Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Meddelanden

  4. Fastställande av dagordning

  5. Delgivningar

  6. Delegationsbeslut

  7. Uppföljning och Information

  8. Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023

  9. Redovisning av medelsförvaltning 2019

  10. Kurser och konferenser

  11. Av ledamöter väckta frågor

  12. Uppdragsbeslut

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fastställande av dagordningen

 •   6

  Delegationsbeslut

 • Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Jämlikhetsutredningen (Maria Sundman och Lina Hedman, 30 min)

   

  X-trafik

   

  • Uppföljning - Ny Prismodell (sep-dec 2019)

   

  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • Samverkansöverenskommelse - Trafikverket (Sofia Pettersson, Christoffer von Bothmer och Mats Gunnarsson, 15 min)

  • Väg 83 (Christoffer von Bothmer och Mats Gunnarsson, 30 min)


  Information från ordförande och förvaltningschef

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. I del 1 anges utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 18 mars, anges de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella mål, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar.


  Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse om att ingå ett samarbete och tillsammans bilda en gemensam regionledning för mandatperioden 2019 - 2022. Regionfullmäktige har fastställt politisk inriktning för Region Gävleborg under mandatperioden (§94, 2019-04-24), som anger övergripande mål och riktlinjer för verksamheten i Region Gävleborg. Fyra målområden beskriver utvecklingen i Gävleborgs län:

  • Arbete och hållbar tillväxt

  • Miljöansvar och hållbar utveckling

  • Kunskap och kultur

  • Välfärd och trygghet

   

  Målområdena ligger till grund för budget- och planeringsförutsättningar 2021 – 2023. Övriga styrande dokument som anger förutsättningarna för arbetet med verksamhetens mål är Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län, Miljöprogram samt styrande dokument för respektive nämnd.

 • Prognostiserat underskott på 16,8 mnkr 201908 förbättrades de 4 sista månaderna och genom ett omfattande arbete på många områden slutade underskottet på -7,3 mnkr. Underskottet är till största delen att hänföra till indexutvecklingen kopplat till trafikföretagen samt intäkter kollektivtrafiken. Trots omfattande arbete för att minska kostnaderna nådde inte förvaltningen i mål med uppdraget att uppnå en budget i balans. För att komma till rätta med utvecklingen inför 2020 och som kan ge effekt i de nivåer som krävs kan man i huvudsak endera höja priset inom kollektivtrafiken, alternativt dra ner på trafik. Beslut om höjda priser fattades innan sommaren och kommer att ha en ökande effekt det närmaste året enligt de faser som beslutades. Prishöjningen kommer inte att vara tillräcklig för att klara budgetramarna för 2020 varför ett arbete pågår för att förändra utbudet inom kollektivtrafiken. Förutom besluten som tagits om prisjustering och resegaranti har förvaltningen genomfört en rad åtgärder för att minska kostnaderna. Som ett exempel har kostnader för resor, konferenser och utbildningar endast tillåtits i enstaka fall varvid utfallet blev 1 mnkr lägre än budget. Ett till exempel är att vakanta tjänster inte tillsats fullt ut. Förvaltningen arbetar ständigt för att sänka kostnaderna med hjälp kloka avtalsförhandlingar, uppföljning och dialoger. Här har förvaltningen varit lyckosam och lyckats bromsa kostnadsutvecklingen avsevärt.

  Inför 2020-2022 prognostiserar förvaltningen i dagsläget utifrån resultat 2019 underskottet till för år:
  2020 -6 Mnkr
  2021 -34 Mnkr med en fortsatt indexutveckling på 4%
  2022 -50 Mnkr med en fortsatt indexutveckling på 4%

  Prognosen är baserad på att regionersättningen räknas upp med 1,5% för 2021 o 2,4 % 2022 enligt föreslagna procentsatser inför budget 2020. I prognosen har ingen uppräkning skett av externa intäkter utan bygger på att resandet fortsätter på samma nivå. Externa kostnader har uppräknats med en schablon på 2% vilket följer det mönster vi ser i utfall och sedan har det justerats med prognos på tillkommande kostnader där en stor del beror på redan fattade beslut som tex kostnader kopplad till robusthet tåg och upprustning tåg.

 •   10

  Kurser och konferenser

 • Hållbarhetsnämnden 191126 - Överfulla bussar (Peter Åkerström, KD)

   

  • I en artikel i HT framkommer att resenärer tvingas att stå i mittgången på grund av överfulla bussar (linje 53). Med anledning av artikeln önskas ett svar från X-trafik med en lösning på problematiken tillika hur X-trafik avser åtgärda den säkerhetsrisk som uppstår då resenärer ej kan använda säkerhetsbälte.

 •   12

  Uppdragsbeslut 2020

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.