Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Region Gävleborg har erbjudits yttra sig över Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande ”Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja” (SOU 2023:5).

   

  Region Gävleborg välkomnar slutbetänkandet och delar i huvudsak utredningens målbild och grundprincipen om att en huvudman, regionerna, föreslås vara ansvariga för tvångsvården.

  Regionen ställer sig bland andra förslag bakom att lagen om vård av missbrukare (LVM) avvecklas vilket ökar möjligheterna till en sammanhållen vård.

   

  Utredningens förslag innebär dock en omfattande omställning och utökning av regionernas uppdrag vars konsekvenser är svåra att överblicka. Nya gränssnitt och diskussioner om ansvarsfördelning mellan huvudmännen kommer att uppstå. Kompetensförsörjning, ekonomisk påverkan och inte minst möjligheter till och krav på samverkan är utmaningar som Region Gävleborg inte ser tillräckligt underbyggda i konsekvensutredningen varför regionen ställer sig tveksam till den tidplan som utredningen föreslår. Detta även om Region Gävleborg annars tillstyrker de huvudsakliga förslagen.

   

   

 •   6

  Framtidsbygget - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   7

  Information inför uppstart av en tredje familjecentral i Gävle

 •   8

  God och nära vård

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av Region Gävleborgs planering för omställning till Nära vård. Revisionsobjekt är hälso- och sjukvårdsnämnden. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2022 och syftar till att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att planeringen för omställning till Nära vård styrs och följs upp på ett ändamålsenligt vis.

   

  Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden till en övervägande del säkerställt att planeringen för omställning till Nära vård styrs och följs upp på ett ändamålsenligt vis.

   

  Ärendet informeras idag och avses beslutas på nämndens nästkommande sammanträde.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av Region Gävleborgs arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga. Granskningen syftar till att bedöma huruvida regionen bedriver ett ändamålsenligt arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga.
   

  Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del bedriver ett ändamålsenligt arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga.

  Ärendet informeras idag och avses beslutas på nämndens nästkommande sammanträde.

   

 •   11

  Resultatredovisning per april

 •   12

  Uppföljning av ekonomiska åtgärdsbeslut

 •   13

  Granskning av vuxenpsykiatrin (VUP) i Gävleborg

 •   14

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 •   15

  Status för vården i sommar

 • Från Kristina Sjöström och Ulla Andersson (V) väcktes rubricerade initiativärende på nämndens sammanträde 2023-04-25, med förslag att regionen bör tillhandahålla rollatorer för personer som är 80 år eller äldre. De bör lånas ut avgiftsfritt och yrkar: Att Region Gävleborg tillhandahåller rollatorer för personer som är 80 år eller äldre.

   

  Med hänvisning till motion (C), väckt på fullmäktiges sammanträde 2023-02-15 (RS 2023/317), att en översyn av hjälpmedelsförskrivningen görs i syfte att fler typer av hjälpmedel ska kunna förskrivas samt att en utredning genomförs om förskrivna hjälpmedel kan ingå i det ordinarie högkostnadsskyddet. Motion (KD), väckt på fullmäktiges sammanträde 2021-01-29 (RS (RS 2021/125), att Region Gävleborg tar bort egenansvar för rollator och inför lån av rollator för våra innevånare över 80 år genom Hjälpmedel SAM. Med hänvisning till motionerna samt dagens initiativärende bör dessa behandlas samtidigt, och föreslår att initiativärendet från (V) anses besvarat.

 • Från Jan Lahenkorva (S) har rubricerade initiativärende väckts med förslag att avgiftsfri TBE-vaccinering för barn införs snarast, dock senast till 2024.

 •   18

  Initiativärende (V) Hyrpersonal

 • § 55

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 • Ordförande informerar att initiativärendet från (V) inkommit och behandlas sist på dagordningen, § 

 • Ordförande informerar gällande anmälningsärende om Barnkonventionen - grundutbildning för förtroendevalda, två från majoriteten och en från oppositionen deltar, samt att om stort intresse finns, kan medel tas från gruppengarna.

 • § 58

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Sofia Pettersson och Charlotta Sandström ger en uppdatering om Framtidsbygget* från hälso-och sjukvårdsförvaltningens perspektiv. Bl.a. organisationen hos hälso-och sjukvårdsförvaltningen, flöden mellan verksamheterna, om viktiga utgångspunkter, planeringsfasen, genomförandefasen samt samarbetet med Framtidsbyggets organisation.


  Vidare informerar Erik Lundgren bl.a. om hyresmodellen och fastighetsinvesteringarnas påverkan på lokalhyran.

   

   

   

  *Framtidsbygget - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 • Region Gävleborg har erbjudits yttra sig över Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande ”Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja” (SOU 2023:5).

   

  Region Gävleborg välkomnar slutbetänkandet och delar i huvudsak utredningens målbild och grundprincipen om att en huvudman, regionerna, föreslås vara ansvariga för tvångsvården.

  Regionen ställer sig bland andra förslag bakom att lagen om vård av missbrukare (LVM) avvecklas vilket ökar möjligheterna till en sammanhållen vård.

