Hoppa över navigering
 • § 48

  Upprop/Val av justerare/justeringstid

 • Ordförande informerar om inkommit initiativärende § 69 samt om ca-tider som publicerats under denna punkt.

 • § 50

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegationsbeslut har anmälts till dagens sammanträde.

   

   

  Kristina Sjöström (V) inkommer med ett särskilt yttrande med följande lydelse:
  ”Vänsterpartiet anser att stängningen av psykiatriavdelningen på Hudiksvalls sjukhus enligt hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning är ett beslut som skulle (och ska) fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden. Därför anmärker vi på den hantering som varit av ärendet där den politiska ledningen menar att stängningen av vårdavdelning 10 b i Hudiksvall är ett verkställighetsbeslut.
  Enligt Delegationsordning HSN 2021/395-5 får delegationsbeslut inte göras gällande omfattning och kvalitet - dessa är nämndsbeslut. Att den politiska ledningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen tolkat att stängningen av en vårdavdelning håller sig inom ramen för verkställighet ser vi som problematisk. Politiken fråntas sin uppgift - att fatta beslut gällande en verksamhets mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

  Beslut som innebär en stängning av en hel vårdavdelning, och som gör att ett stort antal vårdplatser därmed försvinner, utgör en strukturell förändring som riskerar att påverka patientsäkerheten och/eller vårdpersonalens arbetsmiljö ska obönhörligen upp till nämnden för beslut.

  Utdrag ur hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning:
  Det finns vissa ärenden som enligt 6 kap 38 § kommunallagen inte får delegeras. Dessa innefattar bland annat:

  -       ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

  -       framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden (styrelsen) i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, samt

  -       ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden (styrelsen)”.

 • Bengt Persson informerar om fastighetsförvaltningens organisation och projekten (Framtidsbygget) som i nuläge är 47 i Gästrikland och 24 i Hälsingland och projektplan samt uppdraget och fastighetsinvesteringar. Vidare informerar Bengt Persson om  statusuppföljningar som genomförs och projektportfölj med bl.a. uppföljning av vad vi äger och vad vi hyr som följs upp genom respektive avtal, underhållsplan samt om byggnadsinvesteringar.

   

  Mer information finns via denna länk:

  Framtidsbygget - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 • Viktor Leander ger en lägesrapport med hänvisning till regionfullmäktiges beslut att bifalla rubricerade motion. Viktor Leander informerar bl.a. att under pandemin pausades mammografin och arbetet med att komma ikapp som nu pågår samt att de medicinska är prio. Vidare informerar Leander om arbetet med att kunna erbjuda mammografiscreening med intervall 24 månader som i nuläge är 27 månader, förbättringsåtgärder med bl.a. sms-påminnelse samt om socialstyrelsens rekommendationer att inte erbjuda mammografi efter 74 års ålder.

 • I regionfullmäktiges beslut för avgiftshandbok 2024 (Dnr HSN 2023/1312) beslutades även att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden, att utreda förutsättningarna för att införa en avgift för tolk vid uteblivet eller sent avbokat besök och att Hälso- och sjukvårdsnämnden senast i februari 2024 återrapporterar till regionstyrelsen vad utredningen visar.

   

  Utredningens resultat visar på att det finns möjligheter till att införa en specifik patientavgift vid utebliven tolkkontakt i samband med ett uteblivet- eller sent avbokat besök. Liknande patientavgift finns införd i en annan region. Ett fortsatt arbete som behöver utredas om en patientavgift skall införas är avgiftens storlek samt konstruktion.

 • Erik Lundgren redovisar resultatrapport per februari 2024 som visar på -164mnkr mot budget -59. Vidare information om intäkter/kostnader jfr 2023 och budgetavvikelser per verksamhet.

 • Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade april 2023 att utreda primärvården i syfte att främst belysa ekonomiska förutsättningar. Uppdraget gavs till Sirona som har utrett underskotten av regionens primärvård i jämförelse med primärvården som drivs privat.

   

  Marit Vaagen och William Karlsson Lille, Sirona informerar om uppdraget, bl.a. bakgrund, analys, slutsatser, orsaker till underskotten som drivs i egen regi i jämförelse med privat som går med överskott samt ledning och styrning. Vidare om åtgärdsförslag och ekonomiska förutsättningar, intervjuer som genomförts med personal i egen och privat regi samt överlämnas rapporten.

   

   

   

  Nämnden ajournerar sig mellan kl. 14.10-14.20

 • Erik Lundgren och Martin Andersson informerar om nämndens tidigare beslut, att löpande informera om åtgärderna, bl.a. konsekvensanalyser som genomförs.

 • Martin Andersson och Tommy Stokka informerar om nya och pågående avtal, bl.a upphandling av hud till patienter med hudförändringar, telefontillgänglighet, första besök till specialistvården, vårdgaranti och inställelsetid till ambulans.

 • Martin Andersson informerar bl.a. att analys kommer att göras gällande lokalsammanslagningen avd 10psyk Hudiksvall, arbetet med oberoende av inhyrning av personal, planering har börjat inför sommarsemester 2024, diskussioner med samverkansregioner om besparingar vid universitetssjukhus samt arbetet med Humant papillomvirus (HPV).

 • Från regionfullmäktige har rubricerade medborgarförslag överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut. Medborgare har inkommit med förslag att införa SMS-livräddare i Gävleborg,

   

  Ordförande (KD) föreslår att medborgarförslagen §§60-62 hanteras samtidigt, på så sätt att bifalla medborgarförslagen.

