Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   4

  Anmälningar för kännedom

 •   5

  Resultatredovisning per 30 september 2022

 •   6

  Information - Sommarutvärderingen 2022

 •   7

  Information - Rapporten kring statsbidraget Kvinnors hälsa

 •   8

  Information - Oberoende av inhyrd personal - rapport SKR/statusuppdatering regionalt

 •   9

  Information - Verksamhetsplan 2023

 •   10

  Information - Internkontrollplan 2023

 •   11

  Information - Ljusne Hälsocentral

 • Verksamhetschef för Bild- och funktionsmedicin Viktor Leander har genomförd en fördjupad utredning gällande införskaffning av PET/CT utrustning och föreslår att Region Gävleborg beslutar sig för att tillhandahålla denna utrustning i egen regi. Hälso- och sjukvårdsledningen ställer sig bakom förslaget.

  Positron emissions tomografi (PET) är en funktionell bildgivningsteknik som kan avbilda olika fysiologiska eller patofysiologiska processer i kroppen. Tekniken använder sig av radioaktiva spårämnen (tracers) bestående av en radioaktiv isotop bunden till en biokemisk molekyl som spårar någon funktion i kroppen. Den radioaktiva isotopen sönderfaller inuti kroppen och PET-kameran mäter strålningen som emitteras från patienten och kan således ge en bild av föreldningen av spårämnet. Beroende på vilket spårämne man använder fås en bild av olika processer i kroppen som till exempel olika typer av metabolism, blodflöden eller receptorfunktioner. En PET-bild ger ingen anatomisk information vilket är anledningen till att en PET-kamera kombineras med röntgen i form av datortomografi (CT) i samma maskin (PET/CT). Således fås information om både patofysiologi och anatomi i samma bild, till exempel en tumörs metabola aktivitet och dess anatomiska lokalisation.

   

  PET/CT rekommenderas i flera av de nationella vårdprogrammen och är inkluderade i många av de standardiserade vårdförloppen (SVF). PET finns med i hela 30 vårdförlopp och omnämns i 43 olika cancerdiagnoser definierade av regionala cancercentrum (RCC).

   

 •   13

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 92

  Val av justerare

 • Ordförande informerar att § 102 justeras från information till beslutsförslaget: att uppdra till hälso och sjukvårdsdirektören att förbereda en ansökan till hälsovalskontoret att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

   

 • § 94

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • § 95

  Anmälningar för kännedom

 • Erik Lundgren redovisar det ekonomiska resultatet per september 2023 inklusive för resp område inom hälso-och sjukvårdsnämndens

 • Sara Erlandsson redovisar utvärderingen från sommarperioden juni-augusti 2022 med jämförelse från 2021. Bl.a. om hur personalen upplevt bemanning, tekniken. Planering för årets semester påverkades av kriget i Ukraina samt att pandemin är ej över samt problem med rekrytering.

  Vidare information om sommarenkäten, som besvarades av 1161 ca 18%. Enkätfrågor bl.a. om samarbete inom egna och andra enheter, bemanningssituation, arbetsmiljö samt arbete framåt med bl.a. handlingsplaner.

 • Jennika Pettersson informerar om rapporten gällande statsbidraget om kvinnors hälsa.
  Bl.a. struktur och organisation gällande processen för arbetet, SKRs plan strategiskt stöd för vård före/under och efter graviditet. Anpassa vård och insatser efter kvinnans och familjens behov och utveckla arbetssätten för olika förutsättningar, goda medarbetar-och ledarskap samt stärkt kompetensförsörjning

   

 • Tommy Stokka informerar om kostnader för inhyrd personal och per vårdnivå och yrkeskategori för hälso- och sjukvårdsnämnden samt SKRs redovisning av kostnader för inhyrd personal som ökade i samtliga regioner i jämförelse med motsvarande period.

   

 • Tommy Stokka informerar om förvaltningens verksamhetsplan med hänvisning till nämndens beslutade årsplan vid förra sammanträde. Efter beslut av årsplan arbetar förvaltningen fram en verksamhetsplan med mål.  Stokka informerar bl.a. om förvaltningen tre prioriterade områden som ska satsas på under 2023: God o nära vård, Kvalitet och utveckling och Hållbart medarbetarskap och ledarskap.

 • Tommy Stokka informerar om processen för arbetet med internkontrollplanen, om riskområden samt att uppföljning sker i samband med delår 1 och 2.

  Interkontrollplanen kommer att beslutas av nya nämnden som tillträder i januari 2023.

 • Ordförande informerar under punkten justeringen vid fastställande av dagordningen, att ärendet behandlas idag som beslutsärende.

