Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Delegationsbeslut

 • Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Resultat och utvärdering - Social investering, Läs på recept (Emma Mårtensson, 30 min)
  • Vårdförlopp - Suicidprevention (Jennie Palmberg, 30 min)
 • Ekonomi

   

  • Ekonomisk månadsrapport (Katarina Nilsson, 10 min)
 •   7

  Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024

 • X-trafik

   

  • Covid-19 och kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 15 min)
  • Avstängning Gävle - Söderhamn (Andréas Eriksson, 15 min)
 •   9

  Inriktning - Regional infrastrukturplan (länsplan) 2022 – 2033

 •   10

  Avsiktsförklaring - Gävle Västra

 •   11

  Av ledamöter väckta frågor

 • § 48

  Val av justerare

 • § 49

  Fastställande av dagordningen

 • § 50

  Anmälningar för kännedom

 • § 51

  Delegationsbeslut

 • Resultat och utvärdering - Social investering, Läs på recept

   

  Emma Mårtensson och Karin Myrberg redogör för den sociala investeringen "Läs på recept", som genomförts i samverkan mellan Logopedenheten och Kultur Gävleborg.  En social investering definieras som en avgränsad insats som förväntas ge ett bättre utfall än ordinarie arbetssätt samt ge långsiktigt minskade samhällsekonomiska kostnader.

   

  Regionens sociala investeringsmedel är ett verktyg för att dels utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser, dels stimulera ett gränsöverskridande arbete. Målen handlar om att nå långsiktiga och förebyggande arbetssätt, ge positiva effekter för målgruppen samt samhällsekonomiska vinster. Metoden innebär exempelvis, förutom kartläggning av vanor, information och genomgång av gemensam bokläsning, boktips och uppföljning efter ca. tre månader. 

   

  "Läs på recept" riktade sig till främst barn med språkstörning i förskoleåldern. Initialt genomfördes en kartläggning av läsvanor och läserfarenhet hos 135 deltagande familjer och det framkom en stor variation gällande hur ofta och mycket som vårdnadshavarna läste för barnen. Vidare visade det sig att ca. hälften av vårdnadshavarna varken läste böcker själva eller hade besökt ett bibliotek.

   

  Resultat

  • Ökning av läsning och lästid
  • Ökat läsintresse hos barnen
  • Samtliga deltagare försöker att läsa minst en gång i veckan
  • Hälften hade besökt bibliotek och angav att det var lättare att hitta lämpliga böcker efter tips
  • Vårdnadshavare upplevde språkförbättringar hos barnen
  • De logopeder som deltagit i projektet och arbetat med metoden uppger nöjdhet

   

  Slutsatser

  • Den vetenskapliga metoden kan ändra läsning och läsvanor i familjer med låg läserfarenhet
  • Metoden kan komma att ersätta andra insatser och verka förebyggande
  • En förbättrad språkförmåga som kan minska framtida behov av stöd i skolan
  • Samverkan kring dessa barn är fördelaktig
  • Implementering av metoden ska ske i hela Region Gävleborg och planeras att spridas till andra regioner

   

  Vårdförlopp - Suicidprevention

   

  Jennie Palmberg informerar om uppdraget att skapa ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för suicidprevention, inklusive flöden och förslag på åtgärder. 

   

  Flöden

  • Förebyggande arbete
  • Tidig upptäckt
  • Vård och behandling
  • Hänvisning till patient- och närståendestöd

   

  Inom respektive flöde återfinns delar i och av samhället där åtgärder kan genomföras beroende på vilken kompetens och nätverk som verkar. Åtgärder som grundar sig på och kan utveckla förbättrad kunskap, samverkan, prioriteringar samt ledning och styrning för att nå ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. 

   

  Det finns en framtagen tidplan för de föreslagna åtgärderna med start under hösten 2021. Exempelvis åtgärder är att utbilda instruktörer i första hjälpen för psykisk hälsa (MHFA), utveckla en gemensam webbsida tillika erbjuda länets kommuner stöd i arbetet att upprätta handlingsplaner.

   

  Inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP) och dess samverkansmodell, kan insatser för särskilt prioriterade grupper genomföras. Målet för insatserna är att koppla ihop IOP med det suicidpreventiva arbetet samt nyttja statsbidrag för psykisk hälsa. 

 • Ekonomisk månadsrapport

   

  Katarina Nilsson föredrar ekonomisk månadsrapport per juli 2021. Det är fortsatt minskade trafikintäkter som utgör den största avvikelsen mot budget (-52 mnkr). 

 • Katarina Nilsson redogör för arbetet med budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 med utgångspunkten medelsförvaltningen för jan-mars 2021, då periodens avvikelse var -31,3 mnkr. Förslag på hantering av underskott kommer att redovisas vid sammanträde i september.

   

  Budgetarbetet försvåras till viss del av den pågående pandemin och tillhörande osäkerhet som den bidrar till. Den planerade ramen för 2022 är 519 mnkr, dock visar genomförd översyn under våren 2021 att det finns behov av ytterligare 24 mnkr 2022. 

 • Skyfallet 17-18 augusti - hur har X-trafik påverkats?

