Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 15 min)

   

  Förvaltningen informerar

   

  • Ekonomisk månadsrapport per juli 2022 (Katarina Nilsson, 10 min)
 •   6

  Årsplan och budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025

 • Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Besök - Representanter med beviljad IOP (30 min)
 • Region Gävleborg har sedan tidigare ett hyresavtal (HN 2017/123) avseende hyra av Reginafordon med AB Transitio. AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar tågfordon åt sina ägare vilka är 20 svenska regioner. Vid eventuella förändringar av fordonsflottans sammansättning revideras hyresavtalets ”Bilaga 1 Hyresobjekten” samt ”Bilaga 2 Hyra”.

   

  Region Gävleborg har ett beslut i regionfullmäktige (RS 2017/1929-2) gällande att ingå hyresavtal och borgensavtal för maximalt 1 st. 3-vagnars- och 3 st. 2-vagnars Reginafordon.

   

  Region Gävleborg ingick avtal om övertagande av tre Reginafordon (RS 2019/319-21), fordonen benämns X9052, X9053 och X9054, alla dessa var 2-vagnarsfordon. Region Gävleborg (X-trafik) har egentligen behov av 1 st. 3-vagnarsfordon och 2 st. 2-vagnarsfordon. När Region Uppsala (UL) den 11 juni 2022 överlämnade sina resterande Reginafordon kunde Region Gävleborg överta ett av Region Uppsalas 3-vagnarsfordon (X9044) samtidigt överlämnade Region Gävleborg ett 2-vagnarsfordon (X9052) till Mälardalstrafik MÄLAB AB.

   

  I samband med överlämningen av fordonen den 11 juni 2022 upprättades ett överlåtelseavtal mellan Region Uppsala och Region Gävleborg för Reginafordon X9044 samt ett överlåtelseavtal mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB för Reginafordon X9052.

   

  Både Region Gävleborg och Region Uppsala är delägare av AB Transitio och är därmed godkända hyrestagare enligt AB Transitios aktieägaravtal vilket innebär att ingen garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra behöver upprättas för denna överlåtelse.

   

  Gällande överlåtelseavtalet mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB avseende Regina X9052 behöver även en garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra upprättas. Anledningen till detta är att Mälardalstrafik MÄLAB AB inte är en delägare av AB Transitio och är enligt AB Transitios aktieägaravtal därmed ingen godkänd hyrestagare.

   

  Om Mälardalstrafik MÄLAB AB inte skulle kunna erlägga fordonshyran för Reginafordonet X9052 kommer Region Gävleborg, i egenskap av garant, att behöva erlägga denna. Hyreskostnaden är i dagsläget cirka 3,3 mnkr/år, hyreskostnaden kan komma att justeras i framtiden utifrån åtgärder som underhåll och förbättring av fordonet.

   

  Då Mälardalstrafik MÄLAB AB ägs och finansieras av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland är risken låg att fordonshyran inte skulle kunna erläggas.

 • Befintligt avtal för busstrafiken i Hälsingland gäller till och med den 15 juni 2025. I pågående upphandling och inför kommande avtal som ska träda i kraft den 16 juni 2025 behöver Region Gävleborg, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, fatta beslut om allmän trafikplikt för området enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065). Beslutet om allmän trafikplikt avser den kommande avtalsperioden.

 • Befintligt avtal för drift och underhåll av X-tågen gäller till och med den 15 juni 2025. I pågående upphandling och inför kommande avtal som ska träda i kraft den 16 juni 2025 behöver Region Gävleborg, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, fatta beslut om allmän trafikplikt för området enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065). Beslutet om allmän trafikplikt avser den kommande avtalsperioden.  

 • För att underlätta det löpande arbetet med att förse regionens verksamheter med ändamålsenliga gallringsbeslut föreslås att gällande delegationsordning revideras för att möjliggöra att gallringsbeslut delegeras till Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektören med möjlighet för vidaredelegation. För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

   

  Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 3 oktober 2022.

   

  Revideringen av delegationsordningen innehåller även administrativa ändringar rörande hanteringen av beslut om vidaredelegationer, förtydligande i delarna om nekande av utlämnande av allmänna handlingar samt en översikt av delegationsvägarna för avsnitt 7. Färdtjänst och riksfärdtjänst

 • Hållbarhetsnämnden tog 2021-11-23 §99 beslut om att avtal om IOP ska skrivas mellan Region Gävleborg och Kompis Sverige. Avtalet löper på ett år med möjlighet till förlängning som ska meddelas senast 3 månader innan avtalet går ut. Det innebär senast 2022-09-30.