   

  Därefter informerar Kristina Ericson om bakgrunden samt processen av Premicares ansökan om utträde ur avtal för hälsoval primärvård gällande Ljusne Hälsocentral.
  Bl.a. om samverkansmöte med Söderhamn, informationsbrev till innevånare samt att planerad stängning är 31 december 2023.

   

  Ordförande förslag till beslut: Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra till hälso och sjukvårdsdirektören att förbereda en ansökan till hälsovalskontoret att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

   

   

  Antecknas att ordföranden informerar att han idag mottagit namninsamling från PRO Ljusneorten gällande ”Rädda vår hälsocentral i Ljusne”.

   

   

  Ingemar Kalén (KD) begär ajournering som verkställs mellan kl. 13:45.13.50.

   

  Yrkanden

  Efter ajournering yrkar Ann-Charlotte Granath (M) att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda förutsättningarna för, samt att förbereda en ansökan till hälsovalskontoret att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

  Kent Olsson (SVG), Ingemar Kalén (KD), Maria Unborg (M), Anna Sundberg (SD) och Mikael Forsberg (SD) stödjer Granaths yrkande.

   

  Joakim Westlund (C) begär ajournering som verkställs mellan kl. 14:00-14:05.

   

  Propositionsordning

  Efter ajournering ställer ordförande proposition på ordförandens förslag mot Granaths (M) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

   

  Omröstning

  Ann-Charlotte Granath (M) begär omröstning som verkställs.

   

  Propositionsordning

  Ja för röstning på ordförandens förslag och nej för röstning på Ann-Charlotte Granath (M) yrkande.

  Med 5 röster för ordförandens förslag mot 8 röster för Ann-Charlotte Granath (M) förslag finner ordföranden att nämnden beslutar enligt Granath (M) förslag.

   

  Omröstningsresultat: - för ordförandens Jan Lahenkorva (S) förslag: Anders Bergsten (S), Erika Engberg (S), Kristina Michelson (S) och Kristina Sjöström (V)

  För Ann-Charlotte Granath (M) förslag: Kent Olsson (SVG),  Ingemar Kalén (KD), Maria Unborg (M), Anna Sundberg (SD), Mikael Forsberg (SD), Joakim Westlund (C) och Elisabeth Carlson Cederholm (C).

 • Verksamhetschef för Bild- och funktionsmedicin Viktor Leander har genomförd en fördjupad utredning gällande införskaffning av PET/CT utrustning och föreslår att Region Gävleborg beslutar sig för att tillhandahålla denna utrustning i egen regi. Hälso- och sjukvårdsledningen ställer sig bakom förslaget.

  Positron emissions tomografi (PET) är en funktionell bildgivningsteknik som kan avbilda olika fysiologiska eller patofysiologiska processer i kroppen. Tekniken använder sig av radioaktiva spårämnen (tracers) bestående av en radioaktiv isotop bunden till en biokemisk molekyl som spårar någon funktion i kroppen. Den radioaktiva isotopen sönderfaller inuti kroppen och PET-kameran mäter strålningen som emitteras från patienten och kan således ge en bild av föreldningen av spårämnet. Beroende på vilket spårämne man använder fås en bild av olika processer i kroppen som till exempel olika typer av metabolism, blodflöden eller receptorfunktioner. En PET-bild ger ingen anatomisk information vilket är anledningen till att en PET-kamera kombineras med röntgen i form av datortomografi (CT) i samma maskin (PET/CT). Således fås information om både patofysiologi och anatomi i samma bild, till exempel en tumörs metabola aktivitet och dess anatomiska lokalisation.

   

  PET/CT rekommenderas i flera av de nationella vårdprogrammen och är inkluderade i många av de standardiserade vårdförloppen (SVF). PET finns med i hela 30 vårdförlopp och omnämns i 43 olika cancerdiagnoser definierade av regionala cancercentrum (RCC).

   

 • Johan Kaarme informerar om

  •Covid – status

  •Covidvaccinering

  •Säsongsinfluensa 2022/2023

  •Uppskjuten vård och köläget

  •Pågående nationell övning för stärkt civil beredskap

  •SUSSA och diskussion med Cambio

  •Riktad översyn undvikbara återinskrivningar

  •Riktad översyn traumaomhändertagande i Gävleborg

  •Fokus skärpta kontroller av hyrpersonal med HR

  •Status vårdkläder

  •Delegationsbeslut biobankssamordnare, se §94

  •Regional biblioteksplan, beslut på nämndens nästa sammanträde.

  •Ambulansstöld

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.