Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Meddelanden

  4. Fastställande av dagordning

  5. Delgivningar

  6. Delegationsbeslut

  7. Uppföljning och Information

  8. (I/B) Trafikplan 2021

  9. (I/B) Internkontrollplan 2020

  10. (I/B) Prisjustering av kombinationsbiljett XT/UL

  11. (I/B) Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/Dalatrafik

  12. (B) X-trafik – Marknadsaktiviteter

  13. (B) Verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer 2020

  14. Kurser och konferenser

  15. Av ledamöter väckta frågor

  16. Uppdragsbeslut

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Delegationsbeslut

 • Information från Dataskyddsombud (Lisa Knutsson Fröjd, 15 min)


  X-trafik
   

  • Uppföljning - Den nya prismodellen (Therese Nilsson, 20 min)

  • Hållplatser - Ansvarsfördelning (Andréas Eriksson, 10 min)

   

  Ekonomi

   

  • Månadsrapport (Katarina Nilsson, 10 min)

   

  Information från ordförande och förvaltningschef

   

  • Förvaltningschef och Avdelningschefer

   • Verksamhetsplan 2020 - Hållbarhetsförvaltningen, HN 2019/114 (80 min)

   • Uppdrag - Budget i balans 2020 (20 min)

 • Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige. De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2016-2030 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2022.


  En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets alla kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.

 • Förvaltningsstaben har upprättat ett förslag till internkontrollplan 2020 för Hållbarhetsnämnden i enlighet med direktiven. Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen skall också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt gällande styrdokument. Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är således inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. Internkontrollplanen utgår från den politiska styrningen via mål och budget för verksamheten och ska vara en del av planeringsarbetet i samband med verksamhetsplanen.


  I det framtagna förslaget till interkontrolplan har förvaltningen utgått från nämndens 19 politiska mål och budgetramarna och därefter genomfört riskanalys med fokus på måluppfyllelse. Fokus har sedan i internkontrollplanen lagts på de största riskerna och förslag på åtgärder för att komma till rätta med dessa. Sammanfattningsvis visar riskanalysen att graden av måluppfyllelse i stor utsträckning är beroende av god samverkan inom organisationen, med andra organisationer och aktörer, lyckosamt påverkansarbete på nationellnivå samt samsyn i kommande prioriteringar. Tillsammans med ett försämrat ekonomiskt läge kommer uppföljning av planen vara ett viktigt arbete för att möjliggöra den politiska måluppfyllelsen.

 • X-trafik justerar sin del av priset enligt ny prismodell samt att även UL prisjusterar sin del av priset. Det innebär prisjustering för 30-dagarsbiljetter, årsbiljetter, enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter.

 • X-trafik justerar sin del av priset enligt ny prismodell samt att även Dalatrafik prisjusterar sin del av priset. Det innebär prisjustering för 30-dagarsbiljetter, årsbiljetter och seniorbiljetter.

 • Skapa intresse och informera om kollektivtrafiken genom att delta vid olika mässor i länet enl arbete utifrån kommunikationsstrategin och kundsegment ungdom och senior. Vi ordnar tävlingar vid dessa tillfällen som väcker intresse till dialog för kollektivtrafiken. Pris i tävlingen är biljetter.


  Syfte: Uppmärksamma kollektivtrafiken för utvalda målgrupper. Få tillfälle att föra dialog och samla in synpunkter/önskemål.

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:
  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument:
  • Region Gävleborgs utvecklingsstrategi - RUS Nya Möjligheter, 2013-2020
  • Region Gävleborgs folkhälsoprogram - Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020

 •   14

  Kurser och konferenser

 •   15

  Av ledamöter väckta frågor

 •   16

  Uppdragsbeslut

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.