföretaget ingår avtal med ett reklamföretag. Innan trafikföretaget ingår avtal med ett reklamföretag ska samråd ske med Region Gävleborg.

 • Region Gävleborg har tagit fram ett förslag till en strategi – Strategi för ett tillgängligt Gävleborg – Rumslig närhet, digital tillgänglighet och fysisk mobilitet. Syftet med framtagandet är att ge vägledning och styrning i länets gemensamma arbete med att säkra god och hållbar tillgänglighet för invånare, besökare och näringsliv i Gävleborg.

 • Syftet är att sprida metoden Styrka hela livet i länet genom fyra till fem inspirationsträffar för personal vid kommuners verksamheter på träffpunkter eller annan verksamhet inom äldreomsorgen. Målet är att metoden används och når tilltänkt målgrupp, dvs äldre (80+).

 • I en motion föreslår Pia Jansson (M) följande

   

  • Att väl markera på golvet med en ruta med en målad rullstol så det syns tydligt.
  • Att uppmana X-trafik att ha utbildning i ämnet så att chaufförerna kan uppmärksamma att platsen är tillgänglig när det kommer en rullstolsburen passagerare som vill åka med.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-05-11 §154 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning.

   

  Svar:

   

  Vi förstår den problematik som motionären beskriver angående dåligt markerade platser för rullstolar. Därför är bättre markering av rullstolsplatser en av de aspekter vi tittat på i utredningen som tillsattes våren 2023 och avser trygghet i kollektivtrafiken.

   

  Att, som motionären föreslår, markera platser i golvet kan bli kostnadsdrivande och är ur den aspekten inte att betrakta som den bästa lösningen i ett läge med hårt ansträngd ekonomi. Andra sätt att tydligare markera rullstolsplatserna i kollektivtrafiken ses över och kommer att implementeras. Exakt utformning är i dagsläget för tidigt att svara på.

 • I en motion föreslår Henrik Olofson (SVG) följande

   

  • Att region Gävleborg inför möjlighet att betala med kontanter ombord på alla bussar vi har i kollektivtrafiken.
  • Att region Gävleborg inför möjlighet att betala med kontanter ombord på x tågen i vår Region
  • Att motionen behandlas så att den kan beslutas av regionfullmäktige senast dec 2022.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-05-31 §190 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning.

   

  Svar: 

   

  Kontanter används i allt mindre utsträckning i samhället och under pandemin minskade hantering av kontanter ytterligare. X-trafik tog under pandemin bort möjligheten att betala med kontanter på bussar och tåg. Skyddsglas vid förarplatsen på bussarna gjorde att det inte gick att hantera delade kontaktytor vilket krävs vid kontanthantering. Ombordpersonal signalerade tydligt en oro inför ett återinförande av kontanter i kollektivtrafiken. Kontanter upplevs öka risken för hot och våld för personalen vilket fackliga representanter framfört till X-trafik upprepade gånger.

   

  Ombord på X-trafiks bussar kan du köpa enkelbiljett samt 24-timmarsbiljett med reskassa, betalkort eller företagskort. Ombord på X-tågen kan du utöver dessa även köpa 30-dagarsbiljett. Under 2019, när kontantbetalning var möjlig ombord samt vårt senaste normalår resemässigt, betalades endast 4 procent av X-trafiks biljetter som köptes ombord med kontanter. Kostnaden för att upprätthålla en kontantlösning ombord samt personalens upplevda otrygghet i kontanthanteringen anses inte vara försvarbar i förhållande till den andel som vill betala kontant ombord.

   

  Som resenär är du dock inte förpassad till digitala tjänster. Har du ett betalkort kan du betala lika enkelt på bussen som du kan ta ut pengar i en bankomat. För de resenärer som fortsatt vill betala sin resa kontant kvarstår även möjligheten att göra så genom att köpa biljett hos någon av X-trafiks 13 kundcenter/ombud runt om i länet.

 • I en motion yrkar Vänsterpartiet följande

   

  • Att en kartläggning görs med ovanståendes syfte
  • Att kartläggningen, med föreslagna åtgärder, redovisas för regionfullmäktige inom ett år.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 §307 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning. 

   

  Svar: 

   

  Inför större om- och nybyggnationer av regionens fastigheter, samt inför utbyte av tak/takstommar, utreds rutinmässigt möjligheter att etablera solcellsanläggningar. En solcellsanläggning innebär stora laster och tillkommande krav på elsäkerhet, och därmed måste varje möjlig yta även utredas avseende framför allt konstruktion, bärighet och övriga takinstallationer. Utöver genomförande av en solcellsanläggning tillkommer kostnader för nya/förstärkta stommar och/eller takkonstruktioner, el, etc. Ur ett drift- och underhållsperspektiv tillkommer därefter ökade drift- och underhållskostnader för fastigheten, särskilt vid montering på fasad. Exempel på beslut att anlägga solcellsanläggningar är hus 11 på Hudiksvalls sjukhus och Anderbergs hälsocentral (Gävle).

   

  Regionen arbetar aktivt med energieffektiviseringar sedan flera år. Mycket är gjort, mycket återstår att göra och mycket tillkommer i takt med lagstiftning och krav på nationell nivå. I syfte att få så stora effekter som möjligt, ligger fokus på att minska grundlasten samt jämna ut topparna i energiförbrukningen.

