Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Ev. Anmälningar för kännedom

 •   4

  Delegationsbeslut

 •  

  X-trafik

   

  • Tågstatus - Inför vintern 2021/2022 (Patrick Haglund, 15 min)
  • Information från Tåg i Bergslagen, TiB (Maja Rapp, 15 min)
  • Statusrapport - Covid-19 och kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 15 min)
  • Pågående upphandlingar (Andréas Eriksson, 10 min)
  • Trafikplan 2023, HN 2021/139 (Johnny Olofsson, 15 min)

   

  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • Ur Årsplanen, Mål 6: Öka robusthet, kapacitet och tillgänglighet i länets infrastruktur (Malin Lidov Heneryd och Anna Skytt, 15 min)

   

  Ekonomi

   

  • Ekonomisk månadsrapport (Katarina Nilsson, 15 min)

   

  Inköpsavdelningen

   

  • Information om inköpsprocessen (Johan Welander, 20 min)
 • Kompis Sverige har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att möjliggöra för nyanlända i Gävleborg att få tillgång till regelbunden och funktionell språkträning i vardagen genom kontakt med etablerade svenskar samt att skapa fler kontaktytor mellan länets nya och etablerade invånare.

   

 • RFSL Gävleborg har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att öka den psykiska hälsan hos hbtqi-personer och att förtroendet för samhället ökar hos målgruppen. Ett särskilt fokus på unga hbtqi-personer i länet eftersom detta är en extra utsatt grupp med stort behov av trygga sociala sammanhang utanför skolan och det egna hemmet.

   

 • Krismottagningen Stickan har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att öka den psykiska hälsan hos män.

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

   

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

   

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner,
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse,
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

   

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument:

  • Region Gävleborgs utvecklingsstrategi – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030.
  • Region Gävleborgs folkhälsoprogram - Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 (förlängd under 2021).
 • Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

   

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter
 • Region Uppsala/UL har tidigare beslut på att årligen genomföra procentuella prisjusteringar. På grund av detta kommer Region Uppsala/UL den 4 januari 2022 att prisjustera sin del av priset i kombinationsbiljetten X-trafik-UL. Biljetter som berörs är 30-dagarsbiljett för kategorierna vuxen, studerande och 7-19 år samt årsbiljett för kategorin vuxen. Region Uppsala/UL kommer fatta beslut om den nya prislistan den 22 oktober 2021 (föreslagen ny prislista bifogas nedan).


  Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i kombinationsbiljetten. Denna prisjustering är på grund av detta en så kallad passiv prisjustering.

  I biljettsamarbeten med andra regioner har respektive region rätt att självständigt besluta om prisjusteringar för sin del av biljettpriset i de gemensamma biljetterna. I de fall Region Gävleborg/X-trafik inte gör några prisjusteringar uppstår en så kallad passiv prisjustering. Region Gävleborg/X-trafik kan inte motsäga sig den passiva prisjusteringen utan den andra regionen genomför prisjusteringen oavsett om beslut finns i Region Gävleborgs Regionfullmäktige eller inte. Den passiva prisjusteringen får påverkan på det totala biljettpriset i de gemensamma biljetterna. På grund av detta föreslås att Hållbarhetsnämnden genom en delegation får rätt att godkänna framtida passiva prisjusteringar i biljettsamarbeten med andra regioner.

 • Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg, konkretiserar en del av Region Gävleborgs övergripande arbete för social hållbarhet med utgångspunkt från organisationens Hållbarhetsstrategi som arbetas fram. Genomförandet av programmet ska dock även ta hänsyn till ekonomisk- och miljömässig hållbarhet.

   

  Programmet ska ses som ett komplement till det arbete som görs inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin. Detta program omfattar förutsättningarna för regional utveckling, medan den regionala utvecklingsstrategin omfattar det regionala utvecklingsuppdraget och arbetet för ett jämställt och jämlikt samhälle samt jämlika livsvillkor för befolkningen i Gävleborg.

