Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)
  • Avdelningens samarbetsforum och nätverk (30 min)
   

  Samhällsplanering

   

  • Avdelningens samarbetsforum och nätverk (30 min)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Avdelningens samarbetsforum och nätverk (30 min)
  • Program för god och jämlik hälsa - hur mår vi i Gävleborg (Emma Mårtensson, 30 min)
  • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 2023 (Jennie Palmberg, 20 min)
 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2022.

 •   7

  Internkontrollplan 2022

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Hållbarhetsnämnden. Se bilaga 1.

   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

   

  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

   

 •   9

  Verksamhetsplan 2023

 •   10

  Kurser och konferenser

 • § 9

  Val av justerare

 • § 10

  Fastställande av dagordningen

 • § 11

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde. 

 • Statusrapport - Kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson ger en övergripande statusrapport om kollektivtrafiken. Den senaste tidens mer uppmärksammade incidenter handlar dels om problem med telefonin, dels problematiken inom Gävle stadstrafik. 

   

  Den förstnämnda var en konsekvens av de nationella IT-störningarna hos Telia som bland annat drabbade samtal till X-trafik och kunders möjlighet att boka färdtjänst. Störningar fortsatte till och från under en veckas tid, men inga allvarliga avvikelser inrapporterades.

   

  En större del av bussarna i Gävle stadstrafik stod stilla under en dag med anledning av för låg metanhalt i biogasen, vilket innebar att bussarna inte kunde starta. Dessvärre sammanföll denna incident med tekniska bekymmer relaterat till X-trafiks app, vilket i sin tur innebar svårigheter att nå ut med information till kunder. Dock kunde problemet åtgärdas samma dag. En utredning har påbörjats och återrapportering kommer att ske när den är klar. 

   

  X-trafiks samarbetsforum och nätverk

   

  AB Transitio

  AB Transitio ägs av landets samtliga regioner, förutom Gotland, och är icke vinstdrivande. Bolaget ansvarar för att anskaffa, finansiera, förvalta samt hyra ut spårfordon till ägarna. Dess syfte är bland annat att optimera ägarnas fordonskostnader och säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom området. Viktiga utvecklingsfrågor handlar om en utveckling av fordonsförvaltningen och digitalisering som beslutsstöd. 

   

  Svensk Kollektivtrafik

  Det är en bransch- och intresseorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. De verkar för att stärka kollektivtrafikens varumärke samt stödja medlemmarnas verksamhet. Det sker även samarbeten med andra organisationer och partnersamverkan. Vidare bistår de med statistik och rapporter samt nätverk inom olika kompetensområden. 

   

  Samtrafiken

  Samtrafiken, till skillnad mot Svensk Kollektivtrafik, är en organisation som även har trafikföretag som partners och inte endast regioner. Deras uppdrag består av att möjliggöra kombinerade resor med kollektivtrafiken i landet samt utvecklar samarbeten tillika erbjuder tjänster inom informations- och biljettlösningar för branschen.

   

  • Gemensamt system för trafikantinformation (GTI): Uppdrag från Transportstyrelsen. Trafikföretag levererar trafikdata till Samtrafiken, data som samlas i en riksdatabas och utgör grunden för organisationens tjänster. 
  • Resplus: Sveriges största biljettsamarbete med över 5 000 hållplatser. Utgörs av trafikföretagens samlade produktutbud till marknaden och möjliggör ett sömlöst resande. 
  • Förvaltning av standarder: Exempelvis den nationella biljett- och betalningsstandarden (BoB) samt bevakning av andra standarder inom kollektivtrafiken.
  • Trafiklab: En plattform för öppen trafikdata och sker via ett samarbete mellan Samtrafiken och Trafikverket. 

   

  Tåg i Bergslagen (TiB)

  Dess uppdrag är att upphandla, organisera och samordna den spårbundna regionala kollektivtrafiken för ägarregionerna Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro. Exempel på övergripande mål för TiB är att bidra till att öka det kollektiva resandet samt öka positiv påverkan på klimat och miljö. Strategiska mål handlar om att tågtrafiken ska nå fler människor och därför koncentreras till starka stråk samt samarbeten om trafikering med närliggande kollektivtrafiksystem. 

   

  Samhällsplanerings samarbetsforum och nätverk

   

  Malin Lidov Heneryd utgår ifrån det regionala utvecklingsuppdraget och betydelsen av samarbeten och nätverk för att genomföra uppdraget. Uppdraget består av komplexa system och där Regionens verktyg utgörs av att kunskapa, finansiera, samordna och därefter genomföra tillsammans med olika aktörer i länet. 

   

  Samhällsplanering

  • Samarbete inom östra Mellansverige (ÖMS): En storregional planering och samverkan mellan de sju (7) länen Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Östergötland och Södermanland. Målet är en stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS. 

   

  Infrastruktur

  • Inom Infrastrukturområdet återfinns flertalet större samverkansprojekt: Botniska korridoren (storregionalt projekt), Nya Ostkustbanan 2015 AB (storregionalt bolag), Mälardalsrådet (storregional förening) samt det lokala projektet Trafikpusslet Gävle. 

   

  Inom området för miljömässig hållbarhet och cirkulär biobaserad ekonomi finns den regionala samverkansarenan Miljöforum. En samverkan mellan Region Gävleborg och dess kommuner, Länsstyrelsen och Högskolan i Gävle. Inom energi och transporter finns både regionala och nationella forum, exempelvis Arena Elkraft, Energikontoren Sverige och Mid Sweden Hydrogen Valley. 

