Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Delegationsbeslut

 •  

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Agenda 2030 (Hanna Höghielm, 30 min)

   

  X-trafik

   

  • Covid-19 och kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)

   

  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • PTS - Bredbandskartläggning (Annica Aneklev, 15 min)
 • Region Gävleborg ska i samråd med kommunerna uppge vilka byggnader i länet som ska vara prioriterade för Post och telestyrelsens (PTS) bredbandsstöd. De regionala prioriteringarna ska ske utifrån de kriterier som PTS har fastslagit. Det är upp till varje region att bestämma vilka av kriterierna som ska tillämpas.

   

  Kriterier:

  1. Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd
  2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter
  3. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, vård- och omsorgsboenden, och allmänna kommunikationer
  4. Samordning med andra insatser som till exempel andra regionala initiativ och stödinsatser
  5. Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare
  6. Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för bredbandsutbyggnad
  7. Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät
  8. Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster
 •   7

  Internkontrollplan 2021

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2021

 • Tidigare beslut om prislista för offentliga tillköp finns i ärende HN 2016/30. Gävle kommun erbjuder fria resor till personer som är 65 år eller äldre och som är folkbokförda i Gävle kommun. Erbjudandet gäller måndag-fredag mellan klockan 09.00-15.00.


  Det pris som Gävle kommun betalar Region Gävleborg för resorna är utifrån den fastställda prislistan för offentliga tillköp. Ett trafikföretag tillsammans med Region Gävleborg subventionerar dock priset som Gävle kommun betalar med 2,50 kr per enkelresa sedan juni 2020.


  För att kunna ge samtliga kommuner samma möjlighet till rabatterat pris under off-peaktid, om fler i framtiden vill erbjuda fria resor, är förslaget att införa ett off-peakpris i prislistan för offentliga tillköp av enkelresor. Det innebär att om kommunerna oavkortat håller sig till off-peaktiderna är priset 2,50 kr lägre per enkelresa för vuxen samt 1,25 kr lägre per enkelresa för rabatterade kundkategorier.

   

  Off-peaktider: Vardagar – klockan 09.00-15.00 samt från klockan 17.00 och resterande del av dygnet. Helger – hela dygnet.

 •  

  • Samarbetet med SJ - Utfall och framtid (Jan Kyrk)
  • Ersättningstrafik Gävle - Söderhamn, hösten 2021
  • Vy Tåg - Vintertrafiken och punktligheten (Patrik Haglund)
 • Miljöpriset delas ut till en person/personer, företag och organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

   

  Miljöpriset ska till exempel ges till innovativa idéer som är kopplade till åtgärder, miljöteknik, miljöinsatser för barn och unga samt insatser som har ett helhetstänk inom hållbarhetsområdet (ekonomisk-, socialt- och miljömässig hållbarhet).

 • Syftet med en regional cykelplan är en strategisk samordning av arbetet med cykelfrågor såväl regionalt som mellankommunalt, för att ta tillvara på samordningsvinster men även stötta aktörer i regionen för att maximera arbetet med olika typer av cykelfrågor.

   

 • Peter Åkerström (KD) anmälde nedan frågor vid Hållbarhetsnämndens sammanträde §21 2021-03-24

   

  • I Hudiksvall på sociala medier kan vi läsa om många som klagar orättfärdigt på busschaufförers sätt att köra med mera. Var kan man uppmana folk att lämna in synpunkter på ett bra och konstruktivt sätt i stället för att föra det på sociala medier. Hur ser det ut med klagomålshanteringen på X-trafik. Hur följs arbetet upp?
  • Hur ser det ut med skadegörelse / sabotage på våra bussar? Vilka kostnader pratar man om? Kan man se någon röd tråd på var skadegörelsen inträffar? Hur arbetas det förebyggande (om det går) med detta?
 • § 22

  Val av justerare

 • Till dagens sammanträde har Peter Åkerström (KD) inkommit med ett initiativärende gällande revideringar av väntetidsregler för sjukresor. 

   

 • § 24

  Anmälningar för kännedom

 • § 25

  Delegationsbeslut

 •  

  Agenda 2030

   

  Hanna Höghielm föredrar avdelningens arbete inom Agenda 2030 utifrån följande;

  • Hur bidrar Region Gävleborgs verksamheter
  • Styrkedja
  • Hållbarhetsnämndens mål och kopplingar till Agenda 2030
  • Pågående utvecklingsarbete, verktyg och arbetssätt


  Viktiga aktörer för agendans genomförande återfinns på lokal och regional nivå. De 17 målen som utgör Agenda 2030 handlar tillsammans om att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och utveckling. En hållbar utveckling utgår ifrån ett miljömässigt, socialt  och ekonomiskt perspektiv. Utifrån de politiskt beslutade målen ska den hållbara utvecklingen genomsyra Region Gävleborgs verksamheter och dess arbete. 


