Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Information om Region Gävleborgs Strålsäkerhetsberättelse gällande röntgenutrustningar.

 • På samverkansnämndens sammanträde i Mellansvenska sjukvårdsregionens den 1-2 juni 2023 beslutades att rekommendera sjukvårdsregionens regioner att i respektive regions budgetprocess för 2024 att räkna upp budgeten för gemensamt finansierade verksamheter i sjukvårdsregionen med 2,5%.

   

  Länk till Sjukvårdsregion Mellansverige:  Jämlik hälso- och sjukvård - Sjukvårdsregion Mellansverige (xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se)

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar. 

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre. Granskningens syfte är att besvara om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhet avseende äldre som lider av psykisk ohälsa samt om den interna kontrollen i sammanhanget är tillräcklig.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar. Hälso- och sjukvårdsnämnden informerades om revisionsrapporten på sitt sammanträde 2023-06-07.

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av Region Gävleborgs arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga. Granskningen syftar till att bedöma huruvida regionen bedriver ett ändamålsenligt arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga. Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del bedriver ett ändamålsenligt arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar. Hälso- och sjukvårdsnämnden informerades om revisionsrapporten på sitt sammanträde 2023-06-07.

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av Region Gävleborgs planering för omställning till Nära vård. Revisionsobjekt är hälso- och sjukvårdsnämnden. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2022 och syftar till att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att planeringen för omställning till Nära vård styrs och följs upp på ett ändamålsenligt vis. Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden till en övervägande del säkerställt att planeringen för omställning till Nära vård styrs och följs upp på ett ändamålsenligt vis.

   

 • Resultatrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden jan-juli 2023.

 • Årsplanen som beskriver politisk viljeinriktning och prioriteringar, samt ekonomisk plan för kommande år, informeras idag och avses beslutas på nämndens septembersammanträde

 • Digitala vårdtjänster - Triagemotorns uppbyggnad samt utfall

 •   13

  Presentation av operationsstyrelsen och arbetet med att korta köer

 •   14

  Hälso-och sjukvårdsinfo

 • På nämndens sammanträde 2023-06-17 väckte Jan Lahenkorva (S) rubricerade initiativärende och yrkade: att fästningar som bär på TBE-smitta kommer att sprida sig till Gävleborg snabbare än vi kan befara, gör att det vore klokt och ansvarsfullt att redan nu utreda vad gratis vaccin för barn kan kosta och inarbeta det i budgeten. Uppgifter i media gör gällande att det i vissa fall kan kosta mer än 1000 kr per barn att få ett fullgott skydd mot TBE. För socialdemokraterna är det oacceptabelt att pengar ska styra vilka barn som får ett skydd mot TBE. Mot denna bakgrund yrkas att avgiftsfri TBE-vaccinering för barn införs snarast, dock senast 2024.

   

   

  Förvaltningens svar

  Folkhälsomyndigheten håller på att utreda om vissa grupper ska rekommenderas vaccination och vilket vaccinationsschema som i så fall bör användas. Arbetet avslutas preliminärt under 2023. Om vaccination rekommenderas innebär det inte automatiskt att vaccinationerna blir kostnadsfria för den enskilde, utan det är upp till varje region att själv besluta om och hur de vill erbjuda invånarna vaccination mot TBE, och om eventuella patientavgifter.

  Hälso- och sjukvården i Gävleborg väljer att avvakta närmare riktlinjer från Folkhälsomyndigheten innan beslut tas om vilka som eventuellt ska erbjudas vaccination och vilka avgifter som då eventuellt ska tas ut från patienten. Hänsyn behöver också tas till nämndens samlade ekonomiska förutsättningar de närmaste åren. Motsvarande beslut i Region Uppsala har beräknats kosta ca 6 miljoner kronor per år.

 • Vänsterpartiet väckte rubricerade initiativärende på nämnden sammanträde 2023-06-07 med förslag att satsa på den egna personalen, som Region Gävleborg kan ta ansvar för att vidareutveckla och vidareutbilda och yrkade:

  1. att Region Gävleborg från och med den 1:a oktober enbart tar in hyrsjuksköterskor på kvällar, nätter och helger.
  2. att ett allmänt hyrstopp införs i hälso- och sjukvårdens vårdverksamheter den 15:e januari 2024.
  3. att Region Gävleborg inför resursteam inom hälso- och sjukvården.
  4. att Region Gävleborg arbetar för att öka grundbemanningen.
  5. att förbättrade arbetsvillkor införs som en del av lösningen, för att komma bort från beroendet av hyrpersonal.
  6. att arbetet återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden kontinuerligt.

