Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Besök - Gävleborgs Parasportförbund (30 min)
  • Folkhälsa - Ansvar och uppdrag (NN, 20 min)

   

  P A U S

   

  X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 5 min)
 • X-trafik har fått i uppdrag att genomföra besparings- samt intäktsökande åtgärder.

   

  I syfte att minska kostnaderna samt öka intäkterna och få en budget i balans föreslås att trafikreduceringar, drivmedelsförändringar samt prisjusteringar av enkel- och periodbiljetter och biljettutbudsförändring genomförs. De ekonomiska effekterna sammanfattas enligt nedan (under år 2024 erhålls inte en helårseffekt därav redovisas även helårseffekten år 2025).

   

   

                                                                          2024             2025
                                                                        (mnkr)         (mnkr)

  Trafikreduceringar
  (minskad nettokostnad)                                    ca +1,8          ca +2,81

  Prisjustering samt borttag av tilläggsbiljett
  (ökade intäkter)                                                ca +4             ca +5,71

  Övergång till fossilfri drivmotorström X-tåg
  (minskad kostnad)                                            ca +0,7          ca +0,71

  Drivmedelsbyte busstrafik Hälsingland
  (minskad kostnad)                                            ca +7-12       ca + 4,5-82

  __________________________________________________________________

        Summa (cirka)                                        +13,5-18,5      +13,7-17,2
  1 Avser helår
  2 Avser endast perioden 1 januari 2025 – 15 juni 2025

   

 • Ett initiativärende från Lars Öberg (S) har inkommit med följande yrkanden:

   

  • Utgångspunkten för alla besparingsåtgärder måste vara att upprätthålla det regionala trafikförsörjningsprogrammets integritet och dess angivna mål, för att inte riskera Region Gävleborgs relationer till kommuner, näringsliv och föreningsliv.
  • Riskanalys och konsekvensanalys ska genomföras för varje förslag till åtgärd som kan bli aktuellt. Sådana analyser ska göras utifrån trafikförsörjningsprogrammets mål och målindikatorer, med det överordnade syftet att gruppen barn och unga ska så långt möjligt skyddas från försämringar.
  • Besparingsåtgärder får ej vidtas som skadar långsiktiga utvecklingsmöjligheter i länet.
 • Ett medborgarförslag angående svårigheten för resenärer med rullator att använda kollektivtrafiken har inkommit. 

 • Ett medborgarförslag angående behov av trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningen väg 305 och väg 745 vid Bjuråkers kyrka har inkommit. 

 • Ett medborgarförslag angående onödigt stora stadsbussar i Hudiksvall har inkommit. 

 • Enligt regionstyrelsens förslag till fullmäktige om Budget 2024 och ekonomisk plan 2025 – 2026, uppgår budgetramen 2024 för hållbarhetsnämnden till 683,3 mnkr. Denna fördelas på X-trafik och Förvaltningsstab hållbarhet.

 • X-trafik och UL erbjuder gemensamma biljetter som gör det enklare att resa över länsgräns samt inom Gävleborgs län och Upplands län på en och samma biljett.

   

  Kombinationsbiljetter och kundkategorier är idag följande:

  • Årsbiljett (vuxen)
  • 30-dagarsbiljett (7-19 år, studerande och vuxen)
  • 24-timmarsbiljett (7-19 år och vuxen)
  • Enkelbiljett (7-19 år och vuxen)

   

  Biljetterna gäller på X-trafiks bussar, X-tåg, ULs bussar, Mälartåg (till/från Gävle-Uppsala samt till/från Uppsala, Västerås, Strängnäs och Sala) samt med SJ inom Gävleborgs län med SJ-tågtillägg.

   

  Region Uppsala/UL har beslutat att genomföra prisjusteringar, ändring av zonstruktur samt ändring av vilka kundkategorier som har rätt till rabatterat pris vid biljettköp.

   

  Region Gävleborg/X-trafik har sedan tidigare ett beslut på att genomföra prisjustering (HN 2023/45) den 5 februari 2024.

   

  ULs beslut får följande påverkan:

   

  • Prisjustering och ändrad zonstruktur:
   En passiv prisjustering behöver genomföras, där priset justeras för kombinationsbiljetter X-trafik och UL. Det innebär prisjustering för
   årsbiljett, 30-dagarsbiljett, 24-timmarsbiljett samt enkelbiljett.

   UL inför enzonstaxa även för enkelbiljetter vilket innebär att utbudet för enkelbiljetterna X-trafik och UL justeras, det blir färre antal biljetter då UL tar bort zoner.