   

  Programmet ersätter det tidigare folkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020. Erfarenheter och resultat från det tidigare arbetet samt jämlikhetsutredningens slutsatser har tagits till vara och legat till grund för det nuvarande programmet, dess utveckling och utformning.

 • Den regionala infrastrukturplanen för Gävleborg, länsplan för regional transportinfrastruktur, fastställer åtgärdsplaneringen för länet åren 2022 – 2033. Gävleborgs infrastrukturplanering verkar i enighet med den regionala utvecklingsstrategins (RUS) mål om tillgängliga och attraktiva platser, jämlikt och jämställt samhälle samt konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad. Länsplan för regional transportinfrastruktur utgår från Regeringsdirektivet, med en tilldelad planeringsram om 1060 miljoner kronor.

   

  Syftet med den regionala infrastrukturplanen är att redogöra för de prioriteringar av investering, såväl i form av helfinansierade infrastrukturåtgärder via länsplan som samfinansierade åtgärder mellan länsplan och nationell plan eller kommunal medfinansiering.

   

  Region Gävleborg är en av 21 länsplaneupprättare och har därmed uppdraget från Regeringen om att ta fram ett förslag på länsplan enligt tilldelad ram. Regeringen har, efter beslut den 23 juni 2021 i Riksdagen, delgett direktiv om framtagande av nationell plan och länsplan rskr. 2020/21:409).

   

  Regeringens direktiv uppdrar Trafikverket och landets länsplaneupprättare att redovisa hur den ekonomiska ramen ska fördelas, och hur fördelningen ämnar öka måluppfyllelsen av det övergripande transportpolitiska målet och dess jämbördiga undermål, hänsyns- och funktionsmålet. Fördelningen ska också genomföras med syfte att öka måluppfyllelse av klimatmålet om en minskning av växthusgasutsläpp från inrikes transporter med 70 % senast 2030, samt nollvisionen om noll antal omkomna till följd av trafikolyckor samt att antalet allvarligt skadade ska minska med 25 % inom samma tidsram.

   

  Mål inom länsplanen utgår från den Regionala utvecklingsstrategin. Dessa ska åtgärder som inryms inom länsplanen verka för, och de presenteras nedan.

  1. Attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare
  2. Robust och kapacitetsstark infrastruktur med hög tillgänglighet för godstransporter och personresor inom länet och över länsgränser
  3. En fossiloberoende transportsektor och ett hållbart resande
  4. Jämställs och likvärdig infrastruktur

   

 • I en motion föreslår Alexander Hägg (M) att

   

  • Region Gävleborg under år 2021 genomför ett pilotprojekt på bussturer i både tätort och på glesbygd där man testar flexibla nattstopp
  • Pilotprojektet utvärderas efter det att det genomförts.  
 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) att

   

  • Ge Hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att införa en svart låda för ljudupptagning på fordon som körs i linjetrafik inom kollektivtrafiken på uppdrag av Region Gävleborg. 
 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) att

   

  • Kollektivtrafik som regionen har ansvar för öppnar upp framdörrarna
  • Tydlig skyltning sker om smittrisk finns och att bussförarna skyddas i sin förarmiljö på liknande sätt som kassörskor i butiker
  • Kollektivtrafiken markeras upp med tydlighet genom en väg in och en ut ur bussarna
  • Problemet med bussdörrarna löses senast jan 2021
  • Motionen behandlas mycket skyndsamt med anledning av covidpandemin och därav kan beslutas senast dec 2020
 • Hållbarhetsnämnden ska bereda inkommet medborgarförslag där förslagsställaren yrkar att möjligheten att köpa biljetter med kontanta medel ombord på bussar i linjetrafik tas bort. 

