Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   5

  Information Vuxenpsykiatri

 •   6

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 •   7

  Resultatredovisning

 •   8

  Revisionsrapport – Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en uppföljande granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning. Granskningens syfte är att undersöka hur bristerna som uppmärksammats vid granskning 2019 har åtgärdats och bedöma nuvarande status. Revisorernas bedömning är att hälso-och sjukvårdsnämnden till övervägande del har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och rekommendationer som lämnades i granskningen 2019. Information om revisionsrapporten gavs vid nämndens förra sammanträde

  I revisionssvaret föreligger kommentarer på revisionsrapporten. 

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden informerades vid ett sammanträde 20 oktober 2021, om hur den regionala biblioteksplanen 2013-2026 har arbetats fram.

  Ett förslag på regional biblioteksplan 2023-2026 bifogas.

  Den regionala biblioteksplanen 2023-2026 identifierar fem fokusområden:

  Bibliotek som arena och aktör:
  - för en stärkt demokrati
  - i det digitaliserade samhället
  - i det kontinuerliga lärandet
  - för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning
  - för miljömässig hållbarhet

  Enligt bibliotekslagen (2013:801, § 17) ska kommuner och landsting ”anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. På Region Gävleborg ansvarar Kultur- och kompetensnämnden för den regionala biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur Gävleborg samt folkhögskolebiblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbiblioteken som har verksamhet både i Gävle och Hudiksvall.

  Kultur Gävleborg har haft en dialogprocess för att skapa en ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för den regionala biblioteksplanen.

  Kultur Gävleborg har haft samråd med andra berörda verksamheter (sjukhusbibliotek och folkhögskolor) för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Dialogen med länets folkbibliotek har genomförts vid två HelGe-styrgruppsmöten samt ett separat möte (HelGe-biblioteken är namnet på bibliotekssamarbete som inkluderar länets samtliga folkbibliotek och Kultur Gävleborg). Syftet med dialogprocessen har varit att få kunskap om de olika biblioteksverksamheterna och få specifika inspel från varje verksamhet och länets kommuner. Dialogerna har handlat om att tillsammans skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera över länets behov av att vidareutveckla Region Gävleborgs samlade biblioteksverksamhet under planperioden 2023-2026.

  Skrivandet av den regionala biblioteksplanens remissupplaga har varit en kollektiv process, med inspel och kommentarer från samtliga berörda verksamheter.

  Fortsättningen av processen är följande:

  - den regionala biblioteksplanen ska bearbetas utifrån inlämnade remissvar
  - Region Gävleborgs politiska instanser ska anta slutversionen av den regionala biblioteksplanen vid följande sammanträden:
  - kultur- och kompetensnämnd: 19 oktober 2022
  - hälso- och sjukvårdsnämnd: 19 oktober 2022
  - regionstyrelse: 2 november 2022
  - regionfullmäktige: 22-23 november 2022

  När den regionala biblioteksplanen är antagen ska den delges Kungliga biblioteket.

 • Hållbarhetsnämnden (HN 2020/188) har beslutat att förslaget på  Program för god och jämlik hälsa skickas på intern remiss för synpunkter.

   

  Programmet är ett strategiskt styrande program och syftar till att tydliggöra, att alla Region Gävleborgs verksamheter har möjlighet och ansvar att bidra till en god och jämlik hälsa i Gävleborg. Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg konkretiserar en del av Region Gävleborgs övergripande arbete för social hållbarhet utifrån hållbarhetsstrategin. Programmet ska ses som ett komplement till det arbete som görs inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin.


  God och jämlik hälsa lyfts fram i programmet på ett bra sätt. Strukturen med ett tydligt program kommer att underlätta arbetet med konkreta aktiviteter och ändamålsenliga uppföljningsdelar. Det är viktigt att programmet får ett tydligt genomslag i genomförandet i verksamheten. Programmet bedöms då starkt kunna bidra till god och jämlik hälsa i Region Gävleborg.

