Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordningen

 •   4

  Anmälan av delegationsärenden

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Kurser och konferenser

 •   7

  Uppföljning av tidigare tagna beslut

 • Vårdplatser sommaren 2019/nuläge

  Jourskuldens storlek

  Skillnad jour och beredskap

  Medarbetarenkäten 2019

   

 • I regionfullmäktiges budget för 2019 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 6 072,0 mnkr. Årets resultat uppgick till -243,0 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter avvek positivt mot budget med 214,8 mnkr, främst med anledning av ökade statsbidrag. Verksamhetens kostnader avvek negativt mot budget med 457,8 mnkr, främst på grund av att kostnaderna för inhyrd personal och egen personal varit högre än planerat. Finansiella kostnader var 1,1 mnkr lägre än budget. Hälso- och sjukvårdsdirektören har under årets redovisat åtgärder för en ekonomi i balans och ett antal av dessa har haft effekt under 2019.

  Årets investeringar uppgick till 58,4 mnkr, vilket var 58,8 mnkr lägre än planerat. Avvikelsen mot budget beror främst på beslut i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp att för tillfället avvakta investering i operationsrobot samt förseningar upphandlingsprocesser av bland annat en magnetröntgenkamera. De största investeringarna under perioden var en kombinerad interventions- och datortomografiutrustning, Gävle sjukhus, för 12,1 mnkr.

  Av de politiska prioriteringarna bedöms de flesta av målen som uppnådda helt eller delvis. Målen ”förbättra tillgängligheten”, ”förbättra kontinuiteten”, ”minska vårdskador” samt ”sjukskrivningarna skall minskas” bedöms till viss del vara uppnådda.

 •   10

  Budget- och planeringsförutsättningar 2021 - INFORMATION

 • En granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning har genomförts. Revisorernas bedömning är att Regionstyrelsen, i begränsad utsträckning, har säkerställt att arbetet med anskaffning av medicinteknisk utrustning är ändamålsenlig.

  Ett flertal rekommendationer lämnas av revisorerna. De viktigaste åtgärderna för att möta revisorernas rekommendationer är:

  Ett utökat samarbete med Medicin teknik för att jobba mer mot en ”livscykelhantering” av medicintekniska produkter.

  Samarbete med Framtidsbygget för att ta fram en långsiktig investeringsplan för övergripande behov av medicinteknisk utrustning i och med flytt till nya lokaler.

  Beslut om upphandling av IT-stöd är taget, förberedelser för upphandling pågår.

  Investeringsramen är en godkänd investeringsnivå och innebär inte beslut om att upphandla enskilda investeringar. Teknikutveckling, nya behandlingsmetoder med mera kan leda till förändrade behov av investeringar och ibland kan investeringar behöva flyttas fram på grund av långa upphandlingstider (t ex överklaganden, svårt att få loss personal för referensgruppsarbete och kravspecificering).

  Hälsoekonomiska värderingar kommer ingå som en del i ett ordnat införande av medicintekniska produkter, vilket är under utveckling på nationell, regional och lokal nivå.

  Bilagor

 • Syftet med ett gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för patienter och anhöriga vid vård utanför den egna regionen är att skapa jämlika förutsättningar för patienter samt anhöriga/närstående vid vård utanför den egna regionen.

  Den kartläggning som har gjorts visar att regionerna har ett relativt gemensamt synsätt i frågan.

  Det gemensamma regelverket reglerar boende vid vård utanför det egna länet för:

  • Patienter

  • Anhöriga till vuxna patienter

  • Anhöriga till minderåriga patienter

  • Anhöriga till patienter med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd

 • I en motion föreslår Hans Backman (L)

  1. Att det i Region Gävleborg ska finnas en möjlighet för läkare att mörka ett helt besök i systemet så att det inte blir tillgängligt på nätet

  2. Att det i region Gävleborg ska inrättas ett multikompetent specialistteam som kan gå in som hjälp vid upptäckt av ett könsstympat barn

  3. Att det Region Gävleborg införs en obligatorisk utbildning till samtlig vårdpersonal angående hedersförtryck

  Bilagor

 • Vårdgivaren är enligt Patientsäkerhetslagen skyldig att upprätta årlig Patientsäkerhetsberättelse.  Region Gävleborgs Kvalitet- och Patientsäkerhetsberättelse beskriver struktur, process och resultat för patientsäkerhetsarbetet 2019.

  Bollnäs sjukhus Kvalitet- och Patientsäkerhetsberättelse beskriver struktur, process och resultat för patientsäkerhetsarbetet 2019 för Bollnäs sjukhus/Aleris.  Region Gävleborgs Kvalitet och patientsäkerhetsberättelse beskriver även mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2020 för Region Gävleborg inkluderat Bollnäs sjukhus.

 •   15

  Information Nya läkarutbildningen

 •   16

  Information från Samverkansnämnden Uppsala - Örebro sjukvårdsregion

 • Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios och utgör Samverkansnämndens rekommendation till Regionerna. Den har som syfte att bidra till en mer likvärdig vård och omsorg vid endometrios och till att vara ytterligare underlag i styrning och ledning av hälso- och sjukvården.

  Bilagor

 • 2015 utfördes en granskning av hanterandet av avvikelser inom Region Gävleborg. Nu har en uppföljning gjorts som visar att Regionstyrelsen till övervägande del hanterat de brister som framkommit i tidigare granskning.

  Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna åtgärdsförslag som Regionstyrelsen svarar på. De viktigaste åtgärderna för att möta revisorernas åtgärdsförslag är:

  Det finns en utarbetad plan för att säkerställa att rutiner och beskrivningar efterföljs, bland annat pågår ett arbeta för att stärka kvalitetssamordnarens roll

  Plan för hur avvikelser följs upp finns

  Internkontrollplan för 2019 är fastställd

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.