Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)
  • Trafiksatsning - Stadstrafik Sandviken (Johnny Olofsson, 15 min)
  • Nytt avtal - Trafikstart Gästrikland (Johnny Olofsson, 15 min) 
 •   6

  Återrapportering - Utredningsdirektiv: Trygghetssatsningar inom kollektivtrafiken

 •   7

  Återrapportering - Utredningsdirektiv: Reklam i kollektivtrafiken

 • Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • Strategi för stärkt tillgängligt och effektivt trafiksystem i Gävleborgs län (Anna Skytt, Olof Linde och Johan Johansson (Sweco) 60 min) 
 • Ett medborgarförslag angående framtida planering för kollektivtrafik mellan Axmarby, Axmarbruk, Gåsholm och Finnharsfjärden till Bergby har inkommit.

 • Hjärnkoll Gävleborg har inkommit med en ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) till Hållbarhetsnämnden. Syftet med samverkan är att starta samtalsgrupper för äldre män (70+) i länets alla kommuner utifrån den beprövade suicidpreventiva metoden ”Vi pratar om livet – män 70+”. Grupper har redan hållits ibland annat i Gävle kommun med goda erfarenheter.

   

  I Gävleborg är äldre män en särskilt utpekad riskgrupp för suicid och psykisk ohälsa. Män över 80 år är kraftigt överrepresenterade vad gäller fullbordade suicid på grund av odiagnostiserad depression. Dessa män har heller inte sökt hjälp för sitt psykiska mående. Seniorambassadörer från Hjärnkoll Gävleborg kommer att hålla i gruppträffarna som sker företrädelsevis på kommunernas ”träffpunkter” för äldre.

   

  En förfrågan till länets kommuner visar att intresset är stort, att kommunerna kan vara behjälpliga med lokaler, kontaktpersoner samt för att hitta deltagare till träffarna. Grupperna kommer att bestå av max tio deltagare som samlas två timmar under åtta tillfällen.

 • Ett initiativärende från Petra Modée (V) har inkommit med följande yrkanden:

   

  • Att förvaltningen får i uppdrag att se över prissystemet så att en resa mellan två orter alltid är detsamma oavsett när resan sker.
 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

   

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

   

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner, 
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse,
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

   

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande  dokument: Program för god och jämlik hälsa: God och jämlik hälsa för alla för ett hållbart Gävleborg, 2022-2030.

 •   13

  Åtgärder för en ekonomi i balans - Hållbarhetsnämnden

 • Ett initiativärende från Lars Öberg (S) har inkommit med följande yrkanden:

   

  • Utgångspunkten för alla besparingsåtgärder måste vara att upprätthålla det regionala trafikförsörjningsprogrammets integritet och dess angivna mål, för att inte riskera Region Gävleborgs relationer till kommuner, näringsliv och föreningsliv.
  • Riskanalys och konsekvensanalys ska genomföras för varje förslag till åtgärd som kan bli aktuellt. Sådana analyser ska göras utifrån trafikförsörjningsprogrammets mål och målindikatorer, med det överordnade syftet att gruppen barn och unga ska så långt möjligt skyddas från försämringar.
  • Besparingsåtgärder får ej vidtas som skadar långsiktiga utvecklingsmöjligheter i länet.
 •   15

  Ekonomisk månadsrapport per oktober 2023

 •   16

  Budgetramar 2024 - Hållbarhetsnämnden

 • X-trafik och UL erbjuder gemensamma biljetter som gör det enklare att resa över länsgräns samt inom Gävleborgs län och Upplands län på en och samma biljett.

   

  Kombinationsbiljetter och kundkategorier är idag följande:

  • Årsbiljett (vuxen)
  • 30-dagarsbiljett (7-19 år, studerande och vuxen)
  • 24-timmarsbiljett (7-19 år och vuxen)
  • Enkelbiljett (7-19 år och vuxen)

   

  Biljetterna gäller på X-trafiks bussar, X-tåg, ULs bussar, Mälartåg (till/från Gävle-Uppsala samt till/från Uppsala, Västerås, Strängnäs och Sala) samt med SJ inom Gävleborgs län med SJ-tågtillägg.

   

  Region Uppsala/UL har beslutat att genomföra prisjusteringar, ändring av zonstruktur samt ändring av vilka kundkategorier som har rätt till rabatterat pris vid biljettköp.

