Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegationsbeslut har anmälts till nämnden.

 • Inbjudan till konferensdag som fokuserar på psykisk hälsa och suicidprevention: regionala utmaningar, aktuell forskning och pågående initiativ!

   

  Om önskan finns att delta på konferensen den 16 maj, utser majoriteten och oppositionen en person vardera att delta i konferensen.

  Anmälan sker via: Konferens 2024: Det handlar om livet: att se psykisk hälsa som en resurs - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 • Konung Oscars och Drottning Sofias fond för bekämpande av tuberkulosen i Gävle kan inte uppfylla sina ändamål med nuvarande stadgar. Om ingen förändring sker kommer inte utdelningar ske under överskådlig tid. Kapitalet kommer över tid att minska då det finns löpande kostnader för förvaltning och stiftelsen kommer sannolikt förbrukas av löpande fakturor för förvaltningen.

  Region Gävleborg bör till Regeringen inge en ansökan om permutation av stiftelsen, i syfte att förbruka stiftelsen förmögenhet genom att utdela kapitalet enligt de ändamål som stiftelsen har.

 • Stiftelsen för vård av barn i Gävle kommun kan inte uppfylla sina ändamål med nuvarande stadgar. Om ingen förändring sker kommer inte utdelningar ske under överskådlig tid och kapitalet kommer över tid att minska då det finns löpande kostnader för förvaltning.

  Region Gävleborg bör till Kammarkollegiet inge en ansökan om permutation av stiftelsen, för att kunna främja ändamålet.

 • Uppföljning av internkontrollplanen som beslutades av Hälso-och sjukvårdsnämnden 2024-01-23.

 • Redovisning av medelsförvaltning januari – mars 2024.

  Resultatet för perioden uppgick till -209,1 mnkr jämfört med budgeterade -37,0 mnkr, d.v.s. en avvikelse med -172,1 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 2 371,0 mnkr och avvek negativt mot budget med 10,0 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse är lägre riktade statsbidrag än budgeterat. Verksamhetens kostnader uppgick till 2 580,1 mnkr och avvek negativt mot budget med -162,1 mnkr. Främsta orsaken var att kostnader för egen och inhyrd personal översteg budget. 


  Periodens investeringar uppgick till 15,5 mnkr, där den största enskilda investeringsutgiften under perioden var en uppgradering av en datortomograf i Gävle för 3,5 mkr. Investeringsprognosen vid delåret är att utfallet vid årets slut kommer att landa på 102 mnkr, vilket är lägre än tilldelad ram för 2024.   

   

  En övergripande ekonomisk helårsprognos för nämnden pekar på ett underskott på 600 mnkr. Under förutsättning att de aviserade 177 mnkr i ökat sektors bidrag tilldelas hälso- och sjukvårdsnämnden bedöms underskott att hamna på 423 mnkr

 • Uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektör att löpande informera nämnden om åtgärderna.

 • Information att genomföra översyn av  administration inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen med förslag på åtgärder.

  Ärendet avses beslutas på nämndens nästkommande sammanträde.

 • Uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektör att uppföljning av tillgänglighet sker vid varje nämndsammanträde under 2024.

 • Uppdrag att fortsätta med en fördjupad utredning inom psykiatrin i syfte att förbättra vården.

   

  Ärendet avses beslutas på nämndens nästkommande sammanträde.

 • Regionens årliga patientsäkerhetsberättelse som beskriver arbetet för att stärka patientsäkerheten och visar hur resultaten uppnås.
  Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 • Remiss från Socialdepartementet - Narkotikautredningen - Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus.
  Vi kan bättre! - Regeringen.se

   

   

  Ärendet avses beslutas på nämndens nästkommande sammanträde.

 •   16

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. I en motion föreslår Hans Backman (L) – Att Region Gävleborg anställer en äldrevårdsöverläkare för att stärka omhändertagandet av de äldre och driva utvecklingen och skapa bra strukturer för äldrevården.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. I en motion föreslår Hasse Backman (L) , Helena Englund (L) och Carmen Lundkvist (L): Att Region Gävleborg inrättar Sjukvårdsslussar med mellanvårdsplatser på Sandvikens sjukhus, Söderhamns sjukhus och Ljusdals sjukhus

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.
  Marcus Gard och Jan Lahenkorva (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:
  Att hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att utforma och inlämna en ansökan till hälsovalskontoret om att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.
  Ulla Andersson, Kristina Sjöström, Alf Norberg, Petra Modée, Yvonne Oscarsson och LarsGöran Langeborg (V) har lämnat in en motion med följande yrkanden:
  1. att asylstatus inte ska vägas in i Region Gävleborgs beslut om transplantationer för personer utan uppehållstillstånd
  2. att Statens medicinsk-etiska råd (SMER) ska vara vägledande

 •   21

  Initiativärende (V) Redovisning över nedstängning

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.