Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Förutsättningar att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne har informerats på nämndens sammanträde 2022-10-19, 2022-12-06, 2023-01-16, 2023-01-31.

   

  Nuvarande aktör, Premicare, har haft avtal för Ljusne HC under ca 2 år. De har driften för ytterligare tre hälsocentraler i länet, Bergsjö HC, Varvet och E-center. Från ett underlag på ca 1800 patienter vid start har man i dag ca 1600 listande patienter vid Ljusne HC. I uppdraget ingår läkaransvar för två särskilda boenden, ett korttidsboende och patienter i hemsjukvård. Premicare har i dialog med Hälsovalskontoret signalerat utmaningar med ett så litet patientunderlag och de ser heller inte att patientunderlaget kommer att växa. Dessutom signalerar Premicare att man med befintliga resurser inte kan skapa en hållbar arbetsmiljö. Premicare har således ansökt om att få utträda från avtalet gällande Ljusne HC. Dock har Premicare fortfarande ansvar för det geografiska området.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har med denna bakgrund beslutat att ge Hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne och förbereda en ansökan till Hälsovalskontoret. Hälso- och sjukvårdsnämnden har informerats om de underlag som tagits fram i enlighet med uppdraget och har tagit del av förvaltningens rekommendation att i nuläget inte gå vidare med en ansökan att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne. I det fall nuvarande vårdgivare helt upphör med vårdverksamheten i Ljusne kommer frågan att väckas igen med anledning av att Region Gävleborg har sistahandsansvaret för att säkra tillgången till vård för länets befolkning. 

   

 •  

  Det är regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Regioner och kommuner ansvarar för att kostnadsfritt erbjuda målgrupperna de vaccinationer som ingår i de nationella vaccinationsprogrammen. Folkhälsomyndigheten kan ge rekommendationer om komplement till de nationella programmen där respektive region behöver besluta om eventuell implementering och ställningstagande kring avgifter för patienterna.

   

  Kikhosta kan utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom hos de allra yngsta spädbarnen. Majoriteten av de barn under 3 månaders ålder som insjuknar i kikhosta behöver sjukhusvård. De är för unga för att vaccineras enligt barnvaccinationsprogrammet, men kan få skydd mot allvarlig sjukdom genom vaccination av den gravida. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av gravida från vecka 16. För att skyddet ska överföras till det blivande barnet bör vaccinationen ske minst 2 veckor före beräknat förlossningsdatum, men med fördel tidigare så att vaccinationen hinner ge skydd om barnet föds för tidigt.

   

  Det finns inga tillgängliga vaccin som innehåller endast antigen mot kikhosta. Varje vaccination mot kikhosta innebär därför även en påfyllnadsdos av vaccin mot difteri, stelkramp och i vissa fall polio.

   

 • Regionfullmäktige beslutade 2021-09-22 att bifalla Motion - Mammografi för kvinnor 75 år och äldre.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade för egen del 2021-06-09, att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att utifrån motionsvaret utreda och föreslå lämplig tidpunkt för införande av mammografi för kvinnor 74 år och äldre.

  Vid dagens sammanträde en lägesrapport om uppdraget.

 •   8

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 • Regionens årliga patientsäkerhetsberättelse som beskriver arbetet för att stärka patientsäkerheten och visar hur resultaten uppnås.

  Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

   

  Socialstyrelsen enkät till samtliga kommuner och regioner om status i arbetet med att ta fram egna handlingsplaner för ökad patientsäkerhet: https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/ledning-och-styrning/nationell-handlingsplan/uppfoljning-inom-patientsakerhet/uppfoljning-av-handlingsplanens-genomforande/

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. 
  Framtidsbygget - Gävle sjukhus - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 •   11

  Verksamhetsberättelse för år 2022 sprututbytesverksamhet i Gävle

 • Samverkansnämnden rekommenderade den 17 februari 2023 regionerna att utöka Hornhinnebankens uppdrag med att säkerställa och bistå regionerna i sjukvårdsregionen med sjukvårdsregional vävnadsdonationsutredare enligt förslag. För uppdraget ges ett budgettillskott med 1,6 miljoner kronor på helår.
   