  2020 genomfördes en väsentlighets- och intressentanalys som syftade till att identifiera inom vilka av de 17 målen, som Region Gävleborg har störst möjlighet till positiv påverkan och skillnad för ett mer hållbart samhälle. I analysen framkommer att Region Gävleborg arbetar med samtliga mål, men att det finns tio (10) mål som bör prioriteras för att uppnå största möjliga effekt inom hållbargetsarbetet. 


  Agenda 2030 antog 25 september 2015 på FN:s toppmöte och regeringen beslutade att Sverige ska ha en ledande roll i genomförandet. I Region Gävleborg sker arbetet utifrån politiska årsplaner med tydliga inriktningar och en ny hållbarhetsstrategi som är under framtagande. Vidare integreras Agenda 2030 i regionala program, handlingsplaner tillika verksamhetsplaner. Inom målområdet Miljöansvar och hållbar utveckling arbetar Hållbarhetsförvaltningens avdelningar med att bidra till en mer inkluderande omställning. Det pågår ett utvecklingsarbete inom förvaltningen som innebär att miljömässig, social och ekonomiskt hållbarhet ska beskrivas i beslutsunderlag. Samtidigt pågår ytterligare utvecklingsarbete inom avdelningen för Regional utveckling, Vägar till hållbar utveckling, som stödjer Hållbarhetsförvaltningens arbete. 


  Covid-19 och kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson ger en lägesrapport inom kollektivtrafiken med anledning av Covid-19. Trafiken är stabil, men det har förekommit vissa bekymmer med tillgänglighet på fordon med anledning av sjukdom hos medarbetare på trafikföretagen. Andelen resor håller fortfarande en lägre nivå än normalt vilket även påverkar intäkterna. En positiv nyhet är att från och med vecka 17 kommer framdörrarna återigen att öppnas då en lösning med skyddsglas vid förarplatsen har uppnåtts. Förarplatsen ser emellertid olika ut för olika bussmodeller och nuvarande lösning gäller närmare 50 bussar. Fortsatt arbete sker för att hitta lösningar för övriga bussmodeller.

   

  Av ledamöter väckta frågor (HN 2021-03-24 §21)

   

  • I Hudiksvall på sociala medier kan vi läsa om många som klagar orättfärdigt på busschaufförers sätt att köra med mera. Var kan man uppmana folk att lämna in synpunkter på ett bra och konstruktivt sätt i stället för att föra det på sociala medier. Hur ser det ut med klagomålshanteringen på X-trafik. Hur följs arbetet upp?
  • Hur ser det ut med skadegörelse / sabotage på våra bussar? Vilka kostnader pratar man om? Kan man se någon röd tråd på var skadegörelsen inträffar? Hur arbetas det förebyggande (om det går) med detta?


  X-trafik kan svara på inkomna synpunkter och frågor direkt via sociala medier eller via hemsidan. På hemsidan finns kontaktuppgifter till Kundservice dit resenärer kan skicka in eventuella klagomål och frågor, ärenden som sedan X-trafik lyfter vidare till relevant aktör. Det skapas statistik över de inkomna ärendena som följs upp. När det gäller skadegörelse är det svårt att ge en exakt summa, men uppskattningsvis ligger kostnaden på 100 tkr per år. Det är även svårbedömt när det gäller var skadegörelsen inträffar, men ibland kan trafikföretagen själva upptäcka vem som ligger bakom och det kan resultera i att föräldrar kontaktas. Ett förebyggande arbete är exempelvis tillfällen när besök i skolor och samtal med elever sker. 


  PTS - Bredbandskartläggning


  Annica Aneklev ger en lägesbeskrivning (2020) hur långt länet har kommit i bredbandsutbyggnaden med utgångpunkt de regionala målen;

  • 2020 bör 95% av samtliga hushåll och företag ha tillgång till minst 100Mbit/s bredband
  • 2023 bör hela länet ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  • 2025 bör hela länet ha tillgång till snabbt bredband


  Länets hushåll och företag har i större utsträckning tillgång till minst 1Gbit/s jämfört med 2019; 95% och 92% (90% respektive 88%). Dock går utbyggnaden långsamt och främst i länets glesbyggda områden. 