   

  Utredningens förslag innebär dock en omfattande omställning och utökning av regionernas uppdrag vars konsekvenser är svåra att överblicka. Nya gränssnitt och diskussioner om ansvarsfördelning mellan huvudmännen kommer att uppstå. Kompetensförsörjning, ekonomisk påverkan och inte minst möjligheter till och krav på samverkan är utmaningar som Region Gävleborg inte ser tillräckligt underbyggda i konsekvensutredningen varför regionen ställer sig tveksam till den tidplan som utredningen föreslår. Detta även om Region Gävleborg annars tillstyrker de huvudsakliga förslagen.

   

   

  Särskilt yttrande

  Från Elisabeth Carlson Cederholm (C) inlämnas ett särskilt yttrande med följande lydelse:

  Samsjuklighetsutredningens förslag är både välkomna och nödvändiga för att en stor grupp människor äntligen ska kunna erbjudas en adekvat och värdig vård, en vård som än i dag saknas. Det är ett stort misslyckande när så många människor göms och glöms trots hälso- och sjukvårdslagens formuleringar om alla människors rätt till vård.

  Det är glädjande att regionens tjänstemän ställer sig bakom slutbetänkandet om tvångsvårdsdelen, eftersom regionen tidigare avstyrkte huvudbetänkandets förslag om att hela vården för beroende och skadligt bruk ska vara en del av hälso- och sjukvården - och ansvaret flyttas från kommunerna till regionerna.

  Regionens verksamhetsföreträdare ska sedan förstås i remissyttrandet lyfta fram sådant i förslaget som kan innebära problem, men vi upplever att yttrandet fortfarande ger en alltför negativ bild av förslagen.

  Utredningens förslag innebär ett helt nytt arbetssätt. En så stor organisationsförändring, och ny huvudman för stora verksamheter, innebär naturligtvis stora utmaningar och det krävs vaksamhet så att inte nya gränsdragningsproblem leder till att människor även fortsättningsvis hamnar mellan stolarna. Vi delar däremot inte bilden av att socialtjänstens roll inte är tillräckligt definierad i förslaget. Förutsättningar bör finnas för en bättre ansvarsfördelning och djupare samarbete mellan aktörerna.

  Med tanke på de stora förändringarna lär den föreslagna implementeringstiden på fem år vara nödvändig, även om det innebär en lång period med fortsatt stort lidande för många människor. Däremot ställer vi oss inte bakom regionens bedömning att införandet måste ta ännu längre tid.

  Vi har också svårt att förstå varför vården inte ska kunna ansvara för omhändertagandet av berusade enligt LOB. Det är oacceptabelt att så sjuka människor i nuläget låses in utan tillgång till medicinsk kompetens. Eftersom regionen i den nya organisationen ska ansvara för tvångsvård av människor med beroende och skadligt bruk, borde omhändertagande av berusade kunna samordnas med den.

  Samsjuklighetsutredningen visar stor förståelse för anhörigas situation när de kämpar för att hjälpa en sjuk familjemedlem som bollas mellan olika aktörer utan att få hjälp någonstans. Dock tycker vi att anhörigas situation och upplevelse borde kunna vägas in mer i de nya reglerna för tvångsvård. När en person vägrar att ta emot hjälp från samhället, betyder det sällan att de inte behöver stöd. Det enda som händer är att anhöriga för göra stora, ofta orimliga, ideella insatser. Anledningen till att vägra samhällets hjälp kan vara just att den sjuke bara kan tänka sig hjälp av anhöriga. Därför borde anhörigas bild av den sjukes hjälpbehov väga tyngre vid beslut om eventuell tvångsvård"

 • Tina Mansson Söderström ger en bakgrunden om öppnandet av en tredje familjecentral i Gävle, som har framförts av lokalpolitiker i Gävle.
  Vidare information om nytt betänkande, om att börja med barnen och att utveckla befintligt koncept, med förslag att  införa nya arbetssättet i tre steg 0-6år, 7-12, 13-17 år. Förslaget har presenterats för styrgruppen, som är en del av Nätverk Välfärd.

   

  Med anledning av det ekonomiska läget har paus tagits för närvarande av öppnandet och styrgruppen fortsätter att träffas för fortsatt dialog om öppnandet av en tredje familjecentral i Gävle

 • Tina Mansson Söderlund ger en status om God och Nära vård*, om att populärversion av årsredovisningen är under framtagande, dokumentation av goda exempel som sprids vidare och att alla programråd har startat samt att redovisning sker halvårsvis.
  Vidare om länsgemensamt samarbete för gemensam målbild för God och nära vård (GONV).

   

   

   

   

   

   

   

  Länk till: God och nära vård i Gävleborg - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

   

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av Region Gävleborgs planering för omställning till Nära vård. Revisionsobjekt är hälso- och sjukvårdsnämnden. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2022 och syftar till att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att planeringen för omställning till Nära vård styrs och följs upp på ett ändamålsenligt vis.

