Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •  

  Infrastruktur och samhällsplanering

  - Skogsprogram, remiss (Elin Skogens)

  Folkhälsa och hållbarhet

  - Hållbarhetssäkring (Hanna Höghielm)

  X-Trafik

  - Status och vinterförberedelser för tågtrafiken (Andreas Eriksson/Patrik Haglund, Vy)

  Förvaltningsstab

  - Ny förvaltningsorganisation (Jan-Olof Friman)

  - Internkontrollplan 2021 (Katarina Nilsson)

  - Ekonomisk månadsrapport per 31 oktober 2020 (Katarina Nilsson)

  - Covid-19, lägesrapport (Andréas Eriksson)

  - Tillgänglighet - webb, busshållplatser etc (Linda Landström, Johnny Birberg, John Wendler, Johnny Olofsson)

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner

  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse

  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument:

  • Region Gävleborgs utvecklingsstrategi - RUS Nya Möjligheter, 2013-2020

  • Region Gävleborgs folkhälsoprogram - Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020

 • Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige. De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2016-2030 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2023. En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.

 • Den årliga verksamhetsplanen är en bilaga till Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018-2029. Bilagan är en konkretisering av länsplanens åtgärder, samt kommande års arbete med en utblick på tre år.

 • Under 2018 fick tjänsteorganisationerna hos de fyra ägarna (Region Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna) av Tåg i Bergslagen AB uppdraget att ta fram en långsiktig trafikplan för Tåg i Bergslagens trafiksystem, med fokus på det framtida behovet av tågfordon. Resultatet blev dokumentet ”Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen 2019 – 2030”. Förutsättningen vara att alla fyra ägare skulle fatta likalydande beslut. Vid Regionfullmäktige sammanträdet 2019-11-20 återremitterades ärendet till Regionstyrelsen, då det kommit till ledamöternas kännedom att Region Dalarna fattat ett annat beslut. Region Dalarna var då inte beredda att ställa sig bakom innehållet i programmet, då behovet av tågtrafik i Dalarna inte ansågs tillräckligt utrett. Region Dalarna har nu utrett behovet av tågtrafik och kommer, efter justeringar, nu att ställa sig bakom programmet och fatta beslut därom.  Ärendet har också inkluderat en förändring av ägardirektivet för bolaget. Ett sådant beslut kan endast fattas av respektive fullmäktigeförsamling, varför beslut om såväl program som ägardirektiv föreslogs vara föremål för beslut i Region Gävleborgs fullmäktigeförsamling. Bolagets ägarrepresentanter är överens om att en ändring av ägardirektivet inte är aktuellt, varför beslut inte behöver ske i Regionfullmäktige. Bolagets ägarrepresentanter är också överens om att beslut om programmet ska fattas i den nämnd som ansvarar för kollektivtrafik i respektive län, i Region Gävleborgs fall Hållbarhetsnämnden. En likartad hantering hos samtliga ägare är att föredra.

 • Svenska cykelstäder är en förening av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå. Svenska Cykelstäders gemensamma vision är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 kilometer ska ske med cykel.  Ett medlemskap för Region Gävleborg skulle inbära mycket kunskap i arbetet med cykelfrågor, kraftfullare gemensamma satsningar på ökad cykling, ett tydligt ställningstagande i cykelfrågan gentemot länets kommuner samt invånare med mera.  För att bli medlemmar i Svenska cykelstäder krävs följande:

  Stödjande av föreningens vision, 50 % av alla resor som är kortare än 5 kilometer ska ske med cykel

  Ett politiskt beslut för att ansöka om medlemskap för att bli medlem

  Ett politiskt beslut om att verka för ökad cykling i regionen (som beslutet om framtagande av cykelstrategi för Gävleborg)

 • Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och samverkan mellan de tre regionerna, i syfte att förverkliga regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget i ett EU-perspektiv.  Central Sweden hjälper medlemsregionernas sakkunniga att ta hänsyn till EU-perspektivet för att kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor och för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s Sammanhållningspolitik. Central Sweden arbetar framförallt med två huvudinriktningar; politisk påverkan och projektstöd.  För att tydliggöra Central Swedens uppdrag för det kommande året, genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioritering för önskemål om kommande års verksamheter. För Region Gävleborg görs denna prioritering av Regionstyrelsen. De tre regionernas prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska gälla för nästkommande period.  Grundprincipen bakom Central Sweden ideell förenings verksamhet är att den beställs av medlemmarna. För att kontorets arbete ska ge så stor effekt som möjligt, är det nödvändigt att medlemsregionerna försäkrar sig om att den egna organisationen förmår att integrera Central Swedens arbete i den ordinarie verksamheten med regionalt utvecklingsarbete inom de beställda sakfrågorna.  Inför beställningsperioden 2021-2022 föreslås följande prioriteringar utifrån Hållbarhetsnämndens ansvarsområden:  Infrastruktur och transporter

  Innefattar till exempel bevakning och/eller påverkan i frågor om infrastruktur och transporter som är viktigt för Region Gävleborg. Exempel på sådana är: Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan AB, Mellansveriges logistiknav, En Bättre Sits, Sjötransporter kopplat till Gävle hamn, bredband m.m.

  Innefattar även frågor kopplat till drivmedel, omställning och framtidens transporter. Dessa frågor kopplar till Smart specialisering och regional näringslivstillväxt.  Energi, klimat och ett hållbart samhälle

  Innefattar till exempel bevakning och/eller påverkan i frågor om energieffektivisering, energiproduktion (bla solel och vätgas) grön omställning, cirkulär ekonomi, bioekonomi, livsmedel, skog. Dessa frågor kopplar Smart specialisering och regional näringslivtillväxt.  Utöver dessa övergripande prioriteringar sker en löpande dialog mellan Central Sweden och Region Gävleborgs medarbetare i syfte att fånga de frågor som är mest aktuella.

 • Region Uppsala/UL har tidigare beslut på att årligen genomföra procentuella prisjusteringar. På grund av detta kommer Region Uppsala/UL den 5 januari 2021 att prisjustera sin del av priset i kombinationsbiljetten X-trafik-UL med cirka 2 procent. Region Uppsala/UL kommer besluta om beloppen i den nya prislistan den 17 november. Det innebär prisjusteringar för 30-dagarsbiljetter, årsbiljetter, enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter.  Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i kombinationsbiljetten.

 •   14

  Kurser och konferenser

 •   15

  Av ledamöter väckta frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.