 • Region Gävleborg ska i samråd med kommunerna uppge vilka byggnader i länet som ska vara prioriterade för Post och telestyrelsens (PTS) bredbandsstöd. De regionala prioriteringarna ska ske utifrån de kriterier som PTS har fastslagit. Det är upp till varje region att bestämma vilka av kriterierna som ska tillämpas.

   

  Kriterier:

  1. Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd
  2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter
  3. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, vård- och omsorgsboenden, och allmänna kommunikationer
  4. Samordning med andra insatser som till exempel andra regionala initiativ och stödinsatser
  5. Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare
  6. Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för bredbandsutbyggnad
  7. Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät
  8. Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster
 • Katarina Nilsson föredrar förvaltningens internkontrollplan och dess process. Utifrån tidigare genomförd riskanalys och resultat, arbetar förvaltningen i enlighet med framtagen aktivitetsplan för att åtgärda de mest kritiska riskerna. Återredovisning och uppföljning av internkontrollplan sker i samband med redovisning av medelsförvaltningen och skriftlig återkoppling sker från samtliga nämnder till Regionstyrelsen vid årsslut.


  I dagsläget är det främst målområdet En ekonomi i balans som är bekymmersam, och är en direkt konsekvens av Covid-19 och ett minskat resande inom kollektivtrafiken vilket driver på det negativa resultatet. 

   

   

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2021

 • Tidigare beslut om prislista för offentliga tillköp finns i ärende HN 2016/30. Gävle kommun erbjuder fria resor till personer som är 65 år eller äldre och som är folkbokförda i Gävle kommun. Erbjudandet gäller måndag-fredag mellan klockan 09.00-15.00.


  Det pris som Gävle kommun betalar Region Gävleborg för resorna är utifrån den fastställda prislistan för offentliga tillköp. Ett trafikföretag tillsammans med Region Gävleborg subventionerar dock priset som Gävle kommun betalar med 2,50 kr per enkelresa sedan juni 2020.


  För att kunna ge samtliga kommuner samma möjlighet till rabatterat pris under off-peaktid, om fler i framtiden vill erbjuda fria resor, är förslaget att införa ett off-peakpris i prislistan för offentliga tillköp av enkelresor. Det innebär att om kommunerna oavkortat håller sig till off-peaktiderna är priset 2,50 kr lägre per enkelresa för vuxen samt 1,25 kr lägre per enkelresa för rabatterade kundkategorier.

   

  Off-peaktider: Vardagar – klockan 09.00-15.00 samt från klockan 17.00 och resterande del av dygnet. Helger – hela dygnet.

 •  

  Trafikering i samverkan


  Jan Kyrk föredrar samarbetet mellan X-trafik och SJ utifrån följande;

  • Trafikering i samverkan - X-trafik och SJ
  • Avtalsmodell
  • Covid-19 - åtgärder
  • Punktlighet
  • Avstängning Gävle-Söderhamn
  • Nästa tidtabell
  • Framtida tåg


  SJ har sedan lång tid utvecklat affärer i samverkan med regionala kollektivtrafikmyndigeter (RKM) i landet, och bedrivit viss tågtrafik på uppdrag av RKM vilket exempelvis inneburit att de regionala periodbiljetterna även varit giltiga på SJs tåg. Samverkan som syftat till att uppnå ett komplett trafiksystem då befintlig infrastruktur varit begränsad. 


  Samverkan mellan X-trafik och SJ påbörjades 2005 och dåvarande avtal gav tågresenärer möjlighet att nyttja X-trafiks periodkort på SJs tåg, dels på Norra Stambanan dels på Ostkustbanan (OKB). Avtalstiden var ett (1) år med upprepade avtalsförlängningar. 2018 beslutar parterna att se över avtalsskrivningen och når en överenskommelse utifrån X-trafiks viktigaste prioriteringar; ett utökat trafikutbud samt långväga direktförbindelser. Avtalsmodellen har bland annat inneburit att SJ har sänkt sina biljettpriser och en utökad giltighet för X-trafiks periodkort på SJs tåg tillika trafikutbud och avgångar. Det nya avtalet sträcker sig över fem (5) år och därefter löpande med tre (3) års uppsägningstid. 


  Den rådande pandemin har föranlett flertalet åtgärder för att skapa trygghet för resenärerna, åtgärder som har implementerats redan från det att sökning av resa sker till dess att resenären kliver av tåget. Sedan 18 februari 2021 går det endast att boka hälften (50%) av platserna i sittvagnarna och en hel kupé måste bokas i ligg- och sovvagnarna. Vidare har ytterligare åtgärder satts in i vid resande i Gävleborg som innebär att extra många platser har spärrats av under högtrafik för att inte den totala resandevolymen ska överstiga 50%. 


