Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Meddelanden

  4. Fastställande av dagordningen

  5. Delgivningar

  6. Delegationsbeslut

  7. Uppföljning och Information

  8. (I) Ramfördelning 2020

  9. (I/B) Justering av nivåer för förseningsersättning

  10. (I/B) Prismodell – Kollektivtrafiken

  11. (I) Internkontrollplan 2019

  12. (I) Länsplan för regional transportinfrastruktur Gävleborg 2018-2029 - Verksamhetsplan 2020, med utblick mot 2023

  13. (B) Rapport 2018 – Överenskommelse med Länsstyrelsen om regionala miljömål

  14. (B) Medborgarförslag – Trafikomläggningen 9 december 2018

  15. (B) Revisionsrapport – Granskning av kollektivtrafiken

  16. Kurser och konferenser

  17. Av ledamöter väckta frågor

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Delegationsbeslut

 •  

  Information från ordförande och förvaltningschef (15 min)
   

  Folkhälsa och hållbarhet

  • Barnrättsarbete – Hur förbereder vi organisationen inför lagen 2020 (Lisa Humble, 20 min)

  • Läget i länet – Öppna jämförelser samt Hälsa på lika villkor (Johanna Alfredsson, 20 min)


  X-trafik

  • Statusrapport - Gävleupphandlingen (Marie Nordmark, 10 min)


  Infrastruktur och samhällsplanering

  • Statusrapport - Roadmap, Fossilfritt transportsystem (Anna Backlin och Helena Olsson, 20 min)

   

  Ekonomi

  • Månadsrapport, april (Katarina Nilsson, 10 min)

 • Enligt den beslutade budgetprocessen ska Hållbarhetsnämnden i juni besluta om fördelning av budgetramen mellan verksamheterna inom förvaltningen. Beslutet gäller under förutsättning av Regionfullmäktiges beslut om Årsplan med ramfördelning i juni. Ramtilldelningen till Hållbarhetsnämnden från Regionfullmäktigeför 2020 kommer enligt förslaget att kräva åtgärder i form av minskade kostnader och/eller ökade intäkter omfattande 47 mnkr för att nå budget i balans. Ett intensivt arbete pågår i förvaltningen för att balansera den föreslagna ramen mot beräknade kostnader och intäkter 2020. Förvaltningen bedömer i dagsläget att politiska beslut med stor sannolikhet kommer att krävas för att uppnå balans, varför Hållbarhetsdirektören bör få i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder. Kommande politiska beslut kan innebära att de föreslagna ramarna inom nämndens verksamheter kan komma att behöva justeras. Förvaltningen föreslår också att regionstyrelsen hålls informerad om arbetet med budget i balans.

 • I dagsläget är Region Gävleborg (X-trafik) mycket generösare än vad lagen om kollektivtrafikresenärens rättigheter (2015:953) och tågpassagerarförordningen anger. Region Gävleborg betalar ut en högre ersättning än vad lagen anger som miniminivå. Under 2018 har totalt 1 603tkr betalats ut till kunder i förseningsersättning. Genom att sänka nivåerna till de som lagen anger så kan besparingar på runt 700 tkr göras per år, troligtvis mer.

 • Budgeten för 2020 är inte i balans. För att öka intäkterna i relation till ökade kostnader och skapa en större enkelhet ser förvaltningen ett behov av att förändra prissättningen av biljetter. En ny prismodell för kollektivtrafiken enligt förslaget innebär en enklare struktur som utgår ifrån en zon, förköpt enkelbiljett vuxen med rabatt för olika prioriterade kundkategorier. En linjär ökning av priset per zon, rabatt vid förköp av enkelbiljetter samt en definition där 21 stycken enkelbiljetter motsvarar priset för en 30-dagarsbiljett skapar ett tydligare och förenklat system.

 • Förvaltningsstaben har upprättat ett förslag till internkontrollplan 2019 för Hållbarhetsnämnden i enlighet med direktiven. Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen skall också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt gällande styrdokument. Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är således inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. Internkontrollplanen utgår från den politiska styrningen via mål och budget för verksamheten och ska vara en del av planeringsarbetet i samband med verksamhetsplanen. I samband med valår blir processen något förskjuten och skall då enligt direktiv antas vid något av nämndens fösta möten.


