Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordningen

 •   4

  Anmälan av delegationsärenden

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Kurser och konferenser

 •   7

  Beslutsuppföljning

 •   8

  Information från Hälso- och sjukvårdsdirektören

 •   9

  Oberoende av inhyrd personal

 •   10

  Resultatredovisning per september

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättat årsplan för 2021-2023. Utgångspunkten har varit styrelsens budget- och planeringsförutsättningar för perioden, budgetdokument 2020 samt nämndens reglemente.  Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2021 som uppgår till 6 417,0 mnkr.

  Totalt innebär förslaget en ökning av nettokostnaden med 3,1 procent jämfört med budget 2020.

 •  

   

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har utifrån de instruktioner som finns i rutin för internkontrollplan identifierad 8 risker i en riskanalys. Dessa risker är grunden för den internkontrollplan som förvaltningen föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om. I internkontrollplanen beskrivs vad som ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, när och vem som är ansvarig för de olika kontrollmomenten.

 • Förslaget stämmer överens med det förslag som beslutats i Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2019-09-27 och i Region Gävleborg 2020-02-19; ”Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för anhöriga/närstående till patienter vid vård utanför det egna länet” och ger patienter och närstående rätt till boende i samband med nationell högspecialiserad vård, enligt vissa kriterier.

 • Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid epilepsi och utgör Samverkansnämndens rekommendationer till regionerna. Den har som syfte att bidra till en mer likvärdig vård och omsorg vid epilepsi och till att vara ytterligare underlag i styrning och ledning av Hälso- och sjukvården.

 • Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis och Samverkansnämndens (Uppsala-Örebros sjukvårdsregion) rekommendationer till regionerna. Den har som syfte att bidra till en mer likvärdig vård och omsorg vid psoriasis och till att vara ytterligare underlag i styrning och ledning av Hälso- och sjukvården.

 •   17

  Information från Samverkansnämnden Uppsala - Örebro sjukvårdsregion

 •   18

  Anställning av smittskyddsläkare i Region Gävleborg

 •   19

  Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning - BESLUT

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättat årsplan för 2021-2023. Utgångspunkten har varit styrelsens budget- och planeringsförutsättningar för perioden, budgetdokument 2020 samt nämndens reglemente.


  Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2021 som uppgår till 6 417,0 mnkr.

  Totalt innebär förslaget en ökning av nettokostnaden med 3,1 procent jämfört med budget 2020.

 • På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning av läkemedelsförskrivning i primärvården. Granskningen har sammanställts i en rapport som godkänts av revisorerna. Rapporten har anmälts till Regionfullmäktige som beslutat överlämna den till Hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.


  Revisorerna bedömde att regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt att arbetet med styrning och uppföljning av läkemedelsförskrivning i primärvården sker på ett ändamålsenligt sätt. Förvaltningen delar inte alla rekommendationer som framkommer i rapporten fullt ut.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.