Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Nationella minoriteter (Frida Stoltz, 20 min)
  • Sociala investeringar (Frida Stoltz, 15 min)

   

  P A U S

   

  Infrastruktur och samhällsplanering 

   

  • Miljöpengar (Malin Lidov Heneryd, 5 min)
  • Miljötinget - Rapport 2021 samt utvärdering (Malin Lidov Heneryd m.fl. 30 min)
  • Ur Årsplan, Mål 2: Öka robusthet, kapacitet och tillgänglighet i länets infrastruktur (Julia Cederstrand och Anna Skytt, 20 min)
 •   6

  Information från Trafikverket

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 15 min)

   

  P A U S

   

  Information från förvaltningen

   

  • Ekonomisk månadsrapport (Katarina Nilsson, 10 min)
 •   8

  Budget- och planeringsförutsättningar 2023-2025

 • Syftet med ett regionalt cykelprogram är en strategisk samordning av arbetet med cykelfrågor såväl regionalt som mellankommunalt, för att ta tillvara på samordningsvinster men även stötta aktörer i regionen för att maximera arbetet med olika typer av cykelfrågor.

   

  Genom att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling kan trafikens negativa påverkan på miljön minska samtidigt som folkhälsan förbättras. Dessutom bidrar ökad cykling till goda förutsättningar för att nå ett mer hållbart samhälle såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Gävleborg och dess invånare har mycket att vinna på att det investeras i insatser för ökad och säker cykling, men det ställer samtidigt höga krav inom samhälls- och infrastrukturplaneringen. För att uppnå en ökad och säker cykling i Gävleborg behöver Region Gävleborg arbeta på olika sätt bland annat fokusera på insatsområden.

   

 • Giltiga ukrainska pass och ID-handlingar ska vara att betrakta som giltiga färdbevis i Region Gävleborgs kollektivtrafik. Syftet är att stödja de människor som nu flyr Ukraina och underlätta deras resor till skydd undan den ryska invasionen.

   

  Beslutet gäller ombord på X-trafiks bussar och X-tåg under perioden 9 juni 2022 till och med 30 september 2022 med möjlighet till förlängning.

 • Migrationsverket köper idag biljetter för nödvändiga resor till asylsökande. Syftet med fria resor för gruppen asylsökande och de med tillfälligt uppehållstillstånd är att säkerställa att gruppen kan genomföra resor till utbildningar, aktiviteter för en bättre integration och sociala aktiviteter. Resor som inte omfattas av Migrationsverkets nödvändiga resor. Ersättningen till denna grupp är mycket låg och begränsar eller omöjliggör idag resor som inte anses som nödvändiga. Förutsättningarna för fria resor för de grupperna, hur sådana resor kan anordnas, vilka kostnader som finns, praktiska förutsättningar och andra konsekvenser behöver utredas.

   

  För att möjliggöra distribution till målgruppen behöver Region Gävleborg samarbeta med Migrationsverket för att säkerställa att förslaget kan genomföras. Det behöver utredas vilka förutsättningarna är för ett samarbete mellan Region Gävleborg och Migrationsverket.

   

  Utredningen behöver genomföras skyndsamt.

 •   12

  Av ledamöter väckta frågor

 • § 40

  Val av justerare

 • Peter Åkerström (KD) har inkommit med tre frågor som kommer att besvaras under § 46.

 • § 42

  Anmälningar för kännedom

 • § 43

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Nationella minoriteter och minoritetsspråk

   

  Frida Stoltz informerar om hur Region Gävleborg arbetar inom området med utgångspunkt Sveriges minoritetspolitik.

   

  I början av 2000 ratificerar Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och stadgan om minoritetsspråk. Dock återfanns ingen definition av begreppet nationell minoritet i konventionen, utan det överlämnades till staterna själva att avgöra. Den svenska regeringen beslutade att en nationell minoritet ska exempelvis ha en uttalad samhörighet och en icke-dominerande ställning i förhållande till resten av samhällets befolkning. Sverige har fem erkända nationella minoriteter tillika minoritetsspråk. Det övergripande minoritetspolitiska målet syftar till att främja möjligheterna för minoriteternas att bevara sitt språk, identitet och kultur. 

   

  Förutom allmänna bestämmelser i form av ett grundskydd för samtliga nationella minoriteter i landet, utgör Region Gävleborg ett förvaltningsområde innebärande ett förstärkt skydd för minoriteterna. Det förstärka skyddet innebär att enskilda har rätt att använda något av minoritetsspråken finska, meänkieli eller samiska, vid kontakt med myndigheten. Vidare är myndigheten skyldig att på begäran, ge en skriftlig översättning av beslut och motivering samt verka för att det finns personal med kunskaper i minoritetsspråken. 

   

  Region Gävleborg ansvarar bland annat för att anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet samt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter. Vidare ska även samråd genomföras genom en strukturerad dialog. I innevarande års aktivitetsplan ska Regionens hemsida översättas till finska och kompetenshöjande insatser för nationella minoriteter genomföras. 