   

  IOP är en samverkansform mellan en idéburen part och en offentlig part med ett gemensamt syfte och samverkan kring ofta komplexa frågor.

   

  Syftet med samverkan mellan Region Gävleborg och Kompis Sverige är att minska utanförskap och förebygga psykisk ohälsa hos främst gruppen nyanlända som är en riskgrupp för suicid.

 • Hållbarhetsnämnden tog 2021-11-23 §100 beslut om att avtal om IOP ska skrivas mellan Region Gävleborg och RFSL Gävleborg med syfte att förebygga psykisk ohälsa hos hbtqi-personer i Gävleborg. Avtalet löper på ett år med möjlighet till förlängning som ska meddelas senast 3 månader innan avtalet går ut. Det innebär senast 2022-09-30.

   

  IOP är en samverkansform mellan en idéburen part och en offentlig part med ett gemensamt syfte och samverkan kring ofta komplexa frågor. 

 • Hållbarhetsnämnden fattade den 2021-11-23 §101 beslut om att skriva avtal om IOP mellan Region Gävleborg och Krismottagningen Stickan. Syftet med samverkan skulle vara att skapa samtalsgrupper för män och att rekrytera och att utbilda volontärer som skulle hålla dessa grupper. Män, visar undersökningar, har svårare än kvinnor att söka hjälp för psykiska problem och i Gävleborg sticker särskilt gruppen äldre män ut i statistiken över suicid.

   

 • Syftet med ett regionalt cykelprogram är en strategisk samordning av arbetet med cykelfrågor såväl regionalt som mellankommunalt, för att ta tillvara på samordningsvinster men även stötta aktörer i regionen för att maximera arbetet med olika typer av cykelfrågor.

   

  Genom att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling kan trafikens negativa påverkan på miljön minska samtidigt som folkhälsan förbättras. Dessutom bidrar ökad cykling till goda förutsättningar för att nå ett mer hållbart samhälle såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Gävleborg och dess invånare har mycket att vinna på att det investeras i insatser för ökad och säker cykling, men det ställer samtidigt höga krav inom samhälls- och infrastrukturplaneringen. För att uppnå en ökad och säker cykling i Gävleborg behöver Region Gävleborg arbeta på olika sätt bland annat fokusera på insatsområden.

   

 •   16

  Av ledamöter väckta frågor

 • § 52

  Val av justerare

 • § 53

  Fastställande av dagordningen

 • § 54

  Anmälningar för kännedom

 • § 55

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Statusrapport - Kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson ger en övergripande bild av resandet inom kollektivtrafiken under sommaren och statistiken visar en fortsatt försiktig positiv utveckling.

   

  Inom den särskilda kollektivtrafiken råder en viss utmaning att möta efterfrågan på fordon (taxibilar) i och med ett ökat behov och beställningar gällande skolskjuts från kommuner. Inom den allmänna kollektivtrafiken har det generellt sett fungerat bra, undantaget viss problematik under Gävle Stadsfest på grund av felparkerade personbilar. 

   

  Tågtrafiken har, trots banarbete och stängningen av Gävle Central, fungerat bra. Dock meddelade Trafikverket med kort varsel att arbetet på Centralstationen behövde förlängas något, vilket innebar svårigheter att ställa om med ersättningstrafik. 

   

  Ytterligare prövningstillstånd kommer ej att ges gällande upphandlingen av busstrafiken i Gästrikland, och därmed kommer avtalsskrivning att ske inom kort. 

   

  Ekonomisk månadsrapport per juli 2022

   

  Katarina Nilsson föredrar den ekonomiska månadsrapporten per juli 2022 och avvikelsen på budget är fortsatt främst kopplat till minskade trafikintäkter. Dock visar resandetrenden en fortsatt en positiv utveckling.

 • Katarina Nilsson föredrar budgetprocessen och de planeringsförutsättningar som ligger till grund för densamme. Beslut i ärendet kommer att ske vid nämndens sammanträde 27 september 2022. 

 • Besök - Representanter med beviljad IOP

   

  Stickan

  Gunilla Lindfeldt informerar om den ideella och politiskt obundna föreningen Stickan som startades 1991. I egenskap av en fristående och idéburen förening, ger den en annan form av trygghet än andra samhällsinstitutioner (myndigheter) och har ett stort förtroendekapital hos män. 

   

  Verksamheten drivs av en ideell styrelse som även har arbetsgivaransvaret för de anställda som arbetar på krismottagningen. De två terapeuterna ger stöd och hjälp till män, som befinner sig i någon form av livskris. Dessvärre är det flertalet män som söker hjälp väldigt sent, vilket innebär att det ofta rör sig komplexa problem. 

