Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   5

  Åtgärder X-trafik - En ekonomi i balans

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson)

   

  Förvaltningen informerar

   

  • Ekonomisk månadsrapport per februari 2023 (Katarina Nilsson)
 • Hållbarhetsnämnden fattade beslut om att ingå avtal om samverkan inom IOP tillsammans med Kvinnojouren Blåklockan 2002-04-28 § 36.

   

  Avtalet med Kvinnojouren Blåklockan handlar om att utbilda elever i högstadier och gymnasier i länet enligt metoden Machofabriken. Målet är att förebygga psykisk ohälsa, suicid och våld i nära relationer. Arbetet kopplas samman med det stödpaket som tagits fram som en del i arbetet med ”Sammanhållet och personcentrart vårdförlopp för suicidprevention” som arbetats fram i samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner. 

 • Samhällsplanering och infrastruktur

   

  • Strukturbild Gävleborg (Olof Linde, 60 min)
 • Region Gävleborgs nuvarande Infrastrukturprogram antogs i Regionfullmäktige 2013. De utgångspunkter och data som programmet vilar på är nu mer än tio år gamla, och upplevs i stora delar daterade. Programmet har därmed förlorat i  relevans och utgör inte ett fullgott stöd i regionens arbete med länets infrastruktur och transportsystem.

   

  Gävleborg har utvecklats och förändrats. Vi har nya verkligheter, mål och strategier att förhålla oss till, däribland en ny regional utvecklingsstrategi från 2020 med sikte mot 2030. Till detta har också omvärlden runt oss förändrats gällande befolkning, demografi och teknisk utveckling, samt politiska mål och perspektiv inte minst gällande transportsystemets roll och synen på tillgänglighet och mobilitet.

   

  Allt detta gör sammantaget att Region Gävleborg, i likhet med många andra regioner, behöver ha en aktuell och framåtriktad strategi för hur vi uppnår en stärkt tillgänglighet och effektiva transportsystem i hela Gävleborg.

 • Detta ärende redogör för förslag att Tåg i Bergslagen AB blir delägare i Samtrafiken i Sverige AB.

   

  De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen AB.

   

  Samtrafiken i Sverige AB bedriver en branschgemensam utvecklingsverksamhet inom områden som är strategiskt viktiga för att öka det kollektiva resandet och dess marknadsandel. Bolagets syfte är att genom samverkan mellan ägarföretag och övriga trafikföretag knyta ihop kollektivtrafiken och på affärsmässiga grunder utveckla och erbjuda produkter och tjänster till trafikföretag och resenärer.

   

  Tåg i Bergslagen AB:s samtliga ägarregioner är delägare i Samtrafiken i Sverige AB.

   

  Vid Tåg i Bergslagen AB:s styrelses sammanträde den 14 december 2022 beslutades att Tåg i Bergslagen AB ska ingå partneravtal med Samtrafiken i Sverige AB. Detta genomförs under våren 2023 då Samtrafiken i Sverige AB:s nya partneravtal SPA-11 är på plats.

   

  I samband med att trafikavtalet som Tåg i Bergslagen AB ingått med VR Sverige AB träder i kraft vid tidtabellsskiftet i december 2023 (T24) förändras avtalsformen från tjänstekoncession till bruttoavtal. Som följd av detta flyttas ansvaret för bland annat biljettförsäljning, prissättning och produktsortiment från trafikföretaget till beställaren, det vill säga Tåg i Bergslagen AB.

   

  Inför den nya affärsmodellen hos Tåg i Bergslagen AB är bedömningen att det även är nödvändigt för Tåg i Bergslagen AB att bli delägare i Samtrafiken i Sverige AB. Som aktieägare i Samtrafiken i Sverige AB kan Tåg i Bergslagen AB ta aktiv del i Samtrafiken i Sverige AB:s arbete.

 • Detta ärende redogör för förslag till ny intäkts- och underskottsfördelning för Tåg i Bergslagen AB.

   

  I nuvarande underskottsfördelning finns tre fördelningskomponenter där Tåg i Bergslagen AB:s underskott hanteras genom 1) ersättning för RKM resor, 2) kostnader för dimensionerande fordon och 3) antal km och tågstopp inom respektive län.

   

  Med punkt 1 avses resor som görs med de biljetter som ställs ut av respektive RKM (i Gävleborgs län resor med X-trafiks periodbiljetter och skolkort). För detta ersätts trafikföretaget med drygt 30 kr per resa. Det underskott som återstår för Tåg i Bergslagen AB efter punkt 1 och 2 fördelas mellan ägarna utifrån trafikproduktion (km) och antal stopp.

   

  I arbetet gällande intäkts- och underskottsfördelning för Tåg i Bergslagen AB har det konsekvensbeskrivits effekter av att fortsätta med nuvarande underskottsfördelning samt att återföra intäkter helt eller delvis till ägarlänen. Utifrån arbetet är rekommendationen från ägarrepresentanter att lägga till en komponent som hanterar intäktsfördelning.