   

  Region Gävleborg/X-trafik har sedan tidigare ett beslut på att genomföra prisjustering (HN 2023/45) den 5 februari 2024.

   

  ULs beslut får följande påverkan:

   

  • Prisjustering och ändrad zonstruktur:
   En passiv prisjustering behöver genomföras, där priset justeras för kombinationsbiljetter X-trafik och UL. Det innebär prisjustering för
   årsbiljett, 30-dagarsbiljett, 24-timmarsbiljett samt enkelbiljett.

   UL inför enzonstaxa även för enkelbiljetter vilket innebär att utbudet för enkelbiljetterna X-trafik och UL justeras, det blir färre antal biljetter då UL tar bort zoner.

   

  • Kundkategorier:
   Utifrån ULs beslut om justerade kundkategorier kan även kundkategorin förmånstagare få möjlighet att köpa 30-dagarsbiljett, 24-timmarsbiljett och enkelbiljett. Kategorin studerande kan redan i dag köpa 30-dagarsbiljett men kommer få möjlighet att köpa även 24-timmarsbiljett och enkelbiljett.

   

  • Justering av bilagor i Samverkansavtal X-trafik och UL:
   Utifrån de av UL beslutade förändringar som beskrivits ovan kommer innehållet att behöva justeras i två av bilagorna (bilaga 2 Biljettsamarbete och bilaga 2.1 Aktuell biljettprislista för gemensamma biljetter) i det Samverkansavtal som finns mellan Region Gävleborg/X-trafik och Region Uppsala/UL.

   

  Följande handlingar bifogas till ärendet:

  • Bilaga 2 Biljettsamarbete
  • Bilaga 2.1 Aktuell biljettprislista för gemensamma biljetter
 • X-trafik och Dalatrafik erbjuder gemensamma biljetter som gör det enklare att resa både i Gävleborgs län och Dalarnas län på en och samma biljett.

   

  Kombinationsbiljetterna som finns är 30-dagarsbiljett och årsbiljett för kundkategorierna vuxen, 7-19 år, studerande samt seniorbiljett (endast som årsbiljett).

   

  Biljetterna gäller på X-trafiks bussar, X-tåg, Dalatrafiks bussar, Tåg i Bergslagen (TiB) samt med SJ inom Gävleborgs län med SJ-tågtillägg.

   

  Förutsatt att Region Dalarna/Dalatrafik under november 2023 får ett politiskt beslut att införa en ny prismodell kommer en passiv prisjustering att genomföras och Bilaga 2 –Biljettsamarbete samt Bilaga 2.1 – Prissättning och intäktsfördelning i befintligt samverkansavtal mellan X-trafik och Dalatrafik att justeras.

   

  Region Gävleborg/X-trafik har sedan tidigare ett beslut på att genomföra prisjustering den 5 februari 2024 (HN 2023/45).

   

  Följande justeras i bilagorna i befintligt samverkansavtal mellan X-trafik och Dalatrafik:

   

  Bilaga 2.1 – Prissättning och intäktsfördelning:

  • Bilagan justeras med nya biljettpriser.

  Bilaga 2 – Biljettsamarbete:

  • Dagens zongiltighet ”Hofors – Falun – Borlänge” ändras till ”Dalatrafik län – X-trafik Falun – Hofors”. Zongiltigheten utökas därmed inom Dalarnas län och gäller i hela Dalarna med Dalatrafiks trafik.
  • En överenskommelse läggs till gällande att X-trafiks årsbiljett, 30-dagarsbiljett, seniorbiljett samt Ung i Gävleborgbiljett med giltighet till Falun ska gälla med Dalatrafiks trafik inom zonen för Falun. X-trafik ersätter Dalatrafik med resandeincitamentskostnaden två (2) kr per påstigande resenär.

   

  Följande handlingar bifogas till ärendet:

  • Prislista
  • Bilaga 2 – Biljettsamarbete
  • Bilaga 2.1 – Prissättning och intäktsfördelning

   

 • Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd har årligen avsatt medel för miljösatsningar – de så kallade ”miljöpengarna”.

