Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Delegationsbeslut

  • Medarbetarenkät 2020 (Emma Ruth, 20 min)
  • Ny beviljad social investering (Emma Mårtensson, 10 min)
  • Folkhälsoprogrammet (Linnéa Humble, 25 min)
  • Covid-19 och kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)
  • Statusrapport - Trafikförsörjningsprogram (Thomas Larsson, 15 min)
  • Måluppfyllelse 2020 (Katarina Nilsson, 20 min)
  • Ekonomisk rapport (Katarina Nilsson, 5 min)
  • Tidplan Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 (Katarina Nilsson, 5 min)
 •   5

  Uppföljning - Utredning, driftform

 •   6

  Regionala prioriteringar för bredbandsstöd

 • Tidigare beslut om prislista för offentliga tillköp finns i ärende HN 2016/30.

   

  Gävle kommun erbjuder fria resor till personer som är 65 år eller äldre och som är folkbokförda i Gävle kommun. Erbjudandet gäller måndag-fredag mellan klockan 09.00-15.00.

   

  Det pris som Gävle kommun betalar Region Gävleborg för resorna är utifrån den fastställda prislistan för offentliga tillköp. Ett trafikföretag tillsammans med Region Gävleborg subventionerar dock priset som Gävle kommun betalar med 2,50 kr per enkelresa sedan juni 2020.

   

  För att kunna ge samtliga kommuner samma möjlighet till rabatterat pris under off-peaktid, om fler i framtiden vill erbjuda fria resor, är förslaget att införa ett off-peakpris i prislistan för offentliga tillköp av enkelresor. Det innebär att om kommunerna oavkortat håller sig till off-peaktiderna är priset 2,50 kr lägre per enkelresa för vuxen samt 1,25 kr lägre per enkelresa för rabatterade kundkategorier.

   

  Off-peaktider: Vardagar – klockan 09.00-15.00 samt från klockan 17.00 och resterande del av dygnet. Helger – hela dygnet.

 • Det nationella skogsprogrammets vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.


  Gävleborgs skogsprogram ska bidra till den nationella visionen genom att utgå från de regionala förutsättningarna som finns i länet.


  För att nå en bred förankring i arbetet och ge goda förutsättningar till en fortsatt förvaltning av resultatet har Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen gemensamt tagit fram Gävleborgs skogsprogram. Intresseorganisationer, företag, entreprenörer, enskilda skogsägare, akademi, offentlig sektor och privatpersoner med koppling till skogsbruket har erbjudits möjlighet att påverka innehållet i programmet och flera hundra personer har deltagit i processen.


  Det Regionala skogsprogrammet har identifierat ett antal områden som aktörer gemensamt bör fokusera på i Gävleborg för en regional utveckling i linje med det nationella programmet. De prioriterade områdena i Gävleborgs skogsprogram är

   

  • Bryta strukturer
  • Hållbarhet i skogen
  • Mångbruk i skogen
  • Omställning, konkurrenskraft och kompetens


  Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen ansvarar gemensamt för genomförandet av skogsprogrammet. Länsstyrelsen Gävleborg är sammankallande och har ett huvudansvar.

   

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Gävle kommuns förslag till planprogram för Gävle Västra som är utställd till samråd 22 februari – 22 mars 2021. Region Gävleborg har fått förlängd svarstid till den 9 april. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, som regional kollektivtrafikmyndighet och regionalt ansvarig för hälso- och sjukvård.

   

   

   

 • En arbetsgrupp har genomfört en översyn av Hållbarhetsnämndens delegationsordning.

   

  Delegationsordningen har behandlats i och inom respektive avdelning. Samtliga avdelningar inom Hållbarhetsförvaltningen har fått lämna förslag till ändringar utifrån verksamhetens behov.

   

  Informationsdelen i delegationsordningen har utökats. En förteckning över vidaredelegationer föreslås införas som ska uppdateras löpande.

