Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)
  • Avdelningens samarbetsforum och nätverk (30 min)
   

  Samhällsplanering

   

  • Avdelningens samarbetsforum och nätverk (30 min)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Avdelningens samarbetsforum och nätverk (30 min)
  • Program för god och jämlik hälsa - hur mår vi i Gävleborg (Emma Mårtensson, 30 min)
  • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 2023 (Jennie Palmberg, 20 min)
 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2022.

 •   7

  Internkontrollplan 2022

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Hållbarhetsnämnden. Se bilaga 1.

   

  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

   

  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

   

 •   9

  Verksamhetsplan 2023

 •   10

  Kurser och konferenser

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.