Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Särskild och allmän kollektivtrafik (Andréas Eriksson, 30 min)
  • Uppföljning - Marknadsaktiviteter och positiva effekter (Therese Nilsson, 15 min)
  • Arbete med krisberedskap i kollektivtrafiken och Region Gävleborg (JO Friman, 15 min)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Utvecklingsmedel - Jämlik hälsa (Maria Sundman, 15 min)

   

  Samhällsplanering och infrastruktur

   

  • Energi- och klimatrådgivning (Marie Asplind, 30 min)
 • Region Gävleborg har sedan 2021 varit medlem i föreningen Svenska Cykelstäder. Föreningens målsättning är att hjälpa medlemsorganisationer att öka andelen cykelresor. Region Gävleborg genomför omfattande kostnadsbesparingar i hela organisationen, i det arbetet ingår att se över regionens föreningsengagemang.

   

  Redovisat resultat för medlemskapet i Svenska Cykelstäder är att en arbetsgrupp för regioner startat upp och att denna ska ta fram ett program för att påverka och förbättra förutsättningar för cykeln som transportsätt. Redovisat resultat anses inte göra skäl för ett fortsatt medlemskap för Region Gävleborg.

 • Kommunens uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst kan överlåtas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten som enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065) ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar då över kommunens ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

   

  Sandvikens kommun har beslutat att överlåta tillståndsgivningen för färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg.

   

  Överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2024 och tillsvidare.

   

  Region Gävleborg och Sandvikens kommun tecknar avtal om verksamheten och den ersättning som kommunen ska betala för den.

   

 • Miljötinget är ett projekt som årligen genomförts av Region Gävleborg och Region Dalarna med syfte att öka intresset, kunskapen och engagemanget för hållbar utveckling bland unga i regionerna. Miljötinget har varit en viktig plattform för dialog och utveckling av miljö- och klimatfrågor för de ungdomar och organisationer som deltagit.

   

  För att vidareutveckla Miljötinget, skapa rätt struktur, samverkan och uppföljning önskas Miljötinget lyftas in i ordinarie verksamhet inom Region Gävleborg. Denna strukturförändring går i linje med Region Gävleborgs handlingsplan för barnrättsbaserat arbete som utgår från att barnkonventionen blev lag år 2020. Miljötinget har i sin nuvarande form funnits i 32 år och det finns ett behov till strukturförändring för att möta dagens behov och nya förutsättningar.

   

 • I Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 ges Hållbarhetsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna till ytterligare externa intäkter i kollektivtrafiken gällande bussar/tåg.

   

  Konsultföretaget Sirona har på uppdrag av förvaltningen kartlagt hur jämförbara regioner använder reklam som intäkt. Powerpoint- presentationen utgör underlag för framtagande av förslag hur reklam i kollektivtrafiken kan genomföras.

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2023.

   

 •   11

  Uppföljning - Internkontrollplan, jan - aug 2023

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2024 – 2026 för Hållbarhetsnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2024 samt en ekonomisk plan för 2025-2026. Hållbarhetsnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2024 som uppgår till 683,3 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 8,2 procent jämfört med budget 2023.

   

  Det innefattar en generell uppräkning med 3,0 procent vilket motsvarar 19,0 mnkr samt övriga tillskott med 32,6 mnkr. Förslaget är enligt budget och planeringsförutsättningarna. Investeringsramen för 2024 uppgår till 10,0 mnkr vilket är 2 mnkr över den ram som framgår av budget och planeringsförutsättningar. Anledningen är ökad kostnad vid framtagande av nytt biljettsystem för kollektivtrafiken.

 • Hållbarhetsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Barnkonventionen som lag - grundutbildning för förtroendevalda

  • Datum: 3 oktober 2023
  • Tid: 9.00 – 12.00
  • Plats: Digitalt (Zoom)
  • Kostnad: 500 kronor ex. moms
  • Sista anmälningsdag: 2 oktober 2023
 •   15

  Initiativärende (S) – En översyn och åtgärdsplan för att öka säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken

 •   16

  Initiativärende (V) - Översyn av prissystem

 • § 58

  Val av justerare

 • Ordförande (M) informerar att Carina Ohlson (C) har inkommit med ett initiativärende som kommer att behandlas sist på dagordningen (§74).

 • § 60

  Anmälningar för kännedom

 • § 61

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Statusrapport - Särskild och allmän kollektivtrafik

   

  Andréas Eriksson ger en statusrapport kring särskild och allmän kollektivtrafik.