 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) att

   

  • Ge Hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en särskild förarlegitimation kopplat till inloggningskortet för biljettmaskinen inom kollektivtrafiken som Region Gävleborg ansvarar för.
 • Next Day - Ny energi

   

  Den 1 dec kör vi årets upplaga av Next Day! Det är ett samarrangemang mellan Region Gävleborg, Movexum, Sandbacka Science Park och Propell

   

 •   20

  Av ledamöter väckta frågor

 • § 72

  Val av justerare

 • Ordförande informerar om att Peter Åkerström (KD) har inkommit med följande fråga:

   

  Vi kunde läsa en insändare i Hela Hälsingland den 6 maj 2021
  (https://www.helahalsingland.se/2021-05-06/insandare-kollektivtrafiken-i-nordanstig-ar-ett-skamt). 

   

  Min fråga är vem får beställa närtrafiken när bussar dras in. Har det kommit in många klagomål kopplat till de indragna turer som vi tog beslut om i nämnden. Jag har själv fått frågan kring närtrafiken och visste inte riktigt hur det låg till med vem som kan beställa närtrafiken och därför tar jag upp frågan här?

   

   

 • Inga anmälningar för kännedom har inkommit. 

 • § 75

  Delegationsbeslut

 •  

  Tågstatus samt lägesrapport inför vintern 2021/2022

   

  Patrick Haglund föredrar tågstatus samt lägesrapport inför vintern 2021/2022. En av framgångsfaktorerna för fortsatta förbättringar inom regularitet och fordonsunderhåll 2021-2022 utgörs bland annat av förberedelser inför kommande vintersäsong inom nio (9) olika områden och tillhörande åtgärder samt exempel på förväntade effekter;

   

  • Ledning: För att exempelvis minska kvalitetsbrister och problem sker uppföljning av överlämning mellan skift samt deltagande i förberedande vintermöten med Trafikverket (TrV). 
  • Planering: En bred samordning kan nås genom framtagandet av handlingsalternativ för beslut vid större händelser.
  • Trafikinformation: En större framförhållning gällande information till resande kan bidra till färre reklamationer och fler nöjda kunder.
  • Ersättningstrafik: Genom att säkerställa korrekt dimensionering av ersättningstrafik vid återgång till det normala kan även det leda till fler nöjda kunder. 
  • Drift: Korrekta överlämningar vid skiftbyten kan generera förbättringar inom arbetsmiljö och vid förändringar inom driften kan korrekta och lättillgängliga planer bidra till snabbare åtgärder.
  • Underhåll: Svarvning av fordonshjul är inplanerat under veckorna 47-50 för att minska stoppande fel.
  • Fordon: Förberedelser för eventuella händelser utan strömförsörjning åtgärdas genom att säkerställa vinterutrustning, extravärmare och filtar ombord. 
  • Information till resande: Kontinuerlig samordnad kommunikation med Kundcenter.
  • Trafikverket: Säkerställandet av röjningskapacitet tillika snöröjning på bangårdar.

   

  Information från Tåg i Bergslagen, TiB

   

  Maja Rapp föredrar arbetet för att nå målet att vara Sveriges bästa beställare av regional kollektivtrafik utifrån fem (5) framtida strategiska områden;

   

  • Kundupplevelse
  • Fordon
  • Trafik
  • Avtal
  • Organisation

   

  I slutet av 2022 påbörjas leverans av nya fordon och arbete sker för att säkerställa verkstad och depå för dessa. En ny upphandlingsprocess har påbörjats och i april 2022 kommer förfrågningsunderlag att skickas ut. Tilldelning och avtalsskrivning är planerad till slutet av 2022 och trafikstart december 2023. 

   

  Av ledamöter väckta frågor

   

  Andréas Eriksson besvarar Peter Åkerströms (KD) inkomna fråga gällande närtrafik. Närtrafik är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken och kan beställas av alla, dvs. den resande behöver ej vara folkbokförd på adressen. För att kunna nyttja närtrafik ska den resande ha minst två kilometer till närmaste hållplats.

   

  I och med de justeringar som genomfördes av kollektivtrafiken i bland annat Nordanstig sommaren 2021 har synpunkter inkommit, några är mer nöjda än andra. X-trafik ser över planeringen inför nästa sommar och information kommer att delges nämnden närmare i tid. 

