Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Enligt kommunallagen (KL) ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar om inte fullmäktige medgett annat.

   

  En nämnd får kalla en anställd att närvara vid sammanträden med nämnden. Det är upp till nämnden själv att avgöra om en anställd ska ha permanent närvaro eller kallas till ett visst sammanträde. Det kan vara ändamålsenligt och praktiskt att föreskriva permanent närvarorätt för de politiska sekreterarna i Region Gävleborg.

   

  Gällande företrädare för de anställda (personalföreträdare) får, i den omfattning som anges i 13-16 §§, närvara vid sammanträden.

 •   6

  Rekommendation - Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige

 • Efter regionfullmäktiges beslut den 13 december om Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025, uppgår hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2023 till 7 098,0 mnkr. Nämnden fördelar ramen till Intern produktion hälso- och sjukvård, Extern produktion hälso- och sjukvård, Smittskydd, Ledning hälso- och sjukvård samt Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser.

 •   8

  Ljusne Hälsocentral -Förutsättningar att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

 •   9

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 •   10

  Utbildning

 • Johan Kaarme informera om:

   

  •Covid, säsongsinfluensa och RS-virus – status

  •Covidvaccinering

  •Uppskjuten vård och köläget

  •Civil beredskap och arbetet för hälso- och sjukvården

  •IVO:s tillsyn katastrofmedicinsk beredskap – resultat (HSN 2022/1524)

  •Info avgift covidvaccinering 2023 (HSN 2020/1742, RS 2020/2643)

  •Operationsrobot på plats i Gävle

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.