Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Nedan handlingar delges nämnden.

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Regionens måluppfyllnad av kömiljarden/Johan Kaarme

  BUP måluppfyllelse av kömiljarden/Kristina Lingman

 •   6

  Resultatredovisning per 2021-12

 •   7

  Uppföljning politiska mål

 • I regionfullmäktiges budget för 2021 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 6 501,0 mnkr.

   

  Årets resultat uppgick till +149,2 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 9 140,0 mnkr och avvek positivt mot budget med 742,3 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse var högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 8 990,8 mnkr och avvek negativt mot budget med -593,1 mnkr. Främsta anledningen var högre kostnader än budget för egen och inhyrd personal.

   

  Årets investeringar uppgick till 108 mnkr, vilket var 12 mnkr lägre än planerat. Avvikelsen mot budget beror främst på förseningar i vissa upphandlingsprocesser samt delbetalningar av stora investeringar såsom linjäraccelerator och mammografiutrustning. Den största enskilda investeringarna under året var patientövervakningsutrustning till olika enheter i länet för 28,4 mkr.

   

  Av de politiska prioriteringarna bedöms de flesta av målen vara uppnådda. Målen ”Färre undvikbara vårdskador än föregående år”, ”Ökad tillgänglighet till den vård som patienten behöver” samt ”Integrationen mellan primärvård,
  sjukhusvård och kommunal vård har förstärkts och utvecklats” bedöms dock som delvis uppnådda.

   

 •   9

  Verksamhetsplan 2022

 •   10

  Redovisning Internkontrollplan 2021

 •   11

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 • Hälso-och sjukvårdsnämnden har inbjudits inkomma med synpunkter på förslaget på Hållbarhetsstrategi. Tillsammans skapar vi hållbar utveckling! är ett övergripande strategiskt inriktningsdokument med syfte att beskriva och stärka organisationens arbete för hållbar utveckling och bidrag i omställningen till ett hållbart samhälle.
   

  Hållbarhetsstrategin lyfts fram i förslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att Hållbarhetsstrategin sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin i verksamheten. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar utveckling i Region Gävleborg.

   

   

 • Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

   

  Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

   

  Hälso- och sjukvårdens insatser under 2021 präglas i likhet med året innan av pandemin och de stora krav som ställs på vården med anledning av den.

   

  Hälso- och sjukvården har till en överväldigande stor del fått prioritera vaccinationer, provtagning och smittspårning tillika med vård av covidsjuka patienter. Metoder för patientsäkert arbete har tagits fram i snabba processer och med välfungerande samverkan inom hälso och sjukvården och med alla stödfunktioner. Riskanalys har blivit ett vedertaget arbetssätt för att säkerställa ett systemiskt säkerhetsarbete.

  Den uppskjutna vården har varit ett tydligt fokusområde under andra delen av året vilket resulterat i en tydlig förbättring av tillgängligheten på en sådan nivå att regionen lyckas bäst av landets regioner att uppfylla definierade tillgänglighetsmål.

   

 •   14

  Palliativ vård av barn i hemmet

 • Revisorerna i Region Gävleborg har låtit genomföra en uppföljande granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning. Granskningens syfte är att undersöka hur bristerna som uppmärksammats vid granskning 2019 har åtgärdats och bedöma nuvarande status. Revisorernas bedömning är att hälso-och sjukvårdsnämnden till övervägande del har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och rekommendationer som lämnades i granskningen 2019.

 • § 1

  Val av justerare/justeringstid

 • Initiativärende inlämnas från Ann-Charlotte Granath (M) gällande problematiken på psykiatrin i Gävleborg.
  Ordförande informerar att ärendet behandlas som sista punkt idag, § 16.

 • Nedan handlingar delges nämnden.

 • § 4

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Johan Kaarme och Kristina Lingman informerar om regionens mål och utfall gällande de olika överenskommelser om statsbidrag, den s.k. kömiljarden.

  Bl.a. Medicinsk bedömning i primärvården, första besök inom specialiserad vård, operation/åtgärd inom specialiserad vård, första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin, utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin, behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin samt förändringsarbetet BUP och första linjen.

  Vidare information om utmaningar och framgångsfaktorer och olika fokusområden i samverkan med kommuner.

 • Erik Lundgren ger en lägesrapport jan-dec 2021

 • Erik Lundgren ger en uppföljning av politiska målen: Arbete och hållbar tillväxt , - Välfärd och trygghet, -Arbetsmiljö och hälsa per den 31 december 2021.

