Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Delgivningar 2022

  • Delegationsrapporter 2021 10 - 11
  • Beslut på delegation, Juridikavdelning - Begäran från medborgare HN 2021/169
 •   5

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Besök - SISU (Ann-Gerd Bergdahl m.fl. 30 min)
  • Vägar till hållbar utveckling (Magda Berglin och Love Sjöberg, 30 min)

   

  Information från förvaltningen

   

  • Ekonomisk månadsrapport (Katarina Nilsson, 10 min)
 • Enligt regionstyrelsens förslag till fullmäktige om Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2024, uppgår budgetramen 2022 för hållbarhetsnämnden till 557,2 mnkr. Denna fördelas på Kollektivtrafik och Förvaltningsstab hållbarhet.

 •   8

  Internkontrollplan 2022

 •   9

  Verksamhetsplan 2022

 •  

  Information från förvaltningen

   

  • Medarbetarenkäten 2021 (Åsa Hannus, 20 min)
 •  

  X-trafik

   

  • Utredning - Prisstrategi (WSP, 45 min)
  • Ur Årsplan, Mål 4: En fossilfri kollektivtrafik (Andréas Eriksson, 15 min)
  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)
 • Inväntar underlag inom kort.

 • Region Sörmland har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmlands län tagit fram ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2022-2035.

   

  Programmet är ute på remiss till 31 jan 2022 och region Gävleborg har fått möjlighet att yttra sig över ärendet.

   

  Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Sörmlands läns behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås.

   

 • Region Gävleborg ansvarar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för den regionala kollektivtrafiken i Gävleborgs län. I det ansvaret ingår enligt lag att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

   

  Hållbarhetsnämnden har år 2020 beslutat att ett nytt förslag till trafikförsörjningsprogram ska tas fram.
   

 • Hållbarhetsstrategi för Region Gävleborg, Tillsammans skapar vi hållbar utveckling är ett övergripande strategiskt inriktningsdokument med syfte att beskriva och stärka organisationens arbete för hållbar utveckling och vårt bidrag i omställningen till ett hållbart samhälle.

   

  Strategin beskriver hur Region Gävleborg, som organisation och vi som medarbetare, ska arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle och utifrån vilka principer arbetet ska utföras för att säkerställa hållbar utveckling.

  Den ska fungera vägledande för Region Gävleborgs verksamheter, så att fastställda mål uppfylls med utgångspunkt i miljön, människan och ekonomi. Utöver Region Gävleborgs egna mål omfattas även nationella och regionala mål.

   

  Förslaget till Hållbarhetsstrategi har tagits fram i samverkan med representanter från de tre delarna, social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Nämnderna inbjuds nu att komma med synpunkter på förslaget på Hållbarhetsstrategi till Regionstyrelsen för beslut av Regionfullmäktige våren 2022.

 •  

  Region Uppsala är likt Region Gävleborg planupprättare för sitt läns transportinfrastruktur. Länsplanen är ett uppdrag från Regeringen som delgetts samtliga planupprättare samt Trafikverket för framtagning av en ekonomisk investeringsplan för det statliga vägnätet.

   

  Länsplanen har till uppgift att förvalta investeringar i det regionala statliga vägnätet, vilket är samtliga statliga vägar i Uppsala län exklusive Europavägar och väg 56 och väg 70. Region Uppsalas ekonomiska planeringsramar är vid remissversionen preliminärt fastställda till 1921 miljoner kronor för tolvårsperioden.

 •  

  Region Jämtland Härjedalen är likt Region Gävleborg planupprättare för sitt läns transportinfrastruktur. Länsplanen är ett uppdrag från Regeringen som delgetts samtliga planupprättare samt Trafikverket för framtagning av en ekonomisk investeringsplan för det statliga vägnätet.

   

  Länsplanen har till uppgift att förvalta investeringar i det regionala statliga vägnätet, vilket är samtliga statliga vägar i Jämtlands län exklusive Europavägar. Region Jämtland Härjedalens ekonomiska planeringsramar är vid remissversionen preliminärt fastställda till 448 miljoner kronor för tolvårsperioden.

 •  

  Region Västernorrland är likt Region Gävleborg planupprättare för sitt läns transportinfrastruktur. Länsplanen är ett uppdrag från Regeringen som delgetts samtliga planupprättare samt Trafikverket för framtagning av en ekonomisk investeringsplan för det statliga vägnätet.

   

  Länsplanen har till uppgift att förvalta investeringar i det regionala statliga vägnätet, vilket är samtliga statliga vägar i Västernorrlands län exklusive europavägar och väg 344. Region Västernorrlands planramar är vid remissversionen preliminärt fastställda till 897 miljoner kronor för tolvårsperioden.

 •   19

  Av ledamöter väckta frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.