Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Meddelande

  4. Fastställande av dagordning

  5. Delgivningar

  6. Delegationsbeslut

  7. Uppföljning och information

  8. Hållbarhetsförvaltningen – Budget och planeringsförutsättningar 2021-2023

  9. Utbudsjustering

  10. Remiss - Cykelplan 2020, Gävle kommun

  11. Kurser och konferenser

  12. Av ledamöter väckta frågor

  13. Uppdragsbeslut 2020

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fastställande av dagordningen

 • Inga delgivningar har inkommit.

 •   6

  Delegationsbeslut

 •  

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Hållbarhetsintegrering (Hanna Höghielm, Maria Sundman, Rickard Eklund, Jennie Palmberg och Emma Mårtensson, 60 min)

   

  X-trafik

   

  • Upphandling - Gästrikland (Henrik Strömberg, 20 min)

  • Uppföljning - Prisjusteringar (Therese Nilsson, 10 min)

   

  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • Presentation av ny avdelningschef, Malin Lidov Heneryd


  Ekonomi

   

  • Månadsrapport (Sofia Pettersson och Katarina Nilsson, 5 min)


  Information från förvaltningschef och ordförande

   

  • Villkorsbrev 2020 och Villkorsrapportering 2019 (15 min)

  • Status - Tåg i Bergslagen (10 min)

  • Information från hearing (17/2) angående Bottniska korridoren och satsningar inom godstrafik på järnväg (Vice ordförande)

 •   8

  INFORMATION - Hållbarhetsförvaltningen - Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023

 • Under 2019 har ett omfattande arbete genomförts med att ta fram ett underlag till förslag gällande justeringar i trafikutbudet i syftet att minska kostnaderna och få budget i balans. Förslaget till justeringar i trafikutbudet och den inbördes prioriteringen har processats fram i dialog med länets kommuner, där en balansering mellan nedanstående perspektiv har varit en viktig förutsättning:

   

  • Undvika förändringar som innebär att motsvarande kostnad uppstår hos en eller flera kommuner

  • Bevara en levande landsbygd, hela länet ska leva

  • Ta hänsyn till kommunernas utvecklingstankar/strategier

  • De starka stråkens betydelse för kommunal och regional utveckling

   

   

 • Gävle kommun har inkommit remiss om förslag på cykelplan för Gävle kommun 2020. Gävle kommuns Cykelplan 2020 är en ambitiös satsning för att öka cyklingen i kommunen och stärka cyklisternas position i trafiksystemet. Åtgärderna som finns i planen bidrar till trygga, säkra och sammanhängande cykelbanor. För att stärka cyklingen i Gävleborg är Gävle kommun en god förebild som inspirerar övriga kommuner i länet. Ett av målen i planen är att fördubbla antal cykelresor till år 2025. Ett annat mål är att bli en av Sveriges bästa cykelstäder 2025 vilket mäts genom Cykelbarometern som Cykelfrämjandet ansvarar för.


  Region Gävleborg ser positivt på Cykelplan 2020 eftersom åtgärderna bla bidrar till klimatsmarta transporter och ökad folkhälsa.

 • Inga kurser och konferenser finns anmälda till dagens sammanträde.

 • Vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 26 november 2019 inkom följande frågor från Peter Åkerström (KD):


  I en artikel i HT framkommer att resenärer tvingas att stå i mittgången på grund av överfulla bussar (linje 53). Med anledning av artikeln önskas svar från X-trafik med en lösning på problematiken tillika hur X-trafik avser åtgärda den säkerhetsrisk som uppstår då resenärer ej kan använda säkerhetsbälte.

 •   13

  Uppdragsbeslut 2020

 • § 12

  Val av justerare

 • Inga meddelanden vid dagens sammanträde.

 • Ordförande meddelar att information i ärende Uppföljning - Prisjusteringar utgår vid dagens sammanträde.


  Anders Fogeus (M) anmäler en fråga angående kollektivtrafikens finansiering. Frågan kommer att tas upp under ärende Av ledamöter väckta frågor.

 • Inga delgivningar har inkommit.

 • § 16

  Delegationsbeslut

 •  

  Social hållbarhetsintegrering 

   

  Maria Sundman, Rickard Eklund och Jennie Palmberg informerar om deras uppdrag inom hållbarhetsintegrering. Uppdraget utgår från både externa respektive interna krav;

  • Agenda 2030

  • Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

  • Jämställdhetspolitiska mål

  • CEMR (Council of European Municipalities and Regions)

  • Årsplan - Hållbarhetsnämnden

   

  Jämställdhet
  Arbetet med jämställdhetsintegrering görs i vardagen och kan bidra till att resursfördelning, behandling och bemötande utgår ifrån individen utan att snedvridas av fördomar, okunskap eller slentrian. Jämställdhet handlar om rättvisa för män och kvinnor, men också om effektivitet och kvalitet. Förutom jämställdhet mellan könen och samma makt att forma sina egna liv, finns ytterligare parametrar att ta hänsyn till inom jämställdhetsarbetet;