   

  Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter
 • I en motion föreslår Patrik Stenvard (M) och Ann Charlotte Granath (M) följande:

   

  • Att Region Gävleborg arbetar fram ett regionalt idrottsprogram
  • Att detta görs tillsammans och i samförstånd med idrottsrörelsen i länet
 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) följande:

   

  • Att Region Gävleborg prioriterar E4: an i kontakt med andra myndigheter.
  • Att Region Gävleborg genomför en satsning på att tillsammans med alla kommuner i regionen lyfta fram hur viktig E4:an är för vår region.
  • Att Region Gävleborg genom sina infrastrukturpengar prioriterar om så att utvecklingen av E4:an till fyrfilsväg kan påskyndas.
  • Att motionen behandlas så den kan beslutas senast maj 2022.
 • § 87

  Val av justerare

 • § 88

  Fastställande av dagordningen

 • § 89

  Anmälningar för kännedom

 • § 90

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Statusrapport - Kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson informerar att det råder relativt lugn inom den allmänna kollektivtrafiken, någon enstaka försening på grund av vägarbeten och inställda avgångar för X-trafik med anledning av fordonsbrist och väderförhållanden.

   

  Även inom den särskilda kollektivtrafiken är det stabilt, dock råder återigen en viss oro kring hur nuvarande ökning av Covid kan komma att påverka i form av krav/önskemål på ensamåkning.

   

  Nytt avtal - Trafikstart Gästrikland

   

  Andréas Eriksson informerar om det nya avtalet. I upphandlingen var det både anbudspris och kvalitet som beaktades, och i utvärderingen gällande kvalitet ingick delkriterier exempelvis i form av krav på 100% punktlighet och regularitet samt att kollektivtrafiken ska upplevas som trygg och tillgänglig. Det trafikföretag som tilldelats uppdraget  är Transdev Sverige AB och trafikstart är 10 december 2023. Det är ett 10-årigt produktionsavtal vilket innebär att trafikföretaget får ersättning för utförd trafikvolym. I samband med det nya avtalet kommer även bussdepån i Gävle, som idag används för stadstrafikens fordon, att byggas ut. Det kommer bland annat att innebära ytterligare uppställningsplatser samt att samverkan mellan Vy Buss och Transdev i verkstad och för fordonsvård.

   

  Vidare är det nya bussar på gång, både regionala- och stadsbussar, som innehåller flertalet förbättrade och trygghetsskapande funktioner. Exempelvis kommer det att finnas digitala informationsskyltar ombord, trygghetskameror (med inspelning) installeras samt realtidskameror vid förarplats som visar vad som händer ombord i bussen.

   

  Trafiksatsning - Stadstrafik Sandviken

   

  Johnny Olofsson informerar om trafiksatsningen som innebär att med start 10 december 2023 kommer Sandviken få en ny stadstrafik. Syftet är att öka andelen resande med kollektivtrafik jämfört med annan motordriven trafik. Målet är en fördubbling av antalet resor år 2026, dvs. från dagens ca. 300 000 resor per år till 600 000 stycken. Det kommer att finnas fyra stomlinjer samt en mer yttäckande linje och sammantaget kommer turtätheten att utökas. 

 • Johnny Olofsson redogör för X-trafiks arbete inom uppdraget att förbättra tryggheten i kollektivtrafiken. En översyn bestående av sju (7) delar har genomförts utifrån:

   

  Utveckla samarbetet mellan Region Gävleborg, fastighetsägare, Trafikverket och kommuner för att vidta åtgärder mot exempelvis klotter, nedskräpning och krossade rutor vid stationer och hållplatser

  Bedömningen är att dagens samverkan med och mellan parterna i grunden är mycket bra. Det är ett komplext system där parterna har olika roller och ekonomiska möjligheter. Ett förslag som har presenterats handlar om en omfördelning av ansvar gällande väderskydd på statliga vägar respektive kostnad för bussytor vid bytespunker/busstationer mellan X-trafik och kommunerna. 

   

  Utreda införande av ljudupptagning på samtliga bussar och tåg för förare och tågvärdar

  Inom ramen för trafikavtalet i Gävle stad och det nya avtalet för Gästrikland har förarna ett trygghetslarm med medhörningsfunktion. Larmet är direkt kopplat till deras respektive trafikledning. En liknande funktion återfinns hos Vy Tågs tågvärdar. När det kommer till inspelning av ljudupptagning är det inte helt förenligt med dataskyddsförordningen. 

