Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •  

  X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)
  • Statusrapport - Gemensam underhållsdepå för tåg, Region Gävleborg och Tåg i Bergslagen RS 2021/2494 (Andréas Eriksson, 10 min)
  • Utredning - Pandemin (Andréas Eriksson, 20 min)

   

  P A U S

   

  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • Rapport - Post- och Telestyrelsen, Statistik Bredband (Annica Aneklev, 20 min)

   

  Folkhälsa och hållbarhet 

   

  • Jämlikhetsutredningens slutsatser ska implementeras (HNÅ 1) och Region Gävleborgs hållbarhetsstrategi ska implementeras (HNÅ 3), (Maria Sundman, 15 min)

   

  Information från Ledningsavdelningen

   

  • Implementering av digital signering av protokoll (Carl Smiding, 10 min)
 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2022.

 •   7

  Uppföljning - Internkontrollplan jan-mars 2022

 • Det regionala miljöpriset inrättades efter beslut i Regionfullmäktige 2017-06-14 (§127).

   

  Miljöpriset delas ut en gång per år till en person/personer, företag och organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom hållbar utveckling, exempelvis:

   

  • Insatser som har ett helhetstänk inom hållbarhetsområdet är prioriterat (ekonomisk-, socialt- och miljömässig hållbarhet). 
  • Innovativa idéer kopplade till faktiska åtgärder.
  • Miljöteknik – produkter som ger faktiska miljöfördelar.
  • Insatser inom hållbar utveckling för barn och unga.

   

  Vem som helst kan nominera, även person/organisation/företag själv. Priset annonseras ut på regionens hemsida och i social medier.

   

  Jury för miljöpriset består av Hållbarhetsnämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande och Ekocenter sköter det operativa arbetet. Priset delas ut i samband med Regionfullmäktiges sammanträde i juni 2022. Miljöpriset består av blommor, ett diplom och 10 000 kronor

   

 • Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg syftar till att tydliggöra att alla Region Gävleborgs verksamheter har möjlighet och ansvar att bidra till en god och jämlik hälsa i Gävleborg genom sina respektive ansvarsområden.

   

  Programmet omfattar Region Gävleborgs samtliga nämnder och förvaltningar under perioden 2022-2030 och konkretiserar Region Gävleborgs övergripande arbete för social hållbarhet utifrån Region Gävleborgs hållbarhetsstrategi.

 • Hållbarhetsnämnden har beslutat om att införa IOP (Idéburet offentligt partnerskap) som en samarbetsform med civilsamhället. IOP innebär ett ömsesidigt samarbete med ett gemensamt syfte.

   

  Kvinnojouren Blåklockan har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är förebygga psykisk ohälsa, suicid och våld hos unga genom att använda metoden Machofabriken för att samtala med unga om värderingar och föreställningar om hur pojkar/män respektive flickor/kvinnor förväntas vara. Målet är att nå ut till så många unga som möjligt i länets högstadier och gymnasier och kopplas samman med ett uppdrag om att ta fram ett stödpaket till länets skolor som en del av arbetet med att ta fram ett sammanhållet och personcentrerat vårdförlopp suicidprevention med bred ingång i Gävleborg.

   

 • Hållbarhetsnämnden har beslutat om att införa IOP (Idéburet offentligt partnerskap) som en samarbetsform med civilsamhället. IOP innebär ett ömsesidigt samarbete med ett gemensamt syfte.

   

  RF/SISU Gävleborg har tillsammans med Rädda barnen lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. RF/SISU väljer att själva gå vidare med ansökan då Rädda barnen avböjt vidare samverkan utifrån denna ansökan då Region Gävleborg i nuläget endast ser möjligheter till en mindre satsning än den ursprungliga idén.

   

  Syftet är att genom samverkan med region Gävleborg, idrottsföreningar och andra aktörer i området utreda bryggan mellan skola och civilsamhälle.

   

  RF/SISU Gävleborg vill göra ett kvalitativt arbete som ska blir hållbart över tid och därför lägga särskilt fokus i två områden, varav en i stad (Gävle) och en i landsbygd (Ovanåker).

   

  • Hur kan vi med gemensamma krafter ge fler barn möjligheten till en meningsfull och aktiv fritid?
  • Hur kan vi i föreningslivet synliggöra och sänka de trösklar som finns som kan vara ett hinder för barn att kunna delta?
  • Hur kan vi med skolan som arena nå ut till fler barn så att de själva kan vara med och utforma och påverka sin fritid?

