Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Ur Årsplan, HNÅ8: Prioritera barn och ungas möjlighet att leva under goda och jämlika uppväxtvillkor (Linnéa Humble, 15 min)
 • Inväntar underlag

 • Region Västernorrland har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län tagit fram ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2023-2030. Programmet är ute på remiss och region Gävleborg har fått möjlighet att yttra sig över ärendet.

   

  Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Västernorrlands läns behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås.

   

 • Region Uppsala/UL har tidigare beslut på att årligen genomföra procentuella prisjusteringar. På grund av detta kommer Region Uppsala/UL den 4 januari 2023 att prisjustera sin del av priset i kombinationsbiljetten X-trafik-UL. Biljetter som berörs är 30-dagarsbiljett för kategorierna vuxen, studerande och 7-19 år samt årsbiljett för kategorin vuxen. Region Uppsala/UL kommer fatta beslut om den nya prislistan den 28 oktober 2022 (föreslagen ny prislista bifogas nedan).

   

  Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i kombinationsbiljetten. Denna prisjustering är en så kallad passiv prisjustering.

 • Vätgas Sverige startade som nationell organisation den 1 januari 2007 med syfte att fungera som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare. Verksamheten bedrivs i form av en ideell, politiskt obunden bransch- och medlemsorganisation. Vätgas Sveriges syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. På uppdrag av våra drygt 120 medlemmar verkar vi för att driva på vätgasens roll i Sverige och sprida kunskap.

   

  Vätgas Sverige är en engagerad och erfaren organisatör som sprider kunskap i olika kanaler såsom föreläsningar, events, konferenser samt digitala kanaler. Vätgas Sverige har stor erfarenhet av att driva såväl nationella som internationella vätgasprojekt med syfte att utveckla affärsmodeller för en del av eller hela vätgasens värdekedja.

 • Svenska cykelstäder är en förening för kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Organisationens målsättning är att hjälpa medlemsorganisationer att öka andelen cykelresor, genom att bland annat jobba för att förbättra förutsättningarna, höja cyklingens status samt sprida kunskap bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

   

  Region Gävleborgs medlemskap startade år 2021 och ska enligt beslutet år 2020 utvärderas innan beslut om fortsatt medlemskap.

   

 • Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

   

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter
 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

   

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

   

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner,
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse,
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

   

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument: Program för god och jämlik hälsa: God och jämlik hälsa för alla för ett hållbart Gävleborg, 2022-2030.

 •   13

  Av ledamöter väckta frågor

 • Region Västernorrland har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län tagit fram ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2023-2030. Programmet är ute på remiss och region Gävleborg har fått möjlighet att yttra sig över ärendet.

   

  Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Västernorrlands läns behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.