 • AnnCharlotte Granath (M) har inkommit med ett initiativärende avseende att en handlingsplan för att utreda problemen och presentera lösningar ska tas fram för att komma tillrätta med och säkerställa patientsäkerheten och arbetsmiljön inom psykiatrin.
   I initiativärende föreslås att Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan i syfte att åtgärda de brister inom psykiatrin som lyfts fram i IVO rapport och patientnämndens granskningar.  

 • I en motion föreslår Richard Carlsson, Daniel Persson och Mattias Eriksson-Falk (SD) att regionfullmäktige upphäver beslutet från 3 februari 2016 om att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige ska ha rätt till planerad vård.

 • § 17

  Val av justerare

 • § 18

  Fastställande av föredragningslista

 • § 19

  Anmälningar för kännedom

 • § 20

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Anna Sundqvist och Yvette Persson, verksamhetschef respektive biträdande verksamhetschef,

  informerar om verksamheten inom vuxenpsykiatrin.

  Informationen omfattar bland annat åtagandet, organisationen med ca 500 medarbetare,

  omfattningen av verksamheten med öppenvård, slutenvård och beroendevård samt

  patientsäkerhet och vårdkvalitet.

   

  Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

 • Hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Kaarme informerar om aktuella frågor bland annat

  - Covid-19 - smittläget, vaccination och läget när det gäller vårdgarantin.

  - Kriget i Ukraina - antalet flyktingar i Gävleborg, bedömda behov av vårdinsatser och 

  vaccination mot mässling, TBC och Covid-19 samt leveranssäkerhet, IT-säkerhet och

  bistånd i form av läkemedel och materiel.

  - Min vård Gävleborg och fas 3 som kommer att genomföras under våren med

  patientinitierade ärenden.

  - God och Nära Vård

  samt

  - Samverkan inom Nationella kunskapsstyrningen.

   

  Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden informerades vid ett sammanträde 20 oktober 2021, om hur den regionala biblioteksplanen 2013-2026 har arbetats fram.

  Ett förslag på regional biblioteksplan 2023-2026 bifogas.

  Den regionala biblioteksplanen 2023-2026 identifierar fem fokusområden:

  Bibliotek som arena och aktör:
  - för en stärkt demokrati
  - i det digitaliserade samhället
  - i det kontinuerliga lärandet
  - för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning
  - för miljömässig hållbarhet

  Enligt bibliotekslagen (2013:801, § 17) ska kommuner och landsting ”anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. På Region Gävleborg ansvarar Kultur- och kompetensnämnden för den regionala biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur Gävleborg samt folkhögskolebiblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbiblioteken som har verksamhet både i Gävle och Hudiksvall.

  Kultur Gävleborg har haft en dialogprocess för att skapa en ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för den regionala biblioteksplanen.

  Kultur Gävleborg har haft samråd med andra berörda verksamheter (sjukhusbibliotek och folkhögskolor) för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Dialogen med länets folkbibliotek har genomförts vid två HelGe-styrgruppsmöten samt ett separat möte (HelGe-biblioteken är namnet på bibliotekssamarbete som inkluderar länets samtliga folkbibliotek och Kultur Gävleborg). Syftet med dialogprocessen har varit att få kunskap om de olika biblioteksverksamheterna och få specifika inspel från varje verksamhet och länets kommuner. Dialogerna har handlat om att tillsammans skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera över länets behov av att vidareutveckla Region Gävleborgs samlade biblioteksverksamhet under planperioden 2023-2026.

  Skrivandet av den regionala biblioteksplanens remissupplaga har varit en kollektiv process, med inspel och kommentarer från samtliga berörda verksamheter.

  Fortsättningen av processen är följande:

  - den regionala biblioteksplanen ska bearbetas utifrån inlämnade remissvar
  - Region Gävleborgs politiska instanser ska anta slutversionen av den regionala biblioteksplanen vid följande sammanträden:
  - kultur- och kompetensnämnd: 19 oktober 2022
  - hälso- och sjukvårdsnämnd: 19 oktober 2022
  - regionstyrelse: 2 november 2022
  - regionfullmäktige: 22-23 november 2022

  När den regionala biblioteksplanen är antagen ska den delges Kungliga biblioteket.

