Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Fastställande av dagordning

  4. Delgivningar

  5. Delegationsbeslut

  6. Uppföljning och information

  7. Årsplan med budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023

  8. Utbudsjustering

  9. Kurser och konferenser

  10. Av ledamöter väckta frågor

  11. Uppdragsbeslut 2020

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordningen

 • Delgivningar enligt beslut i Regionfullmäktige 2020-02-12: https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/
   

  §9 Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/UL

  §10 Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/Dalatrafik

  §11 Trafikplan 2021

 •  

  • Delegationsbeslut - Beslutsfattande på distans

  • Remiss - Förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030 (HN 2020/38)

 •  

  X-trafik

   

  • BESÖK - Information från Vy (30 min)

  • Uppföljning - Prisjusteringar (Therese Nilsson, 10 min)

  • Närtrafik - Svågadalen (Marie Nordmark, 5 min)

  • Reklamintäkter - Gävle Stadsbussar (Marie Nordmark, 10 min)


  Folkhälsa och hållbarhet

   


  Ekonomi

   

  • Månadsrapport (Katarina Nilsson, 10 min)


  Information från ordförande och förvaltningschef

 •   7

  INFORMATION - Årsplan med budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - Hållbarhetsnämnden

 • Under 2019 har ett omfattande arbete genomförts med att ta fram ett underlag till förslag gällande justeringar i trafikutbudet i syftet att minska kostnaderna och få budget i balans. Förslaget till justeringar i trafikutbudet och den inbördes prioriteringen har processats fram i dialog med länets kommuner, där en balansering mellan nedanstående perspektiv har varit en viktig förutsättning:

   

  • Undvika förändringar som innebär att motsvarande kostnad uppstår hos en eller flera kommuner

  • Bevara en levande landsbygd, hela länet ska leva

  • Ta hänsyn till kommunernas utvecklingstankar/strategier

  • De starka stråkens betydelse för kommunal och regional utveckling

 •   9

  Kurser och konferenser

 •   10

  Av ledamöter väckta frågor

 •   11

  Uppdragsbeslut 2020

 • § 24

  Val av justerare

 •  

  Alexander Hägg (M) väcker ett initiativärende angående Region Gävleborgs och Hållbarhetsnämndens ekonomiska situation.

   

  Ordförande föreslår att initiativärendet behandlas under ärende Av ledamöter väckta frågor (§32).

 • Delgivningar enligt beslut i Regionfullmäktige 2020-02-12: https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/
   

  §9 Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/UL

  §10 Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/Dalatrafik

  §11 Trafikplan 2021

 •  

  • Delegationsbeslut - Beslutsfattande på distans

  • Remiss - Förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030 (HN 2020/38)

 •  

  Besök - Patrick Haglund, Affärschef Vy


  Patrick Haglund är affärschef på Vy (tidigare Tågkompaniet) sedan november 2019 och ger information utifrån följande områden;

  • Utveckling punktlighet och åtgärder:  Framgångsfaktorer inom utvecklingen av punktlighet sker exempelvis genom att skapa ett bra samarbete med Trafikverkets (TrV) trafikledning, samt att arbeta med avgångstiderna. Vidare införs annonserad avgångstid på avgångsstationen två minuter innan.

  • Orsaksfördelning: Fördelas mellan infrastruktur, följdorsaker, driftledning, olyckor och tillbud samt järnvägsföretag.  

  • Regularitet och fordonsunderhåll: Framgångsfaktorer inom områdena under 2019 anges vara en förbättrad daglig styrning mellan drift, fordonsansvarig och verkstad. Utökat förebyggande underhållsarbete samt utökat samarbete mellan X-trafik och Transitio.


  Uppföljning - Prisjusteringar


  Therese Nilsson sammanfattar de delar av prisjusteringen som skedde mellan 15 december 2019 och 1 januari 2020 (Fas 1). Fas 2 och 3 (januari och februari 2020) har inneburit att intäkter för 30-dagars- och årsbiljetter samt offentliga tillköp har ökat något (6%). Däremot har antalet sålda 30-dagars-, års- och fritidsbiljetter minskat.


  Närtrafik - Svågadalen


  Närtrafik är ett anropsstyrt komplement till ordinarie kollektivtrafik för de som vill resa från adresser som ligger mer än två kilometer från en busshållplats. Marie Nordmark informerar om X-trafiks förslag till förändringar för det tidigare pilotprojektet i Svågadalen och dess villkor.