  I det framtagna förslaget till interkontrolplan har förvaltningen utgått från nämndens 24 politiska mål och budgetramarna och därefter genomfört riskanalys med fokus på måluppfyllelse. Fokus har sedan i internkontrollplanen lagts på de största riskerna och förslag på åtgärder för att komma till rätta med dessa.


  Sammanfattningsvis visar riskanalysen att graden av måluppfyllelse i stor utsträckning är beroende av god samverkan inom organisationen, med andra organisationer och aktörer, lyckosamt påverkansarbete på nationellnivå samt samsyn i kommande prioriteringar. Tillsammans med ett försämrat ekonomiskt läge kommer uppföljning av planen vara ett viktigt arbete för att möjliggöra den politiska måluppfyllelsen.

 • Den årliga verksamhetsplanen är en konkretisering av Länsplanen för regional transporinfrastruktur 2018-2029, vilka åtgärder som planeras att utföras under kommande år samt med en utblick på tre år.

  Verksamhetsplanen för 2020 föreslår följande objekt för genomförande:
  - Väg 50, trafiksäkerhetsåtgärder Söderhamn - Glössbo
  - Genomfart Hofors
  - Statlig medfinansiering
  - Enskilda vägar

 • Region Gävleborg undertecknade den 10 juni 2015 överenskommelse med Länsstyrelsen kring miljömålsåtgärder. Överenskommelsen gäller 38 olika åtgärdspunkter. I redovisning för 2018 finns det beskrivet hur Region Gävleborg arbetat med dessa åtgärder. I flera fall har arbetet kommit långt med flera resultat och måluppfyllelser, i några fall har det inte varit några direkta aktiviteter och arbetet har då inte kommit så långt.

  Resultat från det interna miljöarbetet har gett många bra exempel på lyckosamt miljöarbete. De viktigaste åtgärderna är;

  1. Tolv elbilar inköpta och laddstolpar uppsatta genom stöd från Klimatklivet.
  2. Läkemedelsenheten har utvecklat app för ”rekommenderade läkemedel”. Minska antibiotikaanvändningen genom Strama.
  3. Hög andel ekologiska livsmedel serveras. Regionen har nått ekomatcentrums mål på minst 30 % ekologisk konsumtion.
  4. Regionens folkhögskolor arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling integrerat i undervisningen. Vidareutbildning av pedagoger i Agenda 2030.
  5. Informationskampanj på sjukhusens besöksskärmar angående insamling av läkemedelsavfall.

  Resultat från det externa miljöarbetet har resulterat i många bra exempel på lyckosamt miljöarbete. De viktigaste åtgärderna är;

  1. En prova på kampanj riktad till bilresenärer har gett ca 1000 personer möjlighet att testa kollektivtrafiken under en månad.
  2. Region Gävleborg har i samverkan med SJ att utökat den regionala tågtrafiken med flera avgångar. Samtidigt har insatser gjorts för bättre kapacitet och robustheten.
  3. Tydliggjort kopplingar mellan folkhälsa och miljö har gjorts i miljöhälsorapporten i samverkan med Länsstyrelsen.
  4. En regional livsmedelsstrategi/handlingsplan har antagits.
  5. Region Gävleborg samarbetar med Länsstyrelsen, Högskolan och länets kommuner i samverkansplattformen Miljöforum Gävleborg. Flera tematiska arbetsgrupper har startats upp under 2018, bl.a. Roadmap för ett fossilfritt Gävleborg och Lärande för hållbar utveckling

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående satsningen på tåg- och regionaltrafik och hur Region Gävleborg motiverar att lägga en sådan stor summa skattepengar på något som inte är utrett riktigt än.

 • Regionens revisorer har genomfört en granskning av kollektivtrafiken och den övergripande revisionsfrågan var om Hållbarhetsnämnden har en ändamålsenlig styrning och kontroll av kollektivtrafikverksamheten.

 • Peter Nordebo (L) informerar om deltagande vid "Samordnad varudistribution" 2019-03-15, redovisning av ett regionalt projekt hos Inköp Gävleborg.

 • Vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 25 april 2019 inkom följande frågor från Peter Åkerström (KD):


  Sjukresa på kallelse

   

  • Betalar Hälso- och sjukvårdsnämnden till HN eller finns det någon annan interndebitering eller klumpsumma?

  • Hur registreras resorna när de genomförs?

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.