   

   

  Förvaltningens svar:

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har redan igångsatt ett projekt ”Hållbar bemanning” som syftar till att uppnå det som anges i initiativärende från Vänsterpartiet. Det handlar om att förbättra kontinuiteten gentemot våra patienter och skapa en god arbetsmiljö för vår personal där planering och utveckling av den egna verksamheten blir möjlig på ett helt annat sätt än vid tillfällig personal. Ambitionen är alltså en tillräcklig egen bemanning för att klara våra uppdrag med egna medarbetare.

  Första steget i projektet är att begränsa inhyrningen av allmänsjuksköterskor, sedan kan begräsningar även bli aktuella för andra kategorier.

   

  Olika åtgärder vidtas nu för att rekrytera och behålla egen personal. Av dessa kan nämnas:

  ·         Återinföra process för dispenser vid behov av inhyrd personal

  ·         Positiv förstärkning internt, ex kontinuitetsbonus.

  ·         Avropa på obekväma tider

  ·         Tydliggöra erbjudande till framtida medarbetare

   

  Åtgärderna kommer att följas upp, utvärderas och justeras vid behov. Förslaget om resursteam ska utredas närmare. Det finns redan etablerat arbetssätt för läkare som påminner om förslaget.

 • Från (S) har initiativärende inkommit med yrkande: 

  1.  Att det snarast tillsätts en utredning som förklarar orsakerna till att svarstiderna för ambulansen ökat.
  2. Att utredningen presenterar förslag till åtgärder för att svarstiderna kommer ner till den fastställda.
  3. Att utredningen redovisas för Hälso- och sjukvårdsnämnden senast på sammanträdet i november.

   

 •   18

  Initiativärende (S) väckt HSN 30 aug

 • § 73

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 • Ordförande informerar att socialdemokraterna har inkommit med två initiativärenden §§ 90-91 som behandlas sist på dagordningen

 • Ordförande informerar att två från majoriteten och en person från oppositionen kan delta.

 • § 76

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Viktor Leander informerar om om Region Gävleborgs Strålsäkerhetsberättelse gällande röntgenutrustningar. Vidare om organisation, avvikelser och uppdraget i Centrala Strålskyddskommittén.

 • På samverkansnämndens sammanträde i Mellansvenska sjukvårdsregionens den 1-2 juni 2023 beslutades att rekommendera sjukvårdsregionens regioner att i respektive regions budgetprocess för 2024 att räkna upp budgeten för gemensamt finansierade verksamheter i sjukvårdsregionen med 2,5%. Monica Norrbelius och Erik Lundgren föredrar ärendet.

   

  Länk till Sjukvårdsregion Mellansverige:  Jämlik hälso- och sjukvård - Sjukvårdsregion Mellansverige (xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se)

   

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar. 

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre. Granskningens syfte är att besvara om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhet avseende äldre som lider av psykisk ohälsa samt om den interna kontrollen i sammanhanget är tillräcklig. 

  Ärendet informeras idag och nämnden avser att besluta på nämndens nästkommande sammanträde. Monica Norrbelius föredrar ärendet.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar. Hälso- och sjukvårdsnämnden informerades om revisionsrapporten på sitt sammanträde 2023-06-07.

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av Region Gävleborgs arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga. Granskningen syftar till att bedöma huruvida regionen bedriver ett ändamålsenligt arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga. Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del bedriver ett ändamålsenligt arbete med att upptäcka, behandla och förebygga depression och ångestsyndrom bland barn och unga.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport"

   

  Ingrid Jonsson (SVG) anmäler jäv.

   

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar. Hälso- och sjukvårdsnämnden informerades om revisionsrapporten på sitt sammanträde 2023-06-07.

