Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Delgivningar

 •   5

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   6

  Kurser och konferenser

 •   7

  Beslutsuppföljning

 • Information om

  - Covid - 19

  - Nationella patientenkäten

 •   9

  Information om jämlikhetsutredningen

 •   10

  Resultatredovisning per 31 augusti 2021 - INFORMATION

 • Resultatet för perioden uppgick till 126,9 mnkr jämfört med budgeterade 74,4 mnkr, d.v.s. en positiv budgetavvikelse med 52,5 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 6 011,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 413,2 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse är högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 5 884,9 mnkr och avvek negativt mot budget med 360,7 mnkr. Främsta orsaker var att kostnader för egen och inhyrd personal översteg budget.

  Resultatprognosen för året uppgår till -53,0 mnkr. Verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 8 953,1 mnkr, vilket är 555,3 mnkr högre än budgeterat. Främsta anledning är ökade riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 9 006,1 mnkr, vilket är 608,3 mnkr högre än budgeterat. Ökningen finns främst inom egen personal samt kostnader för inhyrd personal.

  Periodens investeringar uppgick till 16,6 mnkr och där den största enskilda investeringen är en linjäraccelerator (strålningsapparat) till Onkologen. Investeringsprognosen för året är att investeringsramen för året kommer att hålla, även vissa osäkerheter finns kring vissa upphandlingar. 

  Mål och satsningar inom nämndens prioriterade områden för 2021 bedöms helt eller delvis kunna uppnås under året förutom målet ” Ökad tillgänglighet till den vård som patienten behöver”.

 • Redovisning av hälso- och sjukvårdens identifierade risker och status per sista augusti 2021. I internkontrollplanen beskrivs vad som ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, när och vem som är ansvarig för de olika kontrollmomenten.

 • I årets revidering ingår införande av en avgift per slutfört avsnitt inom digital kognitiv beteendeterapi (IKBT).

 •   14

  Årsplan och Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 - BESLUT

 • Förslag till sammanträdesdagar 2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättats.

 • Region Gävleborg har erbjudits att svara på remiss från Socialdepartementet – delbetänkandet av utredningen En sammanhållen God och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).

  Regeringen beslutade den 28 november 2019 att uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga (dir 2019:93). I utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bl.a. psykisk ohälsa. Ett slutbetänkande ska lämnas senast den 1 oktober 2021.

   

  Delbetänkandet presenterar förslag som ger regeringen möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.

   

  Utredningen föreslår i detta delbetänkande bland annat att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården.

  Vidare föreslår utredningen att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn och unga skärps samt att ett tydligt krav på samverkan mellan regionen och huvudmän inom skolväsendet införs.

  Sex steg beskriver också hur barn och unga med psykisk ohälsa kan få ett mer ändamålsenligt och samordnat stöd i vården.

   

 • Region Gävleborg har inbjudits inkomma med synpunkter på remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).

   

  Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård fick i sina tilläggsdirektiv från den 15 augusti 2019, utöver tidigare uppdrag, uppgiften att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar och vid behov lämna förslag om hur detta kan genomföras på ett effektivt sätt. Utredningen remitterar här sitt sista betänkande.

   

  I detta betänkande lämnar utredningen förslag på att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa. Vidare redovisas bedömningar av hur primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa under modellen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”. Modellen utgörs av ett antal principer och arbetssätt som tillsammans och/eller kombinerat förbättrar bemötandet och omhändertagandet av den enskilde, och bättre möter behoven på befolkningsnivå.

   

 •   18

  Information - IVO/SÄBO-rapporten

 •   19

  Information från Sjukvårdsregion Mellansverige

 •   20

  Information Nätverk Välfärd

 • Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.

   

  En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.

   

  Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är tänkt att vara evakuerade i moduler.

   

 • § 107

  Val av justerare samt datum för justering

 • § 108

  Fastställande av föredragningslistan

 • § 109

  Delgivningar

 • Inga beslut aktuella för anmälan.

 • Inga kurser och konferenser aktuella.

 • Inga beslut är aktuella för uppföljning.

 • Johan Kaarme Informerar om

  - Covid - 19, bland annat smittläget, vaccinationer och vårdgarantin.

  - Nationella patientenkäten

   

  Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor.

 • Emma Mårtensson och Katarina Lundin presenterar resultatet av jämlikhetsutredningen -

  Jämlikt Gävleborg - med särskild inriktning på avsnitten om vård och hälsa.

  En digital konferens kommer att genomföra den 17 november 2021 kl 13.00- 16.00 då

  Jämlikt Gävleborg i sin helhet kommer att presenteras.

 • Erik Lundgren redovisar månadsrapporten per den 31 augusti 2021 och en prognos

  för tiden fram till årsskiftet.