   

  Statusrapport - Covid-19 och kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson informerar om framdörrarnas öppnande den 4 oktober 2021. Det råder till viss del fortsatt differens mellan andel resande och  tillhörande intäkter, men utvecklingen ser lovande ut.

   

  Pågående upphandlingar

   

  Andréas Eriksson ger en kort information om återkallad tilldelning för busstrafiken i Gästrikland från sommaren 2023.

   

  Trafikplan 2023

   

  Johnny Olofsson ger en inledande information i arbetet med kommande Trafikplan 2023, däribland planer för ny stadstrafik i Sandviken och Bollnäs samt eventuell justering i Gävle stad.

   

  Uppföljning - Mål 6 i årsplanen - Öka robusthet, kapacitet och tillgänglighet i länets infrastruktur

   

  Malin Lidov Heneryd och Anna Skytt ger en återkoppling och information om det pågående arbetet utifrån årsplanen kopplat till länets infrastruktur. 

   

  Infrastruktur som område är ofta förknippat med långa processer, breda perspektiv och samverkan med flera aktörer. Trafikpusslet i Gävle är ett exempel där en avsiktsförklaring har nåtts mellan Region Gävleborg, Gävle kommun och Trafikverket gällande det nya stationsläget Gävle Västra. 

   

  Ett övergripande fokus ligger främst på de storregionala projekten samt strukturarbeten. Avdelningens systemanalys av transportstråk och noder visar att Ostkustbanan (OKB) och E4:an är de stråk som prioriteras högst och anses ha störst betydelse för länets utveckling. OKB:n är även en utpekad brist i den nationella planen 2018-2029.

   

  Inom de europeiska stomnätverkskorridorerna (TEN-T) återfinns den Botniska korridoren som är ett samarbete mellan sju regioner i Sverige och som syftar till att förbättra förbindelserna mellan landets norra del och övriga Europa. Som en del i arbetet med att påskynda omställningen av transportsektorn finns nu planer på att tidigarelägga vissa infrastruktursatsningar, däribland Botniska korridoren.

   

  Andra samarbeten inom infrastrukturområdet är exempelvis Partnerskapet Atlantbanan, där den södra delen av Norra Stambanan ingår samt regionens Brysselkontor (Central Sweden) som vi har tillsammans med Region Örebro och Dalarna.

   

  Ekonomisk månadsrapport

   

  Katarina Nilsson föredrar ekonomisk månadsrapport per september 2021. Trots att intäktstappet har visat tendenser till att avta, så utgör de fortsatt den största avvikelsen för perioden samt det prognostiserade underskottet på helår 2021. 

   

  Information om inköpsprocessen 

   

  Johan Welander och Fanny Eriksson föredrar regionens inköpsprocess. Utgångspunkten är upphandlingslagstiftningen som är uppdelad i två delar; en nationell och en direktivstyrd, där den sistnämnda alltid tillämpas vid belopp över vissa värden. Vidare bygger de direktivstyrda reglerna på ett EU-direktiv och är således gemensamma för samtliga medlemsländer. 

   

  Det nationella upphandlingsregelverket utgörs av fyra (4) lagar, varav de två förstnämnda främst är tillämpbara inom nämndens verksamhetsområden: 

  • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)
  • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

   

  De lagar som styr de offentliga upphandlingarna bygger på fem grundläggande principer; likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet samt ömsesidigt erkännande. 

   

  Inköpsarbetet och upphandlingsunderlag utgår ifrån politiska uppdrag till förvaltningen i form av exempelvis styrande dokument, budget och uppförandekoder. Verkställandet av uppdraget sker sedermera genom kravställning och färdig upphandlingsunderlag. Efter utvärdering av inkomna offerter sker tilldelning och avtalsskrivning. 

 • Kompis Sverige har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att möjliggöra för nyanlända i Gävleborg att få tillgång till regelbunden och funktionell språkträning i vardagen genom kontakt med etablerade svenskar samt att skapa fler kontaktytor mellan länets nya och etablerade invånare.