  Hornhinnebanken prioriterar tillsammans med regionerna hur införandet kan ske under 2023. Från 2024 ska alla regioner vara påkopplade och debitering till regionerna sker enligt ordinarie modell.

 •   13

  Resultatredovisning per februari

 •   14

  Initiativärende_HSN_230315_Patientsäkerhet_Vänsterpartiet

 •   15

  Initiativärende - Remitteringar och listning

 • § 25

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 • Ordföranden informerar att justerad föredragningslista har publicerats idag, med uppdatering av inkomna initiativärenden §§  38-39 samt anmälningsärenden § 27.

   

   

   

  Antecknas att under sammanträdet väcks initiativärende § 40.

 • § 27

  Anmälningar för kännedom

 • Nedan delegeringsbeslut har anmälts till dagens sammanträde.

   

   

  Yrkanden

  Jan Lahenkorva (S) yrkar att öppenhet och transparens är i socialdemokraternas ögon en av offentlig verksamhets grundpelare. Att lämna ut handlingar inför ett beslut eller ett sammanträde till media eller andra som är intresserade av ärendet är en självklarhet och främjar det demokratiska samtalet. Det ger också media och andra möjlighet att granska och ifrågasätta ett planerat beslut. Frågan om Ljusne hälsocentral har debatterats sedan det blev känt att Premicare beslutade att avveckla Ljusne hälsocentral i september 2022. Och frågan har stort allmänintresse. Därför yrkar socialdemokraterna: Att utredningen, beslutsunderlaget och övriga handlingar lämnas ut i enlighet med begäran.

   

  Efter diskussion återtar Lahenkorva sitt yrkande, på så sätt att yrkandet väcks som initiativärende, se § 40.

 • Nuvarande aktör, Premicare, har haft avtal för Ljusne HC under ca 2 år. De har driften för ytterligare tre hälsocentraler i länet, Bergsjö HC, Varvet och E-center. Från ett underlag på ca 1800 patienter vid start har man i dag ca 1600 listande patienter vid Ljusne HC. I uppdraget ingår läkaransvar för två särskilda boenden, ett korttidsboende och patienter i hemsjukvård. Premicare har i dialog med Hälsovalskontoret signalerat utmaningar med ett så litet patientunderlag och de ser heller inte att patientunderlaget kommer att växa. Dessutom signalerar Premicare att man med befintliga resurser inte kan skapa en hållbar arbetsmiljö. Premicare har således ansökt om att få utträda från avtalet gällande Ljusne HC. Dock har Premicare fortfarande ansvar för det geografiska området.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har med denna bakgrund beslutat att ge Hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne och förbereda en ansökan till Hälsovalskontoret. Hälso- och sjukvårdsnämnden har informerats om de underlag som tagits fram i enlighet med uppdraget och har tagit del av förvaltningens rekommendation att i nuläget inte gå vidare med en ansökan att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne. I det fall nuvarande vårdgivare helt upphör med vårdverksamheten i Ljusne kommer frågan att väckas igen med anledning av att Region Gävleborg har sistahandsansvaret för att säkra tillgången till vård för länets befolkning.

   

  Yrkanden

  Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet har genom Kristina Sjöström (V), Jan Lahenkorva (S)  och Elisabeth Carlsson Cederholm (C) inkommit med ett skriftligt yrkande med följande lydelse: "Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt hälso- och sjukvårdsdirektören att omedelbart inlämna en ansökan om att inrätta en regiondriven hälsocentral i Ljusne"

   

  Propositionsordning

  Ordförande (KD) ställer proposition på liggande beslutsförslag mot Jan Lahenkorva (S) m.fl.  yrkande och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.

   

  Omröstning

  Omröstning begärs av Remzija Kolasinac (S) som verkställs.

  Ordförande ställer proposition på Ja för ordförandens liggande beslutsförslag mot nej för bifall till Jan Lahenkorvas  m.fl´s  yrkande.