   

  Sociala investeringar

   

  Frida Stoltz ger en statusrapport gällande beviljade sociala investeringar. För närvarande pågår två projekt, Styrka hela livet och VÄXA ambassadörerna samt två nystartade sociala investeringar Samverkan för ökad skolnärvaro och Steget(t)

   

  Lärdomar som framkommit i arbetet med sociala investeringar visar att stödet från Region Gävleborg är en styrka samt att förberedelsearbetet är viktigt. Möjliga förbättringsområden handlar om att se över ansökningsprocessen, som i vissa fall har upplevts som krångligt. Även uppföljning efter avslutat projekt kan behöva ses över. 

   

  Miljöpengar  

   

  Malin Lidov Heneryd informerar om att ansökningsperioden för Miljöpengar har startat och är öppen fram till 31 augusti 2022.

   

  Kriterier och ytterligare information finns på Region Gävleborgs hemsida. 

   

  Miljötinget 2021 - Slutrapport och utvärdering

   

  Malin Lidov Heneryd och Alexandra Lindström informerar om Miljötingets syfte, mål och målgrupp. Programrådet utgör en stomme till Miljötinget och utgörs av fem ungdomar, som tillsammans planerar, marknadsför och tillsammans med projektledaren genomför Miljötinget. 

   

  Förra årets Miljöting genomfördes digitalt den 23 oktober med temat För ditt och klimatets välmående - tillsammans skapar vi förändring. Det genomfördes föreläsningar och workshops med inbjudna organisationer och gäster. Exempelvis deltog Non Smoking Generation och talade om tobakens påverkan och konsekvenser för miljö, klimat och hälsa. 

   

  Utvärderingen syftar till att skapa underlag för en möjlig framtida inriktning. Djupintervjuer har genomförts och enkäter har skickats till kommuner och målgruppen. I resultatet framkommer att ett engagemang kan ses utifrån tre processer; kognitivt, känslomässigt och beteendemässigt som återfinns både på individ- respektive gruppnivå.

   

  Slutligen konstateras att Miljötinget är ett bra forum som kan skapa ett långvarigt engagemang, samt att avdelningen kommer att fortsätta att utveckla arbetet utifrån utvärderingens resultat.

   

  Ur Årsplan, Mål 2: Öka robusthet, kapacitet och tillgänglighet i länets infrastruktur

   

  Julia Cederstrand och Anna Skytt ger en uppföljning med utgångspunkt länets centrala och strategiska läge i landet infrastruktur. Transportstråk med störst betydelse för länets utveckling är Ostkustbanan (OKB) och E4. Ur ett klimatperspektiv måste ökad robusthet och ökad kapacitet följas åt i omställningen till klimatneutrala och hållbara transporter, både när det gäller gods- och persontrafik.

   

  OKB är en utpekad brist i den nationella planen och ett av Ostkustbanan 2015 ABs uppdrag är att påskynda utbyggnaden av dubbelspår. Bolaget samägs av Region Gävleborg och Region Västernorrland samt 11 kommuner. 

   

  Botniska korridoren är ytterligare ett samarbete mellan sju regioner som drivs i projektform där regionala utvecklingsmedel 1:1 utgör halva budgeten. För tillfället sker förberedelser för den nya programperioden 2023-2026. Region Gävleborg deltar även i Partnerskapet Atlantbanan, Central Sweden och Mälardalsrådet. 

 • Per Joelsson från Trafikverket ger en övergripande information om vad som är aktuellt inom järnvägssektorn. 

   

  1 mars 2022 tillträdde Roberto Maiorana som ny generaldirektör med kostnadskontroll, kommunikation och dialog samt kompetensförsörjning som högt prioriterade områden. 

   

  Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) bildades 2016 av olika aktörer inom den svenska järnvägsbranschen med syfte att driva på järnvägens förbättringsarbete. JBSs prioriterade områden handlar om punktlighet, trafikinformation och kompetens. 

   

  På uppdrag av regeringen har Trafikverket redovisat eventuella åtgärder för att bedriva järnvägsunderhåll i egen regi. Efter redovisning uppdrogs Trafikverket att gå vidare i planeringen, och i nuläget sker planering för järnvägsunderhåll i egen regi på Södra Malmbanan, OKB samt Mälarbanan. Bedömningen är att verksamheten kan påbörjas under 2025. 

   

  Ytterligare regeringsuppdrag handlar om säkerställandet av röjning och evakuering vid störningar i tågtrafiken. Trafikverkets förslag på åtgärder har därefter resulterat i nya rutiner för säker och snabbare evakuering av resandetåg samt strategiskt placerade lok för röjning.

   

   

   

   

   

   

   

 • Peter Åkerström (KD) har inkommit med följande frågor och Andréas Eriksson och ordförande svarar (i kursiv text).

   

  • I Hudiksvall är det flera personer som tillhör samma förening och behöver använda färdtjänst för att ta sig till sin aktivitet. De åker från olika hemadresser men anländer till samma adress utanför Hudiksvall. Det märkliga är att då anländer det flera taxibilar till den gemensamma adressen. Detta hade kunnat organiseras för samåkning vilket borde bli besparingar för regionen. Tänker man samåkning eller hur resonerar X-trafik?