   

  Insatser

   

  • Kartläggning/Sammanställning av befintlig statistik samt lyssna in barn – individuellt och i grupp. Detta ska sen ligga till grund för prioriteringar. Tillsammans med parasportförbundet hitta ingångar och ha särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar
  • Tillgängliggöra meningsfulla fritidsaktiviteter genom engagemangs -guidning/ lotsning
  • Stötta föreningar i deras inkluderingsarbete samt i frågor som rör trygghet, bemötande och barnkonventionen
  • Bygga broar mellan föräldrar, föreningsliv, skola och andra aktörer i området
  • Verka för strukturella förändringar/ jämlika förutsättningar som bidrar till ökad rörelse samt ökad tillgång till en meningsfull fritid för fler barn
 • Region Gävleborg ansvarar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för den regionala kollektivtrafiken i Gävleborgs län. I det ansvaret ingår enligt lag att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

   

  Hållbarhetsnämnden har år 2020 beslutat att ett nytt förslag till trafikförsörjningsprogram ska tas fram.

 •   13

  Av ledamöter väckta frågor

 • § 27

  Val av justerare

 • Peter Åkerström (KD) har inkommit med en fråga till dagens sammanträde. Frågan besvaras av X-trafiks avdelningschef under §31.

 • § 29

  Anmälningar för kännedom

 • § 30

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •  

  Statusrapport - Kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson informerar att läget inom kollektivtrafiken är stabilt. Dock råder en viss oro gällande brist på reservdelar på grund av världsläget. Det pågår planerade banarbeten som innebär att vissa tågturer ställs in och ersätts med bussar. 

   

  En utveckling i X-trafiks app innebär en ny möjlighet att köpa biljetter och skicka vidare till annan resenär som har appen. På måndag 2 maj 2022 kommer "Prova-på-kampanjen" att starta och på grund av stort intresse har antalet deltagare ändrats från 500 till 650 stycken. 

   

  Beslut i upphandling och tilldelning av busstrafik Gästrikland har åter överklagats och för närvarande inväntas besked från Kammarrätten om prövningstillstånd. 

   

  Svar på Peter Åkerströms (KD) fråga:

   

  • Den sista hållplatsen på turen är Lynäs om inte man ringer in 2 timmar innan avfärd och säger till att man vill åka till Holmsveden då ska man kunna åka hela vägen. Nu visar det sig att några resenärer som missat att ringa in måste fixa taxi eller bli upphämtade av  föräldrar eller andra bekanta för att ta sig hela vägen till Holmsveden.  Det märkliga är att den bussen verkar ändå åka till Holmsveden på grund av att den har sin garageplatser där, och då är min fråga helt enkelt av vilken anledning måste man ringa in för att få åka den sista sträckan till Holmsveden.

   

  Initialt har X-trafik planerat att turens sista stopp är i Lynäs. Trafikföretagen har dock rätten att skifta i omloppen och genomföra vissa ändringar inom ramen för avtalet. Dock pågår det arbete för att undanröja dessa typer av problem som uppstått inom busstrafiken.

   

  Statusrapport - Gemensam underhållsdepå

   

  Det tidigare påbörjade samarbetet mellan X-trafik och Tåg i Bergslagen (TiB) gällande en ny och gemensam underhållsdepå har avslutats då samtliga ägare inom TiB ej var överens om det presenterade förslaget. X-trafik har dock själva börjat se över möjligheten att nyttja faciliteterna vid Sörby Urfjäll. 

   

  Utredning - Pandemin

   

  De senaste två åren har varit väldigt annorlunda för avdelningens medarbetare och trafikföretag. För X-trafik har det inneburit många snabba, och ibland svåra, beslut. Att ansvara för kollektivtrafik och samtidigt avråda medborgare från att resa kollektivt och då främst vid icke nödvändiga resor, har varit bekymmersamt. Trots restriktioner och avrådan från att resa med kollektivtrafiken, skulle den upprätthållas.

   

  En direkt konsekvens av pandemin och den ökade smittspridningen under det första kvartalet 2020 var att andelen resande minskade kraftigt. Därtill meddelades ytterligare restriktioner från Folkhälsomyndigheten (FHM) gällande långväga resor innebärande att endast 50% av platserna fick nyttjas, en begränsning som rent praktiskt var väldigt svår att verkställa. 

   

  Inom den allmänna kollektivtrafiken togs kontanthanteringen bort och turtätheten reducerades. Under den värsta perioden användes 30 förstärkningsbussar för att minska trängseln i ordinarie busstrafik. Vidare kom föreläggande om stängda framdörrar på bussarna, vilket resulterade i en utredning gällande flytt av valideringsapparaterna till bakdörrarna. Utredningen visade att det ej var en framgångsrik väg att gå, vilket i sin tur innebar minskade resandeintäkter. Extra resurser sattes in i form av kontrollanter och värdar, och andelen betalde ökade till viss del. Arbetet med att ta fram skyddsglas kring förarplats har varit omfattande och de som slutligen godkändes och installerades kvarblir, dels i det fall som pandemin återkommer dels ur en trygghetsaspekt för busschaufförerna.

