Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Meddelanden

  4. Fastställande av dagordningen

  5. Delgivningar

  6. Anmälan av delegationsbeslut

  7. Uppföljning och Information

  8. Budget- och planeringsförutsättningar 2020-2022

  9. IOP-samarbete om Dellenbanan

  10. Uppföljning och återrapportering – Medborgardialog 2017

  11. Projektbeställning, Regional cykelstrategi

  12. Ombyggnation, Bollnäs resecentrum

  13. Marknadsaktiviteter 2019

  14. Program för uppföljning av privata utförare

  15. Länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst

  16. Medborgarförslag – Buss till Bodås

  17. Kurser och konferenser

  18. Av ledamöter väckta frågor

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Delegationsbeslut


 • Folkhälsa och hållbarhet
   

  • Sociala investeringar (Emma Mårtensson, 20 min)

  • Modellregion - Jämställhet (Emma Mårtensson och Rickard Eklund, 15 min)

  • Jämlikhetsutredningen (Maria Sundman, 15 min)
    

  Infrastruktur och samhällsplanering
   

  • Rapport från Miljötinget (Christine Sisell och Anna Sjögren, 20 min)


  X-trafik
   

  • Lägesrapport - Tågtrafik (Marie Nordmark, 10 min)


  Ekonomi
   

  • Ekonomisk uppföljning (Katarina Nilsson, 10 min)

 •   8

  INFORMATION - Budget och planeringsförutsättningar 2020-2022

 • Järnvägsföreningen Dellenbanans vänner ansöker om att ingå IOP med Region Gävleborg avseende underhåll av Dellenbanan. Ansökningens syfte är att:
   

  • behålla möjligheten till en framtida återtrafikering av Dellenbanan genom att vi hjälps åt att hålla anläggningen i upprustningsbart skick.

  • hålla banan i skick för de olika besöksnäringsverksamheter som redan idag bedrivs på den, som dressinuthyrning, museitrafik och Delsbo Electric.

  • skapa en modell för ett samarbete mellan den ideella och den offentliga sektorn, främst på infrastrukturområdet


  För detta ansöker Järnvägsföreningen Dellenbanans vänner om 1 000 000 kronor för 2019.

 •   10

  INFORMATION - Uppföljning och återrapportering - Medborgardialog 2017

 • Under 2018 fastställdes en Regional cykelplan av Trafikverket. Denna innehåller framförallt behov av utbyggnation av nya cykellänkar, redovisat per kommun. Däremot saknas en rad strategiska inriktningsbeslut, vilka bör beslutas av politiken regionalt såväl på generell nivå (vilken typ av cykelinsatser prioriteras) men även på mer detaljerad nivå avseende exempelvis:

  • Nuläge för cyklingen i länet

  • Specifika mål

  • Uppföljning av åtgärder

  • Mätmetoder

  • Kampanjer, beteendepåverkan och informationsåtgärder

  • Hantering av regionalt hyrcykelsystem

  • Framtidsspaning


  Detta föreslås alltså istället hanteras i en Regional cykelstrategi som ska beslutas av Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg.


  För ytterligare information om Länsplanen: www.regiongavleborg.se/lansplan

 • Bollnäs resecentrum är planerad att byggas om under 2019 i syfte att skapa en attraktiv och välfungerande miljö som leder till fler resor med kollektivtrafiken samt funktionell trafikering av region- och stadsbussar. Ombyggnationen är en utpekad åtgärd för statlig medfinansiering i Länsplanen för regional transportinfrastruktur. Ombyggnationen är budgeterad till totalt 45,5 mkr inkl markvärme. Planerad finansiering av ombyggnationen är som utgångspunkt 50 % kommunal finansiering och 50 % annan medfinansiering. Annan medfinansiering planeras;
   

  • I första hand via ansökan om Stadsmiljöavtal.

  • Om ansökan avslås, finansiering via statlig medfinansiering från Länsplanen för regional transportinfrastruktur.


  Tidigare beviljad medfinansiering är 4,15 mkr från Länsplanen för statlig medfinansiering. I den ursprungliga planen skulle det täcka genomförandet av etapp 1 under 2019, och resterande delar skulle genomföras inom etapp 2 under 2020. Genomförandet har emellertid gått snabbare än ursprunglig tidplan, och därför behövs beslut om genomförande av båda etapperna under 2019 och beviljad medfinansiering för detta, förutsatt att Stadsmiljöavtal inte erhålls. Medfinansieringen via statlig medfinansiering från Länsplanen beräknas till ca 23 mkr totalt (inkl. tidigare beslutade 4,15 mkr).


  Den exakta siffran fastställs i samband med granskning av stödberättigade åtgärder av Trafikverket (mindre avvikelser).

 • Erbjuda halva priset på enkelbiljetter i X-trafiks app för alla kategorier och relationer under högst 2 veckor.

 • Region Gävleborg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 12 §. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen för att uppföljningen och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015. Region Gävleborg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.


  Regionfullmäktige ska varje mandatperiod fastställa ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med KL 5 kap 3 §. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd. Innehållet i programmet i form av t.ex uppföljningskrav och riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden.

 • Länets samrådsgrupp för färdtjänst har tagit fram förslag på länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst samt ett förslag på revidering av befintliga tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Förslagen har under hösten 2018 varit ute på remiss till Funktionsrätt Gävleborg, SRF Gävleborg, Region Gävleborgs pensionärsråd samt till länets partiorganisationer. Samråd har skett med de kommuner som överlämnat sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.


  Region Gävleborg ska fatta beslut för de kommuner som överlämnat sina uppgifter gällande riksfärdtjänst och färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Övriga kommuner hanterar sin egen beslutsprocess. Ambitionen är att införande ska ske under våren 2019.

 • Ett medborgarförslag har inkommit där det framgår att i anslutning till att skolan lades ned, försvann även bussturer. Förslagsställaren menar att Bodås ligger relativt centralt i Gästrikland och även nära länsgränsen till Dalarna.


  Förslaget är att X-trafik, kanske i samarbete med Dalarna, kan prova sig fram med exempelvis 2-3 turer per dag till och från Bodås. Detta för att underlätta arbetspendling och en förhoppning om ökad inflyttning till orten.

  • Regional utbildningsdag om ekologisk livsmedel - sista dag för anmäl 7/3 2019.

  • Inbjudan - Agenda 2030 - sista dag för anmälan 15/2 2019.

 •   18

  Av ledamöter väckta frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.