  Med 7 röster för ordförandens förslag mot 6 röster för Jan Lahenkorva (S) m.fl. yrkande finner ordföranden att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag

   

  Omröstningsresultat: För ordförandens (KD) förslag: Ann-Charlotte Granath (M), Måns Montell (M), Lena Emanuelsson (SD), Thomas Norrman (SD), Ellinor Netsö (SD), Kent Olsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD)

  För Jan Lahenkorvas (S) m.fl förslag: Jan Lahenkorva (S), Mona Davik (S), Henrik Berglund Persson (S), Remzija Kolasinac (S), Elisabeth Carlson Cederholm (C) och Kristina Sjöström (V).

 • Det är regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Regioner och kommuner ansvarar för att kostnadsfritt erbjuda målgrupperna de vaccinationer som ingår i de nationella vaccinationsprogrammen. Folkhälsomyndigheten kan ge rekommendationer om komplement till de nationella programmen där respektive region behöver besluta om eventuell implementering och ställningstagande kring avgifter för patienterna.

   

  Kikhosta kan utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom hos de allra yngsta spädbarnen. Majoriteten av de barn under 3 månaders ålder som insjuknar i kikhosta behöver sjukhusvård. De är för unga för att vaccineras enligt barnvaccinationsprogrammet, men kan få skydd mot allvarlig sjukdom genom vaccination av den gravida. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av gravida från vecka 16. För att skyddet ska överföras till det blivande barnet bör vaccinationen ske minst 2 veckor före beräknat förlossningsdatum, men med fördel tidigare så att vaccinationen hinner ge skydd om barnet föds för tidigt.

   

  Det finns inga tillgängliga vaccin som innehåller endast antigen mot kikhosta. Varje vaccination mot kikhosta innebär därför även en påfyllnadsdos av vaccin mot difteri, stelkramp och i vissa fall polio.

  Tommy Stokka föredrar ärendet.

 • Regionfullmäktige beslutade 2021-09-22 att bifalla Motion - Mammografi för kvinnor 75 år och äldre.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade för egen del 2021-06-09, att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att utifrån motionsvaret utreda och föreslå lämplig tidpunkt för införande av mammografi för kvinnor 74 år och äldre.

  Tommy Stokka ger en lägesrapport om uppdraget, att uppdraget ses över med hänvisning till bl.a. personella och resursmässiga förutsättningar.

  Ordförande informerar att uppdraget kommer att återkomma till nämnden för uppföljning.

 • Hälso-och sjukvårdsdirektören har förhinder och Tommy Stokka ger en lägesrapport om:
   

  •Covid samt vaccinationer, säsongsinfluensa och RS-virus – status

  •Uppskjuten vård och köläget

  •Status 2022 överbeläggningar och utlokaliseringar

  •Catch-up vaccination mot livmoderhalscancer

  •IVO:s granskning av akutsjukvården, återbesök 22 mars

  •Status HC Baldersnäs

  •Status översyn FLJ och beredskap inom primärvården (inkl Sandviken)

  •Status 1177 sjukvårdsrådgivningen

  •Utredning dödsfall nyförlöst mitten februari

  •EU-direktiv 11 h dygnsvila från 1 okt 2023

 • Förvaltningen har upprättat patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen, att vårdgivare ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

   

  Eva Sving och Agneta Larsson inleder information om deras arbete inom patientsäkerhet och vårdkvalitet. Därefter om regionens årliga patientsäkerhetsberättelse, bl.a. om processen med arbete om framtagande av regionala berättelsen, som beskriver arbetet för att stärka patientsäkerheten och visar hur resultaten uppnås.

  Socialstyrelsen enkät till samtliga kommuner och regioner om status i arbetet med att ta fram egna handlingsplaner för ökad patientsäkerhet.

  Vidare informerades om patientsäkerhet, nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet med fokusområden och regionens handlingsplan med fokusområden samt om mål, strategier och utmaningar 2023.

   

   

  Länk till:

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. 