   

  Intäkterna från biljettförsäljningen föreslås delas upp i en del som gäller försäljning från relationer inom respektive län (inomlänsintäkter) från vilka intäkterna tillfaller berörd ägarregion medan övriga biljettintäkter tillfaller Tåg i Bergslagen AB och räknas av från det underskott som fördelas mellan ägarna.

   

  Som följd av att inomlänsintäkter föreslås tillfalla respektive ägarlän kan nuvarande komponent med ersättning för RKM-resor (punkt 1 ovan) utgå från aktieägaravtalet.

   

  Förslaget innebär att bilaga 1 till aktieägaravtalet (Fördelning av underskott i Tåg i Bergslagen AB) uppdateras genom att även hantera fördelning av intäkter enligt följande punkter:

  1. Inomlänsintäkter - Biljettintäkter från Tåg i Bergslagens biljettprodukter, som säljs av Tåg i Bergslagen eller dess återförsäljare, för relationer där resan helt sker inom ett ägarlän tillfaller berörd ägare.

   

  1. Övriga biljettintäkter – Resterande biljettintäkter (som inte omfattas av punkt 1) från Tåg i Bergslagens biljettprodukter, som säljs av Tåg i Bergslagen eller dess återförsäljare, tillfaller Tåg i Bergslagen och räknas av från underskottet.

  Nuvarande punkt 1 Periodbiljetter i aktieägaravtalet utgår som följd av förslaget.

   

  Förslaget förväntas bidra till att ge ägarregionerna incitament att öka resandet med Tåg i Bergslagen AB och att i större utsträckning integrera Tåg i Bergslagen AB:s trafik som en del av det lokala trafiksystemet.

   

 • Detta ärende redogör för förslag till övergripande resevillkor, produkter och priser samt ett antal övriga förutsättningar exempelvis hantering av prisjustering, kampanjer och ombordförsäljning för Tåg i Bergslagen AB i enlighet med bilaga ”PM - Bergslagstaxan Priser, Produkter och villkor”.

   

  Tåg i Bergslagen AB:s styrelse har vid styrelsemöte 2022-11-18 samt 2022-12-14 beslutat att rekommendera ägarregionerna att godkänna förslaget. Förslaget ska beslutas av samtliga berörda ägarregioner.

   

  Summering av principer för Bergslagstaxan

  Den föreslagna prissättningen av Bergslagstaxan innebär för enkelbiljetter en relationsbaserad prissättning ”station till station”, där priset i grunden styrs av avståndet för en given färdväg. Därutöver föreslås ett golvpris. Utöver enkelbiljetter omfattar Bergslagstaxan försäljning av periodbiljett som omfattar samtliga avgångar med Tåg i Bergslagen AB oavsett sträcka.

   

  Biljetterna i Bergslagstaxan föreslås säljas till helt respektive reducerat pris. Reducerat pris skall gälla för följande resenärskategorier:

  • Ungdom som ej fyllt 20 år
  • Student med minst 50 % studietakt

   

  Rabattnivå för reducerad prisnivå föreslås vara 25 % för samtliga biljettprodukter. Avrundningseffekter exkluderade.

   

  Två barn, 0-6 år, reser alltid avgiftsfritt i sällskap med resenär med giltig biljett oavsett biljettutställare eller biljettyp. Därutöver föreslås ett familjeerbjudande gälla där två barn upp till och med 12 år reser avgiftsfritt på Tåg i Bergslagen AB i sällskap med resenär med giltig biljett ur Tåg i Bergslagen AB:s biljettsortiment.

   

  Respektive ägarregion har enligt förslaget möjlighet att upprätta avtal med Tåg i Bergslagen AB gällande giltighet för respektive RKM:s egna biljettsortiment att gälla på Tåg i Bergslagen AB. Därutöver föreslås respektive ägarregion kunna fatta beslut om avsteg från Bergslagstaxans prissättning inom dess respektive trafikområde.

 • Inväntar underlag. 

 • § 20

  Val av justerare

 • § 21

  Fastställande av dagordningen

 • § 22

  Anmälningar för kännedom

 • § 23

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Jan-Olof Friman och Andréas Eriksson informerar om ärendet Åtgärder X-trafik - En ekonomi i balans. Beslut ska fattas på Hållbarhetsnämnden den 25 april. 

   

 • X-trafik

  Andréas Eriksson ger en övergripande statusrapport om X-trafik och kollektivtrafiken. 

   

  Förvaltningen informerar

  Katarina Nilsson föredrar månadsrapport för februari 2023. 

   

 • Jennie Palmberg informerar om ärendet Förlängning av avtal IOP - Kvinnojouren Blåklockan. 