  • Ålder

  • Etnicitet

  • Funktionsnedsättning

  • Sexuell läggning

  • Könsidentitet

  • Trosuppfattning


  Personlig tränare (PT) - Jämställdhet

  Det finns fem utbildade PT i jämställdhet på avdelningen Folkhälsa och hållbarhet. Syftet är att bistå verksamheter med att omvandla teoretisk kunskap till praktik och en naturlig del av utvecklingsarbetet inom jämställdhetsintegrering. Den uppföljning som har genomförts visar att konceptet upplevs som positivt.

   

  Upphandling - Gästrikland


  Henrik Strömberg informerar om kommande upphandling av busstrafiken i Gästrikland, Gävle Stadstrafik undantaget. Syftet är att få nämndens synpunkter på förvaltningens förslag på fortsatt process utifrån följande parametrar;

  • Arbetsrättsliga villkor

   • Personaltillgång

   • Kollektivavtalstäckning

   • Kommande EU-regleringar

  • Delade pass

   • Utvärdera arbetssätt istället för krav

  • Drivmedel - Fossilfritt och energieffektivt

   • Skatt - Drivmedel

   • Krav

  • Incitament

   • Nuläge respektive förändrat resandeincitament

  • Avtalslängd

   • Risker respektive möjligheter för olika avtalslängd

   

   

  Infrastruktur och samhällsplanering - Ny avdelningschef


  Malin Lidov Heneryd presenterar sig för nämndens ledamöter.


  Ekonomi - Månadsrapport

   

  Katarina Nilsson redovisar den ekonomiska rapporten per januari 2020. Resultatet för årets första månad visar att vi ligger i fas med budget. Externa intäkter visar ett mindre underskott mot prognos, en avvikelse som balanseras av externa kostnader.


  Villkorsbrev 2020 och Villkorsrapportering 2019


  Förvaltningschefen informerar dels om Villkorsbrevet 2020 och de uppdrag som åligger inom Hållbarhetsnämndens ansvarsområden, dels Villkorsrapporteringen för 2019.


  Status - Tåg i Bergslagen


  Förvaltningschefen ger en lägesbeskrivning angående Tåg i Bergslagen. Ägarråd har genomförts och beslut från Region Örebro respektive Region Dalarna inväntas. Region Gävleborg bistår Region Dalarna med stöd i beredningsprocessen gällande det långsiktiga programmet.


  Hearing - Bottniska korridoren


  Vice ordförande informerar om deltagande vid hearing angående kommande revidering av förordningen gällande TEN-T (Transeuropeiskt transportnät). Med anledning av revideringen erbjuder Regeringen landets regioner att inkomma med synpunkter. Mål för TEN-T är att stärka den europeiska (territoriella) sammanhållningen, förbättrad användning av infrastruktur och skapa klimatsmarta transporter. Vid hearingen påtalas att Sverige bör stärka förordningen, lyfta upp de gränsöverskridande stråken inklusive alla transportslag och alternativa bränslen.

 • Förvaltningschefen ger en övergripande presentation av Hållbarhetsförvaltningens perspektiv gällande prognos 2020-2022 (scenario 1). Under 2021 finns tillkommande kostnader för exempelvis renoveringsarbetet tillika avstängningen på Ostkustbanan (OKB). Tillkommande kostnader kopplade till Tåg i Bergslagen och robusthet löper under 2021-2022.


  Avdelning - Folkhälsa och hållbarhet

  Arbetet sker utifrån långsiktiga övergripande mål utifrån den politiska viljeinriktningen, Samhällsbygget, Regional utvecklingsstrategi (RUS), Folkhälsoprogram samt Agenda 2030. Förverkligandet av politiska beslut och inriktningar sker genom ett strategiskt arbete som fokuserar på;

  • Stegvisa förflyttningar

  • Innovation

  • Strukturpåverkande insatser

  • Samhandling


  Vidare kan arbetet inom hälsa och social hållbarhet ske genom påverkan genom ett deltagande i framtagande av exempelvis strategier och program. Främja metoder för social innovation och sociala investeringar och kunskapshöjande insatser. Inför arbetet med årsplan 2021 lyfter avdelningen följande viktiga områden att fokusera på;

