Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Enligt kommunallagen (KL) ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar om inte fullmäktige medgett annat.

   

  En nämnd får kalla en anställd att närvara vid sammanträden med nämnden. Det är upp till nämnden själv att avgöra om en anställd ska ha permanent närvaro eller kallas till ett visst sammanträde. Det kan vara ändamålsenligt och praktiskt att föreskriva permanent närvarorätt för de politiska sekreterarna i Region Gävleborg.

   

  Gällande företrädare för de anställda (personalföreträdare) får, i den omfattning som anges i 13-16 §§, närvara vid sammanträden.

 •   6

  Rekommendation - Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige

 • Efter regionfullmäktiges beslut den 13 december om Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025, uppgår hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2023 till 7 098,0 mnkr. Nämnden fördelar ramen till Intern produktion hälso- och sjukvård, Extern produktion hälso- och sjukvård, Smittskydd, Ledning hälso- och sjukvård samt Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser.

 •   8

  Ljusne Hälsocentral -Förutsättningar att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

 •   9

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 •   10

  Utbildning

 • § 1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 • Ordförande informerar att handlingar bilagts till §8 samt att yrkande från (V) inkommit till §7.

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • § 4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Enligt kommunallagen (KL) ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar om inte fullmäktige medgett annat.

   

  En nämnd får kalla en anställd att närvara vid sammanträden med nämnden. Det är upp till nämnden själv att avgöra om en anställd ska ha permanent närvaro eller kallas till ett visst sammanträde. Det kan vara ändamålsenligt och praktiskt att föreskriva permanent närvarorätt för de politiska sekreterarna i Region Gävleborg.

   

  Gällande företrädare för de anställda (personalföreträdare) får, i den omfattning som anges i 13-16 §§, närvara vid sammanträden.

 • Erik Lundgren informerar om Sjukvårdsregion Mellansverige beslut 2022-06-03: att rekommendera sjukvårdsregionens regioner att budgetera 2023 för de gemensamt finansierade verksamheterna.
  Rekommendationerna har budgeterats under Hälso-och sjukvårdsförvaltningens Ledning och posten regionsamverkan, se även § 7.

 • Efter regionfullmäktiges beslut den 13 december om Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025, uppgår hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2023 till 7 098,0 mnkr. Nämnden fördelar ramen till Intern produktion hälso- och sjukvård, Extern produktion hälso- och sjukvård, Smittskydd, Ledning hälso- och sjukvård samt Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser. 
  Erik Lundgren föredrar ärendet.

   

  Kristina Sjöström (V) inkommer med ett särskilt yttrande med följande lydelse: "Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet om Fördelning av budgetramar (punkt 7) då vårt budgetalternativ föll i regionfullmäktige. Vi vill se en annan politisk inriktning och då det inte är möjligt, efter beslutet om budgetramarna, så väljer vi att avstå att delta i beslutet". 
   

   

   

   

 • Ordförande informerar om bakgrunden gällande Ljusne Hälsocentral samt om tillagda handlingar i ärendet. Vidare att på dagens sammanträde finns handlingar för kännedom samt att föredragning av ärendet sker på nämndens sammanträde 31 januari och därefter beslut den 15 mars 2023.

   

  Därefter informerar ordförande om inkommit yrkande från (V) med följande lydelse: Vänsterpartiet yrkar att hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att omedelbart inlämna en ansökan till hälsovalskontoret om att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

   

  Yrkanden

  Kristina Sjöström (V) yrkar att hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att omedelbart inlämna en ansökan till hälsovalskontoret om att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.
  Jan Lahenkorva (S), Mona Davik (S), Henrik Berglund Persson (S), Remzija Kolasinac (S) och Elisabeth Carlson Cederholm (C) stödjer Sjöströms yrkande.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer propositionsordning på att avslå eller bifalla Kristina Sjöströms (V) yrkande och finner att nämnden beslutar att avslå Sjöströms yrkande.

   

  Omröstning

  Jan Lahenkorva (S) begär omröstning som verkställs.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer proposition på Ja för ordförandens förslag att avslå yrkande mot nej till att bifalla Kristina Sjöströms (V) yrkande. 
  Med 7 röster för ordförandens förslag att avslå Sjöströms yrkande mot 6 röster för Sjöströms yrkande, finner ordföranden att nämnden beslutar att avslå Sjöströms yrkande.

   

  Omröstningsresultat: För ordförandens Jennie Forsblom (KD) förslag:  Ann-Charlotte Granath (M), Måns Montell (M) Lena Emanuelsson (SD) Liz Zachariasson (SD) Thomas Norrman (SD), Kent Olsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD).

  För Jan Lahenkorva (S) förslag:  Mona Davik (S), Henrik Berglund Persson (S), Remzija Kolasinac (S), Elisabeth Carlson Cederholm (C) Kristina Sjöström (V) och Jan Lahenkorva (S).

 • Johan Kaarme informera om:

   

  •Covid, säsongsinfluensa och RS-virus – status

  •Covidvaccinering

  •Uppskjuten vård och köläget

  •Civil beredskap och arbetet för hälso- och sjukvården

  •IVO:s tillsyn katastrofmedicinsk beredskap – resultat (HSN 2022/1524)

  •Info avgift covidvaccinering 2023 (HSN 2020/1742, RS 2020/2643)

  •Operationsrobot på plats i Gävle

 • Lina Hedman och Rickard Mobäck informerar om befolkningsutvecklingen i förhållande till vård- och tjänstebehov, -Vårdbehov och vårdkostnader samt bristyrken och tjänstebehov.

   

   

  Därefter informerar Johan Kaarme, Tommy Stokka, Erik Lundgren och Monica Norrbelius bl.a.  om hälso- och sjukvårdens uppdrag, högspecialiserad vård, Region Gävleborg och förvaltningens organisation, Samverkanspartner. Vidare om Hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser, Centrala smittspårningsenheten och telefonsupporten, chefläkarnas uppdrag, aktuell lagstiftning, förvaltningens verksamhetsplan samt om ekonomistyrning inom Region Gävleborg/Hälso – och sjukvården.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.