Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Meddelanden

  4. Fastställande av dagordningen

  5. Delgivningar

  6. Delegationsbeslut

  7. Uppföljning och Information

   • Folkhälsa och hållbarhet

   • Infrastruktur och samhällsplanering

   • Ekonomi

   • X-trafik

   • Information från ordförande och förvaltningschef

  8. (I) Miljöpengar 2019

  9. (B) Ramfördelning 2020

  10. (B) Internkontrollplan 2019

  11. (B) Länsplan för regional transportinfrastruktur Gävleborg 2018-2029 - Verksamhetsplan 2020, med utblick mot 2023

  12. Kurser och konferenser

  13. Av ledamöter väckta frågor

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Delegationsbeslut

 •  


  Folkhälsa och hållbarhet

  • Modellregion (Rickard Eklund, 30 min)

  • Jämställd och jämlik hälsa i beslutsärenden (Jennie Palmberg, 20 min)


  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  Ekonomi

  • Månadsrapport, maj 2019 (Katarina Nilsson och Sofia Pettersson, 20 min)


  X-trafik

  • Resevanor i länet (Andréas Eriksson och Henrik Strömberg, 60 min)

  • Tåg i Bergslagen (TiB) (Henrik Strömberg, 15 min)
    

  Information från ordförande och förvaltningschef (15 min)

 • Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet

  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter

  • Av de inkomna ansökningarna är det 4 stycken som föreslås få projektmedel eftersom de uppfyller ett eller två av de ovanstående kriterierna.

 • Enligt den beslutade budgetprocessen ska Hållbarhetsnämnden i juni besluta om fördelning av budgetramen mellan verksamheterna inom förvaltningen. Beslutet gäller under förutsättning av Regionfullmäktiges beslut om Årsplan med ramfördelning i juni. Ramtilldelningen till Hållbarhetsnämnden från Regionfullmäktigeför 2020 kommer enligt förslaget att kräva åtgärder i form av minskade kostnader och/eller ökade intäkter omfattande 47 mnkr för att nå budget i balans. Ett intensivt arbete pågår i förvaltningen för att balansera den föreslagna ramen mot beräknade kostnader och intäkter 2020. Förvaltningen bedömer i dagsläget att politiska beslut med stor sannolikhet kommer att krävas för att uppnå balans, varför Hållbarhetsdirektören bör få i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder. Kommande politiska beslut kan innebära att de föreslagna ramarna inom nämndens verksamheter kan komma att behöva justeras. Förvaltningen föreslår också att regionstyrelsen hålls informerad om arbetet med budget i balans.

 • Förvaltningsstaben har upprättat ett förslag till internkontrollplan 2019 för Hållbarhetsnämnden i enlighet med direktiven. Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen skall också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt gällande styrdokument. Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är således inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. Internkontrollplanen utgår från den politiska styrningen via mål och budget för verksamheten och ska vara en del av planeringsarbetet i samband med verksamhetsplanen. I samband med valår blir processen något förskjuten och skall då enligt direktiv antas vid något av nämndens fösta möten.


  I det framtagna förslaget till interkontrolplan har förvaltningen utgått från nämndens 24 politiska mål och budgetramarna och därefter genomfört riskanalys med fokus på måluppfyllelse. Fokus har sedan i internkontrollplanen lagts på de största riskerna och förslag på åtgärder för att komma till rätta med dessa.


  Sammanfattningsvis visar riskanalysen att graden av måluppfyllelse i stor utsträckning är beroende av god samverkan inom organisationen, med andra organisationer och aktörer, lyckosamt påverkansarbete på nationellnivå samt samsyn i kommande prioriteringar. Tillsammans med ett försämrat ekonomiskt läge kommer uppföljning av planen vara ett viktigt arbete för att möjliggöra den politiska måluppfyllelsen.

 • Den årliga verksamhetsplanen är en konkretisering av Länsplanen för regional transporinfrastruktur 2018-2029, vilka åtgärder som planeras att utföras under kommande år samt med en utblick på tre år.


  Verksamhetsplanen för 2020 föreslår följande objekt för genomförande:
  - Väg 50, trafiksäkerhetsåtgärder Söderhamn - Glössbo
  - Genomfart Hofors
  - Statlig medfinansiering
  - Enskilda vägar

  • Peter Nordebo (L) informerar om deltagande vid "Samordnad varudistribution" 2019-03-15, redovisning av ett regionalt projekt hos Inköp Gävleborg.

 • Vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 25 april 2019 inkom följande frågor från Peter Åkerström (KD):


  Sjukresa på kallelse

   

  • Betalar Hälso- och sjukvårdsnämnden till HN eller finns det någon annan interndebitering eller klumpsumma?

  • Hur registreras resorna när de genomförs?


  Svar på frågor finns bifogade i ärendet och Peter Åkerström (KD) tackar för svar, och ställer en följdfråga gällande tillgång på statistik från föregående år (2018) med samma frågor som utgångspunkt.


  Frågor inkomna till dagens sammanträde 190618:


  Peter Åkerström (KD) har lämnat in följande frågor:
   

  1. I Xtrafik appen kan man inte köpa en SJ resa utan hänvisas till SJ, medan i SJs app så kan man köpa Xtrafik resa men till ett högre pris. Hur kommer detta sig?

  2. Busskur i Näsviken/Väderskydd: Vilka kriterier måste uppfyllas för att väntande passagerare ska få ett väderskydd. På andra sidan av vägen från Skolan, finns det önskemål av ett väderskydd. Vad krävs för att detta ska bli en realitet?

  3. Norrbovägen: När ska denna väg rustas? Den har skjutits upp gång efter annan, varför?

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.