Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Delegationsbeslut

 •  

  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • PTS - Bredbandskartläggning (Annica Aneklev, 20 min)

   

  Förvaltningschefen informerar

   

  • Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete (Sofia Pettersson och Emma Ruth, 20 min)

  • Lägesbeskrivning Covid-19 (Sofia Pettersson och Marie Nordmark, 60 min)

 • Miljöpriset delas ut till en person/personer, företag och organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Miljöpriset ska till exempel ges till innovativa idéer som är kopplade till åtgärder, miljöteknik, miljöinsatser för barn och unga samt insatser som har ett helhetstänk inom hållbarhetsområdet (ekonomisk-, socialt- och miljömässig hållbarhet).

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2020.

 • Ärendet utgår vid dagens sammanträde med anledning av Regionstyrelsens beslut (2020-04-21 §79) om revidering av process Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023.

 •   9

  INFO/BESLUT - Begäran om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt i Gävleborgs län

 • Inga kurser/konferenser har inkommit.

 • Daniel Persson (SD) har inkommit med följande frågor:

   

  Jag har en ogrundad tanke, att höjda priserna inom kollektivtrafiken kan leda till ökad risk för fuskåkande, vilket i sin tur kan göra att en del av prishöjningen blir verkningslös.

   

  • De biljettkontroller som genomförs har man gjort någon förändringar, t.ex ökat antal kontroller eller om man jobbar på ett annat sätt?


  Jag har noterat att det stått en bil på en busshållplats en längre tid ca 3-4 veckor.

   

  • Vad gäller och hur hanterar X-trafik att fordon står en längre tid på en busshållplats?

 •   12

  Uppdragsbeslut 2020


 • PTS - Bredbandskartläggning


  Annica Aneklev informerar om Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning samt hur långt utbyggnaden i länet har kommit med utgångspunkt de regionala målen.


  Regional plan för bredband 2019-2025 - Utbyggnad av bredband i Gävleborg

  År 2020 - 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100Mbit/s bredband

  År 2023 - Hela Gävleborg bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet

  År 2025 - Hela Gävleborg bör ha tillgång till snabbt bredband

   - 1 Gbit/s: 98 % av alla hushåll och företag

   - 100Mbit/s: 1.9 % av alla hushåll och företag

   - 30 Mbit/s: 0.1 % av alla hushåll och företag

   

  Gävleborgs län - Tillgång till minst 1 Gbit/s inklusive IT-infrastruktur i absolut närhet 2019 (2018), procent

  Hushåll respektive Företag: 90 (87) respektive 83 (77)

  Hushåll respektive Företag - Tätbyggt / Glesbyggt: 95 (93) respektive 57 (62)


  Gävleborgs län - Tillgång till minst 30 Mbit/s inklusive IT-infrastruktur i absolut närhet 2019 (2018), procent

  Hushåll respektive Företag: 98 (97) respektive 95 (93)


  Kostnadsberäkning för att nå målet 2025

  Ca. 555 mnkr för 98 % av hushållen i länet har tillgång till 1 Gbit/s, varav en kostnadsfördelning på 130 mnkr till tätort, 50 mnkr till småort samt 375 mnkr till glesbygd. I dagsläget finns inte beräkning för de resterande 2 %.


 • Ordförande informerar


  Ordförande informerar om möte med infrastrukturminister och ordföringar i landets Regionala Kollektivmyndigheter (RKM).
   


  Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete


  Sofia Pettersson och Emma Ruth fördrar Hållbarhetsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetet är en kontinuerlig process och utgörs av undersökning, riskbedömning, åtgärder samt kontroll.


  Undersökningen består av information om både risker och styrkor, exempelvis genom medarbetarenkäter, sjukfrånvaro och arbetsmiljöavvikelser. Riskbedömning genomförs för att fastställa huruvida risker anses allvarliga eller mindre allvarliga.


  I nästa steg sker åtgärder utifrån förebyggande och rehabiliterande perspektiv, åtgärder som kan appliceras på individ-, grupp- och/eller organisationsnivå.


  Åtgärder kontrolleras sedermera för att se om önskad effekt uppnåtts eller ej.


  Alltid på dagordningen - Skyddskommitté

  - Sjukfrånvaro (lång- och korttid)

  - Information från skyddsombud och /eller facklig representant

  - Förändringar som föranleder riskbedömning av arbetsmiljö

  - Kemiska ämnen som kan leda till olycksfall eller ohälsa 

  Tillägg HBH: Handlingsplan arbetsmiljö och hälsa samt Tillbud och arbetsskador  X-trafik - Lägesbeskrivning Covid-19


  Sofia Pettersson och Marie Nordmark ger en lägesbeskrivning av avdelningens arbete gällande Covid-19. Ett arbete som baseras på Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och vars uppdateringar följs kontinuerligt. Ingången är att upprätthålla den samhällsviktiga funktionen som kollektivtrafiken utgör, exempelvis dess funktion för arbetspendling men även skydda riskgruppers möjlighet att resa genom att säkra avstånd mellan passagerare. 
   

  • Det sker omflyttning av resurser för att möta de behov som uppstått, exempelvis arbetar medarbetare inom kundservice samt färdtjänstbokningar hemifrån

   • Avdelningen arbetar kontinuerligt med trafiklösningar då förare är och har varit hemma med anledning av rekommendationer att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom

  • Resandet har minskat med ca. 50%

  • Det sker regelbundna avstämningar med trafikföretagen, både på lednings- och trafiknivå.

   • Ambitionen är att det ska sitta en person per säte

   • X-trafik har satt in dubbeldäckare, ledbussar samt charterbussar för att möjliggöra spridning av passagerare.

   • Trängsel har främst uppstått i samband med skolstart vid morgonturer respektive skolslut på eftermiddagar. Vidare genererar trängsel en problematik gällande kundsäkerhet.

   • X-trafik har tillsammans med trafikföretag och skyddsombud arbetat för att ta fram skydd för förarna genom en plexiglaslösning. En lösning som var långt gången, men som fick avbrytas då Arbetsmiljöverket (AMV) meddelade att framdörrarna på bussarna ska vara stängda. Konsekvenser av instruktionen har varit sämre tillgänglighet, ytterligare ökning av trängsel samt intäktstapp. AMV anser att förstärkning inom kontroller och personal samt flytt av kortläsare till bakdörr ska motverka intäktstapp. Åtgärder som dock ej är genomförbara.

  • Särskild kollektivtrafik

   • Beslut om singelresor för riskgrupper

   • Samarbetet mellan X-trafik, Hälso- och sjukvården (HoS) och trafikföretagen är mycket bra. HoS inkom relativt tidigt med önskemål om hjälp vid transporter av Covid-19 patienter för att bland annat avlasta ambulansen. Fyra företag har kontrakterats för den verksamheten och chaufförer har fått utbildning och utrustning för ändamålet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.