   

  Andréas Eriksson informerar om X-trafiks arbete med anledning av föregående veckas skyfall. Tidiga indikationer på svåra väderförhållanden föranledde att X-trafiks krisgrupp sammankallades redan på morgonen tisdagen 17 augusti för planering av insatser och beredskap. Skyfallet och den enorma mängden vatten som sedan kom under natten tisdag/onsdag innebar inställd busstrafik i bland annat Gävle och föranledde viss störning i den övriga kollektivtrafiken. Dock är känslan att krisgruppens tidiga agerande innebar att X-trafik var väl förberedda i den mån det var möjligt.

   

  Covid-19 och kollektivtrafiken 

   

  Andréas Eriksson ger en lägesrapport inom kollektivtrafiken med anledning av Covid-19. De tidigare rekommendationerna om användandet av munskydd vid resande har lyfts bort och det råder heller inte längre några begränsningar på långa resor med kollektivtrafik.

   

  Emellertid är pandemin ej över och X-trafik fortsätter att informera resenärer om att hålla avstånd och om möjligt undvika att resa i rusningstrafik. Det finns även beredskap för en eventuell fjärde våg och om smittan eskalerar igen i form av extra bussar. Resandeutvecklingen visar att andel resor ökar något och trots att det finns rapporter om viss trängsel så finns ännu ingen anledning till oro. De beslutade avgiftsfria resorna inom den särskilda kollektivtrafiken upphör att gälla 30 september 2021, och det är i dagsläget oklart om det finns behov av en förlängning. 

   

  Arbetet med installation av skyddsglas för att möjliggöra framdörrarnas öppnande inom Gävle Stad är vilande till dess att Förvaltningsrätten meddelar dom.  

   

  Avstängning Gävle - Söderhamn 

   

  Trafikverket påbörjade spårarbetet på Ostkustbanan (OKB) i månadsskiftet juli/augusti. Mellan 2 augusti och 21 november 2021 kommer all tågtrafik mellan Gävle och Söderhamn vara avstängd och X-tågen ersätts med bussar. SJs tåg kommer att ledas om via Kilafors och innebära en något längre restid. Även X-tågen mellan Gävle och Ljusdal kommer att påverkas till viss del då spårkapaciteten på Norra Stambanan begränsas i och med att SJ nyttjar spåren i större utsträckning. 

 • Julia Cederstrand ger en lägesrapport av arbetet med framtagandet av den regionala infrastrukturplanen 2022-2033. Den 21 oktober 2021 ska beslut fattas om att skicka ut en remissversion på samråd till berörda, och samrådstiden föreslås vara 1 november 2021 till 17 januari 2022.

   

  Senast 31 januari 2022 ska en remissversion skickas till Regeringen för påsyn. Den beslutade regionala infrastrukturplanen ska vara Regeringen tillhanda senast sista april 2022. 

   

  Direktiv - Revidering av infrastrukturplanen

  • Efter omräkning av Trafikverket för tidigare använda medel är den tilldelade ramen 1 060 mnkr
  • Målformulering i planen, inkl. effektmål från den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS)
  • Åtgärder i planen ska bidra till Transportmål tillika klimatmål samt viktas mot Näringsliv och bostadsbyggande
  • Namngivet objekt ger 50 mnkr

   

  Det finns två förslag på uppdelning av planens reviderade områden, där det första är enligt nedan.

  • Utredningar
  • Gång- och cykelvägar
  • Kollektivtrafik
  • Trafiksäkerhet och enskilda vägar
  • Namngivna objekt
  • Statlig medfinansiering *

  * Det andra förslaget är att den statliga medfinansieringen inkluderas i form av en andel procent för gång- och cykelvägar, kollektivtrafik respektive trafiksäkerhet och enskilda vägar.

   

  Fokus för genomförandet är projektens prioriteringsgrunder, nulägesbeskrivning efter kommunernas inspel, Trafikverkets utredningar samt avvikelsehantering.  

   

   

 • Julia Cederstrand redogör för den regionala, lokala och nationella visionen för ett nytt stationsläge vid Gävle sjukhus, Gävle Västra.  Parterna i avsiktsförklaringen är, förutom Region Gävleborg, Trafikverket och Gävle kommun. Parternas samverkan syftar till att möjliggöra den nya tågstationen sant tydliggöra ansvarsfördelningen dem emellan i planeringen och genomförandet. 

   

  Former av finansiering och utförare

  • Statlig finansiering genom den nationella planen samt Gävleborgs länstransportplan
  • Kommunal (med- och) finansiering
  • Söka statlig medfinansiering från länstransportplan och Stadsmiljöavtal
  • Trafikverket - Statlig anläggning
  • Gävle kommun - Kommunal anläggning
  • Region Gävleborg - finansierar statlig anläggning samt medfinansiär för den kommunala anläggningen

   

  Parternas gemensamma målbild är att den nya tågstationen ska vara en knutpunkt där kollektivtrafik från Gävleborg, Dalarna och Uppland kopplas samman. Det skulle även möjliggöra ett mer hållbart transportsystem, tillgängliggöra vård och arbete på Gävle sjukhus och Gävles arbetsmarknad tillika studiependling till Högskolan i Gävle. 

 • Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.