   

  Målsättningen med arbetet inom IOP är att möjliggöra förebyggande arbete samt starta upp samtalsgrupper i andra delar av länet. Vidare syftar det till att skapa ett socialt nätverk och erfarenhetsutbyte män emellan i ett tidigare stadium än idag. I dagsläget sker planering för utbildning av samtalsvärdar i Hudiksvall och Sandviken.

   

  RFSL Gävleborg

  Johanna Eskman informerar om föreningens uppdrag som bland annat utgörs av ett suicidpreventivt arbete. Föreningen har upplevt ett ökat behov av stödjande verksamhet för länets htbqi-personer, och då särskilt riktade insatser till unga personer inom målgruppen. 

   

  Under maj 2022 har en kartläggning genomförts i länet för att undersöka hur målgruppen mår. Resultatet visar att, jämfört med befolkningen generellt sett, har målgruppen ett lägre förtroende för samhälleliga instanser och en högre psykisk ohälsa. Vidare uppges de i större utsträckning sakna trygga sociala sammanhang i deras hemkommuner. 

   

  Målsättningen med IOP är exempelvis att anställa en kvalificerad person som kan bidra till att förutsättningarna till stödsamtal för unga hbtqi-personer skapas. Vidare planeras föreläsningar och sociala mötesplatser i länet.

   

  Kompis Sverige

  Johan Bäckström föredrar verksamhetens arbete för att underlätta integreringen i samhället genom att skapa sociala kontakter mellan nya respektive etablerade svenskar. Aktiviteter sker exempelvis i form av kostnadsfria gruppaktiviteter och kompismatchning.

   

  Matchning av kompisar är individanpassat och bygger på kontinuitet och långsiktighet. Efter en nätbaserad anmälan, förmedlas kontakt mellan de individer som matchats utifrån gemensamma nämnare. Deltagarna träffas regelbundet under minst sex (6) månader och under tiden sker flertalet uppföljningar. Resultat av uppföljningar visar att över hälften av kompisarna fortsätter att umgås efter sex månader. 

   

  Målsättningen för IOP i Gävleborg är att minst 75 nyetablerade svenskar ska hitta kompisar genom matchning. Vidare ska gruppaktiviteter för relationsskapande erbjudas samt utveckla en finansieringsmodell som utgår ifrån lokala behov. 

 • Region Gävleborg har sedan tidigare ett hyresavtal (HN 2017/123) avseende hyra av Reginafordon med AB Transitio. AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar tågfordon åt sina ägare vilka är 20 svenska regioner. Vid eventuella förändringar av fordonsflottans sammansättning revideras hyresavtalets ”Bilaga 1 Hyresobjekten” samt ”Bilaga 2 Hyra”.

   

  Region Gävleborg har ett beslut i regionfullmäktige (RS 2017/1929-2) gällande att ingå hyresavtal och borgensavtal för maximalt 1 st. 3-vagnars- och 3 st. 2-vagnars Reginafordon.

   

  Region Gävleborg ingick avtal om övertagande av tre Reginafordon (RS 2019/319-21), fordonen benämns X9052, X9053 och X9054, alla dessa var 2-vagnarsfordon. Region Gävleborg (X-trafik) har egentligen behov av 1 st. 3-vagnarsfordon och 2 st. 2-vagnarsfordon. När Region Uppsala (UL) den 11 juni 2022 överlämnade sina resterande Reginafordon kunde Region Gävleborg överta ett av Region Uppsalas 3-vagnarsfordon (X9044) samtidigt överlämnade Region Gävleborg ett 2-vagnarsfordon (X9052) till Mälardalstrafik MÄLAB AB.

   

  I samband med överlämningen av fordonen den 11 juni 2022 upprättades ett överlåtelseavtal mellan Region Uppsala och Region Gävleborg för Reginafordon X9044 samt ett överlåtelseavtal mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB för Reginafordon X9052.

   

  Både Region Gävleborg och Region Uppsala är delägare av AB Transitio och är därmed godkända hyrestagare enligt AB Transitios aktieägaravtal vilket innebär att ingen garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra behöver upprättas för denna överlåtelse.

   

  Gällande överlåtelseavtalet mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB avseende Regina X9052 behöver även en garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra upprättas. Anledningen till detta är att Mälardalstrafik MÄLAB AB inte är en delägare av AB Transitio och är enligt AB Transitios aktieägaravtal därmed ingen godkänd hyrestagare.

