Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordningen

 •   4

  Anmälan av delegationsärenden

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Kurser och konferenser

 •   7

  Beslutsuppföljning

 • Covid-19 - Signar Mäkitalo

  Digitala vårdmöten

  Inera

   

 •   9

  Resultatredovisning per februari

 • I årets revidering ingår införande av en patientavgift för kvalificerade telefonkontakter för andra personalkategorier än läkare.

 •   11

  Årsplan och Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 - INFORMATION

 •   12

  Information - Tillgänglighet

 • Slutredovisning.

 •   14

  Information - God och nära vård/Folkhälsoarbete

 •   15

  Information från Samverkansnämnden Uppsala - Örebro sjukvårdsregion

 • Enligt lagen om merkostnadsersättning (kap 50, socialförsäkringsbalken, 2010:110) kan den som är sjuk eller funktionshindrad under vissa förutsättningar få behovsbaserad merkostnadsersättning från Försäkringskassan, från 19 års ålder, för att täcka de merkostnader som hemdialys innebär. Personer som startar sin hemdialys efter 65 års ålder har idag inte möjlighet att få statlig ersättning för sina merkostnader. Samverkansnämnden, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, rekommenderar samtliga regioner inom sjukvårdsregionen att införa ersättning till dessa patienter enligt schablon.

  Rekommendationen syftar till att bidra en mer jämlik vård i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

 • I en motion föreslår Patrik Stenvard (M) och Annemari Bergström (M)

  • att Region Gävleborg förbättrar och utökar samarbetet med länets skolhälsovård för att möjliggöra tidigare insatser och åtgärder för våra barn och unga

  • att Region Gävleborg tilldelar primärvården ett ansvar och utökade resurser för att skapa en hållbar och långsiktig plattform för att tillsammans med skolhälsovården arbeta med att förebygga psykisk ohälsa hos våra barn och unga

 • I en motion föreslår Maria Molin (M):

  • att en utredning ska tillsättas för att utreda för- och nackdelar med att ansluta ambulansen i Region Gävleborg till Region Uppsalas larmcentral samt deras beslutsstöd.

 • I en motion föreslår Jennie Forsblom, Lili André, Peter Åkerström och Lars Österberg (samtliga KD)

  • Att utreda om social aktivitet ska kunna skrivas på recept

 • Ett medborgarförslag har inkommit gällande att sätta tillbaka TV-apparaterna på ortopedavdelningarna.
  Den enhet som beskrivs i förslaget är en elektiv enhet där en tidig mobilisering är av stor vikt för att kunna hålla korta vårdtider men även för att minska postoperativa komplikationer. TV-apparater på patientsalar har plockats bort på flera håll runt om i landet då det har visat sig bidra till stillasittande, fördröjd mobilisering och därmed fördröjd vårdtid. I de gemensamma utrymmet finns det en TV.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.