   

  Folkhälsa och hållbarhets samarbetsforum och nätverk

   

  Emma Mårtensson och Camilla Larssen presenterar olika forum och nätverk som avdelningen är aktiva inom, både regionalt och nationellt, exempelvis:

   

  Regional mötesplats för social hållbarhet

  En bred regional målgrupp som träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom social hållbarhet.

   

  Partnerskap Integration Gävleborg

  Olika regionala aktörer som tillsammans utgör ett strategiskt forum för samverkan inom olika integrationsrelaterade fokusområden. 

   

  Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård

  Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) gemensamma organisation vars forum för arbetet är indelat i olika nationella programområden (NPO) utifrån patientgrupper. 

   

  Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

  Ett politiskt nätverk för erfarenhetsutbyte och dialog inom de länsgemensamma frågorna som rör länsinvånares hälsa. 

   

  SKR:s nätverk och myndigheternas nätverk

  Nationellt närverk för chefer och/eller strateger inom avdelningens sakområden, men kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom exempelvis barnens rättigheter, kraftsamling psykisk hälsa och nationella minoriteter. 

   

  Program för god och jämlik hälsa - hur mår vi i Gävleborg

   

  Emma Mårtensson föredrar programmet samt resultat av mätningar per år 2022.

   

  Inom begreppet god och jämlik hälsa för alla finns människors olika förutsättningar som grund, exempelvis ålder, arv och kön. Vidare visar det sig att faktorer som individuella levnadsvanor och sociala och samhälleliga nätverk, tillsammans med socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade förhållanden kan vara avgörande för individens framtida hälsa. 

   

  Det generella hälsoläget i länet visar en positiv kurva, exempelvis ökar medellivslängden, andelen hjärtinfarkt och daglig rökning minskar. Dock visar mätningar att det råder skillnad både mellan och inom kön och åldrar och grupper. I en jämförelse mellan riket som helhet och Gävleborg framkommer att det är en lägre andel som väljer att studera vidare efter gymnasiet, mer vanligt med låg ekonomisk standard samt att långtidsarbetslösheten fortsatt är en utmaning. 

   

  Andra negativa trender som måste omhändertas och uppmärksammas handlar om en ökning av karies hos barn, andelen med symtom inom psykisk ohälsa ökar och allt fler har riskfyllda levnadsvanor. 

   

  Det interna programmet för god och jämlik hälsa antogs sommaren 2022 och visar att samtliga verksamheter i Region Gävleborg både har möjlighet och ansvar att bidra genom sina respektive områden. Programmet har en strategisk inriktning och grundar sig på kunskap och sätter mål och prioriteringar för verksamheterna. 

   

  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 2023

   

  Jennie Palmberg ger en lägesrapport av aktuella IOP och dess innebörd och mål.

   

  IOP kan sägas vara ett mellanting av verksamhetsbidrag och upphandling och är ett partnerskap på lika villkor. Målet är att hitta nya samverkansformer med civilsamhället och nå grupper med störst behov samt ett allmänt mål att hitta gemensamma lösningar på komplexa problem. 

   

  I nuläget är det fem partnerskap (avtal) som pågår; Kompis Sverige, RFSL Gävleborg och Krismottagningen Stickan, samtliga har en beslutad avtalsförlängning med ett (1) år. Kvinnojouren Blåklockan och RF/SISU Gävleborg avtalsperiod sträcker sig till slutet av maj 2023.

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2022.

 • Katarina Nilsson föredrar förvaltningens internkontrollplan och dess process. Utifrån tidigare genomförd riskanalys och resultat, arbetar förvaltningen i enlighet med framtagen
  aktivitetsplan för att åtgärda de mest kritiska riskerna. Återredovisning och uppföljning av internkontrollplan sker i samband med redovisning av medelsförvaltningen och skriftlig återkoppling sker från samtliga nämnder till Regionstyrelsen vid årsslut.

   

  Under året 2022 var det fortsatt målområdet En ekonomi i balans som har varit bekymmersam, främst på grund av minskade resandeintäkter. Risken innebar att utan tillskott eller besparingsåtgärder, skulle Hållbarhetsnämnden redovisa ekonomiskt underskott 2022-2023. Andra risker som framkommit handlar om möjliga negativa konsekvenser i relation till Länsplan och Nationell plan. 

 • Ärendet återupptas efter tillfällig bordläggning (se §14).

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Hållbarhetsnämnden. Se bilaga 1.

   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

   

  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

   

 • Katarina Nilsson föredrar förvaltningens verksamhetsplan 2023

   

  Hållbarhetsnämndens ansvarsområden är fördelade på två (2) förvaltningar och uppdelade på tre (3) avdelningar. Nämndens budget 2023 innebär en fortsatt utmaning att få den i balans. 

   

  Årsplanemål för Hållbarhetsnämnden utgår ifrån politisk inriktning och dess respektive kopplade aktiviteter per ansvarig avdelning, inklusive koncernövergripande mål inom Välfärd och trygghet. 

   

 • Ordförande informerar att ledamöter ska inkomma med intresseanmälningar till nämndsekreterare innan 22 februari 2023 och därefter kommer presidiet att besluta vem/vilka som får delta vid kunskapsdag- respektive seminarium. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.