   

  Det som har tillkommit sedan föregående är att befogenhet att teckna avtal som enbart sträcker sig inom innevarande budgetår. Max 100 tkr per avtal delegeras till avdelningschef samt att avdelningschef på X-trafik har mandat att genomföra kommunikationsaktiviteter på upp till 100% rabatt på biljettpriset under maximalt 30 dagar.

   

  Titeln Hållbarhetsdirektör har ändrats till Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör.

   

 • I en motion föreslår Hans Backman, Peter Nordebo och Helena Englund (L) att

   

  • Region Gävleborg bistår med att subventionera resorna så att det blir kostnadsfritt för de studerande på yrkesvux att åka kollektivt med X-trafik till och från studieorten.
 • Peter Åkerström (KD) har inkommit med följande frågor

   

  • I Hudiksvall på sociala medier kan vi läsa om många som klagar orättfärdigt på busschaufförers sätt att köra med mera. Var kan man uppmana folk att lämna in synpunkter på ett bra och konstruktivt sätt i stället för att föra det på sociala medier. Hur ser det ut med klagomålshanteringen på X-trafik. Hur följs arbetet upp?
  • Hur ser det ut med skadegörelse / sabotage på våra bussar? Vilka kostnader pratar man om? Kan man se någon röd tråd på var skadegörelsen inträffar? Hur arbetas det förebyggande (om det går) med detta?
 • § 10

  Val av justerare

 • § 11

  Fastställande av dagordningen

 • § 12

  Delegationsbeslut

 • Medarbetarenkät 2020


  Emma Ruth föredrar genomförd medarbetarenkät 2020. Enkäten utgör en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) tillsammans med exempelvis skyddsronder, arbetsplatsträffar (APT) och utvecklingssamtal. 


  Sedan föregående enkät 2019 har Region Gävleborg en ny leverantör tillika verktyg för enkäten som genomfördes mellan 3-18 november 2020. Frågorna var uppdelade mellan hållbart medarbetarengagemang (HME), hållbart säkerhetsengagemang (HSE), övergripande frågor samt specifika arbetsmiljöfrågor under den pågående pandemin. HME-index baseras på tre delar; motivation, ledarskap och styrning.


  Den regionövergripande svarsfrekvensen var 83% respektive 97% för Hållbarhetsförvaltningen. HME-index har funnits med i enkäten sedan 2011 och med undantaget för ett par år, så har index ökat vid varje mätning. 2020 ligger index på 80 jämfört med 2019 då värdet var 78. HSE-index finns med sedan 2018 och ökat en enhet för varje år (79 vid 2020 års mätning). Delindex för HME inom Hållbarhetsförvaltningen i 2020 års resultat fördelas enligt 77, 88 respektive 83 och innebär en ökning inom samtliga delar både i jämförelse med 2018 och 2019 års mätningar.


  Till följd av medarbetarenkätens resultat sker analys och återkoppling i olika samverkansnivåer och en revidering av handlingsplan pågår. Under våren 2021 kommer ett samlat digitalt stöd för Region Gävleborgs SAM att implementeras i Stratsys. 


  Ny beviljad social investering


  Emma Mårtensson informerar om den beviljade sociala investeringen "Samverkan för ökad skolnärvaro". Det är ett treårigt samverkansprojekt mellan två förvaltningar på Sandvikens kommun (Kunskaps- och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen) och Barn- och familjehälsan i Region Gävleborg. Projektet syftar dels till att motverka en framtida social utsatthet som skolfrånvaro kan riskera, dels möta de enskildas sammansatta behov med gemensamma insatser från flera aktörer.

   

  Program - Jämlik hälsa


  Linnéa Humble informerar om det pågående arbetet med att ta fram det nya regionala programmet för Jämlik hälsa. I nuläget råder stor aktivitet inom området som innebär att både regionala och nationella hänsyn måste tas. Fokus på jämlik hälsa inom ytterligare politikområden och strategier bidrar därför till ett behov av att bredda innehållet i jämförelse med dagens Folkhälsoprogram. Syftet med det nya programmet är att samtliga Region Gävleborgs avdelningars arbete för jämlik hälsa samlas i ett mer omfattande program.


