Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   5

  Utredning Primärvård

 • Region Gävleborg delar, som en del i den interna läkarutbildningen, årligen ut Handledarpriset.

  Detta för att uppmärksamma den kliniska handledningens betydelse för yngre läkares utveckling. Priset gör det möjligt att premiera goda föredömen bland de många kunniga och erfarna läkare som finns i regionen, som dagligen bidrar till en bättre sjukvård för regionens invånare genom att stötta yngre kollegor och dela med sig av sina kunskaper.

  Juryn för priset består av styrelsen i regionens underläkarförening, SYLF Gävleborg. Varje år kan Region Gävleborgs AT-läkare, ST-läkare och övriga underläkare nominera handledare som skapar en god undervisningssituation för läkare under utbildning.

   

  Bland årets nominerade kandidater, fördelade över hela länet i såväl primär- som sjukhusvård, har juryn i år valt att ge priset till…

   

  Utdelning sker vid fullmäktiges novembersammanträde.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2023-09-27 om sammanträdesdagar för år 2024. Därefter har diskussioner varit att justera vissa sammanträdesdagar, med hänsyn till kollision av nämnder och problem med sammanträdesrum.

   

   

  Från ordförande föreslås justeringar på så sätt att:

  23/1 HSN, som tidigare

  14/2 ändras till 15/2 HSN

  19/3 som tidigare

  25/4 ändras till 26/4 HSN

  21/5 ändras till 22/5 HSN 

  11/6 HSN, som tidigare

  28/8 HSN, som tidigare

  25/9 ändras till 26/9 HSN

  6/11 HSN , som tidigare

  3/12 ändras till 4/12 HSN

   

   

  Kallelse med handlingar och om plats och tid publiceras i MeetingsPlus en vecka innan sammanträdet.

 •   8

  Resultatredovisning per okt

 • Regionfullmäktige beslutar 28 november gällande fördelning budgetram för 2024 till styrelsen och nämnder, och därefter beslutar hälso-och sjukvårdsnämnden om fördelning inom nämndens verksamheter.

 • Från Socialdemokraterna väcktes rubricerade initiativärende 2023-08-30 med följande yrkande: 

  1. Att det snarast tillsätts en utredning som förklarar orsakerna till att svarstiderna för ambulansen ökat.

  2. Att utredningen presenterar förslag till åtgärder för att svarstiderna kommer ner till den fastställda.

  3. Att utredningen redovisas för Hälso- och sjukvårdsnämnden senast på sammanträdet i november.

 •   11

  Initiativärende (S) Andra regioners oro inför informationsplikt

 •   12

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 •   13

  Åtgärder för ekonomi i balans

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning avseende hantering av synpunkter och klagomål. Granskningens syfte är att granska om patientnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har ett ändamålsenligt sätt att hantera synpunkter från patienter och att det sker med en god intern kontroll. Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att patientnämnden till övervägande del och hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad omfattning har ett ändamålsenligt sätt att hantera synpunkter och klagomål från patienter och att det sker med en god intern kontroll.

 • Uppföljning gällande Hälso-och sjukvårdsnämndens beslut 2023-01-31, om förfrågan till kommunernas ställningstagande av att genomföra skatteväxling för hembesök på primärvårdsnivå.

 •   16

  Uppföljning Motion - Mammografi för kvinnor 75 år och äldre

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

  Jennie Forsblom, Lili André, Peter Åkerström och Lars Österberg, Kristdemokraterna föreslår: att Region Gävleborg tar bort egenansvar för rollator och inför lån av rollator för våra innevånare över 80 år genom Hjälpmedel SAM.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade medborgarförslag överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

  Medborgaren har inkommit med förslag om: En väg in och bemanning för vuxna med psykisk ohälsa

 • Från Socialdemokraterna väcktes rubricerade initiativärende 2023-08-30 med följande yrkande:

  ·  Att Region Gävleborg utvecklar och erbjuder en förstärkt utrednings- och uppföljningsverksamhet för barn med allergier.

 • Från Centerpartiet väcktes rubricerade initiativärende 2023-09-27 med följande yrkande: yrkar därför följande:

  -  Att hälso- och sjukvårdsnämnden utreder och tar fram en strategi för införandet av hemmonitorering för patienter i Region Gävleborg.

   

 • Initiativärende från (V), (C), (S) har inkommit med följande yrkande:

  • att arbetstagarorganisationerna, för berörda yrkesgrupper inom sjukvården, bjuds in till nämnden.

   

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.