   

  • Kundkategorier:
   Utifrån ULs beslut om justerade kundkategorier kan även kundkategorin förmånstagare få möjlighet att köpa 30-dagarsbiljett, 24-timmarsbiljett och enkelbiljett. Kategorin studerande kan redan i dag köpa 30-dagarsbiljett men kommer få möjlighet att köpa även 24-timmarsbiljett och enkelbiljett.

   

  • Justering av bilagor i Samverkansavtal X-trafik och UL:
   Utifrån de av UL beslutade förändringar som beskrivits ovan kommer innehållet att behöva justeras i två av bilagorna (bilaga 2 Biljettsamarbete och bilaga 2.1 Aktuell biljettprislista för gemensamma biljetter) i det Samverkansavtal som finns mellan Region Gävleborg/X-trafik och Region Uppsala/UL.

   

  Följande handlingar bifogas till ärendet:

  • Bilaga 2 Biljettsamarbete
  • Bilaga 2.1 Aktuell biljettprislista för gemensamma biljetter
 • X-trafik och Dalatrafik erbjuder gemensamma biljetter som gör det enklare att resa både i Gävleborgs län och Dalarnas län på en och samma biljett.

   

  Kombinationsbiljetterna som finns är 30-dagarsbiljett och årsbiljett för kundkategorierna vuxen, 7-19 år, studerande samt seniorbiljett (endast som årsbiljett).

   

  Biljetterna gäller på X-trafiks bussar, X-tåg, Dalatrafiks bussar, Tåg i Bergslagen (TiB) samt med SJ inom Gävleborgs län med SJ-tågtillägg.

   

  Förutsatt att Region Dalarna/Dalatrafik under november 2023 får ett politiskt beslut att införa en ny prismodell kommer en passiv prisjustering att genomföras och Bilaga 2 –Biljettsamarbete samt Bilaga 2.1 – Prissättning och intäktsfördelning i befintligt samverkansavtal mellan X-trafik och Dalatrafik att justeras.

   

  Region Gävleborg/X-trafik har sedan tidigare ett beslut på att genomföra prisjustering den 5 februari 2024 (HN 2023/45).

   

  Följande justeras i bilagorna i befintligt samverkansavtal mellan X-trafik och Dalatrafik:

   

  Bilaga 2.1 – Prissättning och intäktsfördelning:

  • Bilagan justeras med nya biljettpriser.

   

  Bilaga 2 – Biljettsamarbete:

  • Dagens zongiltighet ”Hofors – Falun – Borlänge” ändras till ”Dalatrafik län – X-trafik Falun – Hofors”. Zongiltigheten utökas därmed inom Dalarnas län och gäller i hela Dalarna med Dalatrafiks trafik.
  • En överenskommelse läggs till gällande att X-trafiks årsbiljett, 30-dagarsbiljett, seniorbiljett samt Ung i Gävleborgbiljett med giltighet till Falun ska gälla med Dalatrafiks trafik inom zonen för Falun. X-trafik ersätter Dalatrafik med resandeincitamentskostnaden två (2) kr per påstigande resenär.

   

  Följande handlingar bifogas till ärendet:

  • Prislista
  • Bilaga 2 – Biljettsamarbete
  • Bilaga 2.1 – Prissättning och intäktsfördelning

   

 • Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd har årligen avsatt medel för miljösatsningar – de så kallade ”miljöpengarna” .

   

  Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

   

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter
 • I en motion föreslår Patrik Stenvard (M) och Ann Charlotte Granath (M) följande:

   

  • Att Region Gävleborg arbetar fram ett regionalt idrottsprogram
  • Att detta görs tillsammans och i samförstånd med idrottsrörelsen i länet
 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) följande:

   

  • Att Region Gävleborg prioriterar E4: an i kontakt med andra myndigheter.
  • Att Region Gävleborg genomför en satsning på att tillsammans med alla kommuner i regionen lyfta fram hur viktig E4:an är för vår region.
  • Att Region Gävleborg genom sina infrastrukturpengar prioriterar om så att utvecklingen av E4:an till fyrfilsväg kan påskyndas.
  • Att motionen behandlas så den kan beslutas senast maj 2022.
 • I en motion föreslår Hans Backman (L) följande:

   

  • Att Region Gävleborg tillsammans med Gävleborgs idrottsförbund och Gävleborgs kommuner ska se över förutsättningarna att som en del av folkhälsoarbetet stärka barn- och ungdomars möjligheter att röra på sig och idrotta i Gävleborg.
 •   18

  Verksamhetsplan 2024 - Hållbarhetsnämnden

 •   19

  Internkontrollplan 2024 - Hållbarhetsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.