   

  Elisabet Carlsson Cederholm (C) inkommer med ett särskilt yttrande med följande lydelse: ”För ett år sedan; 30 mars 2023, lämnade Centerpartiets ledamot i Regionfullmäktige Carina Ohlsson in en motion med yrkande att: Region Gävleborg snarast ansluter sig till tjänsten SMS-livräddare för våra medborgares bästa.
  Idag vid hälso och sjukvårdsnämndens möte togs beslutet att införa nämnda tjänst. Ärendet har utretts och hanterats utifrån medborgarförslag och det är då mycket märkligt att Centerpartiets motion inte kan besvaras vid samma tillfälle. Samma underlag borde kunna användas för svar till motionen redan idag. Det upplevs som att prestige går före ett logiskt arbetssätt. Centerpartiet är dock mycket glad för att sms livräddare nu införs för att trygga medborgare i länet och rädda många liv”.

 • Från regionfullmäktige har rubricerade medborgarförslag överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut. Medborgare har inkommit med förslag att införa SMS-livräddare i Gävleborg

   

   

  Elisabet Carlsson Cederholm (C) inkommer med ett särskilt yttrande med följande lydelse: ”För ett år sedan; 30 mars 2023, lämnade Centerpartiets ledamot i Regionfullmäktige Carina Ohlsson in en motion med yrkande att: Region Gävleborg snarast ansluter sig till tjänsten SMS-livräddare för våra medborgares bästa.
  Idag vid hälso och sjukvårdsnämndens möte togs beslutet att införa nämnda tjänst. Ärendet har utretts och hanterats utifrån medborgarförslag och det är då mycket märkligt att Centerpartiets motion inte kan besvaras vid samma tillfälle. Samma underlag borde kunna användas för svar till motionen redan idag. Det upplevs som att prestige går före ett logiskt arbetssätt. Centerpartiet är dock mycket glad för att sms livräddare nu införs för att trygga medborgare i länet och rädda många liv”.

 • Från regionfullmäktige har rubricerade medborgarförslag överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut. Medborgare har inkommit med förslag att införa SMS-livräddare i Gävleborg.

   

   

  Elisabet Carlsson Cederholm (C) inkommer med ett särskilt yttrande med följande lydelse: ”För ett år sedan; 30 mars 2023, lämnade Centerpartiets ledamot i Regionfullmäktige Carina Ohlsson in en motion med yrkande att: Region Gävleborg snarast ansluter sig till tjänsten SMS-livräddare för våra medborgares bästa.
  Idag vid hälso och sjukvårdsnämndens möte togs beslutet att införa nämnda tjänst. Ärendet har utretts och hanterats utifrån medborgarförslag och det är då mycket märkligt att Centerpartiets motion inte kan besvaras vid samma tillfälle. Samma underlag borde kunna användas för svar till motionen redan idag. Det upplevs som att prestige går före ett logiskt arbetssätt. Centerpartiet är dock mycket glad för att sms livräddare nu införs för att trygga medborgare i länet och rädda många liv”.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.
  I en motion föreslår Hans Backman (L) : Att Region Gävleborg etablerar en ungdomsmottagning i Hofors i anslutning till Hofors hälsocentral.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

  I en motion föreslår Hans Backman (L)
  – Att Region Gävleborg anställer en äldrevårdsöverläkare för att stärka omhändertagandet av de äldre och driva utvecklingen och skapa bra strukturer för äldrevården.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. I en motion föreslår Hasse Backman (L) , Helena Englund (L) och Carmen Lundkvist (L): Att Region Gävleborg inrättar Sjukvårdsslussar med mellanvårdsplatser på Sandvikens sjukhus, Söderhamns sjukhus och Ljusdals sjukhus

 • Från (S) har initiativärende Uppföljning av statsministerns vårdlöfte inkommit med förslag: 

  - Att RG tillskriver regeringen för att be regeringen att skyndsamt klargöra omfattningen av det kommande ekonomiska stödet till regionerna; hur stödet i detalj ska utformas och vilken inriktning som avses (riktat eller generellt bla); när stödet kan vara regionerna till handa.

  - Att hälso- och sjukvårdsdirektören därpå uppdras att analysera (omfattning, utformning, tidplan) hur stödet därmed påverkar RGs strategiska plan om ändrade vårdnivåer och utbudspunkter samt RG tidplan för kostnadsanpassningar.

   

  Ordförandens information:

  Med hänvisning till beskedet från regeringen den 4 mars om sektorsbidrag till hälso- och sjukvården, som innebär för Region Gävleborg 177 mnkr föreslås att initiativärendet avslås.  

   

 • Från (V) har initiativärende Statsministerns sjukvårdslöfte behöver infrias inkommit med förslag: 

  - att hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver regeringen att skyndsamt lämna besked om hur mycket pengar som kommer Region Gävleborg till del och när de kan förväntas delas ut, för att täcka upp underskottet i hälso- och sjukvården.

  --

  Ordförandens information:

  Med hänvisning till beskedet från regeringen den 4 mars om sektorsbidrag till hälso- och sjukvården, som innebär för Region Gävleborg 177 mnkr föreslås att initiativärendet avslås.  

 • Från (S) har initiativärende inkommit med förslag:

  Att en plan tas fram för att öppna familjeläkarjouren i Sandviken igen.

 • Från (V) har initiativärende inkommit med förslag att kostnadsfria resor ska finnas med på kallelser till all förebyggande vård.
   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.