Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik 

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)
  • Avtal och upphandlingar - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson/Linda Landström, 20 min)
  • X-trafik 2018-2022 (Andréas Eriksson, 10 min)

   

  P A U S 

   

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Folkhälsa och hållbarhet 2018-2022 (Hanna Höghielm, 10 min)

   

  Samhällsplanering och infrastruktur

   

  • Samhällsplanering och infrastruktur 2018-2022 (Malin Lidov Heneryd, 10 min)

   

  Information från förvaltningen

   

  • Ekonomisk månadsrapport per oktober (Katarina Nilsson, 5 min)
 •   6

  Ramfördelning 2023 - Hållbarhetsnämnden

 • Medfinansieringsavtalet avser planläggning, bygghandling och produktion av ny cirkulationsplats på väg 83 vid stadshuskorsningen i Bollnäs. Väg 83 är en regional statlig väg och passerar genom Bollnäs från E4:an vid Tönnebro och vidare upp mot Ånge i Västernorrlands län.

   

  Förslag i avtalet är att Bollnäs kommun finansierar 70% av kostnaderna för grundutförandet och region Gävleborg 30% via länstransportplanens Trafiksäkerhets- och kollektivtrafikspott.

   

  Sammantaget är det de lokala restidsvinsterna för både lokala transporter och kollektivtrafik, samt de ökade trafikmängderna med anledning av nyexploateringar som bidrar till att kommunen ska medfinansiera åtgärden av att bygga en ny cirkulationsplats. Regionens (länstransportplanens) finansiering ska spegla den nytta som uppkommer dels för kollektivtrafiken, dels för den trafiksäkerhetseffekt som uppnås för Väg 83.

   

 • Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige.

   

  De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2022-2032 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2023.

   

  En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.

 • Vätgas Sverige startade den 1 januari 2007 med syfte att fungera som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare. Verksamheten bedrivs i form av en ideell, politiskt obunden bransch- och medlemsorganisation.

   

  Vätgas Sverige är en engagerad och erfaren organisatör som sprider kunskap i olika kanaler såsom föreläsningar, events, konferenser samt digitala kanaler. Vätgas Sverige har stor erfarenhet av att driva såväl nationella som internationella vätgasprojekt med syfte att utveckla affärsmodeller för en del av eller hela vätgasens värdekedja.

   

  Ett medlemskap för Region Gävleborg skulle inbära tillgång till det största vätgasnätverket i Sverige. Vätgas Sverige har idag över 120 medlemmar från industrin, akademin, kommuner och regioner. Utöver nätverket ges tillgång till branschrelaterat kunskapsunderlag.

   

 • Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

   

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter
 • Svenska cykelstäder är en förening för kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Organisationens målsättning är att hjälpa medlemsorganisationer att öka andelen cykelresor, genom att bland annat jobba för att förbättra förutsättningarna, höja cyklingens status samt sprida kunskap bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

   

  Region Gävleborgs medlemskap startade år 2021 och ska enligt beslutet år 2020 utvärderas innan beslut om fortsatt medlemskap.

   

 •   12

  Av ledamöter väckta frågor

 • § 107

  Val av justerare

 • § 108

  Fastställande av dagordningen

 • § 109

  Anmälningar för kännedom

 • § 110

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Statusrapport - Kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson ger en övergripande bild av resandet inom kollektivtrafiken. Inom den särskilda kollektivtrafiken råder fortsatt ett högt beställningstryck till beställningscentralen vilket i sin tur leder till en hård arbetsbelastning. Kvarstår viss utmaning att möta efterfrågan på fordon. 

   

  Inom den allmänna kollektivtrafiken är det främst tågtrafiken som till viss del är bekymmersam i och med Trafikverkets omfattande problem med det nya IT-systemet. X-trafiks och andra tågoperatörer i branschens oro handlar om risken för stora störningar och reducerade avgångar. Busstrafiken fungerar överlag bra. 

   

  Avtal och upphandlingar - Kollektivtrafiken

   

  Linda Landström presenterar X-trafiks avtal och process vid upphandling av kollektivtrafik. För tillfället pågår två upphandlingar, regiontrafik Hälsingland samt drift och underhåll X-tåg. De grundläggande principerna vid upphandling handlar om; likabehandling, icke diskriminering, transparens, proportionalitetsprincipen samt ömsesidigt erkännande.

   

  Processen vid upphandling är ett tidskrävande arbete som sträcker sig över minst fyra (4) år innan tilldelning och avtalsstart. Förskjutningar inom tidplanen i form av överklaganden är inte ovanliga. 

   

  Avdelning X-trafik 2019-2022

   

  Andréas Eriksson föredrar några av mandatperiodens höjdpunkter;

   

  • Införandet av timmestrafik på tågen på Ostkustbanan (OKB) och Norra Stambanan (NSB). 
  • Införskaffat fler X-tåg vilket resulterade i en reservkapacitet som tidigare saknades samt en ökad robusthet.
  • Ny centrumhållplats för regiontrafiken i Hudiksvall för möjliggjort 30-minuterstrafik på sträckorna Hudiksvall - Ljusdal respektive Hudiksvall - Iggesund samt ny stadstrafik i Hudiksvall.
  • Närtrafik har införts i hela länet, dock har inte full effekt uppnåtts med anledning av pandemin.
  • Utbudsjusteringar genomfördes i länet efter goda och omfattande dialoger med kommunerna. 
  • Covid-19 - pandemiåren föranledde enorma påfrestningar och mycket arbete för avdelningens medarbetare i form av helt nya förutsättningar och anpassningar. Dock lyckades X-trafik att under omständigheterna få fram extra fordon och chaufförer, och möjliggjorde för resande att hålla avstånd.
  • Beslut om ny stadstrafik i Sandviken.

