Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Meddelanden

  4. Fastställande av dagordningen

  5. Delgivningar

  6. Anmälan av delegationsbeslut

  7. Uppföljning och Information

  8. (I) Rapport 2018 – Överenskommelse med Länsstyrelsen om regionala miljömål

  9. (I) Medborgarförslag – Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik

  10. (I) Revisionsrapport – Granskning av kollektivtrafiken

  11. (I/B) Regionalt miljöpris 2019

  12. (B) IOP-samarbete om Dellenbanan

  13. (B) Uppföljning och återrapportering – Medborgardialog 2017

  14. (I/B) Redovisning av medelsförvaltning 2018

  15. (B) Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

  16. Kurser och konferenser

  17. Av ledamöter väckta frågor

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Delegationsbeslut

 • X-trafik
   

  • Tåg i Bergslagen (TiB) - Långsiktigt program (Henrik Strömberg, 15 min)

 • Region Gävleborg undertecknade den 10 juni 2015 överenskommelse med Länsstyrelsen kring miljömålsåtgärder. Överenskommelsen gäller 38 olika åtgärdspunkter. I redovisning för 2018 finns det beskrivet hur Region Gävleborg arbetat med dessa åtgärder. I flera fall har arbetet kommit långt med flera resultat och måluppfyllelser, i några fall har det inte varit några direkta aktiviteter och arbetet har då inte kommit så långt.

  Resultat från det interna miljöarbetet har gett många bra exempel på lyckosamt miljöarbete. De viktigaste åtgärderna är;

  1. Tolv elbilar inköpta och laddstolpar uppsatta genom stöd från Klimatklivet.
  2. Läkemedelsenheten har utvecklat app för ”rekommenderade läkemedel”. Minska antibiotikaanvändningen genom Strama.
  3. Hög andel ekologiska livsmedel serveras. Regionen har nått ekomatcentrums mål på minst 30 % ekologisk konsumtion.
  4. Regionens folkhögskolor arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling integrerat i undervisningen. Vidareutbildning av pedagoger i Agenda 2030.
  5. Informationskampanj på sjukhusens besöksskärmar angående insamling av läkemedelsavfall.

  Resultat från det externa miljöarbetet har resulterat i många bra exempel på lyckosamt miljöarbete. De viktigaste åtgärderna är;

  1. En prova på kampanj riktad till bilresenärer har gett ca 1000 personer möjlighet att testa kollektivtrafiken under en månad.
  2. Region Gävleborg har i samverkan med SJ att utökat den regionala tågtrafiken med flera avgångar. Samtidigt har insatser gjorts för bättre kapacitet och robustheten.
  3. Tydliggjort kopplingar mellan folkhälsa och miljö har gjorts i miljöhälsorapporten i samverkan med Länsstyrelsen.
  4. En regional livsmedelsstrategi/handlingsplan har antagits.
  5. Region Gävleborg samarbetar med Länsstyrelsen, Högskolan och länets kommuner i samverkansplattformen Miljöforum Gävleborg. Flera tematiska arbetsgrupper har startats upp under 2018, bl.a. Roadmap för ett fossilfritt Gävleborg och Lärande för hållbar utveckling

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående satsningen på tåg- och regionaltrafik och hur Region Gävleborg motiverar att lägga en sådan stor summa skattepengar på något som inte är utrett riktigt än.

 • Regionens revisorer har genomfört en granskning av kollektivtrafiken och den övergripande revisionsfrågan var om Hållbarhetsnämnden har en ändamålsenlig styrning och kontroll av kollektivtrafikverksamheten.

 • Miljöpriset delas ut till en person/personer, företag och organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.


  Miljöpriset ska till exempel ges till innovativa idéer som är kopplade till åtgärder, miljöteknik, miljöinsatser för barn och unga samt insatser som har ett helhetstänk inom hållbarhetsområdet (ekonomisk-, socialt- och miljömässig hållbarhet).

 • Järnvägsföreningen Dellenbanans vänner ansöker om att ingå IOP med Region Gävleborg avseende underhåll av Dellenbanan. Ansökningens syfte är att:

   

  • behålla möjligheten till en framtida återtrafikering av Dellenbanan genom att vi hjälps åt att hålla anläggningen i upprustningsbart skick.

  • hålla banan i skick för de olika besöksnäringsverksamheter som redan idag bedrivs på den, som dressinuthyrning, museitrafik och Delsbo Electric.

  • skapa en modell för ett samarbete mellan den ideella och den offentliga sektorn, främst på infrastrukturområdet
    

  För detta ansöker Järnvägsföreningen Dellenbanans vänner om 1 000 000 kronor för 2019.

 • Medborgardialogen genomfördes mellan mitten av oktober till sista december 2017. Politiker tjänstgörande i demokratiberedningen har vid olika sammanhang träffat invånare och samtalet om kultur och besöksnäring. Medborgardialogen genomfördes i form av fysiska möten, men för att bereda möjlighet att inkludera fler fanns även medborgardialogen tillgänglig digitalt.

 • Prognostiserat underskott på – 29,7 mnkr är främst att hänföra till indexutvecklingen samt höga kostnader för X-tåget. För att komma till rätta med utvecklingen inför 2020 och som kan ge effekt i de nivåer som krävs kan man endera höja priset inom kollektivtrafiken, alternativt dra ner på trafik. Att höja priset eller dra ner på trafik kräver längre framförhållning och här ses svårigheter med att hinna få effekt under 2019. Om några av dessa alternativ ska förverkligas bör hanteringen ske skyndsamt. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att nämnden ger hållbarhetsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att möta den negativa prognosen.

 • Enligt bifogat dokument ”Årsplan med budget 2020 med ekonomisk plan 2021 – 2022 för Hållbarhetsnämnden” beskrivs uppdrag, mål, prioriterade områden, driftsbudget samt investeringsplan för verksamheten för 2020 samt en ekonomisk plan för 2021-2022. Förslaget till Årsplan beslutas slutligen av Regionfullmäktige och bereds av Regionstyrelsen.


  Den av Regionfullmäktige beslutade Årsplanen ligger sedan till grund för förvaltningens verksamhetsplan och prioriteringar 2020.

 •   16

  Kurser och konferenser

 •   17

  Av ledamöter väckta frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.