   

  Restriktioner kom även att gälla för den särskilda kollektivtrafiken. Det har ett väldigt intensivt arbete och snabba förändringar som dock fungerade utan större problem, till stor del tack vare ett mycket bra samarbete mellan X-trafik och länets kommuner. 

   

  Under pandemin har X-trafik haft veckovisa ledningsmöten och kontinuerliga avstämningsmöten med trafikföretagen. Även en bra dialog med hälso- och sjukvården, smittskydd och ambulansen har underlättat för X-trafik i deras planering och arbete. Sammanfattningsvis visar utredningen att det har varit en mycket påfrestande tid för X-trafiks medarbetare. De snabba förändringarna och besluten som pandemin krävde visade även att systemet för den särskilda kollektivtrafiken behöver moderniseras för att fungera bättre vid eventuella framtida liknande situationer. 

   

  Rapport - Post- och telestyrelsen (PTS)

   

  Annica Aneklev ger en uppföljning av PTS årliga kartläggning gällande bredband. Jämfört med övriga regioner hamnar Gävleborg ungefär i mitten när det gäller tillgång till fiber i absolut närhet. Mellan länets kommuner råder det fortsatt viss del skillnad i tillgång till minst 1 Gbit/s inklusive fiber i absolut närhet, både när det gäller hushåll och företag samt tätbyggt respektive glesbyggt. PTS rapport visar emellertid även att det finns kommuner i länet som även har en stark ökning jämfört med föregående mätning. 

   

  Ur Årsplanen, Jämlikhetsutredningens slutsatser ska implementeras (HNÅ 1) och Region Gävleborgs hållbarhetsstrategi ska implementeras (HNÅ 3)

   

  Maria Sundman informerar om avdelningens aktiviteter för att Jämlikhetsutredningens slutsatser ska implementeras (HNÅ 1). De handlar bland annat om att, både internt och externt, sprida kunskaper och föra dialog med olika aktörer för att utveckla arbetssätt för att nå ett mer jämlikt Gävleborg. Vidare stöttar avdelningen andra verksamheter i framtagandet av verksamhetsanalyser. 

   

  Som en del i arbetet med att implementera Region Gävleborgs hållbarhetsstrategi (HNÅ 3) har kunskapsstöd utvecklats gällande hållbarhetsintegrering. Kompetenshöjande insatser och utbildningar inom hållbarhet har genomförts och en handbok för hållbarhetssäkring har arbetats fram.

   

  Implementering av digital signering av protokoll

   

  Kajsa Jansson Gladh informerar om införandet och implementeringen av digital signering av protokoll för samtliga nämnder och regionfullmäktige. För Hållbarhetsnämndens del kommer dagens protokoll att vara det första som kommer att ske via digital signering. 

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2022.

 • Katarina Nilsson föredrar en uppföljning av förvaltningens internkontrollplan jan-mars 2022 och dess process. Utifrån tidigare genomförd riskanalys och resultat, arbetar förvaltningen i enlighet med framtagen aktivitetsplan för att åtgärda de mest kritiska riskerna. Återredovisning och uppföljning av internkontrollplan sker i samband med redovisning av  medelsförvaltningen och skriftlig återkoppling sker från samtliga nämnder till Regionstyrelsen vid årsslut.

 • Det regionala miljöpriset inrättades efter beslut i Regionfullmäktige 2017-06-14 (§127).

   

  Miljöpriset delas ut en gång per år till en person/personer, företag och organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom hållbar utveckling, exempelvis:

   

  • Insatser som har ett helhetstänk inom hållbarhetsområdet är prioriterat (ekonomisk-, socialt- och miljömässig hållbarhet). 
  • Innovativa idéer kopplade till faktiska åtgärder.
  • Miljöteknik – produkter som ger faktiska miljöfördelar.
  • Insatser inom hållbar utveckling för barn och unga.

   

  Vem som helst kan nominera, även person/organisation/företag själv. Priset annonseras ut på regionens hemsida och i social medier.

   

  Jury för miljöpriset består av Hållbarhetsnämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande och Ekocenter sköter det operativa arbetet. Priset delas ut i samband med Regionfullmäktiges sammanträde i juni 2022. Miljöpriset består av blommor, ett diplom och 10 000 kronor

   

 • Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg syftar till att tydliggöra att alla Region Gävleborgs verksamheter har möjlighet och ansvar att bidra till en god och jämlik hälsa i Gävleborg genom sina respektive ansvarsområden.

   

  Programmet omfattar Region Gävleborgs samtliga nämnder och förvaltningar under perioden 2022-2030 och konkretiserar Region Gävleborgs övergripande arbete för social hållbarhet utifrån Region Gävleborgs hållbarhetsstrategi.