  Länk till:  Framtidsbygget - Gävle sjukhus - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

   

  Magnus Busk ger en statusrapport om byggandet för mottagning, dagsjukvård och helikopterflygplats på Gävle sjukhus. Vidare information om bl.a. förändringar i flödet för patienter och personal, samarbete med hälso-och sjukvårdsförvaltningen och produktionskalkyl.

   

 • Sprututbytesverksamhetens verksamhetsberättelse, som baserar på 13-15§§ i Socialstyrelsens föreskrift (SOFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika.

   

  Yvette Persson och Marie Nordin informerar om Lågtröskelmottagningen som är lokaliserad på Södertull och idag öppnas filialmottagning i Hudiksvall.

  Vidare information om bakgrund och målgrupp och om deras deras tjänster gällande rådgivning och stödjande samtal till drogfrihet, provtagning, vaccination för hepatit A B och behandling mot kronisk hepatit C, möjlighet att träffa barnmorska, preventivmedel,  cellprovtagning och samverkan med andra både internt och externt. 

  Ansökan till  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer att göras om förlängt tillstånd, nuvarande gäller till och med 7 december 2023.

   

   

  Efter ett antal frågor från ledamöterna till föredragande, frågar ordförande ledamöterna om alla är eniga med att informationen noteras till protokollet varav ordförande noterar att ingen är emot, samt att fler frågor får skickas för besvarande.

   

 • Samverkansnämnden rekommenderade den 17 februari 2023 regionerna att utöka Hornhinnebankens uppdrag med att säkerställa och bistå regionerna i sjukvårdsregionen med sjukvårdsregional vävnadsdonationsutredare enligt förslag. För uppdraget ges ett budgettillskott med 1,6 miljoner kronor på helår.
   

  Hornhinnebanken prioriterar tillsammans med regionerna hur införandet kan ske under 2023. Från 2024 ska alla regioner vara påkopplade och debitering till regionerna sker enligt ordinarie modell.

  Tommy Stokka föredrar ärendet.

 • Erik Lundgren redovisar månadsrapport per februari 2023 som visar på -127mnkr mot budget -49. Vidare information bl.a. om budgetavvikelser, interna och externa kostnader och att intäkter minskat och kostnader ökat.

   

  Yrkanden

  Socialdemokraterna genom Jan Lahenkorva (S) yrkar att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att skyndsamt ta fram en prognos för helår 2023 med en bedömning om åtgärder för en budget i balans behöver tas fram eller om det går att i likhet med tidigare år hämta hem underskottet utan politiska beslut eller med tilläggsanslag från regionfullmäktige.

   

  Kristina Sjöström (V) yrkar att en redovisning görs över hur arbetet med att minska hyrpersonal går och bedrivs, vilka insatser och åtgärder som görs och planeras framöver. samt att nämnden för en redovisning över hur de negativa siffrorna påverkar verksamheterna

   

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag på Lahenkorvas (S) yrkande och finner att nämndens beslutar att avslå Lahenkorvas yrkande. Därefter proposition på bifall eller avslag på Sjöströms (V) yrkande och finner att nämnden beslutar att avslå Sjöströms yrkande.
  Varav informationen noteras till protokollet.

   

   

 • Från vänsterpartiet har initiativärende inkommit med följande lydelse: 