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av Region Gävleborgs planering för omställning till Nära vård. Revisionsobjekt är hälso- och sjukvårdsnämnden. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2022 och syftar till att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att planeringen för omställning till Nära vård styrs och följs upp på ett ändamålsenligt vis. Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden till en övervägande del säkerställt att planeringen för omställning till Nära vård styrs och följs upp på ett ändamålsenligt vis.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport"

   

   

  Ingrid Jonsson (SVG) anmäler jäv.

 • Erik Lundgren redovisar hälso- och sjukvårdsnämnden resultatrapport per juli månad 2023 samt budgetavvikelser per verksamhetsområde.

 • Årsplanen som beskriver politisk viljeinriktning och prioriteringar, samt ekonomisk plan för kommande år.

  Erik Lundgren informerar om budget- och planeringsförutsättningar. Därefter informerar ordförande om nämndens mål: Tre mål: -Trygg o säker vård, -Medarbetare som trivs på jobbet, -Ansvarsfull ekonomi.

   

  Ärendet informeras idag och avses att besluta på nämndens septembersammanträde.

   

   

   

  Nämnden ajournerar sig mellan kl. 11.55- 13.00.

 • Simon Nilsson informerar om digitala vårdtjänster och om triagesystemet, som är ett automatiserat frågeformulär, och som gör en första bedömning av patienten samt att få en överblick av patientens sökorsak, som blir en bättre samverkan med våra patienter.
  Vidare information om organisation och arbetet med avvikelsehantering.

 • Johnny Hillgren informerar om operationsflödet, organisation, planering och utfall, framgångsfaktorer samt om fördelning av väntetider per region. Vidare om framtiden rörande demografisk utveckling, minska hyrpersonal och om samverkan sjukvårdsregionalt och nationellt.

   

   

  Nämnden ajournerar sig mellan kl. 14.20-14:30.

 • Tommy Stokka informerar om sommaren

   

  -Sommaren, bemanning under sommaren varit bra, enkät besvaras av medarbetare om deras syn på sommaren, därefter information till nämnden.

  -Hållbar bemanning - Oberoende inhyrd, åtgärder med bl.a. marknadsföring för att minska hyrpersonal.

  -Vaccinationsinsatser i höst, kallelser skickas ut per post till äldre samt skickas informationsbrev ut om vaccinationerna.

  -Hjälpmedelspolicy, ska revideras och därefter inhämta synpunkter från olika instanser och därefter till nämnden med förslag till ny hjälpmedelspolicy

  -Vuxenpsykiatrin – statusuppdatering om uppdraget och vad som genomförts, rapportering till nämnden beräknas i oktober.

  -Översyn primärvården, statusuppdatering om upphandling, rapportering beräknas innan året slut samt slutrapport innan sommaren 2024.

 • På nämndens sammanträde 2023-06-17 väckte Jan Lahenkorva (S) rubricerade initiativärende och yrkade: att avgiftsfri TBE-vaccinering för barn införs snarast, dock senast 2024.

   

   

   

  Förvaltningens svar

  Folkhälsomyndigheten håller på att utreda om vissa grupper ska rekommenderas vaccination och vilket vaccinationsschema som i så fall bör användas. Arbetet avslutas preliminärt under 2023. Om vaccination rekommenderas innebär det inte automatiskt att vaccinationerna blir kostnadsfria för den enskilde, utan det är upp till varje region att själv besluta om och hur de vill erbjuda invånarna vaccination mot TBE, och om eventuella patientavgifter.

  Hälso- och sjukvården i Gävleborg väljer att avvakta närmare riktlinjer från Folkhälsomyndigheten innan beslut tas om vilka som eventuellt ska erbjudas vaccination och vilka avgifter som då eventuellt ska tas ut från patienten. Hänsyn behöver också tas till nämndens samlade ekonomiska förutsättningar de närmaste åren. Motsvarande beslut i Region Uppsala har beräknats kosta ca 6 miljoner kronor per år.