  Programmet är tänkt som en intern policy som blir styrande och gemensamt bidrar till förbättringar för länets medborgare i stort. Det ska vara vägledande och visa riktning för hur våra verksamheter ska arbeta för att bidra till regionala och nationella fastställda mål. Vidare beskrivs Region Gävleborgs uppdrag tillika länets samverkansstrukturer inom området. Avgränsningar kommer exempelvis att göras genom att rikta sig till de verksamheter och politiska områden som har störst bäring på en jämlik hälsa. Programmet kommer således att vara ett internt komplement till den mer externa Regionala Utvecklingsstrategin (RUS), och kan även ses bidra till interna utvecklingsarbetet. 


  I nuläget sker insamling och skrivande av programmet och i juni/juli inväntas resultat inhämtas från Jämlikhetsutredningen och Välfärdsstrategin. Under sommaren kommer sedan ett internt remissförfarande att ske. I höst färdigställs programmet och därefter sker beslutsfattande vid Regionfullmäktige i november. 

   

  Covid-19 och kollektivtrafiken


  Andréas Eriksson ger en lägesrapport inom kollektivtrafiken med anledning av Covid-19. Situationen är ansträngd men trafiken upprätthålls och är stabil. Rekommendationen om munskydd fortsätter att gälla för personer från gymnasieålder och uppåt och kontroller sker. Arbetet med att möjliggöra för framdörrarnas öppnande på bussarna fortgår. För närvarande arbetar Arbetsmiljöverket med att ta fram nationella riktlinjer. Andelen sjukresor har ökat något vilket föranleder ytterligare tryck på verksamheten.


  Statusrapport - Trafikförsörjningsprogram


  Thomas Larsson ger en statusrapport av processen gällande framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram. Samrådsfasen med exempelvis länets kommuner, grannlän och entreprenörer har avslutats och genererat en stor mängd underlag och data. Resultatet visar att det finns väldigt kommunspecifika prioriteringar med viktiga lokala områden. Ytterligare delar som framkommit handlar exempelvis om trafikutbud, miljö och fordon, hållplatser och resecentra och marknad och strategier. 


  Nästa steg i processen är att föra interna samråd och utreda underlaget. Ett remissförfarande med förslag till program kommer att ske under våren och planen är att den politiska beslutsprocessen tar vid i höst. 


  Måluppfyllelse 2020


  Katarina Nilsson föredrar måluppfyllelse för föregående år utifrån de politiskt beslutade målen:

  • En större andel resor sker med kollektivtrafik: Med anledning av Covid-19 så har både andelen resor samt antal personkilometer minskat i relativt stor utsträckning jämfört med föregående år (2019).
  • Större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk: Utifrån målindikatorer som fastslår att utbudsnivån ska vara 1 - 2, har länets kollektivtrafik utvecklats positivt och till skillnad mot tidigare finns endast ett stråk kvar med klassningen 3. 
  • Förnyelsebara drivmedel och minskad energiåtgång: Gävle Stadstrafik står för den största förändringen inom målområdet  för förnyelsebara drivmedel.  
  • Ett tillgängligt samhälle: Flertalet insatser för att öka tillgängligheten har skett, exempelvis upprustning av hållplatser, närtrafik i hela länet, ett nytt resecenter i Bollnäs som är 100% tillgänglighetsanpassat.  


  Ekonomisk rapport


  Katarina Nilsson föredrar ekonomisk månadsrapport per februari 2021. Den största avvikelsen mot budget är främst kopplat till minskade trafikintäkter (-31 mnkr). 


  Tidplan - Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024


  Katarina Nilsson återger tidplanen för innevarande års budgetprocess. Med anledning av Covid-19 innebär det att budget kommer att beslutas i Regionfullmäktige i november månad, dvs. samma som föregående år. Hållbarhetsnämnden kommer att fatta beslut i september. 