 • Resultatet för perioden uppgick till 126,9 mnkr jämfört med budgeterade 74,4 mnkr, d.v.s. en positiv budgetavvikelse med 52,5 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 6 011,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 413,2 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse är högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 5 884,9 mnkr och avvek negativt mot budget med 360,7 mnkr. Främsta orsaker var att kostnader för egen och inhyrd personal översteg budget.

  Resultatprognosen för året uppgår till -53,0 mnkr. Verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 8 953,1 mnkr, vilket är 555,3 mnkr högre än budgeterat. Främsta anledning är ökade riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 9 006,1 mnkr, vilket är 608,3 mnkr högre än budgeterat. Ökningen finns främst inom egen personal samt kostnader för inhyrd personal.

  Periodens investeringar uppgick till 16,6 mnkr och där den största enskilda investeringen är en linjäraccelerator (strålningsapparat) till Onkologen. Investeringsprognosen för året är att investeringsramen för året kommer att hålla, även vissa osäkerheter finns kring vissa upphandlingar. 

  Mål och satsningar inom nämndens prioriterade områden för 2021 bedöms helt eller delvis kunna uppnås under året förutom målet ” Ökad tillgänglighet till den vård som patienten behöver”.

 • Redovisning av hälso- och sjukvårdens identifierade risker och status per sista augusti 2021. I internkontrollplanen beskrivs vad som ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, när och vem som är ansvarig för de olika kontrollmomenten.

   

  Tommy Stokka redovisar en uppföljning av internkontrollplanen per augusti 2021.

 • I årets revidering ingår införande av en avgift per slutfört avsnitt inom digital kognitiv beteendeterapi (IKBT).

   

  Erik Lundgren informerar vid dagens sammanträde.

 • Tommy Stokka och Erik Lundgren föredrar förslag till årsplan och budget 2022

  samt ekonomisk plan 2023 - 2024 för hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • Förslag till sammanträdesdagar 2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättats.

   

  Ordföranden ställer frågan till ledamöterna om hur resterande sammanträden 2021

  ska genomföras med hänsyn till coronapandemin - fysiska möten, digitala möten

  eller så kallade "hybridmöten".

   

  Ledamöterna uppfattning är att en återgång till fysiska möten är önskvärd men att 

  så kallade "hybridmöten" accepteras för nämndens sammanträden under resterande

  del av 2021.

 • Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.

   

  En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.

   

  Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är tänkt att vara evakuerade i moduler.

   

  Fastighets-, teknik-och miljöutskottet har föreslagit att regionfullmäktige ska besluta om en investering i erforderliga evakueringslokaler. Förslaget förutsätter dock hälso- och sjukvårdsnämndens godkännande.

 • Kjell Norman och Peo Hermansson medverkar vid dagens sammanträde och informerar om 

  Region Gävleborgs yttrande över IVO:s granskningsrapport avseende läkarmedverkan vid

  särskilda boenden (SÄBO) under coronapandemin.

  Redovisningen upptar flertalet förslag till åtgärder och insatser för att förbättra möjligheterna 

  till läkarmedverkan vid kommunernas särskilda boenden.

 • Region Gävleborg har erbjudits att svara på remiss från Socialdepartementet – delbetänkandet av utredningen En sammanhållen God och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).

  Regeringen beslutade den 28 november 2019 att uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga (dir 2019:93). I utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bl.a. psykisk ohälsa. Ett slutbetänkande ska lämnas senast den 1 oktober 2021.

   

  Delbetänkandet presenterar förslag som ger regeringen möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.

   

  Utredningen föreslår i detta delbetänkande bland annat att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården.

  Vidare föreslår utredningen att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn och unga skärps samt att ett tydligt krav på samverkan mellan regionen och huvudmän inom skolväsendet införs.

  Sex steg beskriver också hur barn och unga med psykisk ohälsa kan få ett mer ändamålsenligt och samordnat stöd i vården.

   

 • Region Gävleborg har inbjudits inkomma med synpunkter på remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).

   

  Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård fick i sina tilläggsdirektiv från den 15 augusti 2019, utöver tidigare uppdrag, uppgiften att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar och vid behov lämna förslag om hur detta kan genomföras på ett effektivt sätt. Utredningen remitterar här sitt sista betänkande.

   

  I detta betänkande lämnar utredningen förslag på att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa. Vidare redovisas bedömningar av hur primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa under modellen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”. Modellen utgörs av ett antal principer och arbetssätt som tillsammans och/eller kombinerat förbättrar bemötandet och omhändertagandet av den enskilde, och bättre möter behoven på befolkningsnivå.

   

 • Ordföranden och hälso-och sjukvårdsdirektören informerar om nästa sammanträde

  med Sjukvårdsregion Mellansverige.

 • Ordföranden informerarom verksamheten inom Nätverk Välfärd - samverkan mellaln

  Region Gävleborg och länets kommuner för informationsutbyte i gemensamma frågor

  inom områdena vård, skola och omsorg.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.