 • Vänsterpartiet väckte rubricerade initiativärende på nämnden sammanträde 2023-06-07 med förslag att satsa på den egna personalen, som Region Gävleborg kan ta ansvar för att vidareutveckla och vidareutbilda och yrkade:

  1. att Region Gävleborg från och med den 1:a oktober enbart tar in hyrsjuksköterskor på kvällar, nätter och helger.
  2. att ett allmänt hyrstopp införs i hälso- och sjukvårdens vårdverksamheter den 15:e januari 2024.
  3. att Region Gävleborg inför resursteam inom hälso- och sjukvården.
  4. att Region Gävleborg arbetar för att öka grundbemanningen.
  5. att förbättrade arbetsvillkor införs som en del av lösningen, för att komma bort från beroendet av hyrpersonal.
  6. att arbetet återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden kontinuerligt.

   

 • Från (S) har initiativärende inkommit med yrkande: 

  1.  Att det snarast tillsätts en utredning som förklarar orsakerna till att svarstiderna för ambulansen ökat.
  2. Att utredningen presenterar förslag till åtgärder för att svarstiderna kommer ner till den fastställda.
  3. Att utredningen redovisas för Hälso- och sjukvårdsnämnden senast på sammanträdet i november.

   

 • Från (S) har initiativärende inkommit med följande lydelse: ”Tidöavtalet, som utgör en politisk överenskommelse mellan de borgerliga regeringspartierna M, KD och L samt stödpartiet Sverigedemokraterna, innehåller en punkt om att utreda om myndigheter ska få ett ansvar för att säkerställa att personer de kommer i kontakt med har laglig rätt att vistas i Sverige. I praktiken skulle offentliganställda tvingas rapportera dem som saknar denna rätt. Kritiken har varit hård och många menar att det skulle skapa ett angiverisystem som orsakar etisk stress hos exempelvis vårdpersonal, och att det kan avskräcka folk i behov av vård att söka hjälp. I Region Skåne gör regeringspartiernas regionala partivänner nu en markering tillsammans med de rödgröna. I en skrivelse till regeringen uttrycker de att vårdpersonal inte ska känna sig tvungen att ange någon. Även Västra Götalandsregionens (VGR) ledning kräver att regeringen och SD undantar vårdanställda från en lag om anmälningsplikt. Styret i VGR får stöd av Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

  Det är uppenbart att frågan om angiverilagstiftning väcker oro, över blockgränser, i olika ledningskonstellationer, i olika regioner över landet. Det vore ur det perspektivet värdefullt att inbjuda politiska företrädare för olika regionstyren (exv Region Skåne och VGR) till hälso- och sjukvårdsnämnden för att ta del av bevekelsegrunder, överväganden och processer som väglett uppvaktningar hos regeringen.

   

  Socialdemokraterna yrkar därför följande:

  1. Att hälso- och sjukvårdsnämnden under hösten 2023 inbjuder företrädare från regioner som tillskrivit regeringen sin oro inför införandet av informationsplikt, i syfte att lära av överväganden och processer.

   

  Ordförande föreslår att ärendet skickas till förvaltningen för beredning.

 • Från (S) har initiativärende inkommit med följande lydelse:  ”Astma och allergi hör till vår tids största folksjukdomar. Det drabbar var tredje svensk och antalet ökar. Idag vet vi hur vi kan mildra och minska allergier, men kunskapen tas inte tillvara.

   

  Astma kommer ofta i barndomen. Det kan utlösas av flera faktorer som till exempel pollen, pälsdjur eller kvalster. Om barn har besvär av allergi är risken att de utvecklar astma långt högre än för de som inte är allergiska. Samtidigt är det ett känt problem att barn med konstaterad allergi inte följs upp i tillräcklig utsträckning. Utebliven uppföljning innebär att många barn lever med föreställningen att de är allergiska trots att allergin ofta övergått. Detta medför ett antal problem, däribland att barnet vidtar onödiga anpassningar i sitt vardagliga liv trots att sådana alltså ej behövs; att antalet specialkostportioner i förskola och skola inte anpassas efter verkliga behov. Av mer allvarlig art är att bristande uppföljningar orsakar barn med svåra allergier saknar viktiga akuthjälpmedel.

  Det står klart att barn med allergier måste utredas och följas upp regelbundet.

   

  Socialdemokraterna yrkar därför följande:

  1.      Att Region Gävleborg utvecklar och erbjuder en förstärkt utrednings- och uppföljningsverksamhet för barn med allergier.

   

   

  Ordförande föreslår att initiativärendet skickas till förvaltningen för beredning.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.