Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Meddelanden

  4. Fastställande av dagordningen

  5. Delgivningar

  6. Delegationsbeslut

  7. Uppföljning och Information

  8. (I) Tåg i Bergslagen (TiB) – Långsiktigt program 2019-2030

  9. (I) Tåg i Bergslagen (TiB) – Fördelningsmodell

  10. (B) Remiss – Gävleborgs läns energi- och klimatstrategi 2020-2030

  11. (B) Miljöpengar 2019

  12. Kurser och konferenser

  13. Av ledamöter väckta frågor

  14. Uppdragsbeslut

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Delegationsbeslut

 •  

  X-trafik
   

  • Trafikutveckling Hudiksvall (Andréas Eriksson/Rickard Sjöqvist, 30 min)
    

  Ekonomi

  • Månadsrapport, juni/juli (Sofia Pettersson, 10 min)


  Information från ordförande och förvaltningschef (15 min)

 • För att möjliggöra Tåg i Bergslagens ägares ambitioner samt att skapa en robust och effektiv trafik har ägarna gemensamt upprättat ett långsiktigt program för trafikutvecklingen med fokus på behovet av tågfordon.

 • Genom att införa dimensionerande fordon som en parameter vid fördelning av Tåg i Bergslagens underskott skapas bättre förutsättningar för respektive ägare att genomföra förändringar av trafikutbudet, som kräver fler fordon. Incitamentet att hushålla med de gemensamma fordonsresurserna stärks också.

 • Länsstyrelsen Gävleborgs län har tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi. Region Gävleborg anser att Energi- och klimatstrategin bör hållas mer övergripande och som utgångspunkt för en kommande handlingsplan med mål och åtgärder.


  Strategin stämmer väl överens med Region Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi vad gäller energi- och klimatutmaningarna i länet. Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg är viktiga aktörer för att samordna insatser för energi- och klimatutmaningarna i länet.

 • Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

   

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet

  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter


  Av de inkomna ansökningarna är det 4 stycken som föreslås få projektmedel eftersom de uppfyller ett eller två av de ovanstående kriterierna.

 •   12

  Kurser och konferenser

 • Vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 18 juni 2019 inkom följande frågor från Peter Åkerström (KD):
   

  1. I Xtrafik appen kan man inte köpa en SJ resa utan hänvisas till SJ, medan i SJs app så kan man köpa Xtrafik resa men till ett högre pris. Hur kommer detta sig?

  2. Busskur i Näsviken/Väderskydd: Vilka kriterier måste uppfyllas för att väntande passagerare ska få ett väderskydd. På andra sidan av vägen från Skolan, finns det önskemål av ett väderskydd. Vad krävs för att detta ska bli en realitet?

  3. Norrbovägen: När ska denna väg rustas? Den har skjutits upp gång efter annan, varför?

 • Hållbarhetsdirektören delger Hållbarhetsnämnden uppdragsbeslut per juli 2019.

   

   

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.