Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  Delegationsbeslut


 • Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Sociala investeringar (Emma Mårtensson, 20 min)


  X-trafik

   

  • Rapport - SIU Upphandling Gästrikland (Henrik Strömberg, 10 min)


  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • Regional infrastrukturplan Gävleborg 2018-2029 - Verksamhetsplan 2021 (Mats Gunnarsson, 10 min)

  • Miljöting (Alexandra Lindström, 10 min)


  Ekonomi

   

  • Månadsrapport (Katarina Nilsson, 10 min)

   

  Ordförande och förvaltningschefen informerar

   

  • Lägesrapport - Covid-19 (40 min)

 • Den senaste tidens näringslivs- och samhällsutveckling i ÖMS (Östra Mellansverige), inklusive Gävleborgs län, har tydliggjort att elkraftförsörjningen blir en allt viktigare fråga att uppmärksamma. En särskild rapport inom ramen för ÖMS-samarbetet konstaterar att bristsituationer blir allt vanligare, samtidigt som det är helt nödvändigt att elkraftsbehovet kan tillgodoses för att kunna svara upp mot den utveckling inom näringsliv, företagsetableringar, samhällsfunktioner och andra verksamheter som regioner och kommuner eftersträvar. Dessutom är ambitionerna om ett fossilfritt samhälle en viktig faktor.


  Kommunerna i Gävleborgs län har påtalat att elförsörjningsfrågan nu är mycket viktig att lägga fokus på. Samma sak har framförts från Mellansvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen, el-företag, m.fl.


  Detta är en viktig infrastrukturfråga och samtidigt finns ett tydligt regionalt perspektiv. Därför är det rimligt att Region Gävleborg, som regionalt utvecklingsansvarig, tar initiativ till samverkan och samarbete och samtidigt iträder sig en samordnande roll. Att verka för en långsiktigt hållbar elkraftförsörjning är en grundförutsättning för att uppnå en hållbar utveckling och tillväxt i Gävleborg. Det har direkt och tydlig koppling till samtliga tre hållbarhetsdimensioner, socialt, miljömässigt och ekonomiskt.


  Det föreslagna uppdraget kommer att resurssättas genom egen tid hos personal inom Infrastruktur och samhällsplanering och genomföras i nära samverkan med avdelningen för Arbetsmarknad och kompetens.

 • Avtalet för busstrafiken i Gästrikland upphör i december 2022. Inför kommande upphandling och avtal behöver Region Gävleborg, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet fatta beslut om allmän trafikplikt för området enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065). Beslutets giltighetstid skall minst omfatta avtalstiden, varför beslutet omfattar tidsperioden 2022 – 2033

 • Ett nämndinitiativ har inkommit till Hållbarhetsnämnden från samverkanspartierna (M, SVG, KD och L) med förslag på att göra en genomlysning av bidragsreglementet med syftet att minska nämndens kostnader.

 •   9

  INFO/BESLUT - Uppdrag - Trafikförsörjningsprogram

 •   10

  INFO/BESLUT - Uppdrag - Prismodell

 •   11

  Uppdrag - Driftsform

 • På grund av Arbetsmiljöverkets beslut att stänga framdörren samt spärra av den främre delen av bussen behöver tillfälliga åtgärder vidtas för att möjliggöra för kunderna att köpa giltig biljett.


  Följande åtgärder har identifierats:
   

  1. Införa en dagbiljett

  2. Införa 7-dagarsbiljett

  3. Fortsätta med den tillfälliga lösningen för köp av tilläggsbiljett


  Vid ett beslut 9 juni 2020 föreslås åtgärderna införas under juni 2020 samt med en giltighetstid till och med 31 oktober 2020 dock med en möjlighet till förlängning om framdörrarna fortfarande är stängda.

 •  

  Av ledamöter väckta frågor - HN 200428

  Daniel Persson (SD)


  Jag har en ogrundad tanke, att höjda priserna inom kollektivtrafiken kan leda till ökad risk för fuskåkande, vilket i sin tur kan göra att en del av prishöjningen blir verkningslös.

   

  • De biljettkontroller som genomförs har man gjort någon förändringar, t.ex ökat antal kontroller eller om man jobbar på ett annat sätt?


  Jag har noterat att det stått en bil på en busshållplats en längre tid ca 3-4 veckor.

   

  • Vad gäller och hur hanterar X-trafik att fordon står en längre tid på en busshållplats?


  Av ledamöter väckta frågor - inkommen 200512

  Peter Åkerström (KD)


  Vad är det som gäller vid våra busskurer, när det gäller rökning och framförallt fimpning av cigaretter.

   

  • Har vi ett ansvar för typ ”askkoppar” vid busskurerna? Det är inget kul med alla fimpar som ligger på backen.

 •   14

  Uppdragsbeslut - per maj 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.