Hoppa över navigering
 • § 76

  Val av justerare

 • Ordförande informerar att ärende gällande avgiftshandboken, § 82, behandlas idag som beslutsärende.

   

  Richard Carlsson (SD) meddelar att under behandling av ärendet kommer Carlsson att yrka om återremiss med hänvisning till att avgiftshandboken saknas i beslutsunderlaget.

 • § 78

  Anmälningar för kännedom

 • § 79

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Isabel Hildén och Gunilla Nordström informerar från patientnämnden verksamhet.

  Bl.a. nationellt per klagoinstans 2021, ökning av ärenden 2022 jämfört med tidigare år, kommunikationsrapport inklusive synpunkter på kommunikationer.

   

  Vidare informerades om IVOs rapport om barns psykiska ohälsa, diskriminering-ojämlik vård, samarbetet med patientsäkerhetsavdelningen samt om kommande rapporter och sammanställningar.

  Information om rapporterna från patientnämnden finns på regionens hemsida: Patientnämnden - Region Gävleborg (regiongavleborg.se) eller kontakta patientnämnden för efterfrågan.

   

   

   

 • Tina Mansson Söderlund och Peo Hermansson informerar om förslaget som ska träda i kraft 2025-01-01 gällande en reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.

  Vidare informerades om arbetet internt för att belysa bl.a. konsekvenserna samt förberedande arbete inom Länsledningen.

 • Förändringarna av patientavgifterna inför 2023 är konsekvenser utav regeringsbeslut.

  Erik Lundgren informerar om förändringar av avgiftshandboken föranledda av regeringsbeslut gällande:

  Högkostnadsskyddet för öppenvård och slutenvård höjs till 2023 beroende på höjningar av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet har fastställts till 52 500 kr för 2023 (48 300 kr prisbasbelopp för 2022)

  1.   Högkostnadsskyddet för öppen vård höjs från 1 200 kr till 1 300 kr till 2023

  Högkostnadsskyddsbeloppet för öppenvård motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, SFS 2012:926 §26a, enligt riksdagens beslut.

  2.Högkostnadsskyddet för slutenvård höjs från 110 kr till 120 kr till 2023

  Avgiften för sluten vård får för varje vårddag uppgå till högst 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor SFS 2012:926 §26, enligt riksdagens beslut.

   

   

  Yrkanden

  Richard Carlsson (SD) yrkar i första hand återremiss av ärendet med hänvisning till att avgiftshandboken saknas som beslutsunderlag samt om återremissyrkande faller yrkar Carlsson avslag på ärendet.

   

  Ajournering begärs av Ann-Charlotte Granath (M) som verkställs. Efter ajournering yrkar Granath på återremiss med hänvisning till Carlssons yrkande om återremiss.  Kent Olsson (SVG), Ingemar Kalén (KD) och Helena Englund (L) stödjer återremissyrkandet.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer först proposition på återremiss eller om ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

  Därefter ställer ordförande proposition på ordförandens förslag att bifalla liggande förslag mot Richards Carlsson avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

   

 • Årsplanen beskriver politisk viljeinriktning och prioriteringar, samt ekonomisk plan för kommande år. Hälso- och sjukvårdsdirektör tar med utgångspunkt i den politiska årsplanen fram en verksamhetsplan som förmedlas till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Verksamhetsplanen följs upp delvis genom avstämningar med förvaltningens chefer, genom verksamhetsstödet Stratsys samt genom den internkontroll som förvaltningen tar fram.

 • 2020 gav Nätverk Välfärd Länsledning i uppdrag att arbeta fram en Välfärdsstrategi som ska ersätta de så kallade gemensamma utgångspunkterna som är de övergripande överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner inom välfärdsområdet. Strategin ska således stödja samverkan på länsnivå, och ska inte ersätta eller komplettera lokala styrdokument. Tommy Stokka föredrar ärendet.

 • Enligt hälso-och sjukvårdsnämndens reglemente ska nämnden för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Från förvaltningen föreligger förslag till sammanträdesdagar 2023. Sammanträdesdagarna har samordnats med övriga nämnder.

   

 • Region Gävleborg har erbjudits att svara på remiss från Socialdepartementet – Tillgänglighetsdelegationens slutbetänkande: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22). Regeringen beslutade den 13 augusti 2020 att tillkalla en kommitté i form av en delegation med uppdrag att verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare väntetider (dir. 2020:81). I juni 2021 lämnade utredningen delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Peo Hermansson föredrar ärendet.

 • Viktor Leander och Jonny Nordström ger en bakgrund från 2013 gällande en förstudie som relaterade att ej gå vidare med en investering. Därefter har ny behovsanalys genomförts, och utifrån dagens förutsättningar arbetar vidare med förslag till finansiering till nämnden framöver samt att förankra projektet med Framtidsbygget gällande lokaler.

  Vidare informeras om vad PET* är, samt vad det används till och vilka patienter som får det idag inom Region Gävleborg. Vidare om patientnytta och effektmål med PET och förutsättningar för eventuell installation samt  förslag på finansiering 

   

   

  *PET=En förkortning av positronemissionstomografi. PET är funktionell bildgivningsteknik som visar fördelning av ett radioaktivt spårämne i kroppen, 

 • Resultatet för perioden uppgick till 36,9 mnkr jämfört med budgeterade 56,1 mnkr, d.v.s. en avvikelse med -19,2 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 6 002,7 mnkr och avvek negativt mot budget med 38,5 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgick till 5 965,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 19,2 mnkr.
  Resultatprognosen för året uppgår till -59,5 mnkr. Verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 9 126,0 mnkr, vilket är 65,2 mnkr högre än budgeterat. Främsta anledning är högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 9 185,4 mnkr, vilket är 54,6 mnkr högre än budgeterat. Ökningen finns främst inom inhyrd personal medan däremot kostnader för egen personal bedöms bli lägre än budget.

  Periodens investeringar uppgick till 58 mnkr, där den största enskilda investeringsutgiften var den sista delbetalningen på en linjäraccelerator (strålningsapparat) till Onkologen Investeringsprognosen för året är att investeringsramen för året kommer att hålla. 
  Mål och satsningar inom nämndens prioriterade områden för 2022 bedöms helt eller delvis kunna uppnås under året förutom målet ”Färre undvikbara vårdskador än förra året”.

  Erik Lundgren föredrar ärendet samt föredrar resultatredovisning och uppföljning av mål § 89.

 • Informationen om rubricerade, se föregående § 88.

 • Tommy Stokka informerar om internkontrollplan tom aug 2022. 

 • Tommy Stokka informerar om

  •Covid – läget i regionen

  •Covidvaccinering status

  •Säsongsinfluensa 2022/2023

  •Uppskjuten vård och köläget

  •Preliminära data nationell inhyrning

  •Kommande resultat Nationella patientenkäten (NPE) BUP och psykiatri

  •Info om beslut kostnadsfria vaccinationer

  •Info om deltagande i nationell övning för stärkt civil beredskap

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.