  Reklamintäkter - Gävle Stadstrafik


  Marie Nordmark informerar om det nya avtalet för Gävle Stadstrafik som börjar gälla 15 juni 2020 och vad som gäller kring eventuella reklamintäkter. Bakgrunden är att det nya avtalet har föranlett viss debatt om förlorade reklamintäkter. De argument som framförts visar sig emellertid vila på direkta felaktigheter och saknar substans.


  LUPP och stöd i analys


  Linda Skogström och Jennie Palmberg föredrar resultat av genomförd LUPP-undersökning 2019. LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), är en del av regionens långsiktiga ungdomspolitiska arbete och kan användas som indikator och uppföljningsverktyg. Undersökningen genomförs tillsammans med länets kommuner. I nätverket (Region Gävleborg och de tio kommunerna) sker erfarenhetsutbyte och bidrar till ett gemensamt informationsmaterial, samt möjliggör jämförelser mellan kommunerna.


  Målgrupper och tillvägagångssätt

  Undersökningen riktar sig till elever i årskurs 8 och andra året på gymnasiet samt unga vuxna (19-25 år). För de två förstnämnda gäller en totalundersökning och genomförs i klassrum och administreras av respektive kommun. För gruppen 19-25 år sker ett slumpmässigt urval (3000 individer) och distribueras dels via utskick till brevlåda i pappersformat, dels en länk till webbenkät. Enkäten består av ca. 60 frågor som handlar om hur unga ser på inflytande och demokrati, skol- och arbetssituation, hälsa och trygghet, fritid och framtid. Samhällsmedicin sammanställer och rapportera resultatet till kommunerna, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Region Gävleborg.


  Ytterligare information om LUPP-undersökning: https://www.regiongavleborg.se/lupp


  Ekonomi - Månadsrapport


  Sofia Pettersson föredrar den ekonomiska rapporten per februari 2020.


  Statusrapport - Covid-19 och kollektivtrafiken


  Marie Nordmark och Sofia Pettersson ger en lägesbeskrivning av hur den pågående pandemin, Covid-19, påverkar kollektivtrafiken. Förvaltningen har arbetat fram reduceringsplaner, dock sker ingen reducering av kollektivtrafiken i nuläget. Efter dialog med fackliga företrädare har X-trafik beslutat att ta bort kontanter som betalningsmetod. Vidare har sittplatser närmast chauffören på bussar spärrats av som en försiktighetsåtgärd. Dialog förs med trafikföretagen på regelbunden basis och förvaltningen följer utvecklingen och inväntar fortsatta råd från smittskydd. 

 • Sofia Pettersson föredrar Hållbarhetsnämndens föreslagna budgetramar 2021 och ekonomisk plan 2022-2023.

 • Under 2019 har ett omfattande arbete genomförts med att ta fram ett underlag till förslag gällande justeringar i trafikutbudet i syftet att minska kostnaderna och få budget i balans. Förslaget till justeringar i trafikutbudet och den inbördes prioriteringen har processats fram i dialog med länets kommuner, där en balansering mellan nedanstående perspektiv har varit en viktig förutsättning:

   

  • Undvika förändringar som innebär att motsvarande kostnad uppstår hos en eller flera kommuner

  • Bevara en levande landsbygd, hela länet ska leva

  • Ta hänsyn till kommunernas utvecklingstankar/strategier

  • De starka stråkens betydelse för kommunal och regional utveckling

 • Inga kurser eller konferenser finns anmälda till dagens sammanträde.

 • Alexander Hägg (M) väcker följande initiativärende vid dagens sammanträde


  Med anledning av den rådande ekonomiska situationen inom hållbarhetsnämnden och hela regionen så måste beslut fattas för att nå en ekonomi i balans. En del av nämndens uppdrag är att betala ut bidrag till föreningar och organisationer som verkar i vårt län.


  Med anledning av nuvarande ekonomiska situation yrkar samverkanspartierna (M, SVG, KD och L):

  • Att en genomlysning av hållbarhetsnämndens bidragsreglemente görs med syftet att minska nämndens kostnader.

   

 • § 33

  Uppdragsbeslut 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.