Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Kurser och konferenser

 • Sommarplanering

 •   8

  Resultatredovisning per maj - INFORMATION

 • Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut den 4 juni om Budget 2020 och ekonomisk plan 2021 – 2022, uppgår hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2020 till 6 222,2 mnkr. Nämnden fördelar ramen till Intern produktion hälso- och sjukvård, Extern produktion hälso- och sjukvård, Smittskydd och Vårdhygien, Ledning hälso- och sjukvård samt Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser.

 •   10

  Åtgärder för ekonomi i balans - INFORMATION

 •   11

  Framtidens vårdinformationssystem - INFORMATION

 •   12

  Översyn av ögonsjukvården i länet - INFORMATION

 • Efter en uppföljande granskning av diabetesvården 2018 bedömde Region Gävleborgs revisorer att Hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning vidtagit de åtgärder och säkerställt en ändamålsenlig diabetesvård utifrån de brister revisionen påtalade 2015.
  Utifrån den uppföljande granskningen har revisorerna lämnat rekommendationer gällande; tydliggörande av uppdrag och mandat; uppföljning; rutiner; nationella riktlinjer och rapportering till kvalitetsregister.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden ger svar för hur rekommendationerna ska efterlevas där en sannolik förändring av diabetesrådet roll och mandat, förändringar i diabetessamordnarens roll, ökad tillgänglighet till ögonbottenundersökningar, utbildningsinsatser och införande av en övergripande diabetesrutin kommer vara viktiga åtgärder.

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående önskemål om någon typ av transport från parkeringen på Gävle sjukhus (”gropen”) till huvudentrén för de patienter som har svårt att ta sig den sträckan.
  I dagsläget planeras ingen sådan transport men förslaget kommer att tas i beaktning inom projektet ”Framtidsbygget”.

 • Ett medborgarförslag från 2015 föreslås det att anställa en allergikonsulent i Landstinget Gävleborg (numera Region Gävleborg).

  Svårare allergier hanteras inom specialistvården - av barn- och ungdomssjukvården vad gäller barn- och ungdomar och av lungmottagning/avdelning vad gäller vuxna. Hos båda dessa verksamheter/enheter finns personal med specialistkompetens inom astma och allergi.

 • Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo, samtliga (L) föreslår i en motion att Region Gävleborg ska införa ett system som innebär att en sms-påminnelse sänds till patienterna 48 timmar före besök i sjukvården.

  Ett sådant påminnelsesystem finns redan idag. För att det ska vara möjligt att skicka dessa påminnelser till patienten behövs dock patientens medgivande.
  Hälso- och sjukvården kan bli bättre på att använda sig av SMS-påminnelser men det är inte möjligt att som standard skicka påminnelser till alla patienter, med hänvisning till patientdatalagen, socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring, samt GDPR.

 • I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo, samtliga (L) att Hälso- och sjukvårdsnämnden snarast inleder försök med allmän screening mot prostatacancer.


  Region Gävleborg deltar i detta resonemang inom Regionalt Cancer Centrum (RCC) där det inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion pågår ett projekt inom organiserad prostata cancer testning. Innan ett brett införande skulle kunna vara aktuellt ska detta program vara fullt utvecklat. Ingen tidsram är satt för detta projekt men det handlar om ett par år.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden informerades vid två sammanträden (2019-02-14 och 2019-03-06) om hur den regionala biblioteksplanen 2019-2021 har arbetats fram.

  Ett förslag på regional biblioteksplan 2020-2021 bifogas.

  Den regionala biblioteksplanen 2020-2021 identifierar sex fokusområden:

  - barnrätt
  - litteratur
  - läsfrämjande
  - medie- och informationskunnighet
  - mångfald
  - samverkan


  Enligt bibliotekslagen (2013:801, § 17) ska kommuner och landsting ”anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. På Region Gävleborg ansvarar Kultur- och kompetensnämnden för den regionala biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur Gävleborg samt folkhögskolebiblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbiblioteken som har verksamhet både i Gävle och i Hudiksvall.

  Kultur Gävleborg har haft en dialogprocess för att skapa en ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för den regionala biblioteksplanen.

  Kultur Gävleborg har haft samråd med andra berörda verksamheter (sjukhusbibliotek och folkhögskolor) för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Dialogen med länets folkbibliotek har genomförts vid två HelGe-styrgruppsmöten (HelGe-biblioteken är namnet på bibliotekssamarbete som inkluderar länets samtliga folkbibliotek och Kultur Gävleborg). Syftet med dialogprocessen har varit att få kunskap om de olika biblioteksverksamheterna och få specifika inspel från varje verksamhet och länets kommuner. Dialogerna har handlat om att tillsammans skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera över länets behov av att vidareutveckla Region Gävleborgs samlade biblioteksverksamhet under planperioden 2020-2021.

  Skrivandet av den regionala biblioteksplanens remissupplaga har varit en kollektiv process, med inspel och kommentarer från samtliga berörda verksamheter.

  Fortsättningen av processen är följande:

  - den regionala biblioteksplanen ska bearbetas utifrån inlämnade remissvar
  - Region Gävleborgs politiska instanser ska anta slutversionen av den regionala biblioteksplanen vid följande sammanträden:
  - kultur- och kompetensnämnd: 22 november 2019
  - hälso- och sjukvårdsnämnd: 26 november 2019
  - regionstyrelse: 10 december 2019
  - regionfullmäktige: februari 2020.

  När den regionala biblioteksplanen är antagen ska den delges Kungliga biblioteket.

 •   19

  Information - Framtidsbygget

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.