   

  Undersöka om man från förarhåll vill ha plexiglas

  Det råder delade meningar inom förarkåren. En del uppskattar serviceyrket med dess närhet till resenärer och vill inte ha plexiglaset, andra som är mer positiva till plexiglaset och menar att det ger en ökad trygghet. Inom ramen för det nya avtalet i Gästrikland har det tagits fram ett halvglas för att på så vis möta förarkåren som helhet.  

   

  Införa kameraövervakning på bussar och tåg

  Samtliga bussar i Gävle stadstrafik har kameror och förarna har trygghetslarm som går direkt till trafikledningen. I det nya avtalet för Gästrikland kommer kameror att finnas på bussarna, inklusive en realtidsmonitor vid förarplats för att se vad som händer ombord. Även trygghetslarm med samma funktion som Gävle stadsbussar. I nuvarande avtal för Hälsingland saknas både kameror och trygghetslarm, men finns med som förutsättning i det nya med start juni 2025.

   

  Utreda anslag på alla hållplatser

  Idag finns anslag på cirka 10% av hållplatserna och till grund för vilka hållplatser som har anslag är bland annat andelen resenärer (påstigande). Den sammantagna bedömningen är att det är en bra yttäckande nivå av anslagen och många resenärer använder appen och har på så vis tillgång till tidtabellen.

   

  Utreda om möjlighet att särskilja ytor för rullstolar och barnvagnar på bussarna

  Idag finns en flexibel yta för både barnvagnar och rullstolar. Då det är färre rullstolar i kollektivtrafiken, finns risken att den står tom och en andra barnvagn skulle nekas ombordstigning om den platsen redan var upptagen. 

   

  Utreda konsekvenser av nattstopp på bussar

  För att ansvariga för hållplatser (Trafikverket och kommunerna) fortsatt ska kunna budgetera för exempelvis underhåll av busshållplatser, förordas att fortsätta använda de ordinarie busshållplatserna. I de fall som busschaufförer själva ska bedöma om det är trafiksäkert eller ej att stanna vid annan plats, är en försvårande omständighet och icke önskvärd från arbetsgivarorganisationerna. Däremot fortsätter X-trafik dialogen med trafikföretagen för att undersöka möjligheten till trafiksäkra nattstopp. 

 • Andréas Eriksson återrapporterar X-trafiks uppdrag utifrån den tidigare genomförda utredningen av Sirona. Med utgångspunkt i utredningens slutsatser är inriktningen att, som ett första steg, införa reklam på bussarna i Gävle stadstrafik. För närvarande pågår dialog med trafikföretaget om ett möjligt införande under hösten 2024. 

   

 • Ett medborgarförslag angående framtida planering för kollektivtrafik mellan Axmarby, Axmarbruk, Gåsholm och Finnharsfjärden till Bergby har inkommit.

 • Hjärnkoll Gävleborg har inkommit med en ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) till Hållbarhetsnämnden. Syftet med samverkan är att starta samtalsgrupper för äldre män (70+) i länets alla kommuner utifrån den beprövade suicidpreventiva metoden ”Vi pratar om livet – män 70+”. Grupper har redan hållits ibland annat i Gävle kommun med goda erfarenheter.

   

  I Gävleborg är äldre män en särskilt utpekad riskgrupp för suicid och psykisk ohälsa. Män över 80 år är kraftigt överrepresenterade vad gäller fullbordade suicid på grund av odiagnostiserad depression. Dessa män har heller inte sökt hjälp för sitt psykiska mående. Seniorambassadörer från Hjärnkoll Gävleborg kommer att hålla i gruppträffarna som sker företrädelsevis på kommunernas ”träffpunkter” för äldre.

   

  En förfrågan till länets kommuner visar att intresset är stort, att kommunerna kan vara behjälpliga med lokaler, kontaktpersoner samt för att hitta deltagare till träffarna. Grupperna kommer att bestå av max tio deltagare som samlas två timmar under åtta tillfällen.

 • Regional strategi - Stärkt tillgänglighet och effektiva transportsystem

   

  Anna Skytt, Olof Linde och Johan Johansson informerar om arbetet med framtagandet av ett nytt långsiktig regionalt infrastrukturprogram (strategi) med utgångspunkt i den nya nationella vägledningen inom trafikstrategiskt arbetet. Programmets innehåll och syfte handlar om effektivare transportsystem, hållbara resor och transporter, en ökad tillgänglighet samt minskad klimatpåverkan. 