   

 • RFSL Gävleborg har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att öka den psykiska hälsan hos hbtqi-personer och att förtroendet för samhället ökar hos målgruppen. Ett särskilt fokus på unga hbtqi-personer i länet eftersom detta är en extra utsatt grupp med stort behov av trygga sociala sammanhang utanför skolan och det egna hemmet.

   

 • Krismottagningen Stickan har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att öka den psykiska hälsan hos män.

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

   

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

   

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner,
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse,
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

   

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument:

  • Region Gävleborgs utvecklingsstrategi – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030.
  • Region Gävleborgs folkhälsoprogram - Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 (förlängd under 2021).
 • Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

   

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter
 • Region Uppsala/UL har tidigare beslut på att årligen genomföra procentuella prisjusteringar. På grund av detta kommer Region Uppsala/UL den 4 januari 2022 att prisjustera sin del av priset i kombinationsbiljetten X-trafik-UL. Biljetter som berörs är 30-dagarsbiljett för kategorierna vuxen, studerande och 7-19 år samt årsbiljett för kategorin vuxen. Region Uppsala/UL kommer fatta beslut om den nya prislistan den 22 oktober 2021 (föreslagen ny prislista bifogas nedan).


  Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i kombinationsbiljetten. Denna prisjustering är på grund av detta en så kallad passiv prisjustering.

  I biljettsamarbeten med andra regioner har respektive region rätt att självständigt besluta om prisjusteringar för sin del av biljettpriset i de gemensamma biljetterna. I de fall Region Gävleborg/X-trafik inte gör några prisjusteringar uppstår en så kallad passiv prisjustering. Region Gävleborg/X-trafik kan inte motsäga sig den passiva prisjusteringen utan den andra regionen genomför prisjusteringen oavsett om beslut finns i Region Gävleborgs Regionfullmäktige eller inte. Den passiva prisjusteringen får påverkan på det totala biljettpriset i de gemensamma biljetterna. På grund av detta föreslås att Hållbarhetsnämnden genom en delegation får rätt att godkänna framtida passiva prisjusteringar i biljettsamarbeten med andra regioner.

 • Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg, konkretiserar en del av Region Gävleborgs övergripande arbete för social hållbarhet med utgångspunkt från organisationens Hållbarhetsstrategi som arbetas fram. Genomförandet av programmet ska dock även ta hänsyn till ekonomisk- och miljömässig hållbarhet.

   

  Programmet ska ses som ett komplement till det arbete som görs inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin. Detta program omfattar förutsättningarna för regional utveckling, medan den regionala utvecklingsstrategin omfattar det regionala utvecklingsuppdraget och arbetet för ett jämställt och jämlikt samhälle samt jämlika livsvillkor för befolkningen i Gävleborg.

   

  Programmet ersätter det tidigare folkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020. Erfarenheter och resultat från det tidigare arbetet samt jämlikhetsutredningens slutsatser har tagits till vara och legat till grund för det nuvarande programmet, dess utveckling och utformning.

 • Den regionala infrastrukturplanen för Gävleborg, länsplan för regional transportinfrastruktur, fastställer åtgärdsplaneringen för länet åren 2022 – 2033. Gävleborgs infrastrukturplanering verkar i enighet med den regionala utvecklingsstrategins (RUS) mål om tillgängliga och attraktiva platser, jämlikt och jämställt samhälle samt konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad. Länsplan för regional transportinfrastruktur utgår från Regeringsdirektivet, med en tilldelad planeringsram om 1060 miljoner kronor.

   

  Syftet med den regionala infrastrukturplanen är att redogöra för de prioriteringar av investering, såväl i form av helfinansierade infrastrukturåtgärder via länsplan som samfinansierade åtgärder mellan länsplan och nationell plan eller kommunal medfinansiering.

   

  Region Gävleborg är en av 21 länsplaneupprättare och har därmed uppdraget från Regeringen om att ta fram ett förslag på länsplan enligt tilldelad ram. Regeringen har, efter beslut den 23 juni 2021 i Riksdagen, delgett direktiv om framtagande av nationell plan och länsplan rskr. 2020/21:409).