   

  Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden till en övervägande del säkerställt att planeringen för omställning till Nära vård styrs och följs upp på ett ändamålsenligt vis.

   

  Monica Norrbelius föredrar ärendet, som avses beslutas på nämndens nästkommande sammanträde.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av Region Gävleborgs arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga. Granskningen syftar till att bedöma huruvida regionen bedriver ett ändamålsenligt arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga.
   

  Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del bedriver ett ändamålsenligt arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga.

  Monica Norrbelius föredrar ärendet, som avses beslutas på nämndens nästkommande sammanträde.

   

 • Erik Lundgren ger en resultatredovisning januari-april 2023. Förändringar gällande externa och interna intäkter, totala intäkter 2023 jfr 2022 och total intäktsutveckling/kostnadsutveckling samt budgetavvikelser.

   

 • Johan Kaarme och Erik Lundgren ger en ekonomisk uppföljning av verksamhetsområden vars uppföljning sker utifrån hur stor budgetavvikelsen är i % jämfört med budgeterade intäkter.

  Vidare om köpt vård och bemanningskostnader för inhyrd personal och snittpris/timme för läkare och sjuksköterskor år 2023 i jmf 2022 samt om pågående arbeten för att minska omfattningen av hyrpersonal.

   

  På nämndens aprilsammanträde beslutades bl.a. om att utreda primärvården, i syfte att främst belysa ekonomiska förutsättningar (HSN 2023/540). Ordförande informerar om pågående diskussioner av frågeställningar samt åtgärder för primärvården, som senare ska redovisas till nämnden.

 • Johan Kaarme ger fortsatt uppföljning av vuxenpsykiatrins granskning, bl.a. granskningens tre delar: -Patientsäkerhetsbefrämjande arbete, -Stärkt avvikelsehantering, -Kartläggning av värdegrund och ev förekomst av tystnadskultur samt om åtgärder för patientsäkerhet och avvikelsehantering.

 • Johan Kaarme informerar om

  •Covid samt vaccinationer, säsongsinfluensa och RS-virus – status

  •TBE-underlag och nationella rekommendationer dröjer

  •Uppskjuten vård och köläget i Gävleborg

  •Vårdplatsläget på våra sjukhus

  •Status Din HC Baldersnäs

  •Utfall nationell punktprevalensmätning hygienregler SKR

  •Händelseanalys efter tekniska problemen hos Telia

  •Administrativa tjänster inom HoS

  •Bassängbokningar status

  •Status i införande av organiserad prostatacancertestning (OPT)

 • Susanna Björklund informerar om att planering för vården i sommaren ser bättre ut än förra året och om hur det ser ut på respektives avdelning med personal, samverkan med våra tre andra länssjukhus samt om hälsocentralernas samarbeten. Vidare om möten som genomförts med verksamheterna tillsammans med facken och kommuner för samverkan.

 • Från Kristina Sjöström och Ulla Andersson (V) väcktes rubricerade initiativärende på nämndens sammanträde 2023-04-25, med förslag att regionen bör tillhandahålla rollatorer för personer som är 80 år eller äldre. De bör lånas ut avgiftsfritt och yrkar: Att Region Gävleborg tillhandahåller rollatorer för personer som är 80 år eller äldre.

   

  Med hänvisning till motion (C), väckt på fullmäktiges sammanträde 2023-02-15 (RS 2023/317), att en översyn av hjälpmedelsförskrivningen görs i syfte att fler typer av hjälpmedel ska kunna förskrivas samt att en utredning genomförs om förskrivna hjälpmedel kan ingå i det ordinarie högkostnadsskyddet. Motion (KD), väckt på fullmäktiges sammanträde 2021-01-29 (RS (RS 2021/125), att Region Gävleborg tar bort egenansvar för rollator och inför lån av rollator för våra innevånare över 80 år genom Hjälpmedel SAM. Med hänvisning till motionerna samt dagens initiativärende bör dessa behandlas samtidigt, och föreslår att initiativärendet från (V) anses besvarat.

 • Från Jan Lahenkorva (S) har rubricerade initiativärende väckts med förslag att avgiftsfri TBE-vaccinering för barn införs snarast, dock senast till 2024.

   

  Ärendet väcks idag och ordförande föreslår att initiativärendet från (S) skickas till förvaltningen för beredning.

 • Från vänsterpartiet har initiativärende om Hyrpersonal som yrkar att:

   1. att Region Gävleborg från och med den 1:a oktober enbart tar in hyrsjuksköterskor på kvällar, nätter och helger. 2. att ett allmänt hyrstopp införs i hälso- och sjukvårdens vårdverksamheter den 15:e januari 2024. 3. att Region Gävleborg inför resursteam inom hälso- och sjukvården. 4. att Region Gävleborg arbetar för att öka grundbemanningen. 5. att förbättrade arbetsvillkor införs som en del av lösningen, för att komma bort från beroendet av hyrpersonal. 6. att arbetet återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden kontinuerligt.


  Ärendet väcks idag och ordförande föreslår att initiativärendet från (V) skickas till förvaltningen för beredning.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.