Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 20 min)
  • Kundundersökning - Särskilda kollektivtrafiken (Monica Westlund, 20 min)
  • Kundundersökning - Allmän kollektivtrafik (Linda Landström, 20 min)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Drogvaneundersökning Åk 9 (Ulrika Olsson och Susanna Mixter, 20 min)
  • Återrapportering - Avslutade IOP (Jennie Palmberg, 20 min)
  • Återrapportering - Utvecklingsmedel 2023, Jämlik hälsa (Maria Sundman, 20 min)
 • Syftet är att sprida metoden Styrka hela livet i länet genom fyra till fem inspirationsträffar för personal vid kommuners verksamheter på träffpunkter eller annan verksamhet inom äldreomsorgen. Målet är att metoden används och når tilltänkt målgrupp, dvs äldre (80+).

 •   7

  Strategi för ett tillgängligt Gävleborg – genom effektiva transportsystem, digitalisering och rumslig närhet

 •   8

  Ekonomisk månadsrapport per feb 2024

 •   9

  Verksamhetsplan 2024 - Hållbarhetsnämnden

 • Lars Öberg (S) har inkommit med följande yrkanden:

   

  • Utgångspunkten för alla besparingsåtgärder måste vara att upprätthålla det regionala trafikförsörjningsprogrammets integritet och dess angivna mål, för att inte riskera Region Gävleborgs relationer till kommuner, näringsliv och föreningsliv.

   

  • Riskanalys och konsekvensanalys ska genomföras för varje förslag till åtgärd som kan bli aktuellt. Sådana analyser ska göras utifrån trafikförsörjningsprogrammets mål och målindikatorer, med det överordnade syftet att gruppen barn och unga ska så långt möjligt skyddas från försämringar.

   

  • Besparingsåtgärder får ej vidtas som skadar långsiktiga utvecklingsmöjligheter i länet.
 • I en motion yrkar Hans Backman (L) följande

   

  • Att Region Gävleborg tillsammans med Gävleborgs idrottsförbund och Gävleborgs kommuner ska se över förutsättningarna att som en del av folkhälsoarbetet stärka barn- och ungdomars möjligheter att röra på sig och idrotta i Gävleborg.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2021-03-30 §153 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning. 

 • I en motion föreslår Pia Jansson (M) följande

   

  • Att väl markera på golvet med en ruta med en målad rullstol så det syns tydligt.
  • Att uppmana X-trafik att ha utbildning i ämnet så att chaufförerna kan uppmärksamma att platsen är tillgänglig när det kommer en rullstolsburen passagerare som vill åka med.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-05-11 §154 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning.

 • I en motion föreslår Henrik Olofson (SVG) följande

   

  • Att region Gävleborg inför möjlighet att betala med kontanter ombord på alla bussar vi har i kollektivtrafiken.
  • Att region Gävleborg inför möjlighet att betala med kontanter ombord på x tågen i vår Region.
  • Att motionen behandlas så att den kan beslutas av regionfullmäktige senast dec 2022.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-05-31 §190 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning. 

 • I en motion yrkar Vänsterpartiet följande

   

  • Att en kartläggning görs med ovanståendes syfte
  • Att kartläggningen, med föreslagna åtgärder, redovisas för regionfullmäktige inom ett år. 

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 §307 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning. 

 • I en motion yrkar Lars Öberg (S) följande

   

  • Att den indragna sommartrafiken återställs.
  • Att Regionfullmäktige beslutar att studenter och gymnasieelever under sommarlovet ges avgiftsfri kollektivtrafik i hela länet.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 §311 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning. 

 • Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag

   

  • Bussgruppen i Tröne distrikt och Trönöbygden ekonomisk förening föreslår att Söderhamns kommun, Region Gävleborg, Trönöbygden ekonomisk förening och boende i Tröne distrikt samverkar kring ett pilotprojekt för att undersöka underlaget till ett ökat och mer miljövänligt resande med kollektivtrafiken i Trönö distrikt.

   

  Alternativt förslag

   

  • Att samtliga bussar på linje 67 åter ska trafikera sträckan ända upp till Grubbe, med de turer som gällde fram till och med 2020.  

   

  Regionfullmäktige beslutade 2023-05-30 §120 att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beredning. 

 • Petra Modée (V) och Lars-Göran Langeborg (V) har inkommit med följande yrkande:

   

  • Att kostnadsfria resor ska finnas med på kallelserna till all förebyggande vård.  
 • § 15

  Val av justerare

 • Ordförande (M) informerar att Petra Modée (V) och Lars-Göran Langeborg (V) har inkommit med ett initiativärende som kommer att behandlas sist på dagordningen (§31).

 • § 17

  Anmälningar för kännedom

 • § 18

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Statusrapport - Kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson ger en statusrapport av kollektivtrafiken.