  • Jämställdhetsutredningens resultat

  • Nytt Folkhälsoprogram/Social hållbarhet

  • Sociala investeringar/innovationer vidareutvecklas

  • Samhandling med aktörer i länet

  • Utveckla arbetssätt och metodstöd för hållbarhetintegrering

  • Agenda 2030 stödjer det regionala genomförandet


  Avdelning - Infrastruktur och samhällsplanering

  Avdelningens grundläggande uppdrag handlar om att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling inom samhällsplanering, infrastruktur tillika miljö och energi. Uppdraget styrs av Agenda 2030, nationella och regionpolitiska mål samt det statliga regionala utvecklingsuppdraget och årligt villkorsbrev. Inom ramen för Årsplan 2020-2022 arbetar avdelningen fortsatt med exempelvis;

  • Stärka länets cirkulära ekonomin tillika delningsekonomin

  • Länets självförsörjningsgrad inom livsmedelsproduktion ska öka

  • Produktion av fossilfritt bränsle ska öka och finnas tillgängligt i hela länet

  • Fortsatt utveckling av påverkansarbetet kring nationella medel och regelverk för bredband


  De framtida behoven som lyfts handlar om fortsatt långsiktiga mål. Rekrytering, behålla och utveckla kompetenser samt ändamålsenliga arbetsredskap och system.


  Avdelning - X-trafik

  Avdelningens arbete utgår ifrån den politiska viljeinriktningen 2019-2022;

  • Arbete och hållbar tillväxt

  • Miljöansvar och hållbar utveckling

  • Kunskap och kultur

  • Välfärd och trygghet


  X-trafiks pågående arbete som löper in i planering 2021 är exempelvis utveckling av robust tågtrafik och fortsatt planering av tågutveckling. Vidare sker översyn gällande förstärkning av trafik i områden med resandeökning, aktuella upphandlingar och bränslefrågor. Det pågår ständigt arbetet med att se över åtgärder för budget i balans. Avdelningens framtidsspaning innebär även att följa utvecklingen inom;

  • Självkörande fordon

  • mobilitetstjänster

  • Kulturförändringar

  • Anpassade fordon

  • Miljöteknik och ekonomiska förutsättningar

  • Resandemönster

 • Under 2019 har ett omfattande arbete genomförts med att ta fram ett underlag till förslag gällande justeringar i trafikutbudet i syftet att minska kostnaderna och få budget i balans. Förslaget till justeringar i trafikutbudet och den inbördes prioriteringen har processats fram i dialog med länets kommuner, där en balansering mellan nedanstående perspektiv har varit en viktig förutsättning:

   

  • Undvika förändringar som innebär att motsvarande kostnad uppstår hos en eller flera kommuner

  • Bevara en levande landsbygd, hela länet ska leva

  • Ta hänsyn till kommunernas utvecklingstankar/strategier

  • De starka stråkens betydelse för kommunal och regional utveckling

   

   

 • Gävle kommun har inkommit remiss om förslag på cykelplan för Gävle kommun 2020. Gävle kommuns Cykelplan 2020 är en ambitiös satsning för att öka cyklingen i kommunen och stärka cyklisternas position i trafiksystemet. Åtgärderna som finns i planen bidrar till trygga, säkra och sammanhängande cykelbanor. För att stärka cyklingen i Gävleborg är Gävle kommun en god förebild som inspirerar övriga kommuner i länet. Ett av målen i planen är att fördubbla antal cykelresor till år 2025. Ett annat mål är att bli en av Sveriges bästa cykelstäder 2025 vilket mäts genom Cykelbarometern som Cykelfrämjandet ansvarar för. Region Gävleborg ser positivt på Cykelplan 2020 eftersom åtgärderna bla bidrar till klimatsmarta transporter och ökad folkhälsa.

 • Inga kurser och konferenser finns anmälda till dagens sammanträde.

 • Vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 26 november 2019 inkom följande frågor från Peter Åkerström (KD):


  I en artikel i HT framkommer att resenärer tvingas att stå i mittgången på grund av överfulla bussar (linje 53). Med anledning av artikeln önskas svar från X-trafik med en lösning på problematiken tillika hur X-trafik avser åtgärda den säkerhetsrisk som uppstår då resenärer ej kan använda säkerhetsbälte.

   


  Anders Fogeus (M) - Kollektivtrafikens finansiering


  I länet finns 10 kommuner med varierande behov av kollektivtrafik (linjetrafik).

   

  • Betalar varje kommun för sin egen linjetrafik inom kommunen i relation till behovet?

  • Är det samma kilometertaxa i hela länet?

  • I Gävle gjordes för några år sedan skatteväxling när regionen tog över. Var Gävle ensam om det i länet?


  Vice ordförande svarar:


  Sedan 1 januari 2012 är Region Gävleborg, tidigare Landstinget Gävleborg, regional kollektivtrafikmyndighet. Vid övertagandet av kostnadsansvaret för länets kollektivtrafik genomfördes en likalydig skatteväxling med länets samtliga kommuner. Respektive kommun kan själv sedan bekosta tillköp.

 • Förvaltningschefen informerar om aktuella uppdragsbeslut.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.