   

  Regionens energiförbrukning och vattenförbrukning har minskat, sett till antalet kvadratmeter i fastigheter, och arbetet fortsätter med att utveckla förutsättningar för att mäta, analysera och effektivisera ytterligare.

 • I en motion yrkar Lars Öberg (S) följande

   

  • Att den indragna sommartrafiken återställs.
  • Att Regionfullmäktige beslutar att studenter och gymnasieelever under sommarlovet ges avgiftsfri kollektivtrafik i hela länet.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 §311 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning. 

   

  Svar:

   

  År 2019 fick hållbarhetsnämnden det politiska uppdraget att spara 10 mnkr inom kollektivtrafiken i länet. Arbete inleddes med länets kommuner och tillsammans med dessa presenterades ett förslag för politiken som sedan fattade beslut om besparingen. I dialogen med kommunerna såg man över de linjer och turer där resandet var mycket lågt och där man istället kan hänvisa till Närtrafik. Inom ramen för detta besparingspaket togs ett antal linjer bort helt och hållet och ett antal linjer togs bort sommartid. Besparingen för sommarneddragningarna var ca 3 mnkr.

   

  Sedan dess har två linjer återställs sommartid. Linje 78 mellan Bollnäs och Rengsjö då gränsen för Närtrafik (2 km till närmaste hållplats) går rakt igenom tätorten Rengsjö vilket gör att endast halva byn har rätt till Närtrafik. Detta är unikt i länet och därför återinfördes linje 78 sommartid. Linje 33 mellan Gnarp – Bergsjö återställdes även den sommartid, då linjen knyter samman de två huvudorterna i Nordanstigs kommun ansågs det rimligt med linjetrafik även under sommartid.

   

  Gällande avgiftsfri kollektivtrafik i hela länet för studenter och gymnasieelever har alla ungdomar mellan 7-19 år samt de som har giltig studentlegitimation ett kraftigt subventionerat pris med X-trafik (halva vuxenpriset). Utöver detta erbjuder 6 av 10 kommuner i länet alla ungdomar mellan 16-19 år fria resor med X-trafik dygnet runt, året om, i första hand inom den egna kommunen.

   

  Att återställa den indragna sommartrafiken skulle innebära en ökad kostnad på ca 3 mnkr. Att ge studenter och gymnasieelever avgiftsfri kollektivtrafik i hela länet under sommarlovet skulle innebära en ökad nettokostnad på ca 4 mnkr. Utöver detta tillkommer administrativt arbete där varje kommun skulle behöva lämna underlag på de ungdomar mellan 16-19 år som är folkbordförda inom respektive kommun till X-trafik. Region Gävleborg skulle i det fall motionen bifalls även avstå från de intäkter som kommer från de kommuner som redan idag erbjuder fria resor för ungdomar.

   

  X-trafik har idag ett pågående uppdrag från hållbarhetsnämnden att se över rådande zonindelning och rabattstrukturer. Vidare befinner sig regionen fortsatt i ett ekonomiskt svårt läge där vi genomför flertalet besparingsåtgärder, i det här läget måste vi prioritera att invånarna ska kunna ta sig till jobb och arbete via kollektivtrafik. 

 • Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag

   

  • Bussgruppen i Tröne distrikt och Trönöbygden ekonomisk förening föreslår att Söderhamns kommun, Region Gävleborg, Trönöbygden ekonomisk förening och boende i Tröne distrikt samverkar kring ett pilotprojekt för att undersöka underlaget till ett ökat och mer miljövänligt resande med kollektivtrafiken i Trönö distrikt.

   

  Alternativt förslag

   

  • Att samtliga bussar på linje 67 åter ska trafikera sträckan ända upp till Grubbe, med de turer som gällde fram till och med 2020. Regionfullmäktige beslutade 2023-05-30 §120 att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beredning.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2023-05-30 §120 att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beredning. 

   

  Svar:

   

  Region Gävleborg, likt de flesta andra regioner, har fortfarande ett stort underskott i ekonomin. Detta har resulterat i ett omfattande sparpaket inom X-trafik och Hållbarhetsnämnden som kommer att genomföras det närmaste året. Den satsning som beskrivs i medborgarförslaget kräver både kapitalkostnad, personalkostnad samt omfattande administration. Något det i dagens ekonomiska läge inte finns utrymme för.

   

  Efter det ursprungliga beslutet om neddragningar i trafiken i västra delen av Trönö december 2020 har en hel del justeringar gjorts för att lösa möjligheten för bland annat elever att ta sig till och från skolan. I dagens läge ser vi inte någon möjlighet för Region Gävleborg att utöka trafiken i detta område ytterligare.

   

  För boende västra Trönö finns möjlighet att nyttja Närtrafik (tidigare Flextrafik) under sommaren då busstrafiken vänder vid Trönö skola. Närtrafik innebär att om man har minst två kilometer till en busshållplats har man rätt att beställa sin resa genom X-trafiks beställningscentral. Närtrafik körs enligt en egen tidtabell och man måste beställa sin resa minst två timmar innan resan ska genomföras.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.