   

  Om Mälardalstrafik MÄLAB AB inte skulle kunna erlägga fordonshyran för Reginafordonet X9052 kommer Region Gävleborg, i egenskap av garant, att behöva erlägga denna. Hyreskostnaden är i dagsläget cirka 3,3 mnkr/år, hyreskostnaden kan komma att justeras i framtiden utifrån åtgärder som underhåll och förbättring av fordonet.

   

  Då Mälardalstrafik MÄLAB AB ägs och finansieras av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland är risken låg att fordonshyran inte skulle kunna erläggas.

 • Befintligt avtal för busstrafiken i Hälsingland gäller till och med den 15 juni 2025. I pågående upphandling och inför kommande avtal som ska träda i kraft den 16 juni 2025 behöver Region Gävleborg, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, fatta beslut om allmän trafikplikt för området enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065). Beslutet om allmän trafikplikt avser den kommande avtalsperioden.

 • Befintligt avtal för drift och underhåll av X-tågen gäller till och med den 15 juni 2025. I pågående upphandling och inför kommande avtal som ska träda i kraft den 16 juni 2025 behöver Region Gävleborg, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, fatta beslut om allmän trafikplikt för området enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065). Beslutet om allmän trafikplikt avser den kommande avtalsperioden.  

 • För att underlätta det löpande arbetet med att förse regionens verksamheter med ändamålsenliga gallringsbeslut föreslås att gällande delegationsordning revideras för att möjliggöra att gallringsbeslut delegeras till Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektören med möjlighet för vidaredelegation. För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

   

  Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 3 oktober 2022.

   

  Revideringen av delegationsordningen innehåller även administrativa ändringar rörande hanteringen av beslut om vidaredelegationer, förtydligande i delarna om nekande av utlämnande av allmänna handlingar samt en översikt av delegationsvägarna för avsnitt 7. Färdtjänst och riksfärdtjänst

 • Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

 • Hållbarhetsnämnden tog 2021-11-23 §99 beslut om att avtal om IOP ska skrivas mellan Region Gävleborg och Kompis Sverige. Avtalet löper på ett år med möjlighet till förlängning som ska meddelas senast 3 månader innan avtalet går ut. Det innebär senast 2022-09-30.

   

  IOP är en samverkansform mellan en idéburen part och en offentlig part med ett gemensamt syfte och samverkan kring ofta komplexa frågor.

   

  Syftet med samverkan mellan Region Gävleborg och Kompis Sverige är att minska utanförskap och förebygga psykisk ohälsa hos främst gruppen nyanlända som är en riskgrupp för suicid.

 • Hållbarhetsnämnden tog 2021-11-23 §100 beslut om att avtal om IOP ska skrivas mellan Region Gävleborg och RFSL Gävleborg med syfte att förebygga psykisk ohälsa hos hbtqi-personer i Gävleborg. Avtalet löper på ett år med möjlighet till förlängning som ska meddelas senast 3 månader innan avtalet går ut. Det innebär senast 2022-09-30.

   

  IOP är en samverkansform mellan en idéburen part och en offentlig part med ett gemensamt syfte och samverkan kring ofta komplexa frågor. 

 • Hållbarhetsnämnden fattade den 2021-11-23 §101 beslut om att skriva avtal om IOP mellan Region Gävleborg och Krismottagningen Stickan. Syftet med samverkan skulle vara att skapa samtalsgrupper för män och att rekrytera och att utbilda volontärer som skulle hålla dessa grupper. Män, visar undersökningar, har svårare än kvinnor att söka hjälp för psykiska problem och i Gävleborg sticker särskilt gruppen äldre män ut i statistiken över suicid.

   

 • Syftet med ett regionalt cykelprogram är en strategisk samordning av arbetet med cykelfrågor såväl regionalt som mellankommunalt, för att ta tillvara på samordningsvinster men även stötta aktörer i regionen för att maximera arbetet med olika typer av cykelfrågor.

   

  Genom att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling kan trafikens negativa påverkan på miljön minska samtidigt som folkhälsan förbättras. Dessutom bidrar ökad cykling till goda förutsättningar för att nå ett mer hållbart samhälle såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Gävleborg och dess invånare har mycket att vinna på att det investeras i insatser för ökad och säker cykling, men det ställer samtidigt höga krav inom samhälls- och infrastrukturplaneringen. För att uppnå en ökad och säker cykling i Gävleborg behöver Region Gävleborg arbeta på olika sätt bland annat fokusera på insatsområden.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.