Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   5

  Lägesrapport - Min vård Gävleborg

 •   6

  Sommarplanering inom hälso-och sjukvården

 •   7

  Nationella hyravtalet

 •   8

  Resultatredovisning per april 2022

 •   9

  Statsbidrag

 •   10

  Ojämlikhet i vården

 •   11

  Sjukvårdsregion Mellansverige

 •   12

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 47

  Val av justerare

 • Fråga från Ann-Charlotte Granath (M) och Kent Olsson (SVG).
  Frågorna hanteras under punkten: Hälso-och sjukhusdirektören informerar § 57.

 • § 49

  Anmälningar för kännedom

 • § 50

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Elisabet Berglönn ny systemägare för Min vård Gävleborg gällande digitala besök och tjänster ger en bakgrund gällande fas 1-2 samt informerar om fas 3.  Bl.a. kommer verksamhetsområden att starta invånarinitierade ärenden med olika vårdtjänster finnas tillgängliga, arbetet med återkoppling, appen "Min vård", som kommer att marknadsföras mer till hösten samt om 1177-sjukvårdsrådgivningen på telefon som man ser över gällande system och utbildning.

 • Susanna Björklund informerar om sommarplanering inom hälso-och sjukvården, vars arbete startade i december samt om samarbete med sjukhusen och att ambitionen är att alla ska få fyra veckors semester.

 • Erika Dackell informerar om regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom sjukvården. Bl.a. bakgrunden med ökat antal bemanningsföretag och 21 olika avtal för respektive region och att framöver säkra kvalitet och hålla kostnader nere. Vidare om förutsättningar och att alla 21 regioner ansluter till det gemensamma ramavtalet, i takt med att regionens nuvarande avtal löper ut.

  Vidare informerade Dackell om utvärderingskriterier, avtalsvillkor, tidplan samt om nuläge och om allt går som vi tänkt så blir avtal klart i november 2022, gissar dock på en överprövningstid.

 • Erik Lundgren informerar om resultat januari-april 2022.

 • Erik Lundgren informerar om statsbidragen utfall 2020-2021 samt prognos 2022 gällande bl.a. verksamheterna God och nära vård, Kömiljarden, psykisk hälsa, kvinnors hälsa, kortare väntetider i cancervården, kunskapsstyrning samt Covid-19.

 • Maria Sundman och Lina Hedman informerar om ojämlikhet i
  vården. Bl.a. från utredningen om skillnaderna ökar och länet har många resurssvaga, arbete blir allt viktigare för ekonomin, livslängd varierar med socioekonomisk position, hälsa
  varierar med socioekonomisk position, vård på lika villkor och sjukvårdsrelaterad dödlighet samt framgångsfaktorer för ökad jämlikhet och inkludering samt påminner om fullmäktiges beslut gällande God och jämlik hälsa.

   

  Vidare informerar Johan Kaarme om arbetet med jämlik vård, bl.a. att att varje verksamhetsområde ska analysera och se vilka åtgärder som ska åtgärdas samt att samverkan med patientnämnden och via avvikelser sker kontinuerligt.

 • Johan Kaarme informerar om :

  •Covid19 – Lågt antal patienter i behov av slutenvård och smittspridning är mindre och blir förhoppningsvis en lugn sommar.

  -Covidvaccinering status gällande antal givna doser.

  -Uppskjuten vård gällande vårdgarantin samt utfall kömiljarden feb-april.

  -Kriget i Ukraina, ca 550 flyktingar och vår insats gällande bl.a. hälsoundersökningar.

  -Riktad genomlysning av Vuxenpsykiatri, bl.a. ledningssystem och organisation inom VUP pågår med hälso-och sjukvårdsdirektören, HR-förvaltningen samt externt stöd samt om uppgifter om tystnadskultur

  -JK, yttrandefrihet och meddelarfrihet, information har meddelats om rätten att yttra sig i massmedia

  -Avvikelser och dataskyddstillbud gällande personuppgiftsincident som fyra regioner drabbades av.

  -Gallring av handlingar - avvikelser och ny rutin, delegationsordningen ska ses över för gallring av handlingar, ärendet behandlas av nämnden efter sommaren.

  -Verkställighetsbeslut om avgiftsfrihet för vissa vaccinationer gällande SKRs rekommendationer.

   

  Antecknas att frågorna från Granath (M) och Olsson (SVG) besvarades under hälso-och sjukvårdsdirektörens information ovan.

 • Ordförande informerar från sammanträdet med samverkansnämnden, där både han och vice ordförande är ordinarie ledamöter. På sammanträdet valdes Johan Kaarme som representant för Nationell högspecialiserad vård samt rapporterade Katarina Wij från sjukvårdsregionala forskningsrådet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.