   

  Avdelning Samhällsplanering och infrastruktur 2019-2022

   

  Malin Lidov Heneryd föredrar några av mandatperiodens höjdpunkter;

   

  • Ny regional plan för Bredband 2019-2025.
  • Antagen Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033.
  • I samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har Region Gävleborg arbetat fram och beslutat om ett Regionalt skogsprogram för länet.
  • Avdelningen har deltagit i projekt och aktiviteter inom olika ansvarsområden, exempelvis;
   • Energi och klimat: Kraftförsörjning ÖMS (Östra Mellansverige), Arena Elkraft och Miljöting.
   • Infrastruktur och transporter: Förlängning av TEN-T inom Botniska korridoren och avsiktsförklaring gällande det nya tågstoppet Gävle Västra.

   

  Avdelning Folkhälsa och hållbarhet 2019-2022

   

  Hanna Höghielm föredrar några av mandatperiodens höjdpunkter;

   

  • FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, blev lag i Sverige.
  • Tjänstemannaorganisationen omorganiserades.
  • Förstärkningar inom lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
  • Covid-19
  • Beslut om nytt program för God och jämlik hälsa, Region Gävleborg.
  • Avdelningen har deltagit i insatser och aktiviteter inom olika ansvarsområden, exempelvis;
   • Sociala investeringar: Förenade i rörelse, Läs på recept och Steget
   • IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap): Kompis Sverige, Krismottagningen Stickan och RF/SISU Gävleborg
   • Verksamhetsbidrag: Brottsofferjouren, Rädda Barnen och Naturskyddsföreningen.
  • Avdelningen har även deltagit i projekten Modellregion för Jämställdhet, UDD och Vägar till hållbar utveckling.
  • Kontinuerligt arbete med kunskapshöjande insatser och samverkan med andra aktörer i samhället.
    

    

  Ekonomisk månadsrapport

   

  Katarina Nilsson föredrar en ekonomisk månadsrapport per oktober 2022. Den negativa avvikelsen mot budget är fortsatt främst kopplad till minskade trafikintäkter, och de ökade kostnaderna inom drivmedel är bekymmersamma. Resandestatistiken inom den allmänna kollektivtrafiken ser försiktigt positiv ut och förhoppningen är att år 2023 kommer innebära en återgång till 2019 års nivåer. 

 • Katarina Nilsson informerar om föreslagen ramfördelning för Hållbarhetsnämnden 2023 utifrån den budget (politiska majoriteten 2019-2022) som i dagsläget ligger till grund för årsplanen. 

 • Medfinansieringsavtalet avser planläggning, bygghandling och produktion av ny cirkulationsplats på väg 83 vid stadshuskorsningen i Bollnäs. Väg 83 är en regional statlig väg och passerar genom Bollnäs från E4:an vid Tönnebro och vidare upp mot Ånge i Västernorrlands län.

   

  Förslag i avtalet är att Bollnäs kommun finansierar 70% av kostnaderna för grundutförandet och region Gävleborg 30% via länstransportplanens Trafiksäkerhets- och kollektivtrafikspott.

   

  Sammantaget är det de lokala restidsvinsterna för både lokala transporter och kollektivtrafik, samt de ökade trafikmängderna med anledning av nyexploateringar som bidrar till att kommunen ska medfinansiera åtgärden av att bygga en ny cirkulationsplats. Regionens (länstransportplanens) finansiering ska spegla den nytta som uppkommer dels för kollektivtrafiken, dels för den trafiksäkerhetseffekt som uppnås för Väg 83.

   

 • Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige.

   

  De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2022-2032 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2023.

   

  En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.

 • Vätgas Sverige startade den 1 januari 2007 med syfte att fungera som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare. Verksamheten bedrivs i form av en ideell, politiskt obunden bransch- och medlemsorganisation.

   

  Vätgas Sverige är en engagerad och erfaren organisatör som sprider kunskap i olika kanaler såsom föreläsningar, events, konferenser samt digitala kanaler. Vätgas Sverige har stor erfarenhet av att driva såväl nationella som internationella vätgasprojekt med syfte att utveckla affärsmodeller för en del av eller hela vätgasens värdekedja.

   

  Ett medlemskap för Region Gävleborg skulle inbära tillgång till det största vätgasnätverket i Sverige. Vätgas Sverige har idag över 120 medlemmar från industrin, akademin, kommuner och regioner. Utöver nätverket ges tillgång till branschrelaterat kunskapsunderlag.

   

 • Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

   

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter
 • Svenska cykelstäder är en förening för kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Organisationens målsättning är att hjälpa medlemsorganisationer att öka andelen cykelresor, genom att bland annat jobba för att förbättra förutsättningarna, höja cyklingens status samt sprida kunskap bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

   

  Region Gävleborgs medlemskap startade år 2021 och ska enligt beslutet år 2020 utvärderas innan beslut om fortsatt medlemskap.

   

 • Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.