   

  Särskild kollektivtrafik

  Jämfört med andelen resande per 2019 har sjukresor återigen ökat och ligger i nivå med 2019. Resande med färdtjänst har minskat med 16%, men skolresor har ökat med 5%. Avdelningens utmaningar inom den särskilda kollektivtrafiken har dels handlat om vårens nya trafikavtal, dels stora störningar inom telefoni. Implementering av nytt planeringssystem pågår och driftsätts under våren 2024.

   

  Allmän kollektivtrafik

  Bra leverans i alla trafikavtal och andelen resande ökar stadigt och är snart i nivå med 2019, några undantag beroende på trafikslag och linjer. Ett problem har varit kopplingen mellan höstens tidtabellsskifte och skolstarter runt om i länet och som inte riktigt har varit i fas. Dialog har förts med kommunerna, men i vissa fall har informationen ej spridits vidare till berörda. 

   

  Den första delen av beslutade prisjusteringar har genomförts. I början av augusti var det stora störningar inom tågtrafiken då ett tåg spårade ur till följd av det kraftiga regnet. Olyckan och arbetet med att restaurera banvall och räls medförde ett totalstopp mellan 7 augusti och 25 augusti. 

   

  Uppföljning - Marknadsaktiviteter och positiva effekter

   

  Therese Nilsson föredrar genomförda och kommande marknadsaktiviteter. Till grund ligger en årlig marknadsplan vars mål är att öka resandet inom kollektivtrafiken. Exempel på marknadsaktiviteter har varit en riktad kampanj för nyinflyttade i Gävle, ansökningstid för höstens Prova På kampanj pågår och nyligen var det Bilfria dagen. Det sker även aktiviteter i samverkan med andra aktörer i form av bland annat IT-café, deltagande vid UF-mässan och 60plus mässan. 

   

  Effekter - Marknadsaktiviteter 2022

  Prova På kampanjen genomfördes vid två tillfällen med mycket goda resultat. Uppföljningen efter sex (6) månader visar att 8% av de som deltog i kampanjen även fortsätter att resa regelbundet med X-trafik. Var fjärde deltagare uppger att de har fått en mer positiv syn på X-trafik. 

   

   

  Arbete med krisberedskap i kollektivtrafiken och Region Gävleborg 

   

  Jan-Olof Friman informerar om arbetet med krisberedskap med anledning av höjningen av terrorhotnivån 17 augusti 2023. Ökningen från 3 till 4 innebär att det finns ett högt hot mot Sverige. Det har inte framkommit ett uttalat hot mot Gävleborgs län eller Region Gävleborg, men ska ses som en signal till samhällsaktörer att fortsätta arbetet med krisberedskap. Det är mycket viktigt att vara observant och ha en beredskap i det fall som något skulle inträffa.

   

  En stor del av Region Gävleborgs arbetet inom krisberedskap sker i samverkan och tillsammans med andra aktörer, exempelvis Länsstyrelsen. Kollektivtrafiken bedrivs av både nationella och internationella trafikföretag, företag som på samma sätt omfattas av det ökade arbete med krisberedskap. 

   

   

  Utvecklingsmedel - Jämlik hälsa

   

  Maria Sundman informerar om avdelningens utvecklingsmedel för en god och jämlik hälsa. Syftet är att stimulera utvecklingen inom området genom bland annat förbättrade arbetssätt och nya metoder för att främja förbättra livsvillkor. 

   

  Utvecklingsmedlen kunde sökas av samtliga regionfinansierade verksamheter och efter genomförande under 2023, återrapporteras under 2024. Tillgängliga medel som bestod av ej nyttjade verksamhetsbidrag och sociala investeringar fördelades mellan åtta (8) verksamheter under mars månad.

   

  Energi- och klimatrådgivning

   

  Marie Asplind informerar om Region Gävleborgs arbete inom energi- och klimatrådgivning. 

   

  Elektrifiering är en central del i lösningen för en mer hållbar omställning och ökad digitalisering i samhället. Både inom transport och infrastruktur, men även för investeringar som tillför eller kräver el. 