   

  Regeringens direktiv uppdrar Trafikverket och landets länsplaneupprättare att redovisa hur den ekonomiska ramen ska fördelas, och hur fördelningen ämnar öka måluppfyllelsen av det övergripande transportpolitiska målet och dess jämbördiga undermål, hänsyns- och funktionsmålet. Fördelningen ska också genomföras med syfte att öka måluppfyllelse av klimatmålet om en minskning av växthusgasutsläpp från inrikes transporter med 70 % senast 2030, samt nollvisionen om noll antal omkomna till följd av trafikolyckor samt att antalet allvarligt skadade ska minska med 25 % inom samma tidsram.

   

  Mål inom länsplanen utgår från den Regionala utvecklingsstrategin. Dessa ska åtgärder som inryms inom länsplanen verka för, och de presenteras nedan.

  1. Attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare
  2. Robust och kapacitetsstark infrastruktur med hög tillgänglighet för godstransporter och personresor inom länet och över länsgränser
  3. En fossiloberoende transportsektor och ett hållbart resande
  4. Jämställs och likvärdig infrastruktur

   

  Alexander Hägg (M), Tommy Ljung (M), Alf Persson (M) och Anders Fogeus (M) inkommer med följande särskilda yttrande:

   

  I ett läge där Sveriges transportföretag konstaterar att Gävleborgs län har landets sämsta vägar kommer vi att prioritera underhåll, upprustning och utbyggnation av vårt vägnät. Gävleborg är ett stort, glesbefolkat län med långa avstånd och otroligt många Gävleborgare är beroende av bilen för att ta sig till jobb, studier och fritidsaktiviteter. Flera Gävleborgare väljer också att ställa om från bensin- och dieselbilar till bilar som drivs fossilfritt. Dessa nya, moderna, gröna bilar är precis lika beroende av ett robust och välutbyggt vägnät som bilar som drivs på bensin eller diesel. En väl utbyggd infrastruktur är även vital för vår egen kollektivtrafik, samt för alla de företag som är beroende av vår infrastruktur för transporter av så väl medarbetare, som gods. Vi kommer att driva på och göra allt vi kan för att E4:an ska vara fyrfilig genom hela länet, att väg 83 rustas upp och att andra trafiksäkerhetsåtgärder kommer på plats än hastighetssänkningar.

 • I en motion föreslår Alexander Hägg (M) att

   

  • Region Gävleborg under år 2021 genomför ett pilotprojekt på bussturer i både tätort och på glesbygd där man testar flexibla nattstopp
  • Pilotprojektet utvärderas efter det att det genomförts.  
 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) att

   

  • Ge Hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att införa en svart låda för ljudupptagning på fordon som körs i linjetrafik inom kollektivtrafiken på uppdrag av Region Gävleborg. 
 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) att

   

  • Kollektivtrafik som regionen har ansvar för öppnar upp framdörrarna
  • Tydlig skyltning sker om smittrisk finns och att bussförarna skyddas i sin förarmiljö på liknande sätt som kassörskor i butiker
  • Kollektivtrafiken markeras upp med tydlighet genom en väg in och en ut ur bussarna
  • Problemet med bussdörrarna löses senast jan 2021
  • Motionen behandlas mycket skyndsamt med anledning av covidpandemin och därav kan beslutas senast dec 2020
 • Hållbarhetsnämnden ska bereda inkommet medborgarförslag där förslagsställaren yrkar att möjligheten att köpa biljetter med kontanta medel ombord på bussar i linjetrafik tas bort. 

 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) att

   

  • Ge Hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en särskild förarlegitimation kopplat till inloggningskortet för biljettmaskinen inom kollektivtrafiken som Region Gävleborg ansvarar för.
 • Next Day - Ny energi

   

  Den 1 dec kör vi årets upplaga av Next Day! Det är ett samarrangemang mellan Region Gävleborg, Movexum, Sandbacka Science Park och Propell

   

 • § 91

  Av ledamöter väckta frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.