 • I regionfullmäktiges budget för 2021 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 6 501,0 mnkr. Årets resultat uppgick till +149,2 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 9 140,0 mnkr och avvek positivt mot budget med 742,3 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse var högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 8 990,8 mnkr och avvek negativt mot budget med -593,1 mnkr. Främsta anledningen var högre kostnader än budget för egen och inhyrd personal. Årets investeringar uppgick till 108 mnkr, vilket var 12 mnkr lägre än planerat. Avvikelsen mot budget beror främst på förseningar i vissa upphandlingsprocesser samt delbetalningar av stora investeringar såsom linjäraccelerator och mammografiutrustning. Den största enskilda investeringarna under året var patientövervakningsutrustning till olika enheter i länet för 28,4 mkr. Av de politiska prioriteringarna bedöms de flesta av målen vara uppnådda. Målen ”Färre undvikbara vårdskador än föregående år”, ”Ökad tillgänglighet till den vård som patienten behöver” samt ”Integrationen mellan primärvård,
  sjukhusvård och kommunal vård har förstärkts och utvecklats” bedöms dock som delvis uppnådda. Erik Lundgren föredrar ärendet.

 • Tommy Stokka informerar om förvaltningens verksamhetsplan 2022, bl.a. de tre fokusområden: God och Nära vård i Gävleborg, Kvalitet och utveckling, Hållbart medarbetarskap och ledarskap.

   

   

 • Tommy Stokka ger en uppföljning av internkontrollplan, om identifierade risker och status per sista december 2021.

 • Hälso-och sjukvårdsnämnden har inbjudits inkomma med synpunkter på förslaget på Hållbarhetsstrategi. Tillsammans skapar vi hållbar utveckling! är ett övergripande strategiskt inriktningsdokument med syfte att beskriva och stärka organisationens arbete för hållbar utveckling och bidrag i omställningen till ett hållbart samhälle.
   

  Hållbarhetsstrategin lyfts fram i förslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att Hållbarhetsstrategin sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin i verksamheten. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar utveckling i Region Gävleborg. Tommy Stokka föredrar ärendet.

 • Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

  Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

   

  Hälso- och sjukvårdens insatser under 2021 präglas i likhet med året innan av pandemin och de stora krav som ställs på vården med anledning av den.

  Hälso- och sjukvården har till en överväldigande stor del fått prioritera vaccinationer, provtagning och smittspårning tillika med vård av covidsjuka patienter. Metoder för patientsäkert arbete har tagits fram i snabba processer och med välfungerande samverkan inom hälso och sjukvården och med alla stödfunktioner. Riskanalys har blivit ett vedertaget arbetssätt för att säkerställa ett systemiskt säkerhetsarbete.

  Den uppskjutna vården har varit ett tydligt fokusområde under andra delen av året vilket resulterat i en tydlig förbättring av tillgängligheten på en sådan nivå att regionen lyckas bäst av landets regioner att uppfylla definierade tillgänglighetsmål.

  Eva Sving och Leif Molinder föredrar ärendet.

 • Johan Kaarme informerar om: Covid – läget i regionen inkl RS-virus och säsongsinfluensa, -Covidvaccinering status, -Uppskjuten vård, -Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor i regionen samt om hög och kännbar frånvaro

 • Ordförande har väckt frågan om palliativ vård av barn i hemmet samt att nämnden idag får en information om hur hemsjukvården för personer under 18 år ser ut.

   

  Tommy Stokka och Johan Kaarme informerar om palliativ vård, bl.a. utbildningar som genomförts med hänvisning till revisionsrapporten som behandlades av nämnden 2019 (HSN 2019/206 - Palliativ vård).

  Vidare en översikt palliativ vård av barn i hemmet, bl.a. 0-4 barn/år i regionen, företrädesvis cancer/Leukemi, degenerativa neuromuskulära sjukdomar, svåra missbildningssyndrom, svåra olycksfall, Behoven kan starta prenatalt (skillnad vuxna), BUS ansvarar för medicinska insatser, SSIH (BUS) under uppbyggnad motsvarande Gästrikland: 2,5 ssk, samordnare; Hälsingland: ssk/usk tot 110%; läkare länsgemensam, SSIH (BUS) ansvarar över länet vardagar. Viss samverkan med palliativa teamet och smärtenheten på vuxensidan samt kommunerna

   

  Ordförande reviderar informationsärendet på så sätt,  att nämnden beslutar, att uppdra till hälso och sjukvårdsdirektören att till nämndens sammanträde i april ta fram förslag till hur palliativ vård i hemmet ska möjliggöras även för barn.

   

 • Ordförande informerar om revisionsrapporten från revisorerna i Region Gävleborg, gällande en uppföljande granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning.

  Ärendet informeras idag och avses beslutas på nämndens nästkommande sammanträde.

 • Från Ann-Charlotte Granath (M) inlämnas idag skriftligt initiativärende med följande lydelse:
  Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan i syfte att åtgärda de brister inom psykiatrin som lyfts fram i IVO rapport och patientnämndens granskningar. AnnCharlotte Granath (M att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att arbeta fram en handlingsplan i syfte att åtgärda de brister inom psykiatrin som lyfts fram i IVO rapport och patientnämndens granskningar. 

   

  Ordförande föreslår att nämnden beslutar att initiativärendet överlämnas för beredning samt att ärendet behandlas skyndsamt för återrapportering till nämndens sammanträde i mars.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.