   

  Energi- och klimatrådgivning handlar om att ge lokal, opartiskt och kostnadsfri rådgivning och i Region Gävleborg är det Ekocenter, regionens energikontor, som har det uppdraget. Vidare handlar uppdraget om att ge råd och stöd till olika målgrupper i samhället om bland annat energieffektivisering och val av energikälla. Rådgivning finns i majoriteten av landets kommuner och styrs av EU-direktiv, förordning, föreskrifter samt utlysning. Det finns en anställd regional utvecklingsledare (RUL) på respektive energikontor i Sverige. Utvecklingsledarna samordnar energi- och klimatrådgivarna i sin region och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.  

 • Region Gävleborg har sedan 2021 varit medlem i föreningen Svenska Cykelstäder. Föreningens målsättning är att hjälpa medlemsorganisationer att öka andelen cykelresor. Region Gävleborg genomför omfattande kostnadsbesparingar i hela organisationen, i det arbetet ingår att se över regionens föreningsengagemang.

   

  Redovisat resultat för medlemskapet i Svenska Cykelstäder är att en arbetsgrupp för regioner startat upp och att denna ska ta fram ett program för att påverka och förbättra förutsättningar för cykeln som transportsätt. Redovisat resultat anses inte göra skäl för ett fortsatt medlemskap för Region Gävleborg.

 • Kommunens uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst kan överlåtas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten som enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065) ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar då över kommunens ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

   

  Sandvikens kommun har beslutat att överlåta tillståndsgivningen för färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg.

   

  Överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2024 och tillsvidare.

   

  Region Gävleborg och Sandvikens kommun tecknar avtal om verksamheten och den ersättning som kommunen ska betala för den.

   

 • Miljötinget är ett projekt som årligen genomförts av Region Gävleborg och Region Dalarna med syfte att öka intresset, kunskapen och engagemanget för hållbar utveckling bland unga i regionerna. Miljötinget har varit en viktig plattform för dialog och utveckling av miljö- och klimatfrågor för de ungdomar och organisationer som deltagit.

   

  För att vidareutveckla Miljötinget, skapa rätt struktur, samverkan och uppföljning önskas Miljötinget lyftas in i ordinarie verksamhet inom Region Gävleborg. Denna strukturförändring går i linje med Region Gävleborgs handlingsplan för barnrättsbaserat arbete som utgår från att barnkonventionen blev lag år 2020. Miljötinget har i sin nuvarande form funnits i 32 år och det finns ett behov till strukturförändring för att möta dagens behov och nya förutsättningar.

   

 • I Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 ges Hållbarhetsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna till ytterligare externa intäkter i kollektivtrafiken gällande bussar/tåg.

   

  Konsultföretaget Sirona har på uppdrag av förvaltningen kartlagt hur jämförbara regioner använder reklam som intäkt. Powerpoint- presentationen utgör underlag för framtagande av förslag hur reklam i kollektivtrafiken kan genomföras.

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2023.

   

 • Lotta Skärberg föredrar en uppföljning av förvaltningens internkontrollplan jan - aug 2023 och tillhörande process. Utifrån tidigare genomförd riskanalys och resultat, arbetar förvaltningen i enlighet med framtagen aktivitetsplan för att åtgärda de mest kritiska riskerna. Årsredovisning och uppföljning av internkontrollplan sker i samband med redovisning av medelförvaltningen och skriftlig återkoppling sker från samtliga nämnder till regionstyrelsen vid årsslut. 

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan 2024 – 2026 för Hållbarhetsnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2024 samt en ekonomisk plan för 2025-2026. Hållbarhetsnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2024 som uppgår till 683,3 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 8,2 procent jämfört med budget 2023.

   

  Det innefattar en generell uppräkning med 3,0 procent vilket motsvarar 19,0 mnkr samt övriga tillskott med 32,6 mnkr. Förslaget är enligt budget och planeringsförutsättningarna. Investeringsramen för 2024 uppgår till 10,0 mnkr vilket är 2 mnkr över den ram som framgår av budget och planeringsförutsättningar. Anledningen är ökad kostnad vid framtagande av nytt biljettsystem för kollektivtrafiken.

 • Hållbarhetsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Barnkonventionen som lag - grundutbildning för förtroendevalda

  • Datum: 3 oktober 2023
  • Tid: 9.00 – 12.00
  • Plats: Digitalt (Zoom)
  • Kostnad: 500 kronor ex. moms
  • Sista anmälningsdag: 2 oktober 2023
 • § 72

  Initiativärende (S) – En översyn och åtgärdsplan för att öka säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken

 • § 73

  Initiativärende (V) - Översyn av prissystem

 • § 74

  Initiativärende (C) - Utred vårt väg- och järnvägsnäts svaga punkter

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.