   

  Särskilda kollektivtrafiken

  Det kommer att implementeras ett nytt bokningssystem med planerad start under maj månad och dess funktioner kommer att underlätta planeringsförutsättningarna. Till viss del råder fortsatt problematik gällande tillgången till fordon.

   

  Allmänna kollektivtrafiken

  Vissa utmaningar kvarstår gällande elbussarna och den sårbarhet som finns kopplad till det stora elberoendet. En vätgasbuss är i trafik men ej heldag och den andra är fortsatt tagen ur trafik på grund av bränslecellsfel. 

   

  Tågtrafik

  Det sista fordonet ska in på midlife i slutet av april. Utöver dessa renoveringar kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder och smartare lösningar för att förlänga livslängden av Reginafordonen. X-trafik inväntar i dagsläget en rapport med lägesbeskrivning från Transitio.

   

  Kundundersökning - Särskilda kollektivtrafiken

   

  Monica Westlund informerar om Anbaro (Barometern för anropsstyrd trafik), den nationella undersökningen av färdtjänst och sjukresor som genomförs av Ipsos på uppdrag av Svensk kollektivtrafik. Resenärerna intervjuas dagen efter genomförd resa och frågorna handlar om beställning, bemötande och intryck av resan.

   

  Sammanfattningsvis så råder en fortsatt hög nöjdhet, dock ligger X-trafik något under det nationella snittet i jämförelse med nöjdkundindex (NKI). X-trafik ser att det finns delar att fortsätta arbeta med, bland annat på förarcertifieringen. 

   

  Kundundersökning - Allmän kollektivtrafik

   

  Linda Landström redogör för den genomförda kvalitets-, attityd- och resvaneundersökningen inom den allmänna kollektivtrafiken. Målgruppen är allmänheten mellan 15 och 85 år. Datainsamlingen sker löpande under året och i Gävleborg är det cirka 300 personer i månaden som svarar på enkäten. 

   

  Marknadsandelen för kollektivtrafiken ökar år 2023 jämfört med år 2022 till 16%, och ligger i nivå med resultat innan pandemin (17% år 2019). Majoriteten av kunder är nöjda med den senaste resan (81%) och X-trafiks kunder ligger över det nationella snittet (76%). Även X-trafiks nöjdkundindex (NKI) ökar till 69% och är högre än år 2019 (66%) samt ligger över det nationella snittet (57%). 

   

  Alkohol- och drogvaneundersökning Åk 9

   

  Ulrika Olsson och Susanna Mixter föredrar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) genomförda undersökning i åk 9 år 2023. 

   

  Undersökningen har genomförts vart tredje år i åk 9 i länet sedan mitten av 1990-talet och för åk 2 på gymnasiet sedan 1998. Den mäter ungdomarnas konsumtion och användning av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS), och syftar till att följa ungdomars erfarenheter, utveckling och mönster. Resultatet ligger sedan till grund för planering och uppföljning av det förebyggande arbetet. 

   

  Andelen alkoholkonsumenter har minskat stadigt sedan mätningarna började, men andelen som använt narkotika någon gång ligger ungefär på samma nivå. Andelen som röker har minskat, både i länet och på nationell nivå. Andelen som snusar varje dag har emellertid ökat något. Spel om pengar sker i ungefär samma utsträckning som tidigare år. 

   

  Ytterligare information om undersökningen finns att tillgå på Region Gävleborgs hemsida (Samverkanswebben).

   

  Återrapportering - Avslutade IOP

   

  Jennie Palmberg informerar om tre avslutade avtal inom idéburet offentligt partnerskap (IOP) Kompis Sverige, Krismottagningen Stickan och RFSL Gävleborg och respektives måluppfyllelse och erfarenheter. 

   

  Återrapportering - Utvecklingsmedel 2023 för god och jämlik hälsa

   

  Maria Sundman ger en återrapport kring medel för utvecklingsarbete för en god och jämlik hälsa år 2023. Samtliga regionfinansierade verksamheter gavs möjlighet att ansöka och åtta (8) verksamheter beviljades. Utvecklingsarbetena genomfördes under föregående år och ska återrapporteras innevarande år. 

   

  Exempel på utvecklingsarbete har genomförts inom Asyl- och migranthälsan i Söderhamn och Gävle, Hörselvården och Öron-näsa-hals klinikerna. Verksamheterna anser att deras arbete har bidragit till en utveckling i önskad riktning och nått de prioriterade målgrupperna. 

 • Syftet är att sprida metoden Styrka hela livet i länet genom fyra till fem inspirationsträffar för personal vid kommuners verksamheter på träffpunkter eller annan verksamhet inom äldreomsorgen. Målet är att metoden används och når tilltänkt målgrupp, dvs äldre (80+).

 • Olof Linde och Anna Skytt informerar om arbetet med att ta fram en Tillgänglighetsstrategi som ska ersätta det tidigare Infrastrukturprogrammet. Den nya strategin ska skapas utifrån ett bredare perspektiv och syftar till en fortsatt utveckling av regionens transportsystem med mål om god och hållbar tillgänglighet för länets invånare, besökare och näringsliv. Vidare ska strategin bland annat ge stöd för den Regionala utvecklingsstrategin (RUS), den nationella infrastrukturplanen och lokala planer. 