  SJs tågsystem innehåller flera delar och i långa system råder det större risk för problem som kan påverka tågens punktlighet. Det finns flera orsaker efter vägen som kan föranleda förseningar och/eller inställda avgångar, exempelvis nedrivna kontaktledningar, urspårning och olyckor, orsaker som ej varit kända vid avgång. 


  Under perioden 2 augusti - 21 november 2021 kommer sträckan mellan Gävle och Söderhamn att stängas av för spårbyte. Dialog fördes med Trafikverket innan beslutet för att se över andra möjliga lösningar för att minska den påverkan som en avstängning innebär, dock fanns inget annat alternativ. Under avstängningen kommer snabbtågen mellan Gävle och Sundsvall ledas om via Kilafors till Söderhamn. Snabbtågens avgångar kommer att halveras på grund av längre gångtider, men sammankopplade tåg innebär att antalet bokningsbara sittplatser endast kommer att minska med 25%. För tågen på Norra Stambanan mellan Gävle och Ljusdal kommer tidtabellen att ändras något för att möta snabbtågens tider samt reduceras på grund av det höga kapacitetsnyttjandet på banan.


  I nästa års tidtabell kommer små justeringar att genomföras för tågen till och från Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Det kommer att ske förbättringar för tågen mellan Ljusdal och Gävle med enhetlig timmestrafik på vardagar och varannan timme på helgerna. 


  Under en femårsperiod kommer SJ att investera 12 mdkr för nya snabbtåg och regionaltåg. Det kommer att genomföras en modernisering av X2000-tågen, samtliga nattåg och en upprustning av SJs dubbeldäckare. 


  Kvalitetsutveckling X-tåget 


  Patrick Haglund föredrar arbetet inom kvalitetsutveckling utifrån följande;

  • Punktlighet
  • Orsaksfördelning
  • Regularitet
  • Framgångsfaktorer


  Utfall för punktlighet och regularitet helåret 2020 för X-tåget fördelas enligt följande; total regularitet: 86,3%, varav 97,2% i operativ respektive 98,3% operatörberoende regularitet. Den totala punktligheten var 95,3%, varav 99,2% operatörberoende punktlighet. 


  När det gäller punktlighet under mars 2021 visar utfallet en uppåtgående kurva både vad gäller tågen på Norra Stambanan och Ostkustbanan. Några exempel på orsaker till förseningar är spårspring, kontaktlednings- och spårfel. Den totala regulariteten var 98,6%, varav 99,2 operatörsberoende regularitet. 


  Det sker ett fortsatt arbete med identifierade framgångsfaktorer för att förbättra rättidighet exempelvis; gott samarbete med Trafikverkets trafikledning, arbete med att nå målsättningen om avgång T0 samt tidtabeller med robusta gångtider. För fortsatt förbättrad regularitet och fordonsunderhåll 2021 sker daglig styrning mellan driftledning, fordonsansvarig och verkstad tillika utökat samarbete mellan X-trafik och Transitio. 

 • Miljöpriset delas ut till en person/personer, företag och organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

   

  Miljöpriset ska till exempel ges till innovativa idéer som är kopplade till åtgärder, miljöteknik, miljöinsatser för barn och unga samt insatser som har ett helhetstänk inom hållbarhetsområdet (ekonomisk-, socialt- och miljömässig hållbarhet).

 • Syftet med en regional cykelplan är en strategisk samordning av arbetet med cykelfrågor såväl regionalt som mellankommunalt, för att ta tillvara på samordningsvinster men även stötta aktörer i regionen för att maximera arbetet med olika typer av cykelfrågor.

   

 • Peter Åkerströms (KD) anmälda frågor vid Hållbarhetsnämndens sammanträde §21 2021-03-24, besvaras under §26.

   

  • I Hudiksvall på sociala medier kan vi läsa om många som klagar orättfärdigt på busschaufförers sätt att köra med mera. Var kan man uppmana folk att lämna in synpunkter på ett bra och konstruktivt sätt i stället för att föra det på sociala medier. Hur ser det ut med klagomålshanteringen på X-trafik. Hur följs arbetet upp?
  • Hur ser det ut med skadegörelse / sabotage på våra bussar? Vilka kostnader pratar man om? Kan man se någon röd tråd på var skadegörelsen inträffar? Hur arbetas det förebyggande (om det går) med detta?
 • Rubricerat initiativärende väcktes av Peter Åkerström (KD) under § 23.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.