   

  Framtagandet av den regionala strategin sker under hösten 2023 utifrån ett arbetssätt som involverar aktörer lokalt, regionalt och nationellt. Det ska ha en tydlig relevans kopplat till nationella mål, den regional utvecklingsstrategin (RUS) samt vara vägledande för länets kommuner. Enligt plan ska den därefter ut på extern remiss under våren 2024 och därefter beslutas i regionfullmäktige. 

 • Ett initiativärende från Petra Modée (V) har inkommit med följande yrkanden:

   

  • Att förvaltningen får i uppdrag att se över prissystemet så att en resa mellan två orter alltid är detsamma oavsett när resan sker.
 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

   

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

   

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner, 
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse,
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

   

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande  dokument: Program för god och jämlik hälsa: God och jämlik hälsa för alla för ett hållbart Gävleborg, 2022-2030.

 • Andréas Eriksson ger en övergripande information om det ekonomiska läget och hur förvaltningen arbetar för att nå en ekonomi i balans. Åtgärder i form av prisjusteringar och trafikreduceringar har genomförts, dock är indexutvecklingen för drivmedel problematisk. Förändringar kan komma att ske i och med att reduktionsplikten kommer att ändras efter årsskiftet. 

   

  Förslag på ytterligare prisjusteringar tillika trafikreduceringar presenteras och vid hållbarhetsnämndens sammanträde 5 december 2023 ska beslut fattas. I det fall som regionfullmäktige (12 december 2023) beslutar i enlighet med kommande förslag, kan förändringar genomföras i februari 2024 (prisjusteringar) respektive juni 2024 (trafikreduceringar). 

 • Ett initiativärende från Lars Öberg (S) har inkommit med följande yrkanden:

   

  • Utgångspunkten för alla besparingsåtgärder måste vara att upprätthålla det regionala trafikförsörjningsprogrammets integritet och dess angivna mål, för att inte riskera Region Gävleborgs relationer till kommuner, näringsliv och föreningsliv.
  • Riskanalys och konsekvensanalys ska genomföras för varje förslag till åtgärd som kan bli aktuellt. Sådana analyser ska göras utifrån trafikförsörjningsprogrammets mål och målindikatorer, med det överordnade syftet att gruppen barn och unga ska så långt möjligt skyddas från försämringar.
  • Besparingsåtgärder får ej vidtas som skadar långsiktiga utvecklingsmöjligheter i länet.
 • Katarina Nilsson föredrar den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2023 och avvikelsen på budget är fortsatt främst kopplat till minskade trafikintäkter. 

 • Katarina Nilsson föredrar budgetramar 2024 för hållbarhetsnämnden. Den generella uppräkningen för nämnden är 3%, övriga tillskott på närmare 33 mnkr och de tillfälliga tillskotten (38 mnkr) 2023 kvarstår även 2024. Budget 2024 uppgår till drygt 683 mnkr. 

 • X-trafik och UL erbjuder gemensamma biljetter som gör det enklare att resa över länsgräns samt inom Gävleborgs län och Upplands län på en och samma biljett.

   

  Kombinationsbiljetter och kundkategorier är idag följande:

  • Årsbiljett (vuxen)
  • 30-dagarsbiljett (7-19 år, studerande och vuxen)
  • 24-timmarsbiljett (7-19 år och vuxen)
  • Enkelbiljett (7-19 år och vuxen)

   

  Biljetterna gäller på X-trafiks bussar, X-tåg, ULs bussar, Mälartåg (till/från Gävle-Uppsala samt till/från Uppsala, Västerås, Strängnäs och Sala) samt med SJ inom Gävleborgs län med SJ-tågtillägg.

   

  Region Uppsala/UL har beslutat att genomföra prisjusteringar, ändring av zonstruktur samt ändring av vilka kundkategorier som har rätt till rabatterat pris vid biljettköp.

   

  Region Gävleborg/X-trafik har sedan tidigare ett beslut på att genomföra prisjustering (HN 2023/45) den 5 februari 2024.

   

  ULs beslut får följande påverkan:

   

  • Prisjustering och ändrad zonstruktur:
   En passiv prisjustering behöver genomföras, där priset justeras för kombinationsbiljetter X-trafik och UL. Det innebär prisjustering för
   årsbiljett, 30-dagarsbiljett, 24-timmarsbiljett samt enkelbiljett.