 • Erik Lundgren informerar i ärendet.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en
  granskning av löpande kontroll i redovisningsrutiner. Granskningens syfte är att bedöma om
  regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll
  avseende intäktsflödet för patientavgifter.

  Erik Lundgren informeras i ärendet och beslut fattas vid nämndens nästkommande

  sammanträde.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en uppföljande granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning. Granskningens syfte är att undersöka hur bristerna som uppmärksammats vid granskning 2019 har åtgärdats och bedöma nuvarande status. Revisorernas bedömning är att hälso-och sjukvårdsnämnden till övervägande del har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och rekommendationer som lämnades i granskningen 2019. Information om revisionsrapporten gavs vid nämndens förra sammanträde

  I revisionssvaret föreligger kommentarer på revisionsrapporten. 

 • Hållbarhetsnämnden (HN 2020/188) har beslutat att förslaget på  Program för god och jämlik hälsa skickas på intern remiss för synpunkter.

   

  Programmet är ett strategiskt styrande program och syftar till att tydliggöra, att alla Region Gävleborgs verksamheter har möjlighet och ansvar att bidra till en god och jämlik hälsa i Gävleborg. Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg konkretiserar en del av Region Gävleborgs övergripande arbete för social hållbarhet utifrån hållbarhetsstrategin. Programmet ska ses som ett komplement till det arbete som görs inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin.


  God och jämlik hälsa lyfts fram i programmet på ett bra sätt. Strukturen med ett tydligt program kommer att underlätta arbetet med konkreta aktiviteter och ändamålsenliga uppföljningsdelar. Det är viktigt att programmet får ett tydligt genomslag i genomförandet i verksamheten. Programmet bedöms då starkt kunna bidra till god och jämlik hälsa i Region Gävleborg.

 • AnnCharlotte Granath (M) har inkommit med ett initiativärende avseende att en handlingsplan för att utreda problemen och presentera lösningar ska tas fram för att komma tillrätta med och säkerställa patientsäkerheten och arbetsmiljön inom psykiatrin.
   I initiativärendet föreslås att Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan i syfte att åtgärda de brister inom psykiatrin som lyfts fram i IVO rapport och patientnämndens granskningar.  

   

  Chefläkare Agneta Larsson medverkar vid dagens sammanträde för att informera om IVO-rapporten och de åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.

   

 • I en motion föreslår Richard Carlsson, Daniel Persson och Mattias Eriksson-Falk (SD) att regionfullmäktige upphäver beslutet från 3 februari 2016 om att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige ska ha rätt till planerad vård.

  Ärendet informeras vid dagens sammanträde och beslutas vid nämndens nästkommande

  sammanträde.

 • Andreas Sandsgård (KD) har ställt följande fråga:

  "Hur ser det ut med rapportering till naturvårdsverkets avfallsregister?

  Fråga till Hälso- och sjukvårdsnämnden

   

  Allt sedan pandemins utbrott genererar covidvården tusentals ton smittförande avfall. Naturvårdsverkets avfallsregister inrättades den 1 november 2020 för att kunna spåra och hålla koll på detta. Det har varit en skyldighet för regionerna att rapportera in till detta register. Vilket inte skett i önskad utsträckning och korrekthet.


  Från och med den 1 januari 2022 kan en miljösanktionsavgift träda i kraft för den verksamhet som missköter sina rapporter.
  Så här skriver naturvårdsverket på sin hemsida: ”Den 1 januari 2022 träder en miljösanktionsavgift i kraft för den som rapporterar för sent. Bestämmelsen följer av 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.”

   

  Mot bakgrund av detta så undrar vi i Kristdemokraterna vem som ansvarar för denna rapportering inom Region Gävleborg? Vi undrar också om bestämmelserna efterföljs så att vi inte riskerar några miljösanktionsavgifter."

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.