   

  Hållbarhetsnämnden fattade beslut om att ingå avtal om samverkan inom IOP tillsammans med Kvinnojouren Blåklockan 2002-04-28 § 36.

   

  Avtalet med Kvinnojouren Blåklockan handlar om att utbilda elever i högstadier och gymnasier i länet enligt metoden Machofabriken. Målet är att förebygga psykisk ohälsa, suicid och våld i nära relationer. Arbetet kopplas samman med det stödpaket som tagits fram som en del i arbetet med ”Sammanhållet och personcentrart vårdförlopp för suicidprevention” som arbetats fram i samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner. 

   

 • Samhällsplanering och infrastruktur

  Olof Linde föredrar strukturbild Gävleborg. 

 • Olof Linde och Anna Skytt informerar om ärendet Infrastrukturprogram. Beslut ska fattas på Hållbarhetsnämnden 25 april. 

   

  Region Gävleborgs nuvarande Infrastrukturprogram antogs i Regionfullmäktige 2013. De utgångspunkter och data som programmet vilar på är nu mer än tio år gamla, och upplevs i stora delar daterade. Programmet har därmed förlorat i  relevans och utgör inte ett fullgott stöd i regionens arbete med länets infrastruktur och transportsystem.

   

  Gävleborg har utvecklats och förändrats. Vi har nya verkligheter, mål och strategier att förhålla oss till, däribland en ny regional utvecklingsstrategi från 2020 med sikte mot 2030. Till detta har också omvärlden runt oss förändrats gällande befolkning, demografi och teknisk utveckling, samt politiska mål och perspektiv inte minst gällande transportsystemets roll och synen på tillgänglighet och mobilitet.

   

  Allt detta gör sammantaget att Region Gävleborg, i likhet med många andra regioner, behöver ha en aktuell och framåtriktad strategi för hur vi uppnår en stärkt tillgänglighet och effektiva transportsystem i hela Gävleborg.

 • Andréas Eriksson informerar om ärendet Tåg i Bergslagen ABs aktieköp i Samtrafiken i Sverige AB. Beslut ska fattas på Hållbarhetsnämnden 25 april. 

   

  Detta ärende redogör för förslag att Tåg i Bergslagen AB blir delägare i Samtrafiken i Sverige AB.

   

  De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen AB.

   

  Samtrafiken i Sverige AB bedriver en branschgemensam utvecklingsverksamhet inom områden som är strategiskt viktiga för att öka det kollektiva resandet och dess marknadsandel. Bolagets syfte är att genom samverkan mellan ägarföretag och övriga trafikföretag knyta ihop kollektivtrafiken och på affärsmässiga grunder utveckla och erbjuda produkter och tjänster till trafikföretag och resenärer.

   

  Tåg i Bergslagen AB:s samtliga ägarregioner är delägare i Samtrafiken i Sverige AB.

   

  Vid Tåg i Bergslagen AB:s styrelses sammanträde den 14 december 2022 beslutades att Tåg i Bergslagen AB ska ingå partneravtal med Samtrafiken i Sverige AB. Detta genomförs under våren 2023 då Samtrafiken i Sverige AB:s nya partneravtal SPA-11 är på plats.

   

  I samband med att trafikavtalet som Tåg i Bergslagen AB ingått med VR Sverige AB träder i kraft vid tidtabellsskiftet i december 2023 (T24) förändras avtalsformen från tjänstekoncession till bruttoavtal. Som följd av detta flyttas ansvaret för bland annat biljettförsäljning, prissättning och produktsortiment från trafikföretaget till beställaren, det vill säga Tåg i Bergslagen AB.

   

  Inför den nya affärsmodellen hos Tåg i Bergslagen AB är bedömningen att det även är nödvändigt för Tåg i Bergslagen AB att bli delägare i Samtrafiken i Sverige AB. Som aktieägare i Samtrafiken i Sverige AB kan Tåg i Bergslagen AB ta aktiv del i Samtrafiken i Sverige AB:s arbete.

   

 • Andréas Eriksson informerar om ärendet Bergslagstaxa för Tåg i Bergslagen AB. Beslut ska fattas på Hållbarhetsnämnden 25 april. 

   

  Detta ärende redogör för förslag till övergripande resevillkor, produkter och priser samt ett antal övriga förutsättningar exempelvis hantering av prisjustering, kampanjer och ombordförsäljning för Tåg i Bergslagen AB i enlighet med bilaga ”PM - Bergslagstaxan Priser, Produkter och villkor”.

   

  Tåg i Bergslagen AB:s styrelse har vid styrelsemöte 2022-11-18 samt 2022-12-14 beslutat att rekommendera ägarregionerna att godkänna förslaget. Förslaget ska beslutas av samtliga berörda ägarregioner.

