Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 1

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • § 2

  Val av justerare

 • § 3

  Medborgarförslag - Korsningen väg 305/väg 745 vid Bjuråkers kyrka behöver snarast bli trafiksäkrare

 • § 4

  Medborgarförslag - Nya, mindre stadsbussar i Hudiksvall

 • § 5

  Medborgarförslag - Rullatoranvändning på stadsbussarna

 • X-trafik har fått ett politiskt uppdrag att genomföra besparings- samt intäktsökandeåtgärder motsvarande 40 mnkr.

   

  I syfte att minska kostnaderna samt öka intäkterna och få en budget i balans föreslås följande åtgärder:

   

  Trafikutbudsjusteringar (minskad nettokostnad per helår cirka 3 mnkr)

   

  I förslaget till trafikutbudsjusteringar har hänsyn tagits till trafikförsörjningsprogrammets fyra prioriterade mål.

   

  En större andel resor sker med kollektivtrafik

  • Kollektivtrafiken ska utgöra en växande andel av det motoriserade resandet. Målet är att kollektivtrafikens andel ska fördubblas från år 2009 till år 2030

   

  Större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk

  • Kollektivtrafiken skapar och förstärker möjligheterna till större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk och områden, framförallt där kollektivtrafiken kan vara ett förstahandsval

   

  Förnybara drivmedel och minskad energiåtgång

  • Kollektivtrafiken ska använda förnybara och prioritera utsläppsfria drivmedel, minska energiåtgången och därmed minska klimat- och miljöpåverkan
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.