  I dokumentet Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2022 står det att syftet med patientsäkerhetsberättelsen ”… är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar…” När det gäller statistik saknas könsuppdelad statistik helt och hållet. Vi vet om att vården inte är jämställd. Forskning visar att kvinnor får lägre prioritering i vården och har ofta längre väntetider till operationer och ordineras billigare läkemedel än män. Vid psykisk ohälsa söker sig färre män till vården än kvinnor. Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att synliggöra ojämställdheten i hälso- och sjukvården. Tidigare beslut säger att Region Gävleborgs hälso- och sjukvård ska vara jämlik och jämställd och därför ska den statistik som tas fram också vara könsuppdelad vilket också regleras i riktlinjerna för den officiella statistiken i 14 § (2001:100) statistikförordningen. År 2020 startades omtaget av implementeringen av fast vårdkontakt och implementering av behandlande roll och inför 2023 har arbetet fortsatt med att anpassa och justera registrering kring befolkningsregistret för att få sökbarhet avseende behandlande roller och fast vårdkontakt. De sköraste patienterna, de multisjuka äldre borde här vara prioriterade och genom ett politiskt beslut kan den prioriteringen bli tydlig. Initiativärende i HSN 2023-03-15 När det gäller överbeläggningar på regionens vårdenheter står det i patientsäkerhetsberättelsen, ”Överbeläggningar och utlokaliseringar medför patientsäkerhetsrisker om inte adekvata åtgärder vidtas för att minska riskerna. Exempel på risker är smittspridning, försenade behandlingar, felmedicineringar m.m.” För att konkretisera behovet av åtgärder och minimera riskerna för felbehandlingar skulle ett förtydligande av vilka vårdenheter som främst drabbas av överbeläggningar kunna vara en möjlighet.

  Vänsterpartiet yrkar därför att: 1. all statistik ska vara könsuppdelad 2. arbetet med fast vårdkontakt för multisjuka och äldre ska prioriteras och redovisning ska ske till nämnden varje halvår 3. i redovisning av överbeläggningar ska det även framgå vilka vårdavdelningar som främst påverkas

 • Från vänsterpartiet har initiativärende inkommit med följande lydelse: 

  "Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den som har störst behov av vård, få vård först och sjukvården ska vara på lika villkor för hela befolkningen. Genom att sjukvården har blivit en marknad finns det pengar att tjäna för de privata vårdgivarna, vilket tyvärr får konsekvenser bland annat för patienterna. Patienter kan vänta länge på att få behandling och vård och får sedan inte den förväntade eller utlovade vården utan blir istället remitterade vidare, trots att vårdinsatsen kunde ha gjorts på den aktuella hälsocentralen. Så ska det självklart inte gå till. Det finns hyrläkare, som tillfälligt tjänstgör på Region Gävleborgs hälsocentraler, som försöker få patienter att lista sig hos en privat utförare; det är inte rimligt. Vi föreslår därför att: läkare inhyrda av Region Gävleborg inte ska kunna remittera patienter till sina egna privata vårdbolag när de tjänstgör åt regionen. läkare inhyrda av Region Gävleborg ska inte ha rätt att föreslå för patienter att de ska vända sig till privata hälsocentraler eller kliniker för vård som kan ges på regionens hälsocentraler

 • Från Socialdemokraterna har initiativärende inkommit med följande lydelse: 

  Öppenhet och transparens är i socialdemokraternas ögon en av offentlig verksamhets grundpelare. Att lämna ut handlingar inför ett beslut eller ett sammanträde till media eller andra som är intresserade av ärendet är en självklarhet och främjar det demokratiska samtalet. Det ger också media och andra möjlighet att granska och ifrågasätta ett planerat beslut. Frågan om Ljusne hälsocentral har debatterats sedan det blev känt att Premicare beslutade att avveckla Ljusne hälsocentral i september 2022. Och frågan har stort allmänintresse. Därför yrkar socialdemokraterna: Att utredningen, beslutsunderlaget och övriga handlingar lämnas ut i enlighet med begäran.

  Måns Montell (M) yrkar att initiativärendet avslås

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer proposition på Lahenkorvas (S) yrkande mot Montells (M) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå initiativärendet.


   

  Särskilt yttrande


  Från Elisabeth CarlsonCederholm (C) inlämnas ett särskilt yttrande med följande lydelse: "Ur demokratisk synpunkt ser vi det som mycket otillfredsställande att media och allmänheten inte tillåts ta del av handlingar som redan delgivits nämndens ledamöter inför sammanträde. Regionens delegationsordningar måste omformuleras så att huvudregeln blir att dokument som ingått i handlingarna inför ett nämndsammanträde ska lämnas ut. Det är en praxis som under mycket lång tid varit fundamental för medias möjlighet att genomföra sitt arbete på ett sätt som gynnar demokratin. Vi har för avsikt att återkomma i frågan".
   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.