   

  Summering av principer för Bergslagstaxan

  Den föreslagna prissättningen av Bergslagstaxan innebär för enkelbiljetter en relationsbaserad prissättning ”station till station”, där priset i grunden styrs av avståndet för en given färdväg. Därutöver föreslås ett golvpris. Utöver enkelbiljetter omfattar Bergslagstaxan försäljning av periodbiljett som omfattar samtliga avgångar med Tåg i Bergslagen AB oavsett sträcka.

   

  Biljetterna i Bergslagstaxan föreslås säljas till helt respektive reducerat pris. Reducerat pris skall gälla för följande resenärskategorier:

   

  • Ungdom som ej fyllt 20 år
  • Student med minst 50 % studietakt

   

  Rabattnivå för reducerad prisnivå föreslås vara 25 % för samtliga biljettprodukter. Avrundningseffekter exkluderade.

   

  Två barn, 0-6 år, reser alltid avgiftsfritt i sällskap med resenär med giltig biljett oavsett biljettutställare eller biljettyp. Därutöver föreslås ett familjeerbjudande gälla där två barn upp till och med 12 år reser avgiftsfritt på Tåg i Bergslagen AB i sällskap med resenär med giltig biljett ur Tåg i Bergslagen AB:s biljettsortiment.

   

  Respektive ägarregion har enligt förslaget möjlighet att upprätta avtal med Tåg i Bergslagen AB gällande giltighet för respektive RKM:s egna biljettsortiment att gälla på Tåg i Bergslagen AB. Därutöver föreslås respektive ägarregion kunna fatta beslut om avsteg från Bergslagstaxans prissättning inom dess respektive trafikområde.

   

 • Andréas Eriksson informerar om ärendet Intäkts- och underskottsfördelning Tåg i Bergslagen AB. Beslut ska fattas på Hållbarhetsnämnden 25 april. 

   

  Detta ärende redogör för förslag till ny intäkts- och underskottsfördelning för Tåg i Bergslagen AB.

   

  I nuvarande underskottsfördelning finns tre fördelningskomponenter där Tåg i Bergslagen AB:s underskott hanteras genom 1) ersättning för RKM resor, 2) kostnader för dimensionerande fordon och 3) antal km och tågstopp inom respektive län.

   

  Med punkt 1 avses resor som görs med de biljetter som ställs ut av respektive RKM (i Gävleborgs län resor med X-trafiks periodbiljetter och skolkort). För detta ersätts trafikföretaget med drygt 30 kr per resa. Det underskott som återstår för Tåg i Bergslagen AB efter punkt 1 och 2 fördelas mellan ägarna utifrån trafikproduktion (km) och antal stopp.

   

  I arbetet gällande intäkts- och underskottsfördelning för Tåg i Bergslagen AB har det konsekvensbeskrivits effekter av att fortsätta med nuvarande underskottsfördelning samt att återföra intäkter helt eller delvis till ägarlänen. Utifrån arbetet är rekommendationen från ägarrepresentanter att lägga till en komponent som hanterar intäktsfördelning.

   

  Intäkterna från biljettförsäljningen föreslås delas upp i en del som gäller försäljning från relationer inom respektive län (inomlänsintäkter) från vilka intäkterna tillfaller berörd ägarregion medan övriga biljettintäkter tillfaller Tåg i Bergslagen AB och räknas av från det underskott som fördelas mellan ägarna.

   

  Som följd av att inomlänsintäkter föreslås tillfalla respektive ägarlän kan nuvarande komponent med ersättning för RKM-resor (punkt 1 ovan) utgå från aktieägaravtalet.

   

  Förslaget innebär att bilaga 1 till aktieägaravtalet (Fördelning av underskott i Tåg i Bergslagen AB) uppdateras genom att även hantera fördelning av intäkter enligt följande punkter:

  1. Inomlänsintäkter - Biljettintäkter från Tåg i Bergslagens biljettprodukter, som säljs av Tåg i Bergslagen eller dess återförsäljare, för relationer där resan helt sker inom ett ägarlän tillfaller berörd ägare.

   

  1. Övriga biljettintäkter – Resterande biljettintäkter (som inte omfattas av punkt 1) från Tåg i Bergslagens biljettprodukter, som säljs av Tåg i Bergslagen eller dess återförsäljare, tillfaller Tåg i Bergslagen och räknas av från underskottet.

  Nuvarande punkt 1 Periodbiljetter i aktieägaravtalet utgår som följd av förslaget.

   

  Förslaget förväntas bidra till att ge ägarregionerna incitament att öka resandet med Tåg i Bergslagen AB och att i större utsträckning integrera Tåg i Bergslagen AB:s trafik som en del av det lokala trafiksystemet.

   

 • Monica Westlund informerar om ärendet Reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänst i Gävleborgs län. Beslut ska fattas på Hållbarhetsnämnden 25 april. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.