 • Jonatan Hansson och Jörgen Samuelsson redogör för tidigare beslutat uppdrag att utreda driftsformer för busstrafiken i Region Gävleborg. Uppdraget innebar att ta fram ett kunskapsunderlag samt förslag på olika sätt att organisera busstrafiken genom alternativa driftsformer såsom; egen regi, blandad form samt upphandlad. Med anledning av att nuvarande avtal för driften i Gästrikland och Hälsingland löper ut 2022 respektive 2024, är det viktiga tidplaner att förhålla sig till. Vidare ska utredningen innehålla en analys av hur möjligheterna att nå beslutade politiska mål kan påverkas av valet av driftsform. 


  Egen regi - För- och nackdelar

   

  • Arbetsmiljö: Utredningen visar att trafik i egen regi kan ge en något bättre anställningstrygghet och en generösare schemaläggning, vilket tillsammans är positivt för arbetsmiljön.
  • Ekonomisk effektivitet: Teori och analys visar att det är mest ekonomiskt effektivt att konkurrensutsätta och upphandla busstrafik.
  • Stärka förutsättningarna för företag att skapa och växa: I det fall som Region Gävleborg väljer att utföra all busstrafik i egen regi minskas möjligheten för mindre bussföretag att verka i regionen. 
  • Tillgänglighet och utbud: En upphandlad busstrafik möjliggör i större utsträckning hög tillgänglighet och större utbud. 
  • Välfärd och trygghet: Busstrafik i egen regi underlättar målet om att stärka och utveckla arbetsmiljön.

  Ur aspekterna kvalitet och fossilfri kollektivtrafik 2025 ses inte val av driftsform ha en avgörande inverkan. 


  En övergång till egen regi kräver tre års förberedelser och i det fall som busstrafiken i Hälsingland skulle vara först ut, skulle det innebära direkta merkostnader på ca. 5-6 mnkr årligen under en tioårs-period. 


  Upphandlad trafik innebär att det är marknadslogiken och ett kontrakt som styr, dvs. ett privat utförande genom konkurrensutsatt avtalsförfarande. Utförande i egen regi vilar mer på förvaltningslogikens regler och normer.

 • Annica Aneklev informerar om det nationella bredbandsstödet som Post- och Telestyrelsen (PTS) enligt uppdrag hanterar och årligen utlyser medel för stöd till bredbandsutbyggnad. Under perioden 2020-2025 har PTS 2,85 mdkr att fördela. 2020 fördelades 150 mnkr på fyra län och innevarande år 2021 kommer 1,6 mdkr att fördelas på tre landområden (Norrland, Svealand och Götaland). Avsikten är att fördela medel proportionerligt mellan områdena, dvs. drygt 30 % vardera.


  Ansökningsförfarandet påbörjades under februari månad med kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar och samråd och dialog med länets kommuner. Mellan 3 mars och 1 april sker offentliga samråd med inkomna förteckningar som grund. Regionala prioriteringar kommer att göras under april-maj med syfte att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga. Utlysningsperioden tar sedan vid mellan 18 maj och 9 augusti då PTS bjuder in aktörer att ansöka om stöd. Därefter handlägger PTS de inkomna ansökningarna, fattar beslut och utbetalning ska ske innan årets utgång. 


  Vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 21 april kommer ärendet åter med förslag till beslut då urval och prioriteringar är genomförda. 

 • Tidigare beslut om prislista för offentliga tillköp finns i ärende HN 2016/30.


  Gävle kommun erbjuder fria resor till personer som är 65 år eller äldre och som är folkbokförda i Gävle kommun. Erbjudandet gäller måndag-fredag mellan klockan 09.00-15.00. Det pris som Gävle kommun betalar Region Gävleborg för resorna är utifrån den fastställda prislistan för offentliga tillköp. Ett trafikföretag tillsammans med Region Gävleborg subventionerar dock priset som Gävle kommun betalar med 2,50 kr per enkelresa sedan juni 2020. 