   UL inför enzonstaxa även för enkelbiljetter vilket innebär att utbudet för enkelbiljetterna X-trafik och UL justeras, det blir färre antal biljetter då UL tar bort zoner.

   

  • Kundkategorier:
   Utifrån ULs beslut om justerade kundkategorier kan även kundkategorin förmånstagare få möjlighet att köpa 30-dagarsbiljett, 24-timmarsbiljett och enkelbiljett. Kategorin studerande kan redan i dag köpa 30-dagarsbiljett men kommer få möjlighet att köpa även 24-timmarsbiljett och enkelbiljett.

   

  • Justering av bilagor i Samverkansavtal X-trafik och UL:
   Utifrån de av UL beslutade förändringar som beskrivits ovan kommer innehållet att behöva justeras i två av bilagorna (bilaga 2 Biljettsamarbete och bilaga 2.1 Aktuell biljettprislista för gemensamma biljetter) i det Samverkansavtal som finns mellan Region Gävleborg/X-trafik och Region Uppsala/UL.

   

  Följande handlingar bifogas till ärendet:

  • Bilaga 2 Biljettsamarbete
  • Bilaga 2.1 Aktuell biljettprislista för gemensamma biljetter
 • X-trafik och Dalatrafik erbjuder gemensamma biljetter som gör det enklare att resa både i Gävleborgs län och Dalarnas län på en och samma biljett.

   

  Kombinationsbiljetterna som finns är 30-dagarsbiljett och årsbiljett för kundkategorierna vuxen, 7-19 år, studerande samt seniorbiljett (endast som årsbiljett).

   

  Biljetterna gäller på X-trafiks bussar, X-tåg, Dalatrafiks bussar, Tåg i Bergslagen (TiB) samt med SJ inom Gävleborgs län med SJ-tågtillägg.

   

  Förutsatt att Region Dalarna/Dalatrafik under november 2023 får ett politiskt beslut att införa en ny prismodell kommer en passiv prisjustering att genomföras och Bilaga 2 –Biljettsamarbete samt Bilaga 2.1 – Prissättning och intäktsfördelning i befintligt samverkansavtal mellan X-trafik och Dalatrafik att justeras.

   

  Region Gävleborg/X-trafik har sedan tidigare ett beslut på att genomföra prisjustering den 5 februari 2024 (HN 2023/45).

   

  Följande justeras i bilagorna i befintligt samverkansavtal mellan X-trafik och Dalatrafik:

   

  Bilaga 2.1 – Prissättning och intäktsfördelning:

  • Bilagan justeras med nya biljettpriser.

  Bilaga 2 – Biljettsamarbete:

  • Dagens zongiltighet ”Hofors – Falun – Borlänge” ändras till ”Dalatrafik län – X-trafik Falun – Hofors”. Zongiltigheten utökas därmed inom Dalarnas län och gäller i hela Dalarna med Dalatrafiks trafik.
  • En överenskommelse läggs till gällande att X-trafiks årsbiljett, 30-dagarsbiljett, seniorbiljett samt Ung i Gävleborgbiljett med giltighet till Falun ska gälla med Dalatrafiks trafik inom zonen för Falun. X-trafik ersätter Dalatrafik med resandeincitamentskostnaden två (2) kr per påstigande resenär.

   

  Följande handlingar bifogas till ärendet:

  • Prislista
  • Bilaga 2 – Biljettsamarbete
  • Bilaga 2.1 – Prissättning och intäktsfördelning

   

 • Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd har årligen avsatt medel för miljösatsningar – de så kallade ”miljöpengarna”.

   

  Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter
 • I en motion föreslår Patrik Stenvard (M) och Ann Charlotte Granath (M) följande:

   

  • Att Region Gävleborg arbetar fram ett regionalt idrottsprogram
  • Att detta görs tillsammans och i samförstånd med idrottsrörelsen i länet
 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) följande:

   

  • Att Region Gävleborg prioriterar E4: an i kontakt med andra myndigheter.
  • Att Region Gävleborg genomför en satsning på att tillsammans med alla kommuner i regionen lyfta fram hur viktig E4:an är för vår region.
  • Att Region Gävleborg genom sina infrastrukturpengar prioriterar om så att utvecklingen av E4:an till fyrfilsväg kan påskyndas.
  • Att motionen behandlas så den kan beslutas senast maj 2022.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.