Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • Inväntar bl.a. protokollsutdrag från RF 200923.

 •   4

  Delegationsbeslut

 • Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Covid-19 - Pandemins tänkbara konsekvenser på folkhälsan, Del 2 (Emma Mårtensson, 15 min)

  • Nytt Folkhälsoprogram (Hanna Höghielm, 20 min)

  • MUCF - Samverkansavtal med Region Gävleborg (Hanna Höghielm, 10 min)


  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • Statusrapport - Bredband (Annica Aneklev, 30 min)

   


  X-trafik

   

  • Statusrapport – Covid-19 och kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)

  • Nya X-trafik appen (Linda Landström, 30 min)

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället. Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

 • Den årliga verksamhetsplanen är en bilaga till Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018-2029. Bilagan är en konkretisering av länsplanens åtgärder, samt kommande års arbete med en utblick på tre år.

 • Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige. De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2016-2030 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2022.


  En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets alla kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.

 • Inväntar underlag.

 • Regeringen beslutade den 8 augusti 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda vad som krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras.


  Region Gävleborg har givits möjlighet att lämna synpunkter på utredningens resultat och är som myndighet skyldiga att lämna ett svar.

 •   11

  OJP INFO/BESLUT - Begäran om behörighet för Region Uppsala att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i Gävleborgs län

 • Region Gävleborg har givits möjlighet att lämna synpunkter på Region Jämtland/Härjedalens trafikförsörjningsprogram. Region Gävleborg anser att förslaget är väl genomarbetat och har inga invändningar.

 • I en motion föreslår Lili André, Bertil Eriksson och Margareta Sidenvall (KD) följande

   

  • att ge Ekocenter i uppdrag att göra en kunskapssammanställning över lokala källor som sprider mikroplaster till våra vatten

  • att Ekocenter efter genomförd kunskapssammanställning återkommer till regionfullmäktige med förslag på åtgärder på hur regionen kan minska spridningen av mikroplaster i våra vatten.

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2021 - 2023 för Hållbarhetsnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2021 samt en ekonomisk plan för 2022-2023. Förslaget till Årsplan beslutas slutligen av Regionfullmäktige och bereds av Regionstyrelsen.

  Den av Regionfullmäktige beslutade Årsplanen ligger sedan till grund för förvaltningens verksamhetsplan och prioriteringar 2021.

 •   15

  INFO - Tåg i bergslagen - Långsiktigt program 2019-2030

 • Hållbarhetsnämnden godkänner upphandling av extern konsult för 2 uppdrag. ”Prismodell” uppskattas kosta 0,4 mnkr samt ”Driftsform” max 0,6 mnkr.

 • Peter Åkerström (KD) - Frågor inkom vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 200924.


  Angående RV 50

   

  • Jag hörde på radion om den nya beläggningen (asfalten) på RV 50 som jag förstått är väldigt hal. De pratade om att den nästan orsakat flera olyckor. Stämmer detta och hur är tankarna framåt?


  Nya X-trafik-appen

   

  • Hur köper man biljett med nya appen om man vill åka tåg som går 5 min efter buss kommer till hållplats? (Edsbyn-Gävle, arbetspendling). Ser det lika ut på andra orter i länet, att det är försämring i tid mellan anslutningar? X-trafik har informerat om att linje 100 Edsbyn-Söderhamn har sämst anslutning i hela länet. Stämmer detta och vad gör vi åt detta?

   

  Busstrafik Grubbe - Trönö skola

  Hur resonerar vi angående buss linjen Grubbe - Trönö skola. Det är många grundskoleelever och gymnasie elever som blir berörda. Kommer dessa elever kunna nyttja närtrafiken för att kunna ta sig till skola, fritidsaktiviteter mm? 

  På X-trafiks hemsida står det

  ”Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken för de som vill resa från adresser som ligger mer än två kilometer från en busshållplats. Trafiken är anropsstyrd och körs med taxi efter olika ”linjer” som alla har egna tidtabeller med cirkatider.För att kunna använda Närtrafiken ska du ha minst 2 km till närmaste busshållplats, men du behöver inte vara folkbokförd på adressen.”

  Med tanke på att vi alla vill ha en levande och fungerande landsbygd. Finns det fler områden i vår region med liknande problematik.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.