   

  Det är många parametrar att ta hänsyn till inom samåkning, och ett fordon som hämtar på olika adresser med samma slutdestination behöver inte vara en kostnadsbesparing. Utgångspunkten är alltid samplanering och bokningssystemet följer bokningar för att se över möjlig samåkning och slingor, men det är inte alltid som det är möjligt.

   

  • Vad händer när en av våra utförare till kollektivtrafiken ställer in en tur eller gör någon form av avtalsbrott. Hur agerar X-trafik när en avvikelse såsom inställda turer mm inträffar? Kan företaget då riskera vite?

   

  I de avtal som trafikföretagen skriver under med X-trafik finns flera delar som, i de fall där avtalsbrott begås, ger möjlighet till vitesföreläggande. 

   

  • Hur kvalitetssäkrar ansvarig nämndsordförande att bussarna är trafiksäkra, fått inspel om att olika intermezzon har inträffat såsom att dörrar har åkt upp i farten mm Det känns inte heller bra att se bussar stående med motorhaveri ute på vägarna. Vilka krav ställer X-trafik på företagen när det gäller standard?

   

  Trafiksäkerheten är strikt reglerat i avtal med trafikföretagen. Överlag har inte X-trafik upplevt att brister inom trafiksäkerheten är vanligen förekommande.. Ordförande följer noggrant arbetet inom exempelvis upphandlingar och ser över de formella kraven. Vidare har han stort förtroende för medarbetarnas kompetens på avdelningen. 

   

  Statusrapport - Kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson ger en övergripande bild av resandet inom kollektivtrafiken och statistik visar en försiktig positiv utveckling. 

   

  Tidigare aviserat banarbete har pausats på grund av brist på delar. Kommande banarbete har planerats ske främst mellan kl. 9.00 och 15.00, vilket innebär att de flesta pendlarna ej kommer att påverkas. Under vecka 32 kommer Gävle Centralstation att vara stängd. 

   

  Ekonomisk månadsrapport

   

  Katarina Nilsson föredrar den ekonomiska månadsrapporten per april 2022 och avvikelsen på budget är fortsatt främst kopplat till minskade trafikintäkter. Dock visar resandetrenden en fortsatt en positiv utveckling. 

 • Katarina Nilsson informerar om att det har skett en förskjutning i tidplanen för budgetprocessen. 

   

  Information gällande budget- och planeringsförutsättningar 2023-2025 sker vid nämndens sammanträde 25 augusti. Beslut om budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025, inklusive årsplaner, fattas den 27 september.

 • Syftet med ett regionalt cykelprogram är en strategisk samordning av arbetet med cykelfrågor såväl regionalt som mellankommunalt, för att ta tillvara på samordningsvinster men även stötta aktörer i regionen för att maximera arbetet med olika typer av cykelfrågor.

   

  Genom att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling kan trafikens negativa påverkan på miljön minska samtidigt som folkhälsan förbättras. Dessutom bidrar ökad cykling till goda förutsättningar för att nå ett mer hållbart samhälle såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Gävleborg och dess invånare har mycket att vinna på att det investeras i insatser för ökad och säker cykling, men det ställer samtidigt höga krav inom samhälls- och infrastrukturplaneringen. För att uppnå en ökad och säker cykling i Gävleborg behöver Region Gävleborg arbeta på olika sätt bland annat fokusera på insatsområden.

   

 • Giltiga ukrainska pass och ID-handlingar ska vara att betrakta som giltiga färdbevis i Region Gävleborgs kollektivtrafik. Syftet är att stödja de människor som nu flyr Ukraina och underlätta deras resor till skydd undan den ryska invasionen.

   

  Beslutet gäller ombord på X-trafiks bussar och X-tåg under perioden 9 juni 2022 till och med 30 september 2022 med möjlighet till förlängning.

 • Migrationsverket köper idag biljetter för nödvändiga resor till asylsökande. Syftet med fria resor för gruppen asylsökande och de med tillfälligt uppehållstillstånd är att säkerställa att gruppen kan genomföra resor till utbildningar, aktiviteter för en bättre integration och sociala aktiviteter. Resor som inte omfattas av Migrationsverkets nödvändiga resor. Ersättningen till denna grupp är mycket låg och begränsar eller omöjliggör idag resor som inte anses som nödvändiga. Förutsättningarna för fria resor för de grupperna, hur sådana resor kan anordnas, vilka kostnader som finns, praktiska förutsättningar och andra konsekvenser behöver utredas.

   

  För att möjliggöra distribution till målgruppen behöver Region Gävleborg samarbeta med Migrationsverket för att säkerställa att förslaget kan genomföras. Det behöver utredas vilka förutsättningarna är för ett samarbete mellan Region Gävleborg och Migrationsverket.

   

  Utredningen behöver genomföras skyndsamt.

 • Inkomna frågor från Peter Åkerström (KD) besvarades under §46.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.