   

  Målet om en god och hållbar tillgänglighet för länets invånare, besökare och näringsliv nås genom en styra om den strategiska riktningen genom fyra (4) insatsområden: transporteffektivt samhälle, hållbara val, elektrifiering och fossilfria drivmedel och transportinfrastruktur. Respektive insatsområde har länets behov i fokus och för att tillgodose behoven finns flertalet prioriterade insatser kopplade till dessa.

   

   

 • Katarina Nilsson föredrar den ekonomiska månadsrapporten per februari 2024. Utfallet visar en negativ avvikelse för perioden som främst är kopplad till mindre trafikintäkter än budgeterat. 

 • Lotta Skärberg föredrar förvaltningens verksamhetsplan med förvaltningsmål 2024.

   

  Hållbarhetsnämndens ansvarsområden är fördelade på två (2) förvaltningar: den regionala utvecklingsförvaltningen och Trafik- kultur och folkhögskoleförvaltningen. Respektive avdelning har sedan att hantera nämndens årsplanemål inom deras ansvarsområden. Årsplanemål för hållbarhetsnämnden utgår ifrån politisk inriktning och respektive kopplade aktiviteter per ansvarig avdelning, inklusive koncernövergripande mål. Återrapportering sker löpande till nämnden.

 • Lars Öberg (S) har inkommit med följande yrkanden:

   

  • Utgångspunkten för alla besparingsåtgärder måste vara att upprätthålla det regionala trafikförsörjningsprogrammets integritet och dess angivna mål, för att inte riskera Region Gävleborgs relationer till kommuner, näringsliv och föreningsliv.
  • Riskanalys och konsekvensanalys ska genomföras för varje förslag till åtgärd som kan bli aktuellt. Sådana analyser ska göras utifrån trafikförsörjningsprogrammets mål och målindikatorer, med det överordnade syftet att gruppen barn och unga ska så långt möjligt skyddas från försämringar.
  • Besparingsåtgärder får ej vidtas som skadar långsiktiga utvecklingsmöjligheter i länet.
 • I en motion yrkar Hans Backman (L) följande

   

  • Att Region Gävleborg tillsammans med Gävleborgs idrottsförbund och Gävleborgs kommuner ska se över förutsättningarna att som en del av folkhälsoarbetet stärka barn- och ungdomars möjligheter att röra på sig och idrotta i Gävleborg.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2021-03-30 §153 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning. 

 • I en motion föreslår Pia Jansson (M) följande

   

  • Att väl markera på golvet med en ruta med en målad rullstol så det syns tydligt.
  • Att uppmana X-trafik att ha utbildning i ämnet så att chaufförerna kan uppmärksamma att platsen är tillgänglig när det kommer en rullstolsburen passagerare som vill åka med.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-05-11 §154 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning.

 • I en motion föreslår Henrik Olofson (SVG) följande

   

  • Att region Gävleborg inför möjlighet att betala med kontanter ombord på alla bussar vi har i kollektivtrafiken.
  • Att region Gävleborg inför möjlighet att betala med kontanter ombord på x tågen i vår Region.
  • Att motionen behandlas så att den kan beslutas av regionfullmäktige senast dec 2022.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-05-31 §190 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning. 

 • I en motion yrkar Vänsterpartiet följande

   

  • Att en kartläggning görs med ovanståendes syfte
  • Att kartläggningen, med föreslagna åtgärder, redovisas för regionfullmäktige inom ett år. 

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 §307 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning. 

 • I en motion yrkar Lars Öberg (S) följande

   

  • Att den indragna sommartrafiken återställs.
  • Att Regionfullmäktige beslutar att studenter och gymnasieelever under sommarlovet ges avgiftsfri kollektivtrafik i hela länet.

   

  Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 §311 att överlämna motionen till hållbarhetsnämnden för beredning. 

 • Ett medborgarförslag har inkommit med följande förslag

   

  • Bussgruppen i Tröne distrikt och Trönöbygden ekonomisk förening föreslår att Söderhamns kommun, Region Gävleborg, Trönöbygden ekonomisk förening och boende i Tröne distrikt samverkar kring ett pilotprojekt för att undersöka underlaget till ett ökat och mer miljövänligt resande med kollektivtrafiken i Trönö distrikt.

   

  Alternativt förslag

   

  • Att samtliga bussar på linje 67 åter ska trafikera sträckan ända upp till Grubbe, med de turer som gällde fram till och med 2020.  

   

  Regionfullmäktige beslutade 2023-05-30 §120 att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beredning. 

 • Petra Modée (V) och Lars-Göran Langeborg (V) har inkommit med följande yrkande:

   

  • Att kostnadsfria resor ska finnas med på kallelserna till all förebyggande vård.  
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.