Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Meddelanden

  4. Fastställande av dagordningen

  5. Delgivningar

  6. Delegationsbeslut

  7. Uppföljning och Information

  8. (I/B) Remiss – Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 68 i Gävleborgs län

  9. (I/B) Sammanträdesdagar 2020

  10. (I/B) Redovisning av medelsförvaltning 

  11. (B) Tåg i Bergslagen (TiB) - Fördelningsmodell

  12. Kurser och konferenser

  13. Av ledamöter väckta frågor

  14. Uppdragsbeslut

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Delegationsbeslut

 •  

  Folkhälsa och hållbarhet
   

  • Gäster (30 min)

  • Verksamhetsbidrag (10 min)

   

  X-trafik
   

  • Utvärdering - SJ-avtalet (Marie Nordmark, 20 min)


  Infrastruktur och samhällsplanering
   

  • Innovationsklivet/Bioekonomi (Elin Skogens, 20 min)

   

  Information från ordförande och förvaltningschef (15 min)

   

 • Trafikverket genomför just nu regionala hastighetsanalyser för att anpassa vägars hastighet till dess trafiksäkerhetsstandard. Detta betyder i korthet att vägar som saknar fysisk mittseparering kommer att regleras med maximal hastighet om 80 km/h. Aktuell remiss berör väg 68 inom Gävleborgs län, dvs från länsgränsen mot Dalarna och norrut fram till Storvik.


  Bifogad presentation till ärendet beskriver bakgrund och syfte med åtgärden samt konsekvenser av förslaget.


  Sammanfattningsvis innebär föreslagen hastighetsbegränsning fördelar gällande framförallt trafiksäkerhet, men även miljö i form av minskning av buller, partiklar samt koldioxidutsläpp. De negativa konsekvenserna innebär en längre restid, vilket för aktuell vägsträcka innebär ett tidspåslag om ca 2 minuter.


  Utifrån de övervägande positiva konsekvenserna är förslaget att Hållbarhetsnämnden ska ställa sig bakom Trafikverkets förslag till förändrad hastighet av väg 68 inom Gävleborgs län.

 • Hållbarhetsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2019.

 • Genom att införa dimensionerande fordon som en parameter vid fördelning av Tåg i Bergslagens underskott skapas bättre förutsättningar för respektive ägare att genomföra förändringar av trafikutbudet, som kräver fler fordon. Incitamentet att hushålla med de gemensamma fordonsresurserna stärks också.

 •   12

  Kurser och konferenser

 • Vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 18 juni 2019 inkom följande frågor från Peter Åkerström (KD):
   

  1. I Xtrafik appen kan man inte köpa en SJ resa utan hänvisas till SJ, medan i SJs app så kan man köpa Xtrafik resa men till ett högre pris. Hur kommer detta sig?

  2. Busskur i Näsviken/Väderskydd: Vilka kriterier måste uppfyllas för att väntande passagerare ska få ett väderskydd. På andra sidan av vägen från Skolan, finns det önskemål av ett väderskydd. Vad krävs för att detta ska bli en realitet?

  3. Norrbovägen: När ska denna väg rustas? Den har skjutits upp gång efter annan, varför?

 •   14

  Uppdragsbeslut

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.