 • Hållbarhetsnämnden har beslutat om att införa IOP (Idéburet offentligt partnerskap) som en samarbetsform med civilsamhället. IOP innebär ett ömsesidigt samarbete med ett gemensamt syfte.

   

  Kvinnojouren Blåklockan har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är förebygga psykisk ohälsa, suicid och våld hos unga genom att använda metoden Machofabriken för att samtala med unga om värderingar och föreställningar om hur pojkar/män respektive flickor/kvinnor förväntas vara. Målet är att nå ut till så många unga som möjligt i länets högstadier och gymnasier och kopplas samman med ett uppdrag om att ta fram ett stödpaket till länets skolor som en del av arbetet med att ta fram ett sammanhållet och personcentrerat vårdförlopp suicidprevention med bred ingång i Gävleborg.

 • Hållbarhetsnämnden har beslutat om att införa IOP (Idéburet offentligt partnerskap) som en samarbetsform med civilsamhället. IOP innebär ett ömsesidigt samarbete med ett gemensamt syfte.

   

  RF/SISU Gävleborg har tillsammans med Rädda barnen lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. RF/SISU väljer att själva gå vidare med ansökan då Rädda barnen avböjt vidare samverkan utifrån denna ansökan då Region Gävleborg i nuläget endast ser möjligheter till en mindre satsning än den ursprungliga idén.

   

  Syftet är att genom samverkan med region Gävleborg, idrottsföreningar och andra aktörer i området utreda bryggan mellan skola och civilsamhälle.

   

  RF/SISU Gävleborg vill göra ett kvalitativt arbete som ska blir hållbart över tid och därför lägga särskilt fokus i två områden, varav en i stad (Gävle) och en i landsbygd (Ovanåker).

   

  • Hur kan vi med gemensamma krafter ge fler barn möjligheten till en meningsfull och aktiv fritid?
  • Hur kan vi i föreningslivet synliggöra och sänka de trösklar som finns som kan vara ett hinder för barn att kunna delta?
  • Hur kan vi med skolan som arena nå ut till fler barn så att de själva kan vara med och utforma och påverka sin fritid?

   

  Insatser

   

  • Kartläggning/Sammanställning av befintlig statistik samt lyssna in barn – individuellt och i grupp. Detta ska sen ligga till grund för prioriteringar. Tillsammans med parasportförbundet hitta ingångar och ha särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar
  • Tillgängliggöra meningsfulla fritidsaktiviteter genom engagemangs -guidning/ lotsning
  • Stötta föreningar i deras inkluderingsarbete samt i frågor som rör trygghet, bemötande och barnkonventionen
  • Bygga broar mellan föräldrar, föreningsliv, skola och andra aktörer i området
  • Verka för strukturella förändringar/ jämlika förutsättningar som bidrar till ökad rörelse samt ökad tillgång till en meningsfull fritid för fler barn
 • Region Gävleborg ansvarar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för den regionala kollektivtrafiken i Gävleborgs län. I det ansvaret ingår enligt lag att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

   

  Hållbarhetsnämnden har år 2020 beslutat att ett nytt förslag till trafikförsörjningsprogram ska tas fram.

   

  Ordförande ajournerar sammanträdet mellan 13.50 och 14.00.

   

  Alexander Hägg (M), Bernt Larsson (SVG), Pia Jansson (M) och Anders Fogéus (M) inkommer med följande särskilda yttrande:

   

  Vi i Samverkan Gävleborg anser att kollektivtrafiken i Gävleborgs län ska vara så snabb, enkel och pålitlig som möjligt. Resenärerna ska snabbt kunna ta sig från dörr till dörr. Det ska vara enkelt, smidigt och begripligt för resenärerna att kunna navigera inom kollektivtrafiken, och man ska som resenär kunna lita på att bussen och tåget kommer och avgår som aviserat.

   

  För att kunna planera för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik av god kvalitet krävs ordning på ekonomin. Därför anser vi att ett mål om att återställa självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken i länet bör upprättas, som en ledstjärna för verksamheten att konstant arbeta mot vid planering för utveckling av buss- och tågtrafiken.

   

  Samverkan Gävleborg skulle också vilja utreda zonindelningen, i syfte att se över ifall regionen kan ändra dagens zonindelning för att göra kollektivtrafiken mer prismässigt attraktiv.

   

  Jörgen Bengtson (C) och Carl-Ewert Olsson (C) inkommer med följande särskilda yttrande:

   

  Att förvaltningen redovisar antal kWh/personkilometer (pkm) utsläppsfritt, det vill säga kWh per personkilometer med eldrift.

 • § 39

  Av ledamöter väckta frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.