  För att kunna ge samtliga kommuner samma möjlighet till rabatterat pris under off-peaktid, om fler i framtiden vill erbjuda fria resor, är förslaget att införa ett off-peakpris i prislistan för offentliga tillköp av enkelresor. Det innebär att om kommunerna oavkortat håller sig till off-peaktiderna är priset 2,50 kr lägre per enkelresa för vuxen samt 1,25 kr lägre per enkelresa för rabatterade kundkategorier.


  Off-peaktider: Vardagar – klockan 09.00-15.00 samt från klockan 17.00 och resterande del av dygnet. Helger – hela dygnet.

 • Malin Lidov Heneryd föredrar ärendet med utgångspunkt det nationella skogsprogrammets vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Gävleborgs skogsprogram ska bidra till den nationella visionen genom att utgå från de regionala förutsättningarna som finns i länet.


  För att nå en bred förankring i arbetet och ge goda förutsättningar till en fortsatt förvaltning av resultatet har Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen gemensamt tagit fram Gävleborgs skogsprogram. Intresseorganisationer, företag, entreprenörer, enskilda skogsägare, akademi, offentlig sektor och privatpersoner med koppling till skogsbruket har erbjudits möjlighet att påverka innehållet i programmet och flera hundra personer har deltagit i processen. Det Regionala skogsprogrammet har identifierat ett antal områden som aktörer gemensamt bör fokusera på i Gävleborg för en regional utveckling i linje med det nationella programmet. De prioriterade områdena i Gävleborgs skogsprogram är

   

  • Bryta strukturer
  • Hållbarhet i skogen
  • Mångbruk i skogen
  • Omställning, konkurrenskraft och kompetens


  Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen ansvarar gemensamt för genomförandet av skogsprogrammet. Länsstyrelsen Gävleborg är sammankallande och har ett huvudansvar.

   

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Gävle kommuns förslag till planprogram för Gävle Västra som är utställd till samråd 22 februari – 22 mars 2021. Region Gävleborg har fått förlängd svarstid till den 9 april. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, som regional kollektivtrafikmyndighet och regionalt ansvarig för hälso- och sjukvård.

   

   

   

 • En arbetsgrupp har genomfört en översyn av Hållbarhetsnämndens delegationsordning.

   

  Delegationsordningen har behandlats i och inom respektive avdelning. Samtliga avdelningar inom Hållbarhetsförvaltningen har fått lämna förslag till ändringar utifrån verksamhetens behov.

   

  Informationsdelen i delegationsordningen har utökats. En förteckning över vidaredelegationer föreslås införas som ska uppdateras löpande.

   

  Det som har tillkommit sedan föregående är att befogenhet att teckna avtal som enbart sträcker sig inom innevarande budgetår. Max 100 tkr per avtal delegeras till avdelningschef samt att avdelningschef på X-trafik har mandat att genomföra kommunikationsaktiviteter på upp till 100% rabatt på biljettpriset under maximalt 30 dagar.

   

  Titeln Hållbarhetsdirektör har ändrats till Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör.

   

 • I en motion föreslår Hans Backman, Peter Nordebo och Helena Englund (L) att

   

  • Region Gävleborg bistår med att subventionera resorna så att det blir kostnadsfritt för de studerande på yrkesvux att åka kollektivt med X-trafik till och från studieorten.
 • Peter Åkerström (KD) har inkommit med följande frågor

   

  • I Hudiksvall på sociala medier kan vi läsa om många som klagar orättfärdigt på busschaufförers sätt att köra med mera. Var kan man uppmana folk att lämna in synpunkter på ett bra och konstruktivt sätt i stället för att föra det på sociala medier. Hur ser det ut med klagomålshanteringen på X-trafik. Hur följs arbetet upp?
  • Hur ser det ut med skadegörelse / sabotage på våra bussar? Vilka kostnader pratar man om? Kan man se någon röd tråd på var skadegörelsen